Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nieuws Uit Zeeland

7 minuten leestijd

THOLEN

— Burg. Stand. Geboren: Willem Karel, zoon van M. K. van Egmond en A. W. H. P. Steenpoorte; Marinus Leendert, zoon van P. Jansen en C. P. Quist. — Uien voor Engeland. Zaterdagmiddag

Uien voor Engeland. Zaterdagmiddag arriveerde te Tholen de kustvaarder Antilope uit Groningen voor het laden van uien, welke bestemd zijn voor de markt m Engeland.

— Geslaagd. De heer T. W. Schot te Tholen slaagde op het te Bergen op Zoom gehouden examen voor Handvormen in de IJzergieterij bij de Machinefabriek „Holland".

— Eenoeming. Mej. J. F. de Heer te Tholen, thans te Amsterdam, is benoemd tot lerares aan de Chr. U.L.O. School te Eindhoven. — Buitenlands bezoek. Een autobus met

— Buitenlands bezoek. Een autobus met 51 personen uit het overstroomde gebied van 's Ingene (België) arriveerde Donderdag jl. te Tholen, waarbij ook aaiiwezig waren de burgemeester en schepenen der gemeente 's Ingene alsook de commissaris van Mechelen. Ten gemeentehuize werd het gezelschap ontvangen door de burgemeester en wethouders en de gemeente-secretaris.

Vervolgens brachten de buitenlandse gasten een bezoek aan de oesterputten van de Zeeuwse Oestercultaunnij Bona Fides. Zij werden hier voorgelicht ovei het bedrijf door de directeur, de he^r J. H. Bal, die hierna de gasten fen.stolijk onthaalde in de directiekamer. Na het bezoek aan de gemeente Th Dien vertrok het gezelschap naar het gei.eisterde gebied in de andere plaatsen van het eiland.

Kerknieuws. Cand. C. J. P. Lam te Hilversum, heeft het beroep naar de Ned. Herv. Kerk te Poortvliet aangenomen. Ds B. Eysinga Ned. Herv. predikant

Ds B. Eysinga Ned. Herv. predikant te Barendrecht, heeft bedankt voor het beroep naar St. Maartensdijk. Door het bestuur der Geref. Kerk te

Door het bestuur der Geref. Kerk te A. J. Polder is een beroep uitgebracht op cand. H. J. van Duinen te Wassenaar.

Rondweg om de stad Tholen. Het laatste deel van de rondweg om de stad Tholen zal worden aangelegd. Het gaat hier om het gedeelte van de brug over de Eendracht naar de Singel bij de Voorstad, waar aansluiting wordt verkregen op de reeds aangelegd en vernieuwde provinciale weg naar Poortvliet. Het nog aan te leggen gedeelte is plm. 200 meter lang, doch er zal een doorbraak moeten worden gemaakt waarbij aan de kruittoren 7 woningen onder de slopershanden zullen verdwijnen. De aanbesteding van de laatste wegvak zal worden gehouden op Vrijdag 26 Maart a.s. — Chr. Kweekschool voor Tholen en West-Brabant? Er zijn plannen in voorbereiding om tot stichting te komen van een Chr. Kweekschool te Klundert, bestemd voor de westhoek van N. Brabant en Tholen en St. Philipsland. Het is de bedoeling zo mogelijk een dependence op te richten van de Chr. Kweekschool te Dordrecht. In de commissie vsin voorbereiding hebben zitting Ds J. Spelt, Ned. Herv. predikant te Dinteloord; burgemeester J. V. d. Bos te St. Annaland; burgemeester mr C. Drayer van Klundert; burgemeester C. A. v. d. Hooft van Willemstad en de heer E. Hasker, hoofd van de Prinses Julianaschool te Breda. Aan alle M.U.L.O. scholen is reeds gevraagd het aantal leerlingen dat kweekschoolonderwijs wil volgen op te geven.

