Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Middelharnis handelde als eerste gemeente wetsvoorstel samenvoeging af

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Middelharnis handelde als eerste gemeente wetsvoorstel samenvoeging af

l j | leerderlieid was tegen, op basis van bereidwilligneia was men voor

11 minuten leestijd

| Oe raad van MiddeUiarnis kwam Dinsdagavond bijeen ter afhandeling van het •amenvoegingsvraagstuk. Er waren nog meerdere punten op de agenda, zodat Ihet een langdurige zitting werd. Negen sprekers voerden over het wetsvoorstel lliet woord, de meerderheid verklaarde zich tegen samenvoeging. Wilde men op Ibasis van bereidwilligheid zou men er zich in schikken. Er was voor dit onder- Iwerp grote belangstelhng op de publieke tribune. Ook van de zijde van raadsle- Iden uit Sommelsdijk.

I De voorzitter Burg. D. Rijnders open- L de vergadering met gebed. De notulen werden behoudens een oplertang van dhr Koese vastgesteld.

Ingekomen stukken:

Ingekomen stukken: Mooi batig saldo!

Aangeboden werd de gemeente-rekeiing over 1952 met een batig slot van f 31884.38.

We hadden zei de voorz. van de vo- 'e batige sloten ƒ 51583.97, zodat nu ie'saldi reserve t.m. 1952 ƒ 83.468.35 Worden is.

Worden is. Mededeling van de minister van Volks Lisvesting dat niet kan worden vollan om dispensatie te geven op de istgestelde huren. (Dit naar aanlei aing van de verzoeken van de huurdersvereniging.) Toepassing van art. 31 ingevolge de

Toepassing van art. 31 ingevolge de bonruimtewet werd niet wenselijk ge

licht. Voorts waren er meerdere goedgejteurde raadsbesluiten; dan een aantal i van leden van de raad o.m. van •"v. d. Waal (reeds in een vorig nummer opgenomen).

Vragen

Vragen De heer v. d, Waal vroeg behandeling fcg punt 18 (samenvoeging gemeenten) W werd goedgevonden.

Plantsoen Ned. Herv. Kerk

Dan werden de vragen .behandeld van Je heren Krijgsman en Koppelaar, over jhet ploegen van grond op de oude be- Igraafplaats, waarop B. en W. had gelantwoord dat dit niet zou gebeuren. De •grond werd alleen opengemaakt voor de jbetere werking met gips. Met dit antiwoord waren vraagstellers content.

Open maken Haven

Open maken Haven De tweede vraag van deze heren Mep lover het open maken van de haven na •de vorstperiode, waarbij geen hulp zou [zijn ontvangen van de Techn. Dienst. Het antwoord van B. en W. kwam hierlop neer, dat om technische redenen de Ihaven niet eer kon worden opengebro- Iken. Onnodige stagnatie in de scheep- |vaart had zich niet voorgedaan.

De heer Krggsmaji merkte op wan- Ineer er de kans was geweest om zeU Ivoor een ijsbrekertje te zorgen door de IVereen. „Schuttevaer" dat het er an- Iders zou hebben uitgezien.

De voorz. antwoordde dat dienaangaande geen verzoek was binneageko- Imen. In overleg met de voorz. van LSchuttevaer" is gehandeld. Spr. gaf een |toelichting hoe de zaak was verlopen. De heer Krögsman stelde deze vraag |om de geruchten de kop in te drukken zou er geen contact zijn geweest Imet „Schuttevaer" wat wel waar bleek |te ztjn.

De nieuwe ponton

Dan was er een vraag over de nieuwe I ponton aan het havenhoofd die tijdens Ne vorstperiode niet kon worden ge- [bruikt en over de oude ponton die bij water uitviel. Door het Rijk zou I al twee jaar aan de R.T.M, zijn medegedeeld, de oude ponton te versterken, aan I welk verzoek niet is voldaan. B. en W. antwoordde hierop:

