+ Meer informatie

Ds. Hegeman nam afscheid van het L.V. van Knapenverenigingen

4 minuten leestijd

Op zaterdagmiddag 25 maart j.1. werd in Utrecht de voorjaarsvergadering gehouden met de leiders van de aangesloten verenigingen. Op deze vergadering werden tevens de huishoudelijke zaken van het L.V. besproken.

Opening

Na gebed en schriftlezing heette de voorzitter alle leiders hartelijk welkom. Het verblijdde hem, dat er zovelen gekomen waren om deze middag samen de belangen van ons L.V. te behartigen. Hij bepaalde de vergadering vervolgens bij de voorgelezen Ps. 93, waaruit zo duidelijk de grootheid in de Godsregering blijkt, want de Heere regeert en is met hoogheid bekleed. Hoe moeilijk is het voor de mens altijd te berusten in de Godsregering, maar aan de andere kant, wat vindt de vermoeide ziel juist rust bij Hem, Die de Zijnen kent. Het is voor mij, aldus ds. Hegeman, de laatste keer, dat ik als voorzitter in uw midden ben. Samen hebben we dit L.V. opgericht om in deze verwarde tijden een bolwerk op te richten tegen de vele verleidingen, die ook op onze jeugd werken. Op onze jongens, die wel moeilijker zijn, maar niet slechter. Ik weet ook van de grote onkunde, die er nog heerst onder veel van onze mensen, daar er toch nog veel zijn, die het nut van de verenigingen niet inzien. Helaas moet ik afscheid nemen, nu dit L.V. nog maar zo kort gediend te hebben.

Hij drukte de leiders op het hart om bij de zuiverheid van Gods woord te blijven en wenste allen veel worstelingen toe aan de troon der genade, vooral voor onze jeugd.

Het speet hem dat 9 verenigingen geen afgevaardigden hadden gezonden en dat ook twee hoofdbestursleden zonder enig bericht, afwezig waren.

Jaarverslagen

Uit het verslag van de sekretaris bleek dat het L.V. gestadig groeit. In een jaar tijd waren er vijf verenigingen bijgekomen, zodat het L.V. nu bestaat uit 22 verenigingen met een totaal van 531 leden. De penningmeester kon dit jaar afsluiten met een voordelig saldo van ƒ 14.50.

Bestuursverkiezing

Door het aanstaande vertrek van ds. Hegeman naar Sioux Center, moest er in zijn plaats een nieuwe voorzitter gekozen worden. Het hoofdbestuur had reeds met ds. Elshout overleg gepleegd en legde dit de vergadering voor. Met algemene stemmen werd ds. Elshout, die door ambtswerkzaamheden verhinderd was aanwezig te zijn, tot voorzitter gekozen.

Op voorstel van de voorzitter werden de beide aftredende bestuursleden, ds. H. Rijksen en C. de Bode, bij acclamatie herkozen.

Jaarvergadering

De jaarlijkse landdag werd vastgesteld op D.V. woensdag 24 mei a.s., naar alle waarschijnlijkheid in de gemeente Zeist. (Nadere bijzonderheden hierover volgen nog).

Afscheid

Na in de rondvraag uitvoerig het werk van de plaatselijke verenigingen te hebben besproken, verkreeg de heer Zoutendijk het woord. Deze richtte zich tot de scheidende voorzitter en sprak hem namens bestuur, leiders en leden op hartelijke wijze toe. Hij vond het jammer dat voorzitter ons verlaten moest, maar Gods wegen zijn niet onze wegen. U hebt, aldus spreker, dit L.V. opgericht. U hebt ons richtlijnen gegeven om naar te werken en wij hopen die te blijven volgen. Straks verlaat

U ons en gaat in Amerika Uw dienstwei'k voortzetten, maar dit zij U tot tx-oost, dat de Allerhoogste met U mede trekt. Wij zeggen U hartelijk dank voor het vele werk, dat U voor onze jeugd gedaan hebt en wij hopen, dat U dagelijks de blijken van Gods goedkeuring mag blijven ondervinden. Wij kunnen U geen beloning aanbieden, maar wel een aandenken als blijk van waardering. Make de Heere Uw weg voorspoedig en doe Hij U de berusting vinden in de Psalm, waarmee wij deze vei-gadering begonnen: De Heere regeert.

Ds. Hegeman dankte de heer Zoutendijk hartelijk voor de gesproken woorden en richtte zich tot de vergadering in een kort afscheidswoord, waarin hij vertelde hoe wonderlijk God gewerkt had, zodat hij het beroep naar Sioux Center moest aannemen. Ik heb dit zelf niet gezocht, aldus ds. Hegeman, maar de Heere regeert en het is een weldaad, die Godsregering in eigen leven te mogen kennen, vooral als de Heei-e in wegen leidt, die de mens zelf niet weet en kent. Met de bede, dat een ieder die Godsregering in eigen leven mag leren kenen en met een woord van dank tot allen voor de steeds ondervonden vriendschap en voor het ontvangen boekwerk, sloot hij deze vergadering en eindigde de heer Zoutendijk met dankgebed.

Hierna nam een ieder persoonlijk afscheid van onze geachte voorzitter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.