Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk Nieuws

6 minuten leestijd

MIDDELHABNIS

— Kaadsvergadering. De gemeenteraad komt Woensdag 3 Maart, sav. 7 uur in openbare zitting bijeen.

BEKENDBIAKING

Burgemeester en Wethouders der gemeente Middelharnis;

gelet op het bepaalde in artikel 5, 6e en 7e lid van het Wegenverkeersreglement;

MAKEN BEKEND:

I. dat een stopverbod is uitgevaardigd voor het gedeelte van de Schoolstraat van het Zandpad af tot aan de Ie Weistraat;

II. dat deze maatregel is toegezonden aan

a. De Hoofdingenieur — Directeur van de Rijkswaterstaat.

b. Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland.

c. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B.

d. De Koninklijke Nederlandse Automobielclub.

e. De Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging.

Middelharnis, 19 Febr. 1954.

BEKENDMAKING

— B. en W. van Middelharnis brengen ter openbare kennis de volgende beschikking voor zoveel deze op de gemeente Middelharnis betrekking heeft:

De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening;

Overwegende, dat het wenselijk is in de geïnundeerd geweest zijnde polders, gelegen in de door de watersnood 1953 getroffen gebieden van de provincies ZuidlioUand en Noordbrabant enige verlichting van de vruchtwisselingsvoorschriften voor aardappelen toe te staan;

Gelet op artikel 8 van de Plantenziektenwet, Stb. 1951, 96, alsmede op artikel 4 van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid, Stb. 1952, 288;

BESLUIT:

Artikel 1.

Van het verbod, gesteld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit bestrijding aardappelmoeheid, wordt voor grond, gelegen binnen de in artikel 2 van deze beschikking omschreven gebieden ontheffing verleend, in dier voege, dat in 1954 aardappelen mogen worden geteeld op grond, waarop zich in 1952 aardappelplanten hebben bevonden.

Artikel 2.

De in het vorige artikel bedoelde gebieden omvatten:

I. voor wat betreft de provincie Zuidholland:

1. het eiland Goeree-Overflakkee, uitgezonderd de drooggebleven polders Dirksland, Oud Melissant en Alteklein, Kraayenisse, Nieuwe Kraayer, Oud Kraayer en Nieuwland, Oud Onwaard en Aardrijkswal, Christoffelpolder en het drooggebleven gebied, gelegen ten westen van de haven van Goedereede, het dorp Goedereede en de Adrianadijk (Plaspolder);

2. enz. 's-Gravenhage, 9 Febr. 1954. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Voor deze: De Directeur-Generaal van de Landbouw, w.g. Onleesbaar. (Ir. Van de Plassche).

N.B. Het is echter nog geenszins ze^ ker dat deze ontheffing ook voor volgende jaren zal worden verleend, daar het de bedoeling is weer zo spoedig mogelijk op de normale 1 op 3 regeling over te gaan.

Middelharnis, 20 Febr. 1954.

UIENVEILING 28 FEBBUAKI 1954 Alle sorteringen ƒ 8.45. Aanvoer 16.600 kilogram.

SOMMELSDIJK

— Ouderavond. De School met de Bijbel alhier houdt hedenavond haar Ouderavond, waar o.m. door Ds F. de Smit, Chr. Ger. Predt. te Middelharnis een rede zal worden gehouden.

BIBKSLAND

— Beroepen. Bij de Herv. Kerk is beroepen (toezegging) Ds J. Verwelius van Bodegraven.

— Collecte Groene Kruis. Morgen, Zaterdag, zal weer een tweemaandelijkse collecte gehouden worden ten bate van het Groene Kruis alhier.

De opbrengsten van de collectes is bestemd voor de inrichting van het Wijkgebouw. Deze inrichting kost veel geld. Wij durven U deze collecte van harte aan te bevelen omdat ook U overtuigd zal zijn dat het mooie en doeltreffende werk van het Groene Kruis, beogende de verzorging van uw zieken, de controle over uw baby's en kleuters enz. enz. en vooral niet te vergeten de bestraling door de hoogtezon die vooral in de wintermaanden de gezondheidstoestand kan bevorderen, gesteund moet worden.

Aan de burgerij de taak al deze goede dingen mogelijk te maken. (D. P.)

HERKINGEN —• Bij de Geref. Gemeente is alhier be

—• Bij de Geref. Gemeente is alhier beroepen Ds J. B. Bel van Krabbendijke. —• De heer W. Neels welke gekozen is

—• De heer W. Neels welke gekozen is als ouderling der Ger. Gemeente hieft hiervoor bedankt.

'— Bij de Ned. Herv. Kerk zijn als notabelen gekozen, de heren H. van Wageningen, zulks in de plaats van notabel V. d. Linde, welke wegens hoge leeftijd heeft bedankt, en herkozen D. Bestman.

—• Op Woensdag 3 Maart hopen de Jeugdverenigingen in onze gemeente, hun jaarvergaderingen te houden in de Herv. Kerk, aanvang 7 uur.

