+ Meer informatie

Mededelingen

Rondschrijven aan diaconiën

6 minuten leestijd

Onderstaande circulaire is in de loop van deze maand aan de diaconieën verzonden. Als datum voor de geannonceerde vergadering is 25 Mei genoemd; waarschijnlijk komt daarin verandering hetgeen zal blijken bij toezending der stukken aan de diaconieën.

Aan de Colleges van Diakenen der Ned. Hervormde Gemeenten in Nederland

Waarde broeders,

In verband met het in werking treden van de nieuwe Kerkorde op 1 Mei a.s. moge ik Uw aandacht vestigen op enkele bijzondere bepalingen, welke misschien aan Uw aandacht zouden kunnen ontsnappen.

Volgens art. 8 van ordinantie XV bestaat er in alle gemeenten (dus ook in de gemeenten met één predikantsplaats) vanaf 1 Mei een „college van diakenen”. Dit college kiest zich uit zijn midden — telkens voor een tijdvak van ten hoogste vier jaren - een voorzitter en een administrerend diaken en desgewenst een secretaris.

Volgens overgangsbepaling 295 moet vorenstaande benoeming voor de eerste maal geschieden in de maand April 1951, waarbij de op 30 April 1951 als voorzitter, secretaris of administrerend diaken fungerende diakenen aftreden, doch als zodanig terstond herbenoembaar zijn.

Waar het in verband met art. 13 van ordinantie XV, hetwelk bepaalt dat voorzitter en administrerend diaken de diaconie tegenover derden verbinden, zeer gewenst is, dat deze functionarissen op 1 Mei zijn benoemd, moge ik U adviseren tot deze benoeming over te gaan.

In gemeenten waar tot dusver de diakenen geen voorzitter hadden, zal deze functionaris moeten worden aangewezen, terwijl aldaar de administrerend diaken per 1 Mei aftreedt en eventueel her benoemd moet worden. In gemeenten waar wel een voorzitter, administrerend diaken en secretaris bestaan, treden deze functionarissen af en kunnen eventueel herbenoemd worden.

Verder deel ik U nog het volgende mede.

Voor gemeenten met meer dan één predikantsplaats voor gewone werkzaamheden gelden de bepalingen van ordinantie XV art. 9 en overgangsbepaling 296. In verband met het daarin gestelde is bij de Algemene Diaconale Raad een proeve van een „Plaatselijke Regeling” in voorbereiding, welke binnenkort zal worden toegezonden aan bovengenoemde gemeenten. Teneinde dit concept uitvoerig te kunnen toelichten en gerezen vragen te beantwoorden, zal tegen 25 Mei 1951 te Utrecht, des voormiddags om 10.30 uur, een algemene vergadering worden uitgeschreven voor diakenen uit gemeenten met meer dan één predikantsplaats. De stukken voor deze vergadering zullen tijdig worden toegezonden.

Met broederlijke groet, W. J. HEMMES, alg. secretaris.

Verantwoording Kas tot Onderlinge Hulpverlening.

Verantwoording over het eerste kwartaal 1951 van ingekomen giften en collecten bij de Algemene Diaconale Raad:

Diaconie Bloemendaal ƒ 100,—

Diaconie den Hoorn „ 25,—

Diaconie Oosterbierum „25,—

Diaconie Tuil en ’t Waal „ 100,—

Diaconie Katwijk aan Zee „ 60,—

Diaconie Leeuwarden „ 100,—

Diaconie Warmond „ 25,—

Diaconie IJsbrechtum „ 25,—

Diaconie Velp „ 132,93

ƒ 592,93

Binnengekomen bij de Quaestor-Generaal der Ned. Hervormde Kerk:

Diaconie Wateringen ƒ 17,14

Diaconie Groenlo 70,—

Diaconie Purmerland 12,60

Diaconie Veenwouden 50,—

Diaconie Nieuwerkerk 20.—

Diaconie Oudenbosch 25,— „ 194,74

Totaal ƒ 787,67

Met dringende aanbeveling,

A. MIDDELHOVEN, penningmeester.

Gironummer 124631 ten name van de Algemene Diaconale Raad der Ned. Hervormde Kerk te Utrecht, met bijschrift: „voor de Kas tot Onderlinge Hulpverlening”.

De diakenen in de Generale Synode.

In de Generale Synode hebben thans de volgende zeven diakenen als zodanig zitting:

1. D. P. van Asch, Rijswijk (Gld.)

2. Dr. G. Brouwer, Leiden

3. A. van de Akker, Zeist

4. Ir. A. Ganswijk, Zwolle

5. G. A. Lewin, s-Hertogenbosch

6. A. Baron Calkoen, ’s-Gravenhage

7. G. W. Kloos, Alkmaar

In het breed moderamen der Generale Synode heeft zitting diaken Dr. G. Brouwer, Leiden.

Conferentie Woudschoten 1951

Wij brengen in herinnering dat de data voor de jaarlijkse diaconale conferentie op „Woudschoten” zijn bepaald op 9, 10 en 11 Juli a.s. Vanzelfsprekend worden de stukken tijdig aan de diaconieën toegezonden, maar men kan er nu alvast rekening mee houden in verband met het maken van vacantieplannen enz.