De z.g. nieuwe ponton Is bij speciale [ Waterstanden en in vérband met de jte van enkele schepen practisch onbruikbaar voor het laden en lossen van motorvoertuigen. Volgens de betreffenfle overeenkomsten is het Rijk verplich fe aanleginrichtingen aan te leggen en in stand te houden. Door welke oorzaak ook, is de aanleginrichting tengevolge [ van bovenvermelde feiten practisch on- Sesohikt en dient verbouwd te worden. De directie bruggenbouw van de Rijkswaterstaat heeft een wijziging, c.q. verbogmg van de ponton in voorbereiding. Zodra de veerboten naar de werf gaan voor controle, zullen de schepen met een ™g of wig worden uitgerust. Dit zal een tijdelijke oplossing geven. De voorz. van ons college heeft de Rijkswaterstaat verzocht zoveel mogelijk spoed te willen betrachten met de definitieve oplos- 5"ig, i.e. het verbouwen der pontons. De heer Koppelaar concludeerde uit bet antwoord dat de nieuwe ponton niet geschikt was.

geschikt was. De voorz.: Dat is ook zo. Er is aan beel Wat auto's schade aangericht. De Pontonklep past niet op de boot, men •"oet er soms steil tegen op! De heer Koppelaar: Voor wiens reke-

De heer Koppelaar: Voor wiens reke- "fflgis dan de schade?

De voorz.: Dat is een civiele zaak. iJat moet de betrokkene uitzoeken! De heer Koppelaar sprak over het afbrengen van hoekstukken en wiggen.

De voorz.: Op de schepen komen wigsen, die de R.T.M, aan laat brengen. De ponton zal door de Rijkswaterstaat worden gemaakt.

worden gemaakt. De heer Koppelaar merkte op dat er geen goede overeenstenmiing bleek te m met de R.T.M, en de Rijkswaterstaat waardoor ons eiland nog meer wordt gedupeerd. De voorz.: Het wordt nu gemaakt al zal het enige tijd duren. De heer Koppelaar; Over een of twee

De heer Koppelaar; Over een of twee jaar? De vobrz.: Waarschijnlijk binnen eni

De vobrz.: Waarschijnlijk binnen enige maanden.

De heer v. d. Waal vond het een lapmiddel.

middel. Dhr Krijgsman had het mee gemaajtt dat de ponton bij- laag water niet kon worden gebruikt en achtte het nodig de chauffeurs te waarschuwen, want soms stonden ze er uren en konden toch niet mee. Bij waarschuwing kunnen de chauf feurs naar een ander veer.

De voorz. achtte het nodig dat er waarschuwingsborden stonden met welke ponton men mee kon. Dit was bij de R.T.M, aangevraagd. Het is een ingewikkelde zaak zei de voorzitter, vooral bij laag water. De Rijkswaterstaat heeft met het gebruik van de pontons niets te maken.

„Ze spelen schuilevinkje!" zei de heer Kleijngeld.

,,Intussen zijn wij de dupe" opperde de heer Krijgsman. De voorz.: Beide organen hebben niet

De voorz.: Beide organen hebben niet voldoende inzicht voor de Plakkeese belangen! ,,Wurmen dan weer maar", was het

,,Wurmen dan weer maar", was het besluit van de heer Krijgsman.

Woonwagenkamp

Van de heer Beversluis was een vraag over het woonwagenkamp, waarvan de bewoners de grond omwoelden om iets verkoopbaars van oud ijzer enz. te vinden en waardeloze voorwerpen in de naast gelegen weide wierpen, wat schadelijk was voor het daarin lopende vee.

B. en W. antwoordde hierop, dat de Technische dienst een verbetering van woonwagenkamp voorbereidde en dat de politie toezicht zou houden voor schade aan eigendommen.

3Iarietjespad

De heer Beversluis had nog een vraag ingediend over het terrein achter de woningen aan de Berkenlaan, dat 10 ê. 15 cm hoger lag dan het terrein aan Marietjespad, waardoor de laatsten tot veel ongerief het overtollige regenwater moesten ontvangen.

B. en W. antwoordde dat de structuur van de grond te gesloten is voor voldoende water-afvoer, wat zich elders ook voordeed. De grond zou nog inklinken, waardoor verbetering zou ontstaan Mochten er bezwaren blijven, zou er in worden voorzien.

Geen rondvraag

Dan kwam aan de orde de vraag van de heer Koese c.s., over het wederinvoeren van de rondvraag. (Wijziging van het reglement van orde).

