+ Meer informatie

Praeses ds. Mak: hoop op eensgezindheid

Opening Geref. synode Zwolle

5 minuten leestijd

ZWOLLE — Met overweldigende meerderheid heeft de generale synode Zwolle van de Gereformeerde Kerken ds. C. Mak Azn. uit Hengelo herkozen als praeses. Ds. Mak was ook praeses van de voorgaande synode - die van Maastricht - en hij kreeg 68 van de 72 uitgebrachte stemmen. Na een maandagavond gehouden „dienst van woord en tafel" kwam de synode in haar eerste zittingsdag bijeen in de Zwolse „Buitensociëteit".

De synode koos ds. H. van Benthem uit Middelburg en ds. A. C. Hofland uit Delft tot moderamenleden - zij werden assessor - evenals ouderling M. H. L. Westrate uit Vlaardingen. Ds. Van Benthem was in de vorige synode ook al lid van het moderamen. Ook ds. Hofland maakte deel uit van de synode-Maastricht. Ouderling Westrate - wie men de 70 jaar nog niet aanziet - was ook lid van de vorige synode. Hij is ondervoorzitter van de Raad voor de volkshuisvesting, actuarius van de classis, deputaat van de generale synode voor het nagaan van nuancering in de censuur en deputaat voor advies inzake het fuctioneren van de kerkvisitatie. Westrate was verder vanaf het begin lid van het dagelijks bestuur van de Rijnmondraad - tot de komst van het programcollege - en was tevens wethouder van Vlaardingen. Ds. Van Benthem kreeg 52 stemmen, ds. Hofland kreeg er 50 en ouderling Westrate 48.

Eensgezindheid

De uitslag van deze stemming, aldus de herkozen synodepraeses, heeft mijn hart verwarmd. Niet zozeer vanwege mijn verkiezing. Ik ben wel wat gevoelig voor de eer, maar ik weet welk beroep gedaan wordt op mijn werkkracht en zelfverloochening. De uitslag verwarmde omdat zovelen vertrouwen in mij stelden. Er zijn stromingen in onze kerk. Ik sta ook ergens. Dat zovelen mij stemden, betekent dat we het met elkaar eens kunnen worden. Ik hoop op eenzelfde eensgezindheid voor de toekomst. Ik hoop, aldus ds. Mak, in de kracht van God en in gemeenschap met u allen mijn werk te doen als praeses van de synode van Zwolle.

Ds. Mak noemde de samenstelling van het moderamen uniek. Het is, aldus de praeses, voor het eerst in onze twintigste eeuw binnen onze kerken dat weer een ouderling in het moderamen zitting heeft. Dat betekent niet dat het voor het eerst in de geschiedenis van onze kerken gebeurt. De Afgescheiden kerken hadden regelmatig een of twee ouderlingen in het moderamen. Wij hopen, aldus ds. Mak, dat wij een team mogen vormen. Dat is om onze roeping - leiding te geven aan de synode - te vervullen, onmisbaar.

Stoeien

Van de synode Maastricht werd gezegd, aldus ds. Mak, dat het een erg moeilijke synode zou worden. Toch zijn we er door gekomen. Van deze synode is gezegd: het wordt de makkelijkste na de tweede wereldoorlog. Hoe dan ook, we zullen er in de kracht van onze God wel weer doorkomen. Natuurlijk zijn er wel punten, zo besloot hij, waarover we eindeloos kunnen stoeien, als we niet oppassen: de kindercommunie, het PCR en de IKON.

Na deze eerste vergaderdag is de synode uiteen gegaan. Ieder synodelid heeft een plaats ontvangen in een van de zes commissies van voorbehandeling. ledere commissie dient de synode van advies over een deel van de op de agenda prijkende punten ter behandeling. De voorzitters van de commissies zijn dr. H. J. Kouwenhoven uit Vlaardingen, ds. C. H. van den Berg uit Aalten, ds. A. Corporaal te Zeist, ds. B. de Boer uit Workum, ds. R. der Nederlanden uit Middenmeer en ds. D. H. Borgers uit Den Ham.

Opening

De synodevergadering was geopend door de langst dienstdoende predikant van de roepende kerk, Zwolle, ds. J. H. Kappers. Hij groef in het verleden door op te merken dat het de vijfde keer is sedert 1834, dat Zwolle aangewezen werd als roepende kerk van een generale synode. In 1854 kwam de synode der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland in Zwolle bijeen. In 1882 vergaderde de synode van de Christelijk Gereformeerde Kerken in de Plantagekerk, die nu in eigendom is van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt binnen verband.

In 1911 kwam men in de Oosterkerk bijeen - waar ook maandagavond de bidstond gehouden werd - een kerk die na de doleantie van 1888 is gebouwd. In 1946 vergaderde de Geref. synode in de Zuiderkerk, die nu verhuurd is aan de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt buiten verband.

Zorgelijk

Ds. Kappers wees op de zorgelijke situatie van een gemeente in een stad met uitbreiding naar buiten en een ontvolkende binnenstad. Verder - sprekend over de confessionele vragen waarmee de synode geconfronteerd zou worden - vroeg hij zich af wat er nu eigenlijk van de geloofsoverdracht te recht kwam. Van de 67 bruidsparen, zo zei hij, die in 1976 door ons (het Zwolse Geref., red) kerkelijk bureau werden geregistreerd behoorden 25 bruidsparen, beide tot de Gereformeerde kerk. De overige huwelijken betroffen een „gemengd" huwelijk.

Van deze 42 gemengde huwelijken trouwden 18 Gereformeerden, zo vervolgde ds. Kappers, met een partner die niet tot een kerk behoorden, 13 trouwden met een Hervormde partner, 7 met een RK-partner en 4 trouwden met iemand die tot een andere kerk of geloofsgemeenschap behoorde. Totaal 15 huwelijken werden gesloten zonder kerkelijke bevestiging. Wij vragen ons af, aldus ds. Kappers of kwesties aangaande de belijdenis gezien de praktijk van de gemengde huwelijken nog wel landen in het grondvlak.

Het kon wel eens zijn, zo zei ds. Kappers verder ïn zijn openingstoespraak, dat ouders meer geïnteresseerd zijn in de nieuwe situatie waarin hun kinderen door de ontkoppeling van sexualiteit en voortplanting zijn komen te verkeren dan in de zaken, waarmee wij bezig zijn in onze kerkelijke vergaderingen.

Middelmatig

Met instemming gaf ds. Kappers verder een citaat weer uit de openingstoespraak van ds. W. H. Gispen bij de synode van 1882: „Ach ieder onzer meent zo licht", zo had ds. Gispen gezegd, „dat zijn denkbeeld iets noodzakelijks uitdrukt, en ziet het gaarne tot wet verheven. Een van de grootste rampen die de kerk treffen en beroeren kunnen is gewis deze, dat denkbeelden tot levenskwestiën en beginselen verheven worden, die ternauwernood middelmatige zaken uitdrukken. Laat ons daarvoor waken, daartegen bidden en strijden".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.