+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

5 minuten leestijd

Postille 1990-1991. Uitg. Boekencentrum, ’s-Gravenhage 1990. f 46,90.

Met genoegen kondigen we de uitgave van Postille 42 aan. De opzet is gelijk aan vorige uitgaven. Weer een overzicht van homiletische literatuur, verzorgd door dr. Van der Laan en dr. Noordegraaf. De laatste bespreekt het proefschrift van zijn mederedacteur over Ernst Lange. Prof. Runia schrijft over Gelegenheidsdiensten, de zogenoemde ”Kasualien”. Hiermee zijn bedoeld rouw-, trouw-, doop-, avondmaalsdiensten, belijdenis doen en bevesti-ging in het ambt. Ik behoor tot hen die de laatste vier genoemde diensten niet tot de ”Kasualien” rekenen. Runia heeft oog voor deze moeite, maar behandelt ze toch alle, zij het de een uitvoeriger dan de ander. Hierdoor ontstaat vervloeiing tussen naar mijn oordeel van elkaar te onderscheiden diensten. Het beeld is mijns inziens niet helder. Toch staan er be-hartenswaardige dingen in dit opstel. Wat de schetsen betreft, valt op dat teksten uit het Nieuwe Testament overheersen. Een evenwichtiger verdeling over Oud en Nieuw Testament had ik op prijs gesteld. Het soortelijk gewicht van de schetsen verschilt nogal. Uit onze kerken werkt drs. Quist mee, met drie schetsen uit 1 Johannes! Aanbevolen.

J.J.C. Dee, Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en poëzie van K. Schilder uit zijn stu-dentenjaren. Uitg. Vijlbrief, Haarlem 1990. 154 blz. f 25,-.

De schrijver is in december 1990 op Schilder gepromoveerd, op een soort theologische biogratie. Dit boekje bevat opstellen en gedichten, die door Schilder in het Latijn en Grieks zijn geschreven (nu ook vertaald afgedrukt). Dr. Dee geeft vanuit biografische gegevens commentaar. Hij plaatst ze in Schilders ontwikkeling als student. Als zodanig is het een verrassend boekje. Schilder heeft de worsteling uit zijn studentenjaren in gedichten en korte verhalen verwoord. Deze kant van Schilder zal velen onbekend zijn. Vandaar dat het boek een opmerkelijke kennismaking biedt.

Drs. W.A.Z. Tieman en dr. H. Zunneberg, Bevrijd tot verbondenheid. Aktueel diako-naat. PTh. Handboek, deel 57. Uitg. Boekencentrum, Den Haag 1990. 255 blz. f 35,90.

De auteurs zijn werkzaam (geweest) aan Kerk en Wereld en als diaconaal consulent. Zij hebben met het diaconaat te doen (gehad). We moeten er wel bij zeggen: met het maatschappij-kritisch opgevatte diaconaat, dat sterk georiënteerd is aan de bevrijdings-theologie. Het boek is sterk eenzijdig opgezet. Veel aandacht voor mensen van andere godsdiensten en voor het diaconaal opkomen voor hun belangen (gebedsruimten voor niet-christenen). Dialoog en oecumene als model voor toenadering van alle mensen, van welke geestelijke herkomst ook, zijn karakteristiek voor het hier ingenomen en uitgedragen standpunt. Het eigene van het christelijk geloof, de eenheid van rechtvaardiging en heili-ging, diaconaat binnen de gemeente van Christus en met het oog op die gemeente, zijn noties die ontbreken of slechts pro memorie genoemd worden. Wie een moderne, interreli-gieuze visie op diaconaat wil hebben, gebouwd op een Schriftkritische behandeling van bijbelse gegevens, kan hier terecht. Jammer dat dit met kennis van die(!) zaken geschreven boek geen enkele aansluiting vertoont bij het confessioneel opgevatte diaconaat.

Dr. J. van Eck, Vonken van het Licht. Op zoek naar sporen van Gods aanwezigheid. Uitg. Kok, Kampen 1990. 138 blz. f 24,50.

De auteur is legerpredikant. Hij heeft een doctorsgraad in de klassieke letteren. Hij heeft een boeiend en verhelderend boek geschreven over Handelingen. Nu heeft hij schetsen gepubliceerd, die geschreven zijn naar aanleiding van gesprekken met jongeren in militaire dienst. In dit boek doet hij verslag van gesprekken en ontmoetingen. Het is een boeiend boek, waarin steeds weer het evangelie ter sprake komt. Het gesprek loopt er vaker op uit dan dat het ervan uit gaat. De ondertitel lijkt mij voor deze methode karakteristiek te zijn. Hij zoekt (en vindt) bij jonge mensen op een of andere manier iets van Gods Woord. Dan is het zijn taak, dat te verhelderen. Met deze benadering heb ik enige moeite, al is het een boeiende manier van doen. Op de achtergrond ligt de vraag naar het aanknopings-punt. Kun je bij het brengen van het evangelie aanknopen bij een zeker Godsbesef?, bij een spoor van Gods aanwezigheid? Zelf zou ik iets duidelijker het andere, het tegenover-gestelde van het evangelie benadrukken. Om met H. Jonker te spreken: meer een inspre-kingspunt dan een aanknopingspunt. Niettemin is het een boek met boeiende schetsen over allerlei levenservaringen, waarbij het evangelie steeds weer ter sprake komt.

M.A. van den Berg, Genade. Een terreinverkenning Uitg Van den Berg, Kampen 1991. 56 blz. f 12,90.

Allerlei overwegingen rond de bijbelse term genade worden hier de lezer aangeboden. Genade is: kenmerkend voor God, is onverdiend, is de doodsteek voor wetticisme en voor losbandigheid, is het begin van de genezing van je leven, is mogen lijden ter wille van Christus. Tenslotte: genade en genadegaven. Het boekje zet onder deze verschillende opschriften allerlei bijbelse gegevens op een rij. Hij legt ook allerlei verbindingen. Het boekje maakt de indruk van een bijbelstudie te zijn. Zoals ik ten aanzien van een ander boekje schreef, is het voor mij de vraag of aan deze verschillende onderwerpen steeds een apart boekje moet worden gewijd. Publikatie in een blad lijkt mij ook een mo-qelijkheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.