+ Meer informatie

CHRISTEN-STUDENTEN AAN DE UNIVERSITEIT: HOE VERGAAT HET HEN?

4 minuten leestijd

De start van het academisch jaar ligt inmiddels al zo’n twee maanden achter ons. We beseffen dat opnieuw duizenden christen-jongeren de gang naar universiteit en hogeschool hebben gemaakt. Sommigen deden dat voor het eerst, terwiji ze met hun overstap van voortgezet ondenwijs naar hoger onderwijs een nieuwe levensfase ingingen. Deze overgang gaat meestal gepaard met ingrijpende veranderingen: weg van thuis, een nieuwe omgeving, confrontatie met allerlei nieuwe opvattingen en levensstijien.

In Nederland kennen wij de vrijheid van onderwijs, een kostbaar goed. Deze vrijheid maakte het mogelijk om basisscholen en scholen voor voortgezet ondenwijs met een duidelijke christelijke identiteit op te richten. Hoe belangrijk vinden we het, dat onze kinderen onderwijs ontvangen bij het licht van de bijbel? Maar wat komt ná de middelbare school? Dan blijken vormen van christelijk onderwijs schaars te zijn. Er is een beperkt aantal christelijke HBO-instellingen, maar op universitair niveau is er - afgezien van enkele theologische opieidingen - vrijwel niets.

Wat moet het voor jongeren betekenen om hun wetenschappelijke opieiding te ontvangen in een ‘neutrale’ seculiere omgeving? Studerende jongeren komen al snel voor ingrijpende vragen te staan. Wat is de relatie tussen aan de ene kant de levensovertuiging die zij van huis huis meekregen, en aan de andere kant de beoefening van de wetenschap op de universiteit? De problemen kunnen op dit punt echt groot worden. Aan de universiteiten zelf is namelijk nog maar weinig ruimte voor christelijke inzichten, waardoor studenten het gevoel krijgen dat de wereld van het geloof en de wereld van de wetenschap nauwelijks raakvlakken hebben.

Het gevaar is niet denkbeeldig dat in deze situatie jonge christen-studenten, zeker als zij (nog) niet tot een vaste levensoriëntatie zijn gekomen, tijdens hun jaren aan de universiteit zullen stranden, kerk en geloof vaarwel zeggen. Hoe gaan christen-jongeren zelf met deze dingen om? Hoe gaan de kerken hiermee om? Hoe speien christelijke organisaties op het gebied van wetenschap hier op in? Een moment van nadenken is voldoende om de noodzaak ervan in te zien, dat initiatieven gericht op christen-studenten aan Nederlandse universiteiten stevig worden ondersteund.

Het Christelijk Academisch Network (CAN) - een samenwerkingsverband van dertien christelijk-wetenschappelijke instellingen - wil in doezen aanspreekpunt zijn voor activiteiten en initiatieven. Aangesloten bij het CAN zijn organisaties die christen-studenten proberen te bereiken door cursussen, publicaties, conferenties en colleges. Het CAN zoekt via zijn leden naar wegen om studenten te helpen bij het vormen van een ohristelijke visie op mens, wetenschap en samenleving. Studenten worden aangemoedigd de vele mogelijkheden te benutten, o.a. door lid te worden van christelijke studentenverenigingen en door gebruik te maken van het collegeaanbod dat voor hen wordt ontwikkeld (via bijzondere leerstoelen e.d.).

Gelukkig gebeurt er op het terrein van de vorming van jonge christen-studenten heel wat, zij het veelal van buiten de directe universitaire verbanden. Des te meer is het van belang dat in de kerken het besef gaat groeien welke belangrijke zaken hier op het spel staan. Te vaak blijken jongeren tussen wal en schip te vallen, mede omdat ze onvoldoende steun vanuit hun omgeving ontvingen. Krijgen christen-studenten extra aandacht en begeleiding door ouderlingen en predikanten? Weten jongeren van het bestaan van een goede christelijke studentenvereniging, wie attendeert hen erop? Hoe is de aansluiting met het kerkelijk milieu in de studentenstad?

Even belangrijk is het dat christen-jongeren worden gestimuleerd de relatie tussen geloof en (hun) vakwetenschap goed te doordenken. Christen-academici zijn van niet geringe betekenis voor het kerkelijk en christelijk leven, zij zijn het immers die vaak geroepen zullen worden leiding te geven. Christen-academici die een gelovige visie hebben ontwikkeld op allerlei vragen in cultuur en wetenschap fungeren soms op bijzondere wijze als een zoutend zout. Vanzelfsprekend ontstaat deze visie tijdens de universitaire Studie niet zomaar spontaan. Onze christen-jongeren hebben behoefte aan stimulansen uit hun omgeving, om deze weg van zeitstudie bewust te gaan.

Het CAN wil graag attenderen op mogelijkheden die er zijn voor Studenten om hun weg door de wetenschap samen met andere christenen te gaan. Dat behelst tevens een appel: hier ligt een blijvende roeping voor christelijke ouders, jeugdwerkers, voorgangers en predikanten. De lidorganisaties van het CAN roepen allen op om aandacht en (gebeds)steun te geven aan hen die in de universitaire wereld werkzaam zijn, zowel christen-wetenschappers als christen-studenten. De zaak waar het om gaat is het waard!

Namens het CAN-bestuur,

De CAN-participanten zijn:

- Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten

- Gereformeerd Wetenschappelijk Genootschap

- Internationaal Fellowship of Evangelical Students - Nederland

- Stichting prof. G.A. Lindeboom Instituut (centrum voor medische ethiek)

- Stichting Evangelische Hogeschool

- Stichting Instituut voor Cultuurethiek

- Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte

- Stichting Christelijk Studiecentrum ICS

- Studiegezelschap van Evangelische Oud- en Nieuwtestamentici

- Theologische Universiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland

- Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland

- Vereniging van Christen-historici

- Vereniging van Christen-pedagogen en -beroepsopvoeders

Nadere informatie te verkrijgen bij: Christelijk Academisch Netwerk

Puntenburgerlaan 85

3812 CC Amersfoort.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.