+ Meer informatie

Boekbespreking

5 minuten leestijd

John Knox, de hervormer van Schotland, door Bessie G. Olsen, uitgeverij Pieters Oostburg.

Dit werkje van bijna 50 blz. is uithet engels vertaald door L. van den Dool en van twee illustraties voorzien door A. de Muijnck. Het geeft een eenvoudige beschrijving van het veelbewogen leven van Knox, die wel de derde hervormer wordt genoemd en wiens arbeid onder de zegen des Heeren van grote betekenis is geweest voor de kerk in Schotland. Daarin komt duidelijk naar voren, dat de strijd tegen Rome niet ging om ondergeschikte punten, maar om de terugkeer tot de ware dienst des Heeren. Vooral in de tijd, waarin wij nu leven, is het van belang kennis te nemen van de volharding van hen, die veel hebben verdragen vanwege de belijdenis der waarheid. Ook toen waren er velen ontrouw. Dat blijkt ook uit dit boekje. Maar de Heere heeft aan Knox vervuld, dat wie volhardt tot het einde zalig zal worden.

We kunnen dit werkje van harte aanbevelen. Het kost ingenaaid f 2,75 en gebonden f 3,95.

De toekomst van Israel door Wilhelmus à Brake! Uitgeverij Pieters Oostburg.

Ds. G. A. Zijderveld is blijkens een door hem ondertekend ten geleide getroffen door wat Brakel reeds bijna drie eeuwen geleden geschreven heeft over de toekomst van Israël en dat is te begrijpen.

Brakel schrijft o.a. - zie blz. 10 - „van deze natie zonder onderscheid, spreken wij en geloven, dat die zullen erkennen, dat Jezus is de Christus, de Messias, in het Oude Testament beloofd en van de vaderen verwacht”. Verder op blz. 20: „Het zou niet een bekering van enkelen zijn, hier en daar één, maar het zou een gehele nationale bekering zijn; alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat Israël waarover de verharding gekomen was, zou nog eens zo gelukkig worden, dat het zich nog tot de Messias zou bekeren. Niet dat ze allen in waarheid wedergeboren en de eeuwige zaligheid zouden deelachtig worden, maar dat zij allen erkennen en belijden zouden dat Jezus is deChristus, de beloofde Messias, de Zaligmaker”.

Doch waartoe verdere aanhalingen? Het boekje is lezenswaardig. Het is een vrijwel woordelijke weergave van een gedeelte van het standaardwerk: De Redelijke Godsdienst, nl uit het derde deel hoofdstuk 6: Van de Kerk des Nieuwen Testaments, van de geboorte van Jezus Christus tot de Openbaring aan Johannes.

Brakel zegt nog, blz. 40, dat hij de bekering van de Joodse natie en haar herstel in Kanaan niet heeft voorgesteld om dat alleen te weten en om daarin als een stof van beschouwing te eindigen, maar opdat wij daarin werkzaam zouden zijn in het beoefenen van plichten, die hij noemt. Het werkje telt 42.blz. en kost ingenaaid f 2,25, gebonden f 3,75.

Der pelgrims metgezel, leven en arbeid van Joseph Charles Philpot, door J. A. Saarberg. N.V. Uitgeverij „De Banier”, Utrecht.

Wij juichen de verschijning van dit boek van harte toe. Wij hebben het van het begin tot het einde met veel belangstelling gelezen. Naar onze mening is de schrijver er in geslaagd het leven en de arbeid van Philpot vrij volledig te tekenen. Hij heeft daartoe veel bronnenstudie moeten maken. Het moet een heel werk geweest zijn en veel geduld en volharding gevraagd hebben om een dergelijk werk van 540 blz. te voltooien.

We komen in het werk niet alleen met Philpot in aanraking, maar met vele andere personen, met wie hij geleefd heeft, onder wie verschillende predikanten. Sommiger leven wordt als in het voorbijgaan in het kort vermeld. Dat verrijkt de waarde van het boek.

Niet in alle opzichten kunnen we Philpot volgen. Hij verliet de Engelse staatskerk en werd toen baptist en in verband daarmee onderging hij dedoop door onderdompeling. Hij had een bepaalde opvatting omtrent de betekenis van de wet in het stuk der dankbaarheid. Hij kende alleen het voorschrift van het Evangelie. Hij kwam niet met het aanbod van genade. De levensgeschiedenis van Philpot is hieraan wellicht niet vreemd geweest. Het boek licht ons hieromtrent voldoende in.

Ondanks verschillen kunnen wij Philpot van harte aanvaarden als een getrouw getuige des Heeren, die velen ten zegen is geweest. Treffend is het getuigenis van Francis Covell bij zijn begrafenis: „Duizenden levende zielen zijn onder hem gesticht en gezegend. En het zal niet te veel gezegd zijn, dat ook na zijn dood op hun tijd duizenden eenzelfde zegen door hem genieten zullen”, zie blz. 496. Meermalen hebben we kinderen des Heeren ontmoet, die getuigden van de zegen, die het lezen van een preek van Philpot of een gedeelte uit zijn dagboeken hun gaf.

Philpot was zelf een toonbeeld van Gods verkiezende liefde en zo heeft hij het Evangelie van vrije genade vele jaren mogen prediken. Hij deed dit op een wijze, die geheel bij deze gezalfde prediker paste. Het is geen wonder, dat hij geliefd was en dat nog velen naar zijn preken en dagboeken grijpen. Hij neemt een eigen en niet de minste plaats in onder de knechten des Heeren van de vorige eeuw.

We zouden gemakkelijk het één en ander uit dit omvangrijke werk naar voren kunnen brengen, maar achten het beter dit na te laten. We nodigen liever uit het zelf te lezen en te herlezen. De inhoud is rijk genoeg. We wensen dit boek in veler hand en de Heere moge het zegenen.

De vele illustraties dienen ter verduidelijking en maken het werk nog wat afwisselender.

Uiteraard hebben we geen gelegenheid gehad om alle gegevens in het boek op hun juistheid te kontroleren. We krijgen wel de indruk, dat de schrijver er naar gestreefd heeft zijn arbeid zo nauwgezet mogelijk te verrichten. Slechts een enkele onjuistheid, waar ons oog op viel willen we vermelden. Op blz. 531 staat, dat Joseph Hart in 1702 geboren werd, en op blz. 535, dat hij op 24 mei 1768, zes en vijftig jaar oud zijnde, de heerlijkheid inging. Dit klopt niet. Hart werd volgens de Christelijke Encyclopedie in 1712 geboren.

Het werk is keurig uitgegeven in linnen band met stofomslag en kost f 22,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.