SCHERPENISSE

Geslaagd. Aan de Technische Hoge School te Delft slaagde voor het candidaatsexamen (2e ged.) voor civiel-ingenieur de heer J. J. Vinje te Scherpenisse. — Uienveiling van Donderdag 4 Maart 1934 (via de veiling van St. Annaland) Uien middel ƒ 9.12, uien bonken ƒ 7.68. Alles per 100 kg. Aanvoer 5 ton.

ST. ANNALAND

— Burjr. Stand over de maand Febr. '54 Geboren: Adriana Willemina, dochter van .7. Rijnberg en C. Wessels; te Bergen op Zoom: Pieter Jan, zoon van C. Stols "n E. Bazen; Geeske, dochter van J. Baron en M. Gall; Pieter Johannis, zoon van J. J. Ridderhof en C. A. Scherpenisse.

Gehuwd: Anth. Westdorp 57 jaar en E. van Doezelaar, 45 jaar; Joh. Ridderhof 27 jaar en C. A. P. Geluk 21 jaar.

Overleden: Frederik Hartman, 36 jaar echtgenoot van A. Polderman; Maria Ridderhof, 69 jaar, echtgenote van M. V. d. Boogaard; te Oud Vossemeer; Willem Snoep, 41 jaar, echtgenoot van C. van Prooijen; Catharina Overbeeke, 82 jaar, weduwe van W. Scherpenisse; Cornelia A. Moeliker, 68 jaar, echtgenote van I. C. Beeke.

Ingekomen: Joh. Schouten van Woerden naar A. 1; Corn. A. P. Ridderhof, geb. Geluk van Sint Maartensdijk naar A 249; P. den Haan van Fort Liberte (Haïti) naar A 340; H. W. Slager van Wijchen naar A 107; Jac. D. Carol, geb. Zwagemaker van St. Maartensdijk naar B 13.

Huisslachtingen. Gedurende de maand Februari 1954 werden ter secretarie van St. Annaland 45 vergunningen afgegeven voor het verrichten van een huisslachting.

— Uienveiling van Donderdag 4 Maart 1954. Uien middel ƒ 9.18. Uien bonken ƒ 7.82. Uien drielingen ƒ 12.80. Uien picklers ƒ 24.50. Alles per 100 kg. Aanvoer 25 ton. — Geslaagd. Voor het diploma machi

— Geslaagd. Voor het diploma machineschrijven slaagden te Bergen op Zoom de dames Betsy Kurvink, Cornelia Moerland, Betsy Polderman en Dina Rijnberg en de heren: Jacob Hartog, Aarnoud Kurvink, Anne Meloen, Han van Popering en Johannes Sturris, allen te St. Annaland.

— Jaarvergadering Coöp. Boerenleenbank. Onder voorzitterschap van dhr A. Bergers, hield de Coöp. Boerenleenbank Vrijdag 5 dezer, des avonds 7 uur in de zaal van dhr lm. Rijnberg alhier haar 41e jaarvergadering. Hij heette alle aanwezigen harte

Hij heette alle aanwezigen hartelijk welkom, inzonderheid Burgemeester Van den Bos. Daarna werden door de secretaris dhr

Daarna werden door de secretaris dhr C. J. C, Boot, de notulen voorgelezen, welke onveranderd werden goedgekeurd. Uit de rekening over 1953 bleek, dat

Uit de rekening over 1953 bleek, dat deze aan eindcijfers gaf te zien ƒ 13. 106.620.48, zowel in ontvang als uitgaaf. Aan spaargelden werd ontvangen ƒ 1. 796.255.77 en terugbetaald ƒ 1.298.418.73. De balans gaf aan bezittingen te zien:

De balans gaf aan bezittingen te zien: ƒ 3.306.814.18 met een gelijk bedrag aan schulden, waaronder een saldo winst groot ƒ 6785.91.

