Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Stellendam ontwikkelde bestuurskracht door een groot rioleringsplan aan te nemen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Stellendam ontwikkelde bestuurskracht door een groot rioleringsplan aan te nemen

Eenparig wees men het wetsvoorstel tot samenvoeging af

9 minuten leestijd

De raad der gemeente Stellendam behandelde Vrijdagavond het wetsvoorstel inzake de samenvoeging. Vooraf nam men echter belangrijke besluiten inzake het rioleringsplan, dat alvast gedeeltelijk zal worden uitgevoerd en waarvoor een bedrag van ƒ 82000.— werd uitgetrokken. Al schuift men deze kleinere gemeenten in de schoenen dat ze geen bestuurskracht hebben, Stellendam duift de opbouw van de gemeente wel aan! Met grote eenparigheid werd het wetsvoorstel tot samenvoeging van de hand gewezen. Weth. Visser was zó scherp dat de voorz. hem het woord moest ontnemen! De voorzitter Burg. Baron J. van

De voorzitter Burg. Baron J. van Knobelsdorff opende de vergadering met gebed. Daarna werden de notulen vastgesteld, met een opmerking van de heer Brinkman, die zou worden aangebracht. Onder de ingekomen stukken was het richt-contingent voor te bouwen woningen, n.1. 23 stuks. Naast het ramp-contingent achtte men dit zeer bevredigend. G.S. berichtte dat aan het verzoek om uitstel behandeling wetsontv/erp samenvoeging niet kon worden voldaan.

De heer v. Seters Sr. merkte op, dat het doodvonnis blijkbaar zonder meer voltrokken werd, omdat men geen motieven aangaf waarom geen uitstel werd verleend. Dit trok de voorz. in twijfel.

Voorstel verlenging contract luidklok met de Ned. Herv. Gemeenten. De voorz. lichtte toe dat B. en W. vóór de ramp het besluit nam dit op ƒ 75.— te stellen. Behandeling is door de ramp niet doorgegaan. De Ned. Herv. Kerk vroeg nu ƒ 100.— per jaar, waartoe z.h.s. werd besloten.

Voorstel crediet-verlening voor het maken van een rioolgemaal en riolering. Voor de gedeeltelijke uitvoering van het rioleringsplan was ƒ 82000.— geraamd. Bedoeling is over te gaan tot algehele uitvoering waarvoor echter ƒ 450.000 nodig zal zijn. De Prov. Werkverruimings-commissie ziet hier verlangend naar uit. De ƒ 82000.— zijn nodig voor directe uitvoering voor de nieuwbouw, de voorz. achtte het wel nodig dat de raad het besluit nam tot volledige uitvoering. De heer Keijzer vroeg of men niet in

De heer Keijzer vroeg of men niet in conflict kwam met andere gedeelten in de gemeente waar uitvoering- riolering ook zeer nodig was. Dit was de voorz. eens, het moet ech

Dit was de voorz. eens, het moet echter mogelijk zijn zei spr. Door de ram.p is door het vroegere plan een streep gehaald. Wèl wordt er weer aan gewerkt, we zijn afhankelijk van de investeringscommissie en de verhouding Rijk en gemeenten zei spr. Wat deze plannen betreft staan we voor de noodzaak dat het moet zei spr. Primair wordt gerioleerd in de nieuwe bouw-terreinen. We zullen hopen dat goedwillend wordt beslist op het plan waarmee voor de ramp is gestart voegde de voorz. er aan toe.

De heer v. Seters Jr. wees op de toestand aan het Spui, dat echter onder de Polder bleek te ressorteren.

De heer Keijzer vroeg of de voorlopige uitvoering aansloot op het grote plan, wat de voorz. bevestigde. Het sluit echter niet aan op de huidige riolering. De voorz. legde de bestekken en tekening over, men wilde tot spoedige aanbesteding over gaan. De huidige rioolbemalingsinstallatie

De huidige rioolbemalingsinstallatie voldoet niet, zodat daar voorzieningen moeten worden getroffen. 81 woningen zouden op de kreek moeten lozen, wat onhoudbaar wordt. De kosten voor een voorlopige voorziening bedraagt ƒ 82000.

De heer Keizer vroeg hoe die post ge dekt moest worden waarop de voorz. antwoordde, dat hierover overleg gaande is met het Prov. Bestuur.

Het crediet werd z.h.s. verleend.

