+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

7 minuten leestijd

Conferentie R.C.G.S., Beproef de geesten. New Age en Holisme. Idem, Levensbehoud of levensheiliging. Het conciliair proces. Husselsesteeg 45, 3881 LC Putten. Prijs f. 6,-. Op de conferenties van 1988 en 1989 zijn de genoemde onderwerpen aan de orde geweest. In dit boekje van 88 bladzijden worden de vier toen gehouden referaten gepubliceerd resp. van dr. Chr. Fahner, J. Boelema, ds. J. Aarnoudse en prof. dr. ir. A.K. van der Vegt. Wat hier geboden wordt, laat zich niet zonder meer negeren of bagatelliseren, maar vraagt bezinning op zaken waarmee ieder van ons te maken heeft.

Ds. W. Smouter, Een diakonale gemeente. Rijswijk 1989. 32 blz.

Volgens het voorwoord is deze brochure geschreven „om de gemeente te stimuleren om na te denken over ieders rol in het diakonale werk”. Aan dit onderwerp is ook in ons blad herhaaldelijk aandacht geschonken. Het is goed dat deze zaak aan de orde blijft. Alpha en omega-reeks: W. Steenbergen, Ik mag er zijn; H.A. Schouwstra-Jonker, Niemand leeft voor zichzelf. Van Baardewijk, Apeldoorn. Beide brochures 20 blz. f. 3,20. Deze reeks wil „in de verwarring van deze tijd, in gebondenheid aan de Heilige Schrift toerusten tot een christelijke levenshouding”. De brochure van drs. Steenbergen bevat een toespraak die hij hield op de ontmoetingsdag van de Ned. Geref. Kerken en die van mevr. Schouwstra gaat over zelfdoding. De moeite van kennisnemen waard.

Jan Weima, De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving. 233 blz. Uitg. Kok Agora, Kampen 1989. Prijs f. 29,50.

Een boek van ’n godsdienstpsycholoog over religie, de mens en de geseculariseerde samenleving. Veel theorieën, vooral van buitenstaanders, worden besproken. Een opbloei van religie wordt geconstateerd, ondanks de secularisatie. De invloed en omvang van de kerk neemt af. Religie in haar algemeenheid en vaagheid rukt op ten koste van omlijnd beleden en beleefd christelijk geloof. ?ij deze conclusie als resultaat van veel informatie blijft het. Ds. C. den Boer, II Timotheüs, Titus. 205 blz. Uitg. Kok, Kampen 1989. Prijs f. 24,50. Over dit boek valt veel goeds te zeggen. We bespraken het eerste deel (over 1 Timotheüs) positief. Dit vinden we minstens zo goed. Telkens een paragraaf die het thema van de perikoop inleidt. Daarna een omschrijving van de Bijbeltekst, kundig, beknopt, praktisch en geestelijk, met interessante toelichting op woorden en uitdrukkingen, in de noten. In de rand verwijzingen naar verwante teksten. Tenslotte discussievragen. Ik vind het een boek voor persoonlijke bijbelstudie, niet zozeer voor groepsgebruik. Voor persoonlijke studie is deze uitgave Bijbelboeken een verrijking, die men zich niet moet laten ontgaan.

Louis ter Steeg (redactie), Terwijl de kijker zich vermaakt. 84 blz. Uitg. Meinema, Den Haag 1989. Prijs f. 16,90.

Een interessant boekje naar aanleiding van een studiedag waarin het vijftienjarig bestaan van het Omroeppastoraat van de KRO werd gevierd (19 mei 1989). De auteurs trachten in te spelen op wat de aandacht van de kijkers heeft. Het gaat met name om vier thema’s: angst, plezier, schuld en verlangen. Jammer dat niet uitkomt wat het Woord van God over deze aandachtspunten zegt. Met de weergave van de gevarieerde ervaringen wordt eigenlijk volstaan. De mens moet zich kunnen uitspreken over deze thema’s. Dat lijkt mij niet genoeg.

Ds.P.J. Trimp, Sprekende Beelden. 103 blz. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld. f. 13,75. Een boekje van een vrijgemaakt gereformeerd predikant over de gelijkenissen. Er wordt veel informatie gegeven. Een besproken gelijkenis wordt vers voor vers toegelicht en tegelijk in breder kader gezet. Betekenis voor toen en nu wordt aangegeven. Daarna volgt steeds een Samenvatting, Tips voor inleiding en voorstudie, Gesprekspunten en Literatuur (eenzijdig gekozen uit schrijvers eigen kerkelijke kring). Het boekje is een studieboekje, dat veel informatie geeft. Er staat wel erg veel in. De meditatieve kant is zwak.

A.W. Musschenga en H.M. Vroom, Houdt het op met de dood? 150 blz. Uitg. Kok, Kampen 1989. Prijs f. 27,50.

Prof. Berkhof schreef over deze bundel dat de grondvraag: hoe weet je dat er leven na de dood is, niet helder en moedig wordt aangepakt. Hij vindt dat de secundaire problemen die behandeld worden, pas hun oplossing krijgen als het middelpunt helder is. Met dit oordeel kunnen we instemmen. De meeste auteurs geloven in leven na de dood. Zij relativeren hun stelling door de grond ervoor niet expliciet aan de Schrift te ontlenen, en door de vraag hoe wij daarin delen, onbeantwoord te laten.

