+ Meer informatie

Candidaat H. Rijksen in ambt bevestigd

Ds. H. Rijksen doet zijn intrede te Vlaardingen

3 minuten leestijd

De Vlaardingse gemeente zal Dinsdag 28 September 1954 niet licht vergeten. Van de dagen in het boek onzer jaren; „duurzaam gemerkt met een ster of een kruis" is 28 Sept. 1954 er voor de Vlaardingers een met een ster.

Welk een blijdschap voor deze gemeente om na een zeer moeilijke tijd, bijzonder wel als herderloze gemeente, een eigen leraar te mogen ontvangen,

liet gaf wel een bijzonder karakter aan de bevestigingsdienst dat de vader van candidaat Rijksen zijn zoon in het volle dienstwerk inleidde.

Toen ds L. Rijksen om half drie de kansel beklom, was de Gereformeerde Oosterkerk, waarin beide diensten werden gehouden, tot in alle hoeken bezet. Het ligt niet in onze bedoeling een totaal overzicht te geven van deze dag. In ons kerkelijk blad „De Saambinder" is de bevestiging en intrede zeer uitvoerig weergegeven. (Zie het nr. van 7 October j.1.).

Maar anderzijds maken wij van dit bijzonder feit ook in ons blad gaarne gewag, want Ds II. Rijksen is lid van ons Hoofdbestuur en deze verbondenheid vraagt toch minstens en vanzelf vermelding van dit grote gebeuren.

Als bevestigingstekst had ds. L. Rijksen het woord van Paulus in 2 Tim. 2 : 1 tot het zijne gemaakt.

„Gij dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade, die in Christus Jezus is".

De bevestiger noemde dit „een inhoudrijke opwekking tot een geheel enige versterking" en wil er op letten: le. tot wie die opwekking wordt gericht; 2e. op welk heil ze wijst; 8e. welke wens hier wordt uitgesproken.

De nadere ontvouwing van deze 3 punten zouden we kunnen noemen een woord van hart tot hart, in meer dan één opzicht een woord van de vader tot de zoon.

Nadat candidaat Rijksen op de gestelde vragen helder en klaar had geantwoord met een „ja ik, van ganser harte", had de handoplegging plaats, een diep ontroerend ogenblik, waaraan deel namen de predikanten Ds. A. de Blois; Ds. H. Ligtenberg; Ds. M. Blok en Ds. J. W. Kersten. De gemeente zong daarbij staande haar nieuwe leraar toe Ps. 134 : 3.

Diep onder de indruk verliet de grote schare, nadat de zegen was uitgesproken, het kerkgebouw.

Was het kerkgebouw 's middags al overvol, een raadsel blijft het, waar de uiterst actieve en correcte regelingscommissie 's avonds de mensen heelt geborgen.

Hoe het zij, toen Ds. PI. Rijksen voor het eerst het votum en de zegen voor eigen gemeente uitsprak, was geen plaats onbezet.

Na in gebed te zijn voorgegaan las Ds. Rijksen de intredetekst, die hij had gekozen, voor (Hand. 10 : 42 en 43): En heeft ons geboden den volke te prediken en te betuigen dat Ilij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn naam." Spreker vond in deze tekst:

„De ware Evangelieverkondiging door Gods geroepen knechten" en sprak er ten eerste van: dat zij geschiedt in Goddelijke opdracht; 2e. dat zij toont de weg ten leven; 3e. dat zij wijst op de Middelaar in cle handhaving van het recht.

In deze wekloorwrochte rede was het kardinale punt: „Christus en die gekruist"; de bevinding gegrond in Gods Woord maar nooit de bevinding ten koste van het Woord des Heeren.

Na de vele gebruikelijke toespraken aan kerkeraad, gemeente, catechisanten enz. voerden vele afgevaardigden van burgerlijke en kerkelijke instanties nog het woord.

Nogmaals, het was een zeer blijde dag voor de Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen.

De Heere geve veel liefde van predikant voor Gemeente en van Gemeente tot predikant en dat het bovenal zij: Soli •Deo Gloria.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.