De heer Koese dit punt toelichtend, stemde toe, dat de rondvraag aanleiding kon geven tot moeilijkheden. Onder leiding van deze burgemeester zou dat echter wel meevallen. Er waren vele vragen, die rechtstreeks konden worden beantwoord en spr. vond het niet gewenst om telkens met briefjes naar B. en W. te moeten lopen. Hij wilde geen misbruik, maar een zakelijk gebruik van de rondvraag. De heer Koppelaar zei de heer Koese

De heer Koppelaar zei de heer Koese hierin te begrijpen. Hij had twee perioden meegemaakt mèt en zonder rondvraag. Bwden hadden een kwade kant. Het kwam voor dat er uren en uren werd gedebatteerd, en er van alles en nog wat te berde kwam. Spr. wilde — omdat B. en W. soepel was — vooralsnog met B. en W. meegaan, n.1. het houden zoals het nu gaat.

De heer v. d. Waal was het eens dat er misbruik van kon worden gemaakt. Soms echter kan men enkele dingen vergeten, zei spr. of er kan onverwacht een vraag nodig zijn. Hij noemde enkele voorbeelden, o.m. over de vermakelijkheidsbelasting; na 3 zittingen was er nog geen antwoord. Hetzelfde over betonbuizen en anderszins. Het was een kwestie van standing van de raad zijn geen rondvraag te houden, maar het is ook een kwestie van standing op tijd antwoord te krijgen!

De voorz.: Wat die vermakelijkheidsbelasting betreft, was dit niet a bout portant te beantwoorden. Daar moest G.S. in gekend. T.a.v. betonbuizen werd verondersteld dat dit op een bepaald persoon bedoeld was, die niet meer in de raad zit! Daarom kwam het antwoord niet!

„Ik heb geen naam genoemd" zei dhr V. d. Waal.

„Dan ben ik toch juist, zei de voorz., want het loopt over een persoon, U zegt het zelf! Over die vermakelijkheidsbelasting kon geen advies worden gegeven. Spr. had geen bezwaar de 8 dagen nodig om vragen schriftelijk in te dienen, op 2 dagen terug te brengen. De heer Krügsman wilde het laten als

De heer Krügsman wilde het laten als het was. Zoals nu de vragen behandeld waren vond hij het prettig. De heer Koppelaar merkte op, dat

De heer Koppelaar merkte op, dat deze vergadering was belegd uitsluitend voor de samenvoegingskwestie. En nu blijkt het een gewone vergadering te zijn. Spr. wilde als voorheen een bepaalde dag, waarop de raadszittingen zouden worden gehouden, opdat de leden zich daarnaar konden regelen. Dit werd toegezegd. Bij stemming werd het voorstel om

rondvraag te houden, als zijnde he verst-strekkend) eerst in stemming gebracht en verworpen met 5—6 stemmen Voor de P.v.d.A. en V.V.D.-fractie.

Het voorstel van B. en W. was dus aangenomen. Ook, dat de tijdslimiet voor indienen voor vragen van 8 op 2 dagen werd gesteld.

Het pand bestemd voor Jeugdgebouw, (het Diekhuus aan het Zandpad) geschonken door het „Comittee of Interchurch Aid and Service to Refugees" werd bij raadsbesluit onder dank aanvaard.

De heer v. d. Berge (V.V.D.) was ook dankbaar maar er zaten ook wankanten aan. Spr. wilde deze uiteenzetten, maar de voorz. zei, tegenover het buitenland is het aardiger geen critiek te hebben. U bent toch niet tegen de schenking?

Dat was de heer v. d. Berge niet. Wel had hij gaarne inlichtingen over de exploitatie, die de voorzitter gaf. Het tekort werd gedekt met subsidies. In de exploitaties van het Jeugdvormingswerk was dit anders, waarop B. en W. later zouden terug komen.

Verzoekschrift van B. Lugtenburg om de onbewoonbaar verklaarde woning Visserstraat 8 te mogen huren voor bergplaats van goederen, fietsen, aardappelen enz. Werd goedgevonden tegen een huurprijs van ƒ 1.50 per week, met een opzeggingstermijn van één week.

