+ Meer informatie

Naar de CATECHISATIE

DE OPENBARING GODS

3 minuten leestijd

8.

Wij belijden, dat de Bijbel is het beschreven Woord van God.

Waarom heeft God Zijn Woord doen beschrijven?

Deze vraag hebben wij eerst te behandelen. Want vóór Mozes’ tijd was er alleen de mondelinge openbaring. De Heere openbaarde Zich door middel van mondelinge aanspraken tot de vaderen, dromen, visioenen, engelenverschijningen. En deze openbaring Gods werd overgeleverd van de vaderen aan de kinderen. Dit kon middellijkerwijs, omdat de mensen toen ouder werden en satans listen minder waren, zoals vader Hellenbroek opmerkt. (Adam leefde nog in de tijd van Lamech, Noachs vader.)

Bij deze openbaring heeft de Heilige Geest gezorgd, dat geen vergissingen of fouten zich konden voordoen.

Maar toen de leeftijden korter werden (Mozes spreekt van 70 en 80 jaren) achtte God het nodig, Zijn Woord te laten beschrijven, tot zuivere bewaring van Zijn Woord en opdat het overal zou komen. Thans is de Bijbel in 1232 talen vertaald. We hopen later in te gaan op de kwestie van de vertaling van de Bijbel.

Geen boek ter wereld heeft zulk een lange geschiedenis doormaakt, maar ook is er aan geen ander boek zoveel strijd verbonden geweest als aan het Boek der boeken! Naast zijn bijzondere inspiratie door de Heilige Geest is Gods wakend oog en Zijn bijzondere voorzienigheid over hetzelve gegaan. Ten deze geldt ook het Schriftwoord: „O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de zin des Heeren gekend, of wie is Zijn raadsman geweest?” Rom. 11 : 33, 34.

Een tweede opmerking is: dat de Heere ook gezorgd heeft voor de bewaring van Zijn beschreven Woord. Welke heftige pogingen heeft satan aangewend om de Bijbel te vernietigen of zijn zuivere licht der waarheid te doven. Denk slechts aan de donkere middeleeuwen bij Rome’s hierarchie ten opzichte van de waarheid Gods, of aan de aanvallen van de heilloze schriftcritiek uit de vorige eeuw en in onze tijd, waardoor zovelen de Bijbel opzij gezet hebben of in grote verwarring zijn geraakt. Vandaar dat we reeds opmerkten, dat de huidige vraagstukken en vragen zich concentreren op het beschreven Woord van God, zodat twee belangrijke zaken onze aandacht gaan vragen, en wel de inspiratie van de Bijbel en haar Goddellijke gezag! Ten aanzien van deze beide zaken is het vooral de moderne schriftcritiek, die haar verdervende invloed heeft doen gelden. Wij hopen u dit nader te verduidelijken.

Vooraf willen we nog even terugkomen op de mondelinge openbaring Gods vóór Mozes’ tijd. En dan doen we aan onze „lezende catechisanten” de vraag: aangezien de Heere toen ook door middel van dromen Zijn Woord bekend maakte, hebben ónze dromen van nu ook nog betekenis in het godsdienstig leven?

Eén Uwer antwoordt: neen, want God spreekt nu alleen door Zijn Woord!

Juist. Daarom is het misleidend voor de eeuwigheid, de zaligheid zijner ziel te bouwen op een droom of visioen. Er zijn er, die gewoonweg redeneren: ik mag geloven, dat God met mij begonnen is, want toen en toen heb ik die droom gehad. Zie, dat is zo misleidend.

Hebben onze dromen dan nooit enige betekenis?

Dat is iets anders. Door Gods voorzienig bestel kan een droom heenwijzen naar Gods Woord en tot het onderzoek ervan leiden. Maar dan blijft het Woord des Heeren zélf de enige toetssteen voor geloof en leven. En nu de inspiratie-leer.

Doch hierover gaan we de volgende keer handelen. D.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.