Dr. A.W.J. Houtepen en drs. H. Steendam (red.), Uitzien naar God. 120 blz. Uitg. Meinema. Den Haag 1989. Prijs f. 21,90.

Een boekje dat geschreven is ter ere van een rooms-katholieke studentenpastor aan de Erasmusuniversiteit. Het is een boekje dat doortrokken is van de moderne gedachte over religie. Schillebeeckx noemt God een overtollige weelde. Deze uitspraak is typerend voor veel bijdragen, al gebruiken de auteurs deze term niet. Het meest boeiend is de bijdrage van de socioloog De Valk. Hij laat zien dat elke wetenschap teruggaat op een geloof. Het boek is een interessant document van deze tijd.

C. den Boer e.a., Messiasbelijdende Joden, vroeger en nu. 323 blz. Uitg. Boekencentrum, Den Haag 1989. Prijs f. 34,90.

In dit boek wordt de aandacht gevestigd op de moeilijke positie van Messiasbelijdende Joden. Dr. Noordegraaf schrijft over het conflict zoals dat in het N.T. zichtbaar wordt. Daarna wordt hun geschiedenis in de wereld en ook in Nederland beschreven. Isaäc da Costa komt ter sprake (door drs. De Leede), maar ook F. R.O. Weille en Christiaan Salomon Duytsch (door dr. Haitsma), de Zionskapel in Amsterdam als centrum van Messiasbelijdende Joden (ds. mr. Haeck) en rondom Elim (drs. Van Campen), alsook in en na de Tweede Wereldoorlog (drs. v.d. Velden). Hoogst onbevredigend is de bijdrage van dr. Cohen Stuart over Messiasbelijdende Joden anno 1989. Als christenen moeten ze terug naar de synagoge. Niemand mene echter dat ze daar ontvangen worden of thuis zullen zijn! Deze bijdrage trekt een volstrekt andere lijn dan die van de meeste auteurs. Bij dr. Vreekamp ontmoet men het spoor van Cohen Stuart, maar minder scherp.

Dr. J. Walstra, Pastor ondanks alles. 80 blz. Uitg. Callenbach, Nijkerk 1989. f. 15,50. De auteur schreef dit boekje kort voor zijn dood. Hij haalt herinneringen op, die ter bemoediging van anderen worden verteld. Het is een boekje met aardige schetsen, waarin de hedendaagse (theologische en wijsgerige) literatuur meer wordt geciteerd dan de Bijbel.

J. Ton, Lessen in lijden. 52 blz. Stichting Antwoord, Roosendaal, 1e dr.1983, 3e dr. 1989. De derde druk van enkele toespraken die de auteur, voorheen voorganger van een baptistengemeente in Roemenië, heeft gehouden. Hij is nu directeur van een stichting in Amerika die theologische en andere christelijke boeken vertaalt en produceert voor christenen in Roemenie. Hij staat bekend als een gezaghebbend Roemeens dissident. Hij schrijft over vervolging en vertrouwen, over geloof en uitredding. Men is als lezer belangstellend hoe het boekje er nu, na december 1989, uit zou zien.

Coert H. Lindijer, Gids voor reisgenoten. 163 blz. Boekencentrum, Den Haag. f. 26,90. Een boek zonder pretenties, met veel informatie. Een popularisering van eerdere publikaties van de schrijver. Bijna alle onderwerpen uit het pastoraat komen ter sprake. Ze worden geïllustreerd met voorbeelden, vooral gesprekken, uit de praktijk. Aan het eind van elk hoofdstuk is een „oefening” te vinden, een opdracht met het oog op praktische verwerking. Zo ook een literatuurlijstje. Het standpunt van de schrijver is breed-oecu-menisch. Een boek dat te denken geeft, voor de praktijk suggesties doet, maar dat wat principiële benadering betreft ons teleurstelt.

D.N. Wouters, Gods aanwezigheid in Amsterdam. 128 blz. Uitg. Kok, Kampen.

Dit is een boekje met schetsen van mensen, die de auteur in Amsterdam heeft aangetroffen. Hij kent velen van hen uit, soms via korte, pastorale contacten, anderen heeft hij nog eens speciaal opgezocht voor een gesprek, zoals burgemeester Van Thijn, pater Van Kilsdonk. Het is een boeiend verslag van ontmoetingen in een stad die van God verlaten schijnt te zijn. De schrijver ontmoet naastenliefde, trouw, humaniteit en religiositeit. Daarin ontmoet hij God en daarom heeft hij hoop voor Amsterdam. De verslagen zijn soms ontroerend. De conclusie lijkt mij op wankele gronden te zijn getrokken. Opmerkelijk dat figuren als majoor Bosshardt en de heer Frinsel ontbreken. „Ook dit is Amsterdam”.

Drs. A.B.F. Hoek-Van Kooten, Tiener op weg. 56 blz. Uitg. De Groot, Goudriaan-Kampen 1990. Prijs f. 12,75.

De schrijfster is arts. Zij geeft in dit boekje voorlichting over seksuele rijping. Zij bespreekt de lichamelijke en de psychische kanten ervan, voor jongens en meisjes. Dat gebeurt met eerbied voor het wonder van het gewone en tegelijk in grote openheid. Het zou een boekje kunnen zijn voor de ouders èn voor de kinderen zelf.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.