+ Meer informatie

TER OVERWEGING

6 minuten leestijd

Ds. P.D.J. Buijs e.a. (red.), Goede Moed. Dagkalender 2003. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2002, € 6,70.

Voor de 37e keer verschijnt het dagboek dat een bekende plaats in onze kerken heeft. De formule is als altijd: een aantal brs. predikanten is gevraagd enkele aaneengesloten bijbelgedeelten of enkele bijbelse thema’s te behandelen. Dit jaar zijn dat o.a. Jozua 1–6, Ps. 82–98, Johannes (lijdensevangelie), Gen. 30–40, Van vader op zoon (II), heiliging, uit het leven van David. Voor het eerst geeft ook een niet-predikant zijn medewerking: drs. S. Paas. landelijk evangelisatie-consulent. De uitvoering is in een groter lettertype dan voorheen, hetgeen zeker voor oudere lezers een welkome verbetering zal zijn.

Dienst van de vrouw. Uitgave onder verantwoordelijkheid van de generale synode van de CGK 2001. Uitg. Buijten & Schipperheijn 2002, €8,50.

In 1998 nam onze generale synode een besluit dat de weg naar het bijzondere ambt voor de zusters van de gemeente afgrendelde. In 2001 werd dat besluit nog eens (door afwijzing van een aantal revisieverzoeken) bekrachtigd. Over deze materie verscheen eertijds een boekje, waarin deputatenrapporten, commissierapporten en de bespreking ter synode nog eens na te lezen waren. De synode nam in 1998 echter ook het besluit om niet alleen ‘ten negatieve’ te spreken, maar tevens positief te gaan onderzoeken welke plaats de zusters in de christelijke gemeente innemen en tot welke dienst zij geroepen worden. Zij zocht de ruimte binnen de grenzen, zou men kunnen zeggen. In 2001 nam de synode hierover besluiten. En opnieuw krijgen onze kerkleden gelegenheid om e.e.a. te bestuderen en er verrijkt door te worden, opdat de plaatselijke gemeenten volop en voluit van de dienst van de vrouw in bijbels kader gebruik zullen maken. Eindrapport van het deputaatschap, bijlagen—o.a. van een voorbeeldformulier bij aanstelling tot een bijzondere dienst/taak -, commissierapport en bespreking/besluit van de synode vinden in dit boekje een plaats. Natuurlijk kan men dat alles ook in de Acta lezen, maar… die zijn aanmerkelijk minder snel toegankelijk. We hopen dat velen het boekje zullen lezen en de inhoud in de gemeente zullen verwerken.

Dr. A.N. Hendriks, Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk. Uitg. Groen Heerenveen 2002, 256 blz. € 30,-.

In de loop van een aantal jaren schreef dr. A.N. Hendriks (emeritus-predikant van de Geref. Kerken vrijg.) een aantal artikelen in het weekblad De Reformatie over verschillende aspecten van het werk van de Heilige Geest: o.a. over de relatie van de Geest en de schepping, het begin van de heiliging, de verzegeling, de vervulling, de opstanding van het vlees, de zending, de zonde tegen de Heilige Geest. Deze artikelen zijn nu gebundeld en zo gemakkelijker toegankelijk. Dat is zonder twijfel van grote waarde. Dr. Hendriks laat zich hier (opnieuw) kennen als een nauwkeurig luisteraar naar de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenis. Hij laat daarbij stemmen uit het verleden klinken en komt aldoende (en al biddende, dat proeft men!) tot weloverwogen, evenwichtige oordelen. Een leerzame studie.

J.D. van Leeuwen, Uitleg van de berijmde Psalmen. Uitg. De Banier Utrecht 2002, 228 blz. € 15,-.

