+ Meer informatie

De geschiedenis van Dina

7 minuten leestijd

En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit, om de dochteren van dat land te bezien. (Gen. 34 : 1)

De geschiedenis van Dina moet gedurig ter waarschuwing gepredikt worden, want het is een geschiedenis vol waarschuwingen en vermaningen en is daarom zo waardig overdacht te worden.

Dina was Jacobs enige dochter. Zij zal ongetwijfeld in Jacobs gezin een bijzondere plaats hebben ingenomen en zal door Jacob en Lea beschouwd zijn als de oogappel van het huisgezin.

Hoe teleurstellend is Dina's leven echter geweest. V/at vreselijke vruchten heeft de zonde voortgebracht cn hoe ontzettend is de zondige nieuwsgierigheid gestraft.

Dina was opgevoed onder de openbaring van het Woord des Heeren, want het had de Heere behaagd Zijn verbond in Abrahams geslacht te openbaren in de lijn van Izak en Jacob. Door haar vader en moeder zal •Dina zijn bekend gemaakt met de inzettingen des Heeren en zal zij al vroeg zijn omringd met de vermaningen van het Woord. Het was de plicht van Jacob om op de bijzondere bevoorrechting van zijn geslacht zijn kinderen te wijzen, maar ook op de grote verplichtingen, die uit deze bevoorrechting voortvloeiden. Eén van deze verplichtingen was toch wel zeker, dat zij zich niet zouden inlaten met de heidense volkoren die in Kanaiin woonden, hun levensgewoonten niet zouden overnemen en dat , , het heilige zaad" zich niet vermengen mocht met de onbesnedenen, want dat daar Gods toorn gewis op rustte. Ook Dina wist dit ongetwijfeld, maar haar hart werd getrokken naar hetgeen in het midden van dat vreemde volk plaats greep.

Jacob was gelegerd in de omstreken van Sichem, had zich daar gevestigd en een stuk land gekocht van Hemor, de landvorst. Jacob mocht leven ir^ een nauwe vereniging met de Heere, want hij had een altaar gebouwd, om dankofferen te ontsteken en als centrum van het godsdienstig leven van zijn geslacht. Op het altaar had hij mogen schrijven: De God Israëls is God." Helaas, hoe weinig indruk maakte dit op het hart van de jeugdige Dina. Haar hart leefde niet in de weg, waarin Jacob zeker de zijnen begeerd heeft te leiden. Haar hart trekt naar Sichem. En de gelegenheid is gekomen. Zeker, het doel dat Dina voorgeeft, lijkt tamelijk onschuldig. Wij kunnen in ons leven onze zondige bedoelingen heel listig bedekken onder allerlei gevonden uitvluchten. Dina gaat alleen maar eens kijken. Zij heeft haarzelf ook voorgespiegeld om de waarschuwende stem van haar consciëntie te smoren: een, alleen maar zien, hoe de dochteren van Sichem leven, wat hun levensgewoonten zijn en wat zij nu eigenlijk •doen op het feest, dat binnen Sichems muren gehouden wordt. Onze satenvertalers tekenen bij Gen. 34 : 1 aan, dat sommigen menen, dat in deze tijd een bijzonder feest of markt te Sichem. gehouden is, met grote toeloop van volk.

Dina kan haar zondige nieuwsgierigheid niet bedwingen en begeeft zich op het gevaarlijke pad. De eerste stappen op de weg naar de wereld zijn de gevaarlijkste. Dan nog roept onze consciëntie het hardst, dan nog waarschuwt zij met klem, maar eenmaal die tegenstand overwonnen, zult gij weinig meer ontmoeten en zult ge ervaren hoe krachtig de greep van de zonde is en hoe listig zij ons voert in haar vreselijk net. Laten onze jongens en meisjes deze geschiedenis toch met ernst lezen en er met aandacht kennis van nemen. Dc wereld lokt. Haar roepstem gaat als een sirenegezang tot ons uit om eens kennis te nemen van hetgeen bij haar te vinden is. Door de machtige ontwikkeling van deze eeuw is haar roep nog zoveel sterker geworden. De wereld roept ons om eens te zien, datgene waarin anderen zich vermaken en verlustigen en alle levensernst verspelen en dronken gevoerd met de ijaelheid van de wereld zich ten eeuwigen verderve hebben overgegeven aan de schijnbaar zoete zondendienst, waarvan het einde zo bitter is.

