Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geen herziening zegt de raad van Ooltgensplaat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geen herziening zegt de raad van Ooltgensplaat

De heren%an Vugl en Moerenhout (K.V.P.) vóór de samenvoeging

8 minuten leestijd

Vrijdagavond kwam de gemeenteraad van Ooltgensplaat ook in vergadering bijeeij om het voorstel Ged. Staten inzake herziening gemeentelijke indeling Goeree en Overflakkee te bespreken. Een of meerdere leden van iedere fractie voerden het woord. De rede's strekten zich uit van enkele minuten tot 20 é. 25 minuten. Het oordeel was in de meerderheid om het voorstel af te wijzen, alhoewel op een betere voorziening van Achthuizen werd aangedrongen. Grenscorrecties vonden verschillende leden ook niet overbodig, terwijl de beide leden van de K.V.P. het voorstel van G.S. ondersteunden beogende de situatie Achthuizen. De heer van Vugt zag zelfs een oplossing om de onderlinge afstand tussen Ooltgensplaat-Oude Tonge en Den Bommel te verkleinen door Achthuizen centrum gemeente te maken.

Havenmeester-weger J. J. v, Nimwegen eervol ontslag

Er is vanavond een zeer gewichtig punt te behandelen aldus Burgemeester Hordijk in zijn openingswoord, die direct daarop de vergadering schorste om de geloofsbrieven van het nieuwe raadslid % heer L. Hokke Jzn. te laten onderzoeken die in de vacature wijlen dhr J. V, Hassent was aangewezen zitting te nemen voor de Chr. Hist, fractie. Na (leropening adviseerde de Commissie (de heren P. v. d. Vliet en Jac. Moerenhout) in de heer Hokke toe te laten.

Aan de Chr. Vereen. Zedenopbouw te Rotterdam werd ƒ 50.— subsidie toegekend om het tekort van ƒ 5000.— te helpen dekken. Is dit wel voldoende", aldus de heer K. v. Oostende (C.H.)

Voldoende niet aldus de voorz., maar wi] willen toch onze steun verlenen. Genoemde vereniging deed veel werk op Flakkee en ook wel in Ooltgensplaat. vereen, heeft voor- en nazorg in handen van ongehuwde moeders. Aan dhr L. G. Hobbel werd 84 m2

Aan dhr L. G. Hobbel werd 84 m2 grond é. ƒ 5.— per m2 verkocht om naas zijn woning aan de Langeweg een garage te kunnen bouwen.

Eervol ontslag

Wegens het bereiken van de pensioengerechte leeftijd werd aan de Havenmeester-weger de heer J. J. van Nimwegen ingaande 1 Mei eervol ontslag verleend. In Januari, aldus de voorz. was van Nimwegen 25 jaar in dienst. HIJ heeft zgn werk altijd op een zeer prettige, accurate en vlotte wijze verricht. Onze gelukwensen zullen wij hem namens de Raad alsnog aanbieden. B. en W. stellen er evenwel prijs op de teer van Nimwegen met ingang van genoemde datum wederom als arbeidscontractant aan te nemen. De band wordt ; niet geheel verbroken. Aldus werd besloten.

Over een voorstel tot toetreding gemeenschappelijke regeling Ziektekostenvoorziening t.b.v. Ambtenaren in dienst der gemeenten in Z.H., ontspon zich nog een discussie.

De heer P. v. d. Vliet (P.v.d.A.) kon zijn stem er niet aan geven, aangezien niet alles wordt vergoed en men dus duurder uit is.

Bd dit systeem, aldus de voorz. is er ook enige verantwoording. Relatief is het iets ongunstig, maar anders ook met.

Bij een geboorte en schoolarts (gedeeltelijk) moet men zelf betalen, aldus de heer v. d. Vliet.

De voorz. weerlegt dit: kosten huisarts worden voor 85% vergoed, specialist 90%, chirurg 90%, tand9,rts 70%, iedere verlossing 40 gulden. Ziekenhuisverpleging 100% (na 45 dagen 75%), Sanatorium 90%, genees- en verbandmiddelen 85%, Ziekenvervoer 807c enz.

