+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

4 minuten leestijd

We vragen uw aandacht voor het volgende:

1. Zoals reeds enige maanden geleden werd medegedeeld, zal de nieuwe jaargang DV met januari 1972 beginnen. Voortaan zal een jaargang van ons blad samenvallen met het kalenderjaar. Daardoor zal de lopende jaargang minder nummers tellen dan de andere jaargangen. Met het oog daarop is indertijd de prijsverhoging beperkt tot f 8,—. Met januari a.s. wordt de abonnementsprijs f 10,— per jaar. Feitelijk is dat te laag, gezien de hoge kosten, die aan de uitgave verbonden zijn. Temeer nu wellicht straks de posttarieven omhoog gaan en voor elk exemplaar, dat verzonden wordt bij abonnement 6 cent moet worden betaald. Dat betekent voor 26 nummers f 1,56, welk bedrag inbegrepen is in de abonnementsprijs. We hebben echter steeds veel giften ontvangen en zijn nog niets tekort gekomen. We zijn op deze wijze in staat geweest om de uitgave voort te zetten. En het is ook bemoedigend, want de vele giften spreken van instemming en medeleven.

Het ligt in de bedoeling om in het eerste nummer van de nieuwe jaargang weer een giro-formulier in te sluiten. We zouden het zeer op prijs stellen, wanneer met gebruikmaking daarvan of door eigen rekening spoedig tot betaling zou worden overgegaan. Op deze manier hebben wij gelegenheid om ook verder aan onze verplichtingen te voldoen en zonder financiële zorgen verder te gaan. Wil iemand meer storten dan het abonnementsgeld, dan is dat van harte welkom.

2. We hebben nu twee ontmoetingsdagen gehad. Beide dagen hebben volkomen aan het doel beantwoord. Er was meer belangstelling dan waarop we hadden durven hopen. De banden zijn versterkt. Dadelijk kwam de begeerte naar voren om D.V. ook in 1972 zulke ontmoetingsdagen te organiseren. De commissie van redactie heeft zich daarmee bezig gehouden. We kunnen u nu al mededelen, dat het in de bedoeling ligt ook in 1972 twee zulke dagen te houden, een meer voor het zuiden en een meer voor het noorden van ons land. Voor de eerste ontmoetingsdag wordt gedacht aan de zaterdag na Pasen, dus D.V. 8 april 1972. De datum voor de tweede dag is nog niet vastgesteld. We willen overleg plegen met de G.B.S. om zo mogelijk te voorkomen, dat onze ontmoetingsdag samenvalt met hun toogdag, zoals dat in augustus jl. is gebeurd. Thans kunnen nog geen nadere mededelingen worden gedaan, maar laat het bovenstaande genoeg zijn om u voorlopig te informeren. Te zijner tijd hopen we u meer te kunnen vertellen.

3. In verband hiermee willen we nog even wijzen op de brochure van de ontmoetingsdag te Dordrecht op 17 april jl., waarin het gesprokene op die dag is opgenomen. Er is nog voorraad.

Van de brochure: Het lied in de eredienst van Ds. M. C. Tanis is nog een beperkte hoeveelheid voorradig.

De prijs van de brochure is f 1,60 per exemplaar. Eigenlijk zou die prijs verhoogd moeten worden in verband met de hogere posttarieven. Maar we willen nog de eens genoemde prijs aanhouden. Bestellingen kunnen geschieden door storting van het verschuldigde bedrag op postrekening 652422 ten name van Ds. G. Blom te Meerkerk.

Mogen we ook even aandringen op betaling van het verschuldigde voor exemplaren, die men indertijd in commissie heeft gekregen? U is die inmiddels toch kwijt geraakt?

Wanneer iemand met de brochures wil werken dan gelieve hij zich met ondergetekende in verbinding te stellen.

4. Tenslotte nog iets. De banden en gebonden exemplaren van de eerste 5 jaargangen zijn intussen verzonden. Aan enkele ex. ontbreekt het 2e nummer van de eerste jaargang. Indertijd vroegen we in ons blad om, wanneer men dit nummer over had, dit toe te zenden. Niemand heeft daarop gereageerd. Mogen we nog eens een poging wagen? Het zou kunnen zijn, dat men ergens nog dit exemplaar heeft liggen, zonder van plan te zijn de verzameling te bewaren. Ook een exemplaar van de nummers 1, 3 en 4 van de eerste jaargang zijn van harte welkom. Al zou het maar één exemplaar van elk zijn. Mogen we op uw medewerking rekenen? Bij voorbaat hartelijk dank. B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.