+ Meer informatie

BIOSCOOPBEZOEK

4 minuten leestijd

(4)

N'i komen de moeilijkste hoofdstukken, omdat nu de vraag moet beantwoord, hoe moet nu onze houding zijn tegenover de bioscoop.

Is het onze jongens en meisjes, jongelingen en jonge dochters geoorloofd naar de bioscoop te gaan? Moeten wij werkelijk deze vraag nog stellen, jonge yrienden en vriendinnen?

Zijn er onder onze jongens en meisjes, die Zondags ter kerk gaan, de catechisatie bezoeken, ter vergadering van de J.V. komen, en zoo nu en dan tevens naar de bioscoop? Zijn er onder onze soldaten, die in hun garnizoensplaats meenen het niet zoo nauw te moeten nemen? Zijn er onder onze leden, die voor zaken naar het buitenland gaan, ' en dan in den vreemde een bioscoop bezoeken, wat men in Holland niet gaarne zou doen? Moeten wij werkelijk die vraag nog stellen, het zou niet noodig moeten zijn. Wat doet het vernemen van die gevallen, een leed, meer, dan wij hier kunnen neerschrijven. Als schooljongen heeft schrijver dezes ook wel een enkele maal de bioscoop bezocht, zijn ouders zagen hierin geen bezwaar, althans zijn vader niet. En toch het harte sloeg hem. Bekoord door de vertooning en overzenuwachtig vanwege de onrust en gejaagdheid. En nu moet ik U eerlijk zeggen, er is niets in, dat ik U kan aanbevelen. Het beweenen van de zonde is een bittere smart. Het doet mij nog leed.

Zijn dan alle bioscoopvertooningen te veroordeelen? U erkent zelf dat de film een uiting is van kunst? De kunst mits gebruikt ter eere Gods of tot een geoorloofd gebruik onder dc menschen, wordt toch zelf in den Bijbel beschreven. Lezen en hooren wij niet vaak, van werkelijk goede films?

Omdat wij deze vraag hadden verwacht, hebben wij de voorgaande stukjes geschreven. Laten wij ze stuk voor stuk beantwoorden. De bijbel moet echter ons richtsnoer zijn.

Vermakelijkheidsfilms.

Is er iemand onder ons, die meent aan de hand der Heilige Schrift het voor deze films te kunnen opnemen? Kunnen wij het bezoeken hiervan voor het aangezicht des Heeren verantwoorden?

Wij meenen, dat er niet één goed woord voor te vinden is en dat wij ze hebben te schuwen, omdat zij God miskennen, Zijn wet verachten, en onze zielen verderven.

O, dat vermaak zoeken in dingen waarvan de Heere ons in Zijn Woord afmaant, wat zal ons dat een bitter naberouw geven.

Daarom, hebben wij een belijdenis en wenschen wij daarna, al is het uitwendig te leven, dan kunnen Kerk, Catechisatie, Jongelingsvereeniging en Bioscoop onmogelijk samengaan. Christus en Belial samen dienen, gaat niet, hier moet een beliste scheiding liggen.

Zie echter nooit laag op een bioscoopbezoeker neer, gelijk de Farizeër deed, maar breng elkander het verkeerde onder het oog.

Het beantwoorden van deze eerste vraag, valt ons niet moeilijk, daarover behoeven wij ons geen oogenblik het hoofd te breken.

Moeilijker zijn echter de volgende*vragen.

Wetenschappelijke en instructiefilms.

Is iemand op een Technische School, Hooge School of Universiteit op studie en heeft hij het bezoek aan een film daartoe noodig, wij meenen dat zoo'n persoon dan in zijn geweten overtuigd moet zijn. wat te doen. Even zoo goed een soldaat als hij een instructiefilm, als dienst, moet bijwonen. Kan men het laten, dan is het beter weg te blijven, en er geen gevolg aan te geven. Moet men ze echter volgen, wij zijn van meening, dat men er geen zonde aan doet, al blijven er groote bezwaren. Het kwaad zit niet'in de film, maar in het gebruik.

Wel is het vaak èen bezwaar, dat als attractie het een of andere filmpje a'ls toegift, vertoond wordt. Men noemt dit ernst en luim. Hiervoor heeft men te waken en er vegen ie protesteeren.

Vermakelijkheidsfilms, welke voor de militairen worden vertoond, om ze bezig te houden, dienen door onze jongens te worden gemeden.

En hoe zal het gaan met de onderwijsfilms?

Ook onze scholen zullen hiermede, als de film bij het onderwijs verder haar intrede doet, te maken krijgen.

Zal het gaan als bij de radio? Eerst afkeuren en dan later er druppelsgewijs gebruik van maken?

Reclame-en bedrijfsfilms.

Wanneer een firma over haar bedrijf een album uitgeeft en bij haar artikelen plaatjes verpakt, die bij de betreffende hoofdstukken moeten worden geplakt, zal er wel geen ouder zijn, die hiertegen bezwaar heeft. Wij hebben het oog op albums als van de firma's Verkade, Niemeyer, v. Nelle, Unilever enz.

Wanneer nu zoo'n zelfde firma haar bedrijf als film vertoont, is het dan wel zonde, om er naar te gaan kijken?

Of iemand er zonde aan doet, zouden wij niet direct durven zeggen, evenmin als iemand bij zoo'n firma in dienst zijnde, er soms mede te maken krijgt.

Wel echter, schuilt er een gevaar in het bezoeken van deze en andere films, waarop wij in ons volgend hoofdstuk willen wijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.