De heer v. d. Vliet komt er nu anders tegenover te staan. De heer Langeweg (P.v.d.A.) zou dit

De heer Langeweg (P.v.d.A.) zou dit pnnt willen uitstellen tot een volgende vergadering. De voorz. acht dit niet nodig, het is

De voorz. acht dit niet nodig, het is al meer besproken. Oê heer Langeweg wil eerst de zaak

Oê heer Langeweg wil eerst de zaak eens vergelijken en maakt er een voor-stel van, wat geen ondersteuning vond. De voorz. vindt het prachtig dat de

De voorz. vindt het prachtig dat de ambtenaren zelf het initiatief hiertoe hebben genomen. De Provincie Utrecht functionneert prima. Wel moet men eerst de kosten zelf betalen die later door de bond worden terugbetaald. Van de doktoren worden gespecificeerde rekeningen verlangd. De premie is 4% van de pensioengrondslag van het loon. (2% voor de gemeenten en 2% voor betrokkene zelf).

Hierna volgde stemming. Het voorstel werd met de stemmen van de heren Langeweg (P.v.d.A.) en Leijdens (S.G.P.) tegen, aangenomen.

Laat Den Bommel Den Bommel en Oude Tonge Oude Tonge

De voorz. gaf daarna het voorstel van G.S. inzake de herziening in bespreking, daarbij opmerkende, dat het nog geen wetsontwerp is maar een voorstel van G.S.

De heer A. Waling (A.R.) nam eerst het woord.

In een vlot betoog schetste de heer Waling dat de afstand tussen de 3 gemeenten te groot was voor een vruchtbare samenwerking. Ook dat de mentaliteit der bevolking zeer verschillend is. Bezwaren van R.K. zijde zouden kunnen opgelost door grenscorrecties. Of Ooltgensplaat nu 8000 of 3200 inwoners had daardoor zou niet meer bestuurskracht worden ontwikkeld; in de rampdagen is bewezen dat er voldoende bestuurskracht aanwezig was om de verschrikkingen het hoofd te bieden. Wat de grootte der gemeente betreft, zijn er talloos kleinere in ons land; meer woningbouw, betere riolering e.d. wordt er niet door bevorderd. Samenwerking is er reeds door gemeenschappelijke regelingen op gas-, water- en electriciteitsgebied. Spr. vond dat G.S. in hun M.v.T. niet was geslaagd. De historie verzet zich tegen samenvoeging en spr. wees het wetsvoorstel dan ook pertinent af.

Tn de steden is er toch ook woningnood? aldus de heer v. Oostende. Onderwijs, ontpoldering enz. hebben toch voor iedere gemeente zijn eigen plan en zo ook met sportvelden en zwembaden. En zouden G.S. als de samenvoeging doorgaat verschillende gemeenten van hun liaven willen beroven? Is dit niet een bron van inkomen voor iedere gemeente. Wij mogen hier niet voor stemmen. Wel is het nodig grenswijziging, zodat Achthuizen bij een gemeente komt

De heer A. J. A. Lefldens (S.G.P.) stemde het dankbaar dat dit punt toch op democratische wijze kon worden besproken. Van dictatuur is nog geen sprake, dit wordt geheel anders als straks tegen de wil der bevolking de samenvoeging zou doorgaan. Ik hoop, aldus dhr Leijdens dat G.S. met de uitspraak rekening zal houden. Napoleon wou vroeger ook Middelhamis en Sommelsdijk samenvoegen en de N.S.B, in de laatste oorlog de duizend gemeenten in Nederland tot 400 reduceren. Een ding is opmerkelijk, dat het steeds anti-democratische machten waren die hun handen aan de autonomie der gemeenten wilden slaan. Laat dit G.S. tot bezinning roepen. Is het principieel, historisch staatsrechtelijk en psychologisch juist de betreffende samengegroeide gemeenschappen op te heffen? vroeg dhr Leijdens.