Afdruk Ordinanties

Van de in de nummers Januari en Februari afgedrukte Ordinanties met Overgangsbepalingen zijn overdrukken in omslag verkrijgbaar aan het bureau Kromme Nieuwegracht 6, Utrecht, à ƒ 0,50 per stuk franco per post.

Invalidenwagen beschikbaar

De Diaconie van Helmond bericht ons dat zij over een thans ongebruikte invalidenwagen beschikt.

Correspondentie hierover te richten aan Br. A. J. Buunk. adm. diaken, Stiphoutseweg 28, Mierlo-Hout (N.B.).

Pinksterdagen op „de Horst”

Wij willen gaarne wijzen op een mogelijkheid zowel voor gezinnen als voor alleenstaande personen, die bewezen heeft aan de behoeften van zeer velen te voldoen.

Op het landgoed „De Horst” te Driebergen, de zetel van Kerk en Wereld, worden in het moderne Eijkmanhuis met Pinksteren gasten verwacht.

Het programma, waaraan men net zoveel als men zelf wil, kan deelnemen is gericht op bezinning en ontspanning beide. Het grote eigen bosterrein biedt een prachtige wandelgelegenheid en ruimte te over voor spel voor de kinderen.

Als gastheer en gastvrouw zullen optreden de Heer en Mevrouw Ds. H. Witvliet uit Groningen.

De gasten worden verwacht op Zaterdag 12 Mei; het vertrek is bepaald op Dinsdagmorgen, 15 Mei na het ontbijt. Indien er grote belangstelling voor deze Pinksterdagen bestaat zal ook het hoofdgebouw „De Horst” worden ingeschakeld.

Terwijl de verzorging van alle gasten dezelfde is. kan men kiezen welke vergoeding in overeenstemming is met zijn draagkracht. Voor volwassenen: ƒ 13.50. ƒ 15,50 of ƒ 17,50. Voor kinderen 6-12 jaar zonder onderscheid ƒ 12,-.

Aanmeldingen met opgave van leeftijd, beroep, en zo mogelijk met de mededeling, aan welk gebouw eventueel de voorkeur zou worden gegeven, worden geboekt in volgorde van ontvangst en zijn definitief na bericht dezerzijds. Nadere gegevens worden dan tevens gezonden. Adres: Stichting Kerk en Wereld „De Horst”, Driebergen.

Studiebeurzen voor de opleiding tot Jeugdwerkleider, Evangelist en Vormingsleider

Uit het Dr. Eijkmanfonds kunnen ook dit jaar weer enige studiebeurzen beschikbaar worden gesteld voor jonge mannen en jonge vrouwen van 18—27 jaar, die een opleiding begeren tot jeugdwerkleider, evangelist en vormingsleider. De beurzen vullen de studiekosten aan tot het benodigde bedrag voor een opleiding aan de Academie van „Kerk en Wereld” te Driebergen.

Eventuele gegadigden dienen zich vóór 1 Juni a.s. te melden bij: Dr. Eijkmanfonds, Pauwenlaan 8, ’s-Gravenhage. Zij behoren lidmaat der Ned. Herv. Kerk te zijn, terwijl een einddiploma H.B.S. A en/of B, Gymnasium, Lyceum, Middelbare School voor Meisjes of einddiploma Kweekschool wordt verlangd.

Begaafde leerlingen met een M.U.L.O.-opleiding kunnen in sommige gevallen door het afleggen van een toelatingsexamen gelijkstelling met scholieren van Middelbare onderwijs-inrichtingen verkrijgen.”

Wist U….

dat de Nederlands Hervormde Kerk in Renkum een vacantiehuis conferentieoord heeft, dat „De Keyenberg” heet en gelegen is in een prachtige bosrijke omgeving?

dat in dit huis geregeld vacantieweken worden gehouden, waarvoor men zich als groep kan opgeven?

dat er voorts vacantieweken zijn speciaal voor huisvrouwen, waarvoor men zich individueel kan aanmelden en wel van 28 Mei—2 Juni en van 24—29 September: dat deze onder leiding staat van een predikant en zijn vrouw of van een maatschappelijk werkster en dat er voor iedere week een aantrekkelijk programma is opgesteld?

dat daar gelegenheid is tot het houden van conference’s en weekends?

dat de pensionprijs voor groepen van minstens 40 personen ƒ 3,50 per persoon per dag is (en voor kleinere groepen iets hoger)?

dat alle gewenste inlichtingen worden verstrekt door het Secretariaat van de Dr. J. R. Slotemaker de Bruine Stichting, Wolter Heukelslaan 49, Utrecht?

Voorwaarden van Intekening

Alle bij de Federatie aangesloten diaconieën ontvangen één exemplaar van Diakonia gratis.

De abonnementsprijs bedraagt voor dienstdoende en oud-diakenen en voor personen, die bij de diaconale arbeid betrokken zijn, mits door de plaatselijke diaconie, lid der Federatie, besteld, ƒ 3,50 per jaar. Voor anderen is de abonnementsprijs ƒ 6 per jaar.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.