Bekijk het origineel

Achter de wolken

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Achter de wolken

Jezus’ tweede komst zal tot zegen zijn van Zijn gemeente

14 minuten leestijd

Op de dag van Jezus’ hemelvaart werd gezegd: Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Hoe zal dat eraan toegaan en wat betekent dit voor ons?

Allereerst en bovenal gaat het om ‘deze Jezus’. Dezelfde Die heenging, komt terug. We verwachten geen andere Jezus dan Degene Die van ons opgenomen is naar de hemel. Zoals Hij is er maar Eén. Hij is met niemand te vergelijken en voor niemand anders in te ruilen. Wie dat toch doet, zal bij Zijn wederkomst tot de ontdekking komen dat hij zich heeft vergist.

Zegenend

Deze Jezus is Degene Die als de Zoon van God Zijn Vader de eer heeft gegeven en zo alles heeft volbracht. Hij heeft God liefgehad boven alles en de naaste als Zichzelf, tot het einde. Daarom werd Hij door Zijn Vader opgewekt uit de doden en opgenomen in de hemel. Een kleine kring discipelen zag Hem naar de hemel gaan. Het laatste wat zij zagen, waren Zijn zegenende handen.

Zegenend ging Hij heen en op dezelfde wijze zal Hij komen. Zijn tweede komst zal tot zegen zijn van Zijn gemeente op aarde. Dat maakt de strijdende kerk wachtend en waakzaam. Zijn komst is het die ons heil volmaakt. Wat is het een troost dat de Gaande Dezelfde is als de Komende.

In zondag 52 van de Heidelbergse Catechismus wordt breed uitgemeten wat de troostende zegen van de wederkomst is: ‘Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgericht hoofd even Dezelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit de hemel verwachte, Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.’

Gordijn

Een wolk nam Hem weg voor de ogen van de discipelen. Op een gegeven moment schoof de Vader als het ware een gordijn dicht in de hemel. Ds. G. Boer schreef in een preek over de hemelvaart van de Heere Jezus: ‘Toch hebben wij die wolk niet te negeren, want deze is uitdrukking van het gordijn, dat God schuift voor zaken, die voor lichamelijke ogen niet zijn waar te nemen. Die wolk is er om onze nieuwsgierigheid paal en perk te stellen. Die wolk is er om ons te verootmoedigen, dat wij mensen zijn. Die wolk is er om ons te doen weten, dat wij op de aarde zijn en dat de Heere God in de hemel is.’

Eenmaal gaat dat gordijn weer open. Dezelfde wolken scheuren zich en begeleiden Hem in Zijn heerlijke wederkomst. In Openbaring 1:7 staat: ‘Zie, Hij komt met de wolken.’ De Heere Jezus had ook Zelf al gesproken tot de hogepriester Kajafas: ‘Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel.’ (Matt.26:64) Daarmee greep Hij terug op woorden uit Daniël 7:13 en 14. Jezus past de woorden uit Daniël toe op Zichzelf. De Vernederde is de Verhoogde. God Zelf zal Hem als de Zoon des mensen eer en heerlijkheid geven. De wolken zijn daarvan een teken. Zij spreken van Gods tegenwoordigheid en werkzaamheid. Jezus, Die de wereld overwon, is door de Vader in Zijn recht gezet om de wereld te oordelen.

Rechter

Het is opvallend dat deze Jezus na Zijn opstanding niet verschenen is aan de wereld, niet aan Pilatus, Herodes of Kajafas. Zijn verschijning aan de wereld is uitgesteld naar het moment van Zijn wederkomst. Wanneer Hij komt met de wolken, zal elk oog Hem zien. De wereld was Hem liever kwijt dan rijk. Maar zij zullen eenmaal oog in oog met Hem staan. Zij zullen Hem zien Die met grote kracht en heerlijkheid zal verschijnen (Mark.13:26).