— Geen open woningbouwvereniging. Boven ons laatste raadsverslag te Herkingen hebben we een headline geplaatst, dat de opgerichte Woningbouwvereniging een open vereniging was. We hebben dit verkeerd begrepen, want men berichtte ons, dat deze vereniging een „gesloten bouwvereniging" zal zijn. (Red.)

STEIXENDAM

— Maandag 1 Maart a.s. des sav. 7 uur komt de raad der gemeente in openbare vergadering bijeen.

—• Mevr. Meijer-Wiegel die voor 3 jaar geleden naar Afrika was vertrokken, is dezer dagen weer in het vaderland gearriveerd om haar familie te bezoeken. GOEDEREEDE

— Burg. Stand. Geboren: Arentje, dochter van G. V. d. Wende en M. van Erkelens.

OUDDORP

— B. en W. van Ouddorp Z.H. brengen ter kennis van belanghebbenden, dat alle rekeningen ten laste van de gemeente wegens vóór 1 Januari 1954 verrichte werkzaamheden of gedane leverantiën voor Maandag, 1 Maart a.s. ter gemeente-secretarie moeten zijn ingeleverd.

— Visserij. Wegens het ruwe weer zijn de vissers niet uitgevaren.

— Cichorei. De cichorei-prijs is zeer opgelopen, het is jammer dat er in deze gemeente niet te leveren valt. OUDE TONGE

— Maandagavond half acht wordt in het verenigingsgebouw aan de Schoolstraat de vierde avond van de series culturele avonden van het Nat. Rampenfonds en de Rotterd. Volksuniversiteit gegeven. Ditmaal is het een lezing met film en

Ditmaal is het een lezing met film en lichtbeelden „Het verboden oerwoud". Kaarten zijn, voor zover de voorraad strekt nog te verkrijgen bij de heer Stijnis in de cantine en sav. ean de zaal.

OOLTGENSPLAAT

— Postdienst normaaL Vanaf heden is de postdienst weer normaal, zowel de verzendingen als de uitvoering van bestellingen.

— Landbouwersvereniging werkte met winst. De Coöp. Landbouwvereen. „Land bouwbelang" te Ooltgensplaat mocht in het afgelopen boekjaar een redelijke winst boeken n.1. ƒ 4117.16. Aangezien door de waterramp in het

Aangezien door de waterramp in het eerste halfjaar van 1953 weinig werkzaamheden zijn verricht, leverden de diverse afdelingen toch noch een batig saldo op. De winst op de bestrijdingsmiddelen bedroeg ƒ 437.75, op loonmalen ƒ 38281, op loonsproeien ƒ 851.48. exploitatie woonhuis en kantoor ƒ 435.59. Het bedrijf heeft veel schade geleden

Het bedrijf heeft veel schade geleden met de ramp, tractor, wagen en sproeimachine, electromotor, hamermolen en maalpletmolen, moesten of naar de fabriek worden gezonden of geheel door eigen personeel worden gereviseerd en gerepareerd. Voorraad bestrijdingsmiddelen, olie en benzine gingen geheel verloren.

— Terug uit Korea. Piet Bom Lzn kwam Dinsdagavond terug in zijn ouderlijke woning aan de Pieter Biggestraat te Ooltgensplaat nadat hij 14 maanden als Koreaans vrijwilliger aan het front heeft gediend. De thuisreis ging via Marseille-Parijs naar Roosendaal. In Roosendaal volgde de ontvangst en werd hem ook het onderscheidingsteken voor recht en vrijheid uitgereikt. Soldaat Ie klas Bom werd bij zijn aankomst (via het veer Dintelsas) in de gemeente een waardige thuiskomst bereid. De muz'ek vereniging U.D.I. bracht hem een serenade.

— Huwelijksfeest. Het echtpaar T. Kievit-Troost, Molendijk 139 te Ooltgensplaat, hoopt 28 Febr. a.s. hun 40-jarig Huwelijksfeest te herdenken.

— Aangesteld. In verband met het vertrek van de heer M. I. Oostdijk naar Nieuwendijk is met ingang van 1 Maart a.s. tot correspondent van de V.U. te Amsterdam in het Sanatorium „Sonnevanck" te Harderwijk aangesteld, de heer P. Weeda te Ooltgensplaat.

— Benoemd. Als weerwaarnemer voor het K.N.M.I. in de Bilt is benoemd dhr J. Brinkman, onderwijzer aan de Chr. Nat. School te Ooltgensplaat. — Examen. Onze dorpsgenoot dhr A. J.

— Examen. Onze dorpsgenoot dhr A. J. Overbeek Jacz. slaagde te Leiden voor het Kerkelijk voorbereidend examen en is thans benoemd als vicaris te Leiden in de wijk van Ds Vossers.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 februari 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Plaatselijk Nieuws

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 27 februari 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's