Dan kwam credietverlening voor bestrating aan de orde, o.m. voor de weg waaraan een 6-tal Noorse woningen zijn geplaatst. Voorgesteld werd om tot ogenblikkelijke aanbesteding over te gaan, waartoe eveneens weid besloten.

Het polderbestuur bleek vergunningte hebben gegeven om de brug bij de Nieuwe weg te vervangen door een dam. Gezien de eisen van de Cultuur Techn. dienst inzake duikers in de dam, moest het uitgetrokken bedrag a ƒ 13000.— worden verhoogd tot ƒ 17000.—. Dit werd goedgevonden.

De Samenvoegingskwestie

Daarna bracht de voorz. behandeling van het wetsvoorstel van G.S. ter tafel, inzake herziening gemeentelijke grenzen. Ook hier was een breedvoerig praeadvies van B. en W. Het is ons met doenlijk al deze prae-adviezen in extenso op te nemen, waarom wij met de conclusie volstaan. (Zie slot van het verslag.)

De heer v. Seters had verwacht dat B. en W. met het voorstel zou komen dat G.S'. het wetsvoorstel zou terugnemen omdat geen juiste procedure zou zijn gevolgd.

De voorz. meende dat daarover zou kunnen worden getwist, op de weg van B. en W. lag, het ontwerp te behandelen vóór 1 April. Spr. was het niet eens, dat dit vast stond wat dhr v. Seters zei.

De heer Brinkman sloot zich aan bij het prae-advies van B. en W. en het rapport van de commissie. Hij sprak zijn teleurstelling uit dat G.S. dit wetsvoorstel zo hadden ingediend. Hij wees op het advies van Prof. Rijpperda-Wierdsma (elders in ons blad afgedrukt) en stelde de vraag of G.S. niet aanvoelde hoe krenkend het was voor de bevolking dat deze methode was gevolgd. T.o.v. van de Plan (sub)commissie en de mededeling van G.S. als zou de streek er vóór zijn, stelde hij een vraagteken zo groot als een zuil. De besprekingen van die commissie zijn geheim, G.S. kón echter weten dat de gemeentebesturen er tegen waren! Voorts bestreed hij en trok sterk in twijfel dat de samenvoeging het geneesmiddel zou zijn voor alle kwalen, waaraan het eiland lijdt. G.S. stond z.i. niet open om de mening van de localiteit te vernemen.

Spr. beklemtoonde dat deze gemeente niet dood was, maar springlevend en alles deed om de vroegere welvaart te veroveren. Hulp van bovenaf wilde hij gaarne aanvaarden maar niet de hulp van de samenvoeging, die niet anders dan tot een debacle kon leiden.

De heer v. Seters Sr. sloot zich aan bij de gezegdens van dhr Brinkman. Hij kon zich ook verenigen met het prae-advies en het rapport van de commissie. Op een enkel punt uit de M.v.T. ging spr. in, n.1. op de mentaliteit van Ouddorp, die eerst zodanig werd geacht dat deze gemeente zelfstandig- zou blijven en nu opeens niet meer in het geding is. Bij samenvoeging zullen Goeree en Stellendam overheerst worden door Ouddorp beweerde spr., wat niet gunstig zou werken. Wat de grenscorrecties betrof in het prae-advies aangegeven, wilde hij voorzichtig zijn. Tegen de door G.S. voor gestelde correcties stelde hij zich pertinent. Verder had het z.i. weinig zin er meer woorden aan te verspillen.

Weth. Visser liet ondanks het praeadvies ook nog zijn stem horen. Hij sprak zijn teleurstelling- uit dat G.S. niet meer gelegenheid had gegeven voor onderzoek. Ook was in strijd gehandeld met art. 164.

De samenvoeging- zou een ongelukkig huwelijk worden. De afstand was te ver, de gemeenten waren er ook niet rijp voor. Spr. sneed verschillende punten aan uit de motieven van G.S., o.m. betere voorziening in de woningnood. Spr. haalde aan hoe vroeger aan G.S. foto's waren overgelegd van de krotwoningen te Stellendam, maar dat men er niet in had voorzien. Brandweer, begraafplaats enz. waren tip top in orde, zodat deze motieven ook geen steek hielden. Ook niet wat de riolering betrof; De M.v.T. noemde hij een „geschiedenisboek", het hoorde thuis in het Streekmuseum! Men gaat er in terug tot de tijd van de Batavieren! Door samenvoeging zou geen levenskracht, maar verdeeldheid komen. Goedereede zou een ,.slechte reede" worden! Tot het laatste toe zou spr. er zich tegen verzetten. De meerderheid van de bevolking was er tegen, behalve enkelingen en ook enkele burgemeesters, die misschien de schoenen willen poetsen van G.S "

De voorz. hamerde dit gezegde af.