Toen Johannes Hem zo zag, viel hij als dood aan Zijn voeten. Hij werd vol van vrees in het licht van Zijn kracht en heerlijkheid. Maar zij die het meest vrezen, hebben niets te vrezen. De komende Rechter van de wereld is hun Redder. Zij die nooit vrezen, hebben echter alles te vrezen (NGB art.37).

Onze Nederlandse Geloofsbelijdenis verwoordt het in dit artikel als volgt: ‘omdat dan hun volle verlossing volbracht zal worden, (…) en zij zullen de verschrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal (…), die onsterfelijk zullen worden, op die manier, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen zullen de gelovigen en uitverkorenen gekroond worden met heerlijkheid en eer.’

Op de Olijfberg

Betekent ‘op dezelfde wijze’ ook dat Hij op dezelfde plaats terugkomt? Brengen de wolken Hem op de Olijfberg terug? Daar zijn heel wat gedachten over. Binnen het Jodendom neemt deze gedachte een grote plaats in met het oog op de komst van de Messias. Als Hij komt om Jeruzalem te verlossen en Zijn koningschap te vestigen, zullen Zijn voeten op de Olijfberg staan en zal deze berg splijten (Zach.14:4). Opvallend genoeg voorspelde de Heiland op de Olijfberg de verdrukking van Jeruzalem en de verlossing van Jeruzalem (Matt.24:3,15,30-31).

Veel Joden lieten en laten zich begraven op de hellingen van de Olijfberg. Zullen zij Hem als eerste zien? In Openbaring 1 staat: aller oog zal Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Dat zijn ook woorden uit Zacharia (12:10). Dit zien geeft berouw, omdat ingezien wordt dat Degene Die zij gedood hadden, hun redding op het oog had.

Enerzijds is deze profetie met Pinksteren in vervulling gegaan, maar heeft deze profetie nog een laatste vervulling? Is er een eindtijdbekering voor Israël? Zal Jezus Zich net zoals Jozef voor de tweede keer aan Zijn broeders bekendmaken?

De woorden van de engelen tijdens de hemelvaart geven veel stof om over na te denken. We zullen zien.

Geen open einde

Dat Jezus Christus komt met de wolken, geeft aan dat de Vader het einde van de wereldgeschiedenis Hem in handen heeft gegeven. Jezus Christus, de Zoon van God, zal de vervulling van al Gods beloften realiseren.

Er is geen open einde aan de geschiedenis. Vanaf Zijn heengaan is Hij de Komende. Wij kijken niet naar een gesloten werkelijkheid met daarboven een grauw wolkendek. De wijze Prediker schreef: ‘Wie naar de wolken blijft kijken, zal niet oogsten.’

(Pred.11:4b) Het gevaar is dat onwetendheid ons verlamt en we tot niets meer komen.

Ook al verbergen de wolken nog veel voor ons, we hoeven niet in onwetendheid te leven. Juist het laatste bijbelboek Openbaring licht meer dan eens een tip van de sluier op en laat ons door een open deur in de hemel kijken.

Het is onze roeping om te leven vanuit datgene wat achter de wolk is. De woorden in Openbaring 1:7 beginnen niet voor niets met ‘Zie’. Achter de wolk zien we Jezus bezig om alles in gereedheid te maken voor Zijn komst op de wolken. Dat geeft betrokkenheid op de aarde en haar toekomst. Het geloof kent geen verlammende onwetendheid, maar zicht op de toekomst die naar ons komt.

De hemelvaart waarborgt de wederkomst en waarborgt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Als de discipelen deze boodschap hebben gehoord, zo lezen we in Lukas, baden zij Hem aan en hoewel Hem niet ziende verheugden zij zich met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde.

God geve ons dezelfde genade om onder de wolken met vreugde uit te zien naar de komst van Jezus met de wolken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

Achter de wolken

Bekijk de hele uitgave van donderdag 14 mei 2020

De Waarheidsvriend | 24 Pagina's

PDF Bekijken