Dina is gegaan en eenmaal in Sichem is haar hart, ondanks de vermaningen, roepstemmen, opvoeding en waarschuwingen, voor de macht van de verleiding bezweken. Eenmaal in Sichem is het bij een zien naar de zonde niet gebleven, maar heeft de zonde haar genodigd mede te drinken uit de beker der verzoekingen. De rem op het wiel van haar leven was defect: Haar consciëntie was tot zwijgen gebracht. Dina heeft de zonde omhelsd en de zonde heeft Dina gegrepen en haar leven verwoest.

Wanneer de roes van de zonde is uitgeslapen komt men helaas te laat tot bezinning.

Dina is teruggekeerd naar Jacobs huis met een verloren eer, met een ontruste ziel, met een wroeging in haar hart, met een verwoest leven, met een onherstelbare schande. Mijn jonge lezers en lezeressen, laat Dina U ook in dit opzicht tot waarschuwing zijn, laat haar levensgeschiedenis U toch dit leren: het genot van de zonde is zo heel kort. Het zal U niet alleen eeuwige smart, maar ook een vreselijke kwelling hier reeds brengen. De wroeging over hetgeen waartoe we gekomen zijn is hier reeds een knagende worm aan de bcom van ons leven. Vreselijk is die heftige gewetenswroeging, waarin velen door de zonde gekomen zijn en die hen almeer hebben doen drinken het water der wel-

lust om zich te verdoven in het smaken van ijdel genot. Niet ernstig genoeg kunnen onze jongeren gewaarschuwd worden om zich te wachten voor de eerste schreden op het heilloos pad. Dit was de vrucht van zondige nieuwsgierigheid. Hoedt U voor deze listige vos in de wijngaard van uw jonge ziel.

En daarbij bleef het niet. Moord en doodslag is het einde van Dina's nieuwsgierigheid geweest en door dit alles schande over Jacobs naam en huis, maar bovenal smaadheid aan de Naam des Heeren. Door Dina's kwaad immers is de Naam des Heeren gelasterd en onteerd en is Jacob stinkende gemaakt temidden van het volk waarbij hij woonde.

Wanneer wij dat meer zouden opmerken, dat de Naam des Heeren zo nauw bij ons leven betrokken is, dan moest dat temeer 'ons doen vragen om genade om bewaard te blijven voor de gruwelijke zonden, die Gk)ds Naam onteren en Zijn gemeente beschimpen.

Wat heeft Dina versmaad? De grote voorrechten haar gegeven en de dure verantwoordelijkheid, die op haar lag. De dienst van de zonde, die ons verdorven vlees bekoort bezorgt ons ogenblikken van onheilig genot en duurzame kwelling en onvrede, maar de dienst des Heeren bezorgt Gods volk een heilig genot en eeuwige vrede en innerlijke rust. De dienst van God, waartoe de Heere de Zijnen leidt, is een dienst, die in Gods Woord een liefde-dienst genaamd wordt en zo ook leert Gods volk het in hun leven. Oneindig gelukkig is dat volk, dat de vreze des Heeren betrachten mag doorgenade en dat ligt onder de dierbare toezegging:

Maar 's Heeren gunst zal over die Hem vrezen. In eeuwigheid altoos dezelfde wezen.

De Heere geve ook de jeugd onzer gemeente dit grote voorrecht te kennen en beware hen voor de paden der wereld.

Laten ook de ouders in het licht van Dina's geschiedenis leren hun kinderen aan huis en aan de inzettingen te binden. Helaas wordt zo menigmaal een uithuizigheid toegestaan, die de gelegenheid biedt om op het pad naar Sichem te gaan.

Ouders, spreekt met uw kinderen over Gods Woord en waarheid; scherpt ze in de waarde van Gods instellingen; leidt ze in liefde op de weg naar Gods huis; waarschuwt ze met klem voor de grote gevaren van deze tijd; schept in uw huis zulk een sfeer, dat de kinderen liever thuis zijn, dan dat ze hun genoegen en vermaak buitenshuis zoeken; gaat ze zelf voor, want nog altijd geldt: leringen wekken, voorbeelden trekken; geeft ze niet alleen vermaningen en waarschuwingen, maar buigt met hen uw knieën om te vragen of God in de verheerlijking van Zijn genade liefde in ons hart en in het hart uwer kinderen werke voor Zijn Naam en dienst, dag en Woord, inzettingen en recht en verstaat ook in dit opzicht de vermaning van het Woord des Heeren, dat ons zegt:

Vergader mij dit volk, en ik zal hun Mijn woorden doen horen, en die zullen leren, om Mij te vrezen al de dagen, die zij op de aardbodem zullen leven, en zullen ze hun kinderen leren.

Met toestemming overgenomen uit de „Zeister Kerkbode".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.