Verzoek vaxi de heer J. Breur, Langeweg 46, om het stuk tuingrond achter het pand Langeweg 46, voorheen verhuurd aan dhr v. d. Tak, die de huur niet wil voortzetten, te mogen huren. B. en W. stelde voor dit te doen tegen ƒ 37.50 per jaar, voor de tijd van 5 jaren. Werd goedgevonden.

Eveneens werd goedgevonden het perceel boomgaard en tuingrond, gelegen aan de Hobbemastraat en verhuurd aan Cornelis v. d. Weide opnieuw te verhuren voor 6 jaren, tegen een jaarlijkse huurprijs van 50 gulden.

De heer Tieleman informeerde naar de termijn van zes jaren met het oog op het feit, dat de Gem. een ged. van die grond eerder nodig had.

De voorz. antwoordde dat de pacht eerder kon worden opgezegd.

In het rapport d.d. 5 Mei 1953 van de Hoofdir. directeur van de Directie van Wederopbouw en Volkshuisvesting was bij het betreffende besluit tot onbewoonbaar verklaring van een aantal woningen niet genoemd de woning Oude Oostmoersedijk 1, waarom dit besluit op deze woning betrekking hebbend diende te worden ingetrokken. Benoeming plaatsvervangend lid woon

mimte-advies-commlssie. Mede op verzoek van de commissie tot benoeming van een pi. verv. lid stelden B. en W. op de voordracht: 1. L. v. d. Waal, 2. P. Tieleman. Dhr v. d. Waal ontving 5 stemmen, blanco 5 en dhr Tieleman 1 stem.

stem. Dhr V. d. Waal nam de benoeming niet aan.

Bij de tweede stemming ontving de heer Tieleman 5 stemmen, blanco 5 en dhr Kleijngeld 1 stem.

De heer Tieleman nam het aan, hoewel hij betreurde dat dhr v. d. Waal het niet aannam,

,,Dat zal je wel meer tegen komen", aldus de heer v. d. Waal.

Voorstel om bij Ged. Staten te verzoeken de vergaderingen ambtenaren burgerlijke stand te verhogen, n,l. voor het voltrekken van huwelijken van ƒ 2.25 op ƒ 2.50 per huwelijk en voor de jaarlijkse werkzaamheden van ƒ 150.— op ƒ 175.—.

Hiermee ging de raad aocoord.

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling betreffende de inrichting en instandhouding van een Techn. Dienst voor bouw- en woningtoezicht en een wijziging van de verordening, regelende de wedden van het personeel van de Technische Dienst Middelharnis-Sommelsdijk.

melsdijk. Daarover wilde dhr v. d. Waal in besloten zitting spreken, wat werd toegestaan.

Aan de orde kwam daarna een voorstel om dhr Willem Vroegindeweij, die tot heden de rang heeft van „werkman" bij de gemeente, terwijl deze behalve het werk op de begraafplaats veel timmerwerk verricht, te bevorderen tot vakman. B. en W. vond dit billijk. Zijn max. wedde bedroeg ƒ 219.62 tot ƒ 240.07 per maand wat dan per 1 April op ƒ 240.90 zou komen. (De bezoldiging bedraagt als vakman ƒ 236.04 tot ƒ 261. 54 per maand.

De heer Koese was er niet tegen, maar wilde dit aanhouden en door een commissie te laten bezien. Spr. dacht dat het een precedent zou scheppen t.o. anderen. Er zouden z.i. meer dergelijke verzoeken komen.

De voorz. stelde voor met het voorstel accoord te gaan dan zou hij een vertrouwelijk advies krijgen van B. en. W. over de andere werklieden. De heer Koese wilde het bezien in be

De heer Koese wilde het bezien in besloten zitting, waartoe werd besloten.

Vastgesteld werden de verschillende bedragen voor het Openbaar L.O. over 1952 en idem voor openb.- uitgebreid lager onderwijs.

Eveneens werd vastgesteld een verordening, houdende wijziging van de verordening, betreffende onderlinge hulpverlening bij brand en de verordening betreffende de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandv/eer.

Het hoofdpunt van deze vergadering,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Middelharnis handelde als eerste gemeente wetsvoorstel samenvoeging af

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 20 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's