+ Meer informatie

Boekbespreking

6 minuten leestijd

ONZE GELOOFSLEER, door J. Vreugdenhil. Uitgave van W. M. den Hertog te Utrecht.

De heer Vreugdenhil geeft catechetisch onderwijs en gebruikt daarbij Hellenbroek, een vragenboekje, dat in onze kringen gelukkig nog geen onbekende is. In zijn „verantwoording” verklaart hij, hoe hij tot de uitgave van dit werkje kwam. Hij spreekt uit, dat de waarheid, ons door Hellenbroek geleerd, hem lief is en dat hij die ook ten volle gehandhaafd heeft.

De heer V. heeft met dit boekje een goed werk verricht. Het zal zeker zijn weg wel vinden. Het tracht - evenals andere werkjes, die de laatste jaren verschenen zijn - rekening te houden met de tegenwoordige eisen voor het catechetisch onderwijs. In de praktijk kan echter pas blijken in hoeverre het aan zijn doel beantwoordt. Wij voor ons zouden best een proef met dit werkje willen nemen.

Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat het àf is en ook niet, dat we er ten volle mee kunnen instemmen. Het komt ons voor, dat de heer V. soms Hellenbroek iets laat zeggen, wat deze niet bedoeld heeft. Soms is de heer V. onnauwkeurig. Soms had zijn toelichting wel wat uitvoeriger kunnen zijn.

Het was aanvankelijk onze bedoeling om in deze beoordeling hierop nader in te gaan, maar we kwamen tot de ontdekking, dat deze recensie veel te lang werd. Daarom volstaan we met enkele opmerkingen.

Op blz. 18 zegt de heer V.: „Hij heeft Zichzelf geopenbaard 1e in de natuur, 2e in Zijn Woord, 3e zaligmakend in Zijn volk”. Zie ook blz. 10. Dit ten 3e is onjuist. Gods volk is toch geen openbaringsbron!

Op blz. 49 gaat de heer V. spreken over de Raad des vredes en voert hierbij het verbond dergenadein. Hellenbroek doet dit niet. Deze handelt later apart over het verbond der genade als opgericht terstond na de val. Later, blz. 81 en vlg., schrijft de heer V. ook over het verbond der genade en noemt daarbij het verbond der verlossing. Hij zegt dan veel goeds, maar toch kunnen we hem in zijn gedachtengang nietten volle volgen. We geven er de voorkeur aan het uitgangspunt van Hellenbroek vast te houden. Wij willen bij het genadeverbond ook het verbond der verlossing voor ogen houden en ook Gods verkiezende liefde, want anders is er van geen genadeverbond sprake, maar daarom behoeven we de dingen nog niet te zeggen, zoals de heer V. dit doet. We nemen echter aan, dat we als het gaat om de praktijk zelf wel met elkaar overeenstemmen. Daarom is het niet nodig hier verder op in te gaan.

Op blz. 100 spreekt de heer V. over rechtvaardiging vóór het geloof. Dat doet Hellenbroek niet.

Hiermee willen we dan volstaan. We hopen, dat de heer V. te zijner tijd komt met een tweede druk en dat daarbij allerlei verbeteringen worden aangebracht. Het zou ook gemakkelijker zijn, wanneer de lessen genummerd werden. Het werkje kost gebonden f 4,75.

Schepping en herschepping in de vijf boeken van Mozes door T. E. N. Ozinga.

Uitgave van Oosterbaan & Le Cointre N.V. Goes.

De schrijfster is lerares Engels aan een Chr. H. B. S. en M. M. S. Zij heeft aan Westminster Theological Seminary in Philadelphia, o.a. de studie voor de Bachelor of Divinity graad voltooid. Het doel van het boekje is enige onderwerpen uit de eerste vijf bijbelboeken op nieuw onder de aandacht te brengen van de belang stellende leek. Het is gegroeid uit aantekeningen over onderwerpen, die de schrijfster in de loop der jaren voor diverse bijbelkringen enz. heeft behandeld.

Wij hebben met belangstelling en grotendeels ook met instemming dit werkje van 180 blz. gelezen. De schrijfster erkent de Bijbel als het boek der boeken, het boek, dat van Godswege tot standisgekomenendaarom gezag heeft en daardoor onfeilbaar is, blz 144. Zij zoekt de Schrift te laten spreken. De onderwerpen gaan over de vijf boeken van Mazes, het bovennatuurlijke, hetwonder, het scheppingsverhaal, overwegingen bij Genesis 2 en 3, Paradijs en zondeval, de beide scheppingsinstellinger, het verbond in de Pentateuch, het Messiaanse heil in de Pentateuch, de Exodus, Goddelijke inspiratie, Goddelijke openbaring en dan volgt een appendix: evolutie en evolutieleer.

Vraagswijze willen we enkele opmerkingen maken. Blz. 27: is niet te ze g ge p hoe lang de ongeordende toestand van de aarde duurde? Blz. 52: hadden Adam en Eva in het paradijs geen toegang tot de boom des levens? Blz. 59: is de geestelijke dood nog niet volkomen? Blz. 69: was de zondvloed vermoedelijk plaatselijk? Blz. 79: staat het vast, dat de kinderen van Abrahamen Keturah geboren zijn vóór Izak? Blz. 108: hadden Adam en Eva geen inzicht in de offers? Blz. 127: bestrijken de eerste hoofdstukken van Genesis een tijdvak van minstens 10000 tot 50000 jaar? Hierbij willen we het laten. Met instemming lazen we op blz. 60: In nieuwere versies van dit formulier - het doopformulier - is het woord „verdoemenis” eerst vervangen door „veroordeling” (wat beslist niet het onherroepelijke, het eeuwigheidskarakter heeft van „verdoemenis”) en daarna door „eeuwige dood”. Het gaat hier om het gedeelte tussen haakjes. Laten bijbelvertalers dit ter harte nemen. Tenslotte: waarom niet de Statenvertaling geciteerd en waarom niet Heere in plaats van Here? Het boekje kos f 5,25.

Uit het roer gelopen door H. te Merwe

Wel en wee met de Piraat door T. Mateboer

Uitgaven van N. V. Uitgeverij „De Banier” te Utrecht Dit zijn twee deeltjes van de Banier Pocketboeken voor de jeugd. Het boekje van Te Merwe gaat over een schippersgezin en wel bijzonder over eenschippersjongen die telkens een paar jaar oudere zoon van een ander schipper ontmoet. De ontmoetingen tussen beide jongen worden beschreven en nog allerlei andere ervaringen Het andere boekje handelt over twee vrienden van de derde klas van de ULO. Zij weten samen aan een roelbootje te komen, dat zij kunnen optuigen en waarmee zij allerlei ervaringen hebben.

We kunnen ons voorstellen, dat jongens en mogelijk ook meisjes deze boekjes met smaak lezen.

De prijs van bovengenoemde pockets is f 1,80 voor abonnees en f 1,95 zonder abonnement.

In verband hiermee willen we nog eenopmerking maken. Wij hebben voor onze jeugd boeken nodig, die een positieve waarde hebben in zedelijk en godsdienstig opzicht lectuur, waarin de ernst van het leven, de noodzaak van de bekering tot God en de vruchten daarvan in de levens openbaring naar voren komen. Wij houden er ons van overtuigd, dat de uitgever het hiermee eens is. Wij hopen dat wij nog gelegenheid krijgen om vele jeugdpockets in dti blad aan te kondigen, die we in vol vertrouwen aan onze kinderen in handen kunnen geven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.