Weth. Visser ging voort met zijn speech en besloot met te zeggen, nu door G.S. art. 164 van de Gemeentewet was ovev^es\3,ger\ hij daarom terugname van het wetsvoorstel wenste. Hij hoopte dat de hogere instanties, wanneer ze al de tegenwerpingen zouden zien tot de conclusie zouden komen de zelfstandigheid en vrijheid der gemeente te handhaven. De heer Keijzer had als oudste ook nowel een en ander willen zeggen, maf waar de jongere krachten naai' zijn har hadden gesproken sloot hij zich daaibaan en deed er verder het zwijgen ai; toe.

De voorz. ging op verschillende zegdens van de sprekers nader in, war uit nog een levendige discussie onlston Uiteindelijk werd besloten het vooisif van G.S. af te wijzen. Het rapport \t de commissie, en het prae-advies van E en W. zou worden overgelegd, Het laai ste bevatte de volgende conclusie.5

1. De centralisatie-politiek, die as de samenvoeging ten grondslag ligt, ij, kent het recht van de kleine gemeat. op eigen leven, omdat ze deze wil cf lossen in verbanden, waarin geen saaj horigheidsgevoel bestaat, terv/ijl de 1 stuursmacht nagenoeg geheel wordt c trokken aan de directe belanghebbendei

Het zelfbeschikkingsrecht van klem re gemeenschappen moet zoveel mogelij worden gerespecteerd.

2. Historische- en gevoelsargumei ten mogen met worden gepasseeid B' de ont-wikkeling van Ouddorp, GoedeiEf de en Stellendam zijn ingrijpende vei schillen ontstaan op geestelijk, politici economisch en sociaal terrein, ten; daarnaast de locale wens tot zelfstan digheid dient te worden geëerbiedigi

3. De bevolking komt te ver van \\t gemeentebestuur af te staan. Wijkdorpsraden zullen — hoewel niet m t wetsontwerp genoemd — hiervoor ge oplossing bieden door de grote ondei' linge verschillen. Bovendien hebben ( raden slechts adviserende bevoegdheit hetgeen niet het oog op de Ouddorpa meerderheid van zeer weinig waard; kan worden geacht.

4. Steeds is Stellendam bereid gi bleken om zo nodig medewerking te ver lenen aan de totstandkoming van gemeenschappelijke regelingen.

5. Samenvoeging betekent voor Ste' lendam in feite een degradatie tot bu«i schap van Ouddorp, waardoor verwas' lozing van de Stellendamse belangr ernstig is te vrezen. 6. De verspreide ligging van de va

6. De verspreide ligging van de va schillende woonkernen zal het voniic van een levenskrachtige gemeente vil wel onmogelijk maken.

Hoewel wij niet kunnen ontkennen, O!' in bepaalde opzicht grens conecfti noodzakelijk zijn, kunnen wij ons in geej enkel opzicht verenigen met hei in lic geding- zijnde ontwerp van wet, waart! de gemeenten Ouddorp, Goedereede e: Stellendam worden samengevoegd t»' een nieuv/e gemeente Goedereede, oirdat wij hierin geen voordelen, doeli uitsluitend nadelen ten aanzien van Stel lendam kunnen zien.

De heer v. Seters Sr. en Weth. Vii wensten liever nog een verzoek te d aan G.S. om het wetsvoorstel terug K nemen, omdat art. 164 was overgeslagen

De voorz. meende dat dit net nodij was, omdat een en ander in he* w* advies was verwerkt. U kunt het tocï geen 2 maal doen zei spreker. Weth. v. Seters maakte er tóch ec

Weth. v. Seters maakte er tóch ec voorstel van. Dhr Brinkman wilde é een apart verzoek en steunde het.

De voorz. stelde het zo, dat de rai betwistte of de procedure juist is g'' voerd, waarmee men instemde.

Na een korte rondvraag werd de ve'- gadering gesloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Stellendam ontwikkelde bestuurskracht door een groot rioleringsplan aan te nemen

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 maart 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's