Als bestuurslid werd herkozen dhr D. Dormaar en als lid van de Raad van toezicht dhr Mars. Moerland Martsz.

Medegedeeld werd voorts dat in 1953 overleden 18 leden. Het ledenaantal bedroeg per 31 December 1953: 594. Het aantal ,,School" spaarders bedroeg 197 met een inleg van ƒ 187S.56. De heer Boot voornoemd, hield een

De heer Boot voornoemd, hield een „belastingpraatje" waarbij diverse voorkomende gevallen, waarmede men in het tegenwoordige bedrijfsleven heeft te maken, werden toegelicht en besproken.

Daar de rondvraag niets opleverde werd de vergadering, waarop 52 leden aanwezig waren, op de gebruikelijke wijze door de voorzitter gesloten. — Jaarvergadering Zangkoor „V.Z.O.S."

— Jaarvergadering Zangkoor „V.Z.O.S." Donderdagavond 4 Maart hield het Hervormde Zangkoor ,,V.Z.O.S." haar gebruikelijke jaarlijkse „Grote Avond" in het Catechisatielokaal der Ned. Herv. Kerk. De Ere-voorzitter, Ds D. J. van Dijk opende deze avond met te laten zingen Psalm 98 : 1, 3 en 4, ging voor in gebed en sprak vervolgens een kort openingswoord naar aanleiding van Psalm 8. Uit het jaarverslag vande secretaris, de heer Corns. Scherpenisse bleek, dat na de ramp het ledental van 35 op 25 gekomen is. In 1953 heeft het koor eenmaal in het openbaar gezongen op het terrein aan de Dorpsweg. De opbrengst van genoemde zangavond bedroeg ƒ 80.- en werd bestemd voor de getroffen zustervereniging van Stavenisse. De Zangvereniging werd opgericht door de heer K. Koetsdijk en telde eens maximaal 92 leden en minimaal 22 leden. De bestuursleden Corns. Scherpenisse en J. Bruijnzeel hebben de vereniging mee helpen oprichten, zijn thans nog in het bestuur en tevens werkend lid. Teleurstellend is het feit, dat bij de repetities nog al eens leden verzuimen. Uit het jaarverslag van de penning

Uit het jaarverslag van de penningmeester Jb. Gunst bleek.dat de inkomsten over het 15e boekjaar waren: ƒ 230.13 en de uitgaven: ƒ 227.49, zodat er een batig slot is van: ƒ 2.64. In kas was echter nog een bedrag van: ƒ 70.50 terwijl op de spaarbank nog ƒ 10.80 staat, zodat er over ruim ƒ 80— beschikt kan worden. Van Burgemeester van den Bos was bericht van verhindering binnengekomen. Verder werd de avond gevuld door

Verder werd de avond gevuld door zang van het koor onder leiding van haar directeur Jacs. Bidderhof en door zang vaneen kwartet onder leiding van de heer Corns. Scherpenisse (de voormalige dirigent). De heer D. Ridderhof las een stukje

De heer D. Ridderhof las een stukje proza voor van L. A. Stofkoper, getiteld: ,,De fietstocht van bootsman Arie." De samenspraak „Als Jantje moet schoolblijven" viel bijzonder in de smaak evenals de uit drie delen bestaande samenspraak: „Onterfd".

Door de Ere-voorzitter Ds D. J. van Dijk werden enveloppen met inhoud aangeboden aan de dirigent J. Ridderhof en aan de organiste van het koor, mej. Wouda Goedegebuure.

In de pauze werden alle aanwezigen rijkelijk onthaald. De gehouden collecte bracht ƒ 36.20 op. Nadat de heer J. Ridderhof alle aanwezigen had dank gezegd, sprak de heer C. van Winkelen een woord van hartelijke dank tot het bestuur namens de gasten en afgevaardigden van diverse verenigingen waarna hij deze uitstekend geslaagde vergadering sloot met dankgebed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Nieuws Uit Zeeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 10 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's