Er zijn nog heel wat gemeenten in onze traditie waar de nieuwe berijming (die overigens ook al weer 35 jaar oud is) geen ingang heeft. Men zingt daar uit de berijming van 1773. Tegelijk groeit er het besef dat het steeds moeilijker wordt de woorden en het taalgebruik van die berijming—die immers zo’n 230 jaar oud is—als bekend te veronderstellen. De auteur wijst er in zijn voorwoord op dat het vaak gebeurt, ‘dat er psalmen worden opgegeven zonder uitleg’, blz. 5. Daarom heeft hij zich gezet tot een toelichting op de psalmen. Ze worden één voor één doorgenomen, en bij moeilijke of in onbruik geraakte woorden wordt een verklaring gegeven. Dat leidt vaak tot herkenning. Soms is de uitleg niet adequaat; bijv. Ps. 36—wellust. De auteur verklaart het met het woord ‘zielsgenot’. Ik betwijfel of dat voldoende helderheid geeft. Zo zijn er nog wel enkele opmerkingen te maken. Maar ze vallen weg bij het geheel, dat instructief mag worden genoemd. De tekeningen van tijd tot tijd onderstrepen de woord-uitleg.

H.L. van der Laan, Mag de kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen? Uitg. Barnabas Heerenveen 2002, 128 blz. € 12,95.

Onze generale synode-2001 zag zich genoodzaakt een kerkelijke definitie te geven van wat onder een huwelijk (in bijbelse zin) verstaan dient te worden: een ‘levensgemeenschap tussen één man en één vrouw’. Een noodzakelijke aanvulling van art. 70 K.O. gelet op de voortgaande verschuivingen in de samenleving. Dat betekent echter niet dat de in de titel van bovenstaand boek gestelde vraag (die inhoudelijk met ‘neen’ beantwoord wordt overigens) aan onze kerken voorbij zou gaan. In iedere kerkelijke gemeenschap leven homofielen en lesbiennes en dus ook in de onze. Daarom is het goed kennis te nemen van de wijze waarop iemand die in de praktijk van zijn kerkelijk leven (de Geref. Kerken) tot een antwoord kwam. De waarde ervan ligt naar mijn mening vooral in het feit dat de auteur zich niet alleen principieel, maar ook pastoraal verantwoordelijk voelt voor de broeders en zusters over wie hij schrijft. Dat bepaalt de besliste én bewogen toon.

Ds. E.Th. Thijs, Geef ons vandaag. Gebeden aan het begin en het einde van de dag. Uitg. Kok Kampen 2002, 142 blz. € 14,90.

De (van de EB) bekende ds. Thijs bracht een aantal morgen- en avondgebeden bij elkaar. Ze komen uit verschillende tradities en uit verschillende tijden. Enkele namen: Huub Oosterhuis, Dag Hammarskjöld, Franciscus van Assisi, Jaap Zijlstra, Jan Luyken, Maarten Luther, mevr. IJsker-Koger. Een ‘bonte’ verzameling aldus. Zo worden ons gedachten aangereikt uit de kerk van alle eeuwen, om de dag met God te gaan. Een duidelijk cadeau-idee.

G.W.V., Weer een jaar dichter bij Hem. Bijbels dagboek. Uitg. Kok Kampen 2002, € 19,90.

De auteur (pseudoniem voor mevr. G.W. Tamminga-Visser) heeft al verschillende dagboeken op haar naam staan. Ze schrijft (zo staat terecht op de achterkant) eenvoudig, recht uit het hart en aansprekend. Soms is het net té eenvoudig: ik denk aan de meditatie over Job 19:25, die de essentie van het ‘Losser’-zijn mist. Het gebruik van de bijbelvertaling is mij niet duidelijk geworden: vaak Het Boek (dat vind ik jammer), soms de NBG-vertaling en soms ook zo nu en dan een eigen weergave (voor zover ik kon nagaan). Dat maakt een rommelige indruk. Het is een smetje op een boek dat niettemin vast en zeker velen zal aanspreken, omdat het telkens opnieuw naar de Redder van het leven verwijst.

Nel Benschop, Licht onder de horizon. Uitg. Kok Kampen 2002 (vierde druk), 45 blz. € 8,95.

Een kleinood van de bekende dichteres. Verzen over liefde, lijden, sterven, troost en geloof. De teksten zijn versierd met bloemen-aquarellen; een boekje dat uitermate geschikt is om cadeau te doen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.