+ Meer informatie

Belangrijke mededeling

5 minuten leestijd

aan alle reformatorisch gezinden in Nederland.

Goede reformatorische voorlichting is in onze tijd meer dan ooit noodzakelijk. Reeds lang wordt daarom door ons reformatorisch volksdeel grote behoefte gevoeld aan een eigen dagblad, aangezien de huidige dagbladpers ons veeleer het tegendeel biedt: getuige:

de veelal eenzijdige voorlichting op kerkelijk/theo logisch terrein; het steeds sterker wordend drijven naar een gevaarlijke, in wezen antichristelijke oecumene; de door een deel van de Nederlandse pers aangenomen onverbloemd vijandige houding jegens hen, die naar dealoude reformatorische beginselen wensen te leven, blijkens de in 1966 verschenen leugenachtige, opruiende en zelfs godslasterlijke publikaties betreffende de te Elspeet gesignaleerde polio gevallen, waarbij zelfs een „christelijk” dagblad zich niet ontzag op de dag des Heeren bij een bedehuis gemaakte foto’s te publiceren; de vooral voor onze jeugd zo indringend gevaarlijke publikaties betreffende sport, toneel, film, televisie enz.

Overtuigd van de dringende noodzaak, dat tegen dit gevaar een dam worde opgeworpen, heeft de „Stichting Itcformatorische Publikatie”, welke zich stelt op grondslag van de Heilige Schrift en de drie Formulieren van Enigheid, en gevormd is uit leden van onderscheiden kerkformaties, na ernstig beraad besloten om te trachten een beslist reformatorisch nieuwsblad voor ons volk te doen verschijnen. Na onderzoek is gebleken, dat dit niet tot de onmogelijkheden behoort.

Het streven van de stichting is erop gericht D. V. zo spoedig mogelijk een dagblad te doen verschijnen. Indien echter door belemmerende faktoren dit niet ineens verwezenlijkt kan worden, zal voorlopig met een verschijningsfrequentie van b.v. drie maal per weekwordenbegonnen. Wat de inhoud van het blad betreft, streeft het bestuur naar een gezinsblad, dat aktuele berichtgeving inzakehet voornaamste wereldnieuws biedt, landelijk en regionaal nieuws, parlementair nieuws, land- entuinbouwberichten, beurs- en marktberichten, naast uitgebreid kerkelijk nieuws. Daarnaast dient reformatorische voorlichting gegeven te worden via artikelen en kommentaren. Ook zal er naar gestreefd worden het blad een spreekbuis te doen zijn van landelijkeverenigingeneninstellingenopdezelfde grondslag en zal zeker aandacht worden besteed aan onze jeugd.

Bedenken wij van welk een groot belang een eigen blad is. Wij hebben nodig een Bijbels-reformatorische visie op het wereldgebeuren, en ons te wachten, dat ons volk zich laaft aan materiële welvaart. Lauwheid en fatalisme worden alte veel onder ons gevonden. Laatdaarom niet uw handen in de schoot liggen, doch handel in de geest van onze reformatoren, die stonden als lichtende fakkels in een tijd, waarin de waarheid schier ten onder was gebracht.

STEUNT DAAROM ONZE DOELSTELLING:

a. Door het verstrekken van een gift, teneinde te komen aan de grote bedragen, die reeds bij de eerste opzet van een eigen blad nodig zijn; zonder uw gewaardeerde medewerking hieraan is slagen van deplannen uitgesloten.

b. Door u reeds bij voorbaat vrijblijvend op te geven als abonnee.

Betreffende het onder b. gevraagde, kan uiteraard de abonnementsprijs nog niet vastgesteld word en; deze hangt mede af van het aantal abonnementen. Echter zal er naar gestreefd worden deze niet hoger te doen zijn dan bij andere bladen met dezelfde verschijningsfrequentie. Ook postabonnementen voor overzee en giften van daar worden gaarne ingewacht. Overigens houdt het bstuur zich gaarne aanbevolen voor positieve suggesties die de opzet ten goede kunnen komen. Ook wordt opgave van toekomstige propagandisten en/of agenten gaarne tegemoet gezien.

Met de bede, dat het de Heere behage deze pogingen te willen zegenen enu allenbij voorbaat ten zeerste dankend, verblijft met hartelijk groet enheilbede, het bestuur van de STICHTING REFORMATORISCHE PUBLIKATIE. Zie voor nadere gevens deaanbevelingsadvertentieelders in dit blad. Giften kunnen worden gestort op gironr. 1487952 van de Algemene Bank Nederland te Driebergen, met vermelding „ten gunste van de Stichting Ref. Publ.” Opgave van abonnementen, korrespondentie enz. uitsluitend aan hetsekretariaat, Bosstraat21, Driebergen. dracht door Ds. Künzli werden opgeschreven. Het zijn dus preken, zoals Kohlbrugge ze werkelijk gehouden heeft. In dit voorbericht lezen we ook het volgende: „Een 70-jarige grijsaard was Dr. Kohlbrugge, toen hij ze hield, doch de kracht van zijn door God gesterkte geest was niet verflauwd, noch de wijsheid en het vuur zijner lippen verminderd, veeleer treedt hij hier met de frisheid en het vuur der jeugd voor ons op. Daarbij zijn de leerredenen bij uitstek praktisch en zo levendig schilderend, zo warm van toon en tegelijk zo nuchter, zo eenvoudig en ongekunsteld, dat het ook in dit opzicht een genot is ze door te lezen. Mogen zij velen in de gemeente ten zegen zijn”.

Dit is niet te veel gezegd. In sommige gedeelten komt uit, dat Kohlbrugge een eeuw geleden leefde en in Duitsland werkte, maar dat is geen bezwaar. We zouden uit dit inhoudsvolle boek verschillende gedeelten kunnen overnemen. We willen volstaan met het weergeven van een gedeelte uit een preek over 2 : 42, 4 : 32 en 9 : 31: „Mijne geliefden! Gij hebt de vervulling voor u, gij ziet haar in de Handelingen der Apostelen, en gij, zoals gij hier bijeen zijt, wenst gij nog iets? Als ik iets wensen zal, dan wens ik dit: dat de Heilige Geest Zich verheerlijke aan onze jeugd! De gemeente staat daar in de kuisheid Christi tot op deze dag; maar één wens hebik: dat de Heere God met Zijn Geest en met de leer der Apostelen onder ons blijve. Dan hebben wij, zij het ook op een andere wijze, wat wij in de Handelingen der Apostelen vinden, en vervuld is en blijft het woord: „En ik zal al de heidenen doen beven, en zij zullen komen tot de wens aller heidenen, en Ik zal dit huis met heerlijkheid vervullen, zegt de Heere der heirscharen. Mijne is het zilver en Mijne is het goud, spreekt de Heere der heirscharen En in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de Heere der heirscharen”. Hagg. 2 : 8-10”.

Kohlbrugge blijft voortleven door zijn werken, die in onze tijd opnieuw het licht zien. De uitgave van dit boek geschiedde in samenwerking met de Vereniging tot uitgave van Gereformeerde Geschriften.

Van harte willen we dit boek aanbevelen. De fa. Wever zorgde vooreen keurig boekwerk. Het kost tot 15 maart 1968 f 13,50, daarna f 15,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.