Als de grote staten van Europa de kleinere staten in zouden slokken, wat zou het hart van iedere Nederlander van ontwaardiging gloeien. G.S. gronden hun voorstel op Art. 164, maar de wettelgke voorgeschreven procedure is niet gevolgd. Met grenscorrectie kon ik mfl verenigen als het de kwestie Achthuizen aangaat, alhoewel ik een zelfde oplossing voor Ouddorp zou willen zien. Dat is ook een dorp op zich zelf. Ik pro

Dat is ook een dorp op zich zelf. Ik protesteer tegen de voortrekking van de ene groep boven de andere. Wat het bouwen aangaat aldus dhr Leijdens, dan zeg ik geef ons materiaal en wij zullen bouwen! Wat de jeugd aangaat, hebben wij niet een kolossaal gebouw voor dit doel aangebracht? Al zouden wij de grootste gemeente in Zuid Holland worden wat de oppervlakte aangaat, toch kan ons dit niet tot het voorstemmen bewegen. Moge de autonomie onzer gemeenten tot in lengfte van dagen bestendigd blijven onder de zegen des Heeren, aldus de heer Leadens.

De heer Anth. van Vugt (K.V.P.) maakte het kort. Hij merkte op, dat als Achthuizen geheel bij Ooltgensplaat komt den Bommel te klein wordt en ook omgekeerd. Hij stelde daarom voor de zaak evenredig te verdelen en bij samenvoeging Achthuizen de centrum gemeente te maken met de naam van Oost Flakkee. Dit voorstel werd ondersteund door dhr Moerenhout (K.V.P.)

De heer Langeweg (P.v.d.A.) ziet de motieven die om een oplossing vragen van de hand. De grens Den Bommel gaat dwars door Achthuizen en Ooltgensplaat en dit zal opgelost moeten worden. Dat Oude Tonge hier ook is bijgetrokken is onverenigbaar. Echter wat mijn mening is wordt niet gevraagd. We worden voor feiten geplaatst, die m.i. nogmaals besproken zullen worden. De heer Jac. Buscop (C.H.) kan in

De heer Jac. Buscop (C.H.) kan instemmen met het rapport van de commissie en de diverse sprekers die tegen de samenvoeging zijn. De heer Adr. de Vos Johz. (P.v.d.A.)

De heer Adr. de Vos Johz. (P.v.d.A.) is nog niet van mening veranderd sinds de vorige maal en zal tegen stemmen. Als er samengevoegd moet worden, dan moeten wfl dit zelf willen. Wij kunnen de bevolking vhn andere plaatsen de last niet opleggen grote afstanden te moeten gaan sifleggen om de hoofdgemeente te bezoeken. Administratief lijkt het misschien wel mooi, maar de practijk leert anders. Voor Achthuizen gaf deze spreker de raad vanaf de Langeweg de trambaan te volgen tot station Achthuizen. En Den Bommel met Stad geeft men gezamenlijk één burgemeester De verkeersproblemen kunnen toch wel worden opgelost, aldus de heer de Vos. De havens hebben in de practijk bewezen volledig bestaansrecht te bezitten, terwijl Zuigelingenzorg, Groene Kruiswerk, gezinsverzorging e.d. best functionneren evenzo de technische dienst. De gemeente Ooltgensplaat was voor de ramp op verschillend terrein al vooruitstrevend, doch zie nu wat er na de ramp al tot stand gekomen is. Hij gaf G.S. de raad zet met Uw wil door, doch laat de bevolking spreken.

De heer P. v, d. Vliet (P.v.d.A.) de grote afstanden in aanmerking nemende en de geest die er onder de bevolking leeft kon ook zijn stem niet aan het voorstel geven.

De voorz. dankte de heren voor hun waardige betogen. Het standpunt is niet twijfelachtig. De betogen gaven de gedachten gang van de bevolking in zijn geledingen weer.

Het voorstel werd hierna in stemming gebracht. Om de gemeente Ooitgensr, plaat, Den Bommel en Oude Tonge samen te voegen waren tegen: de heren Waling, Tiggelman, Leijdens, Buscop, K v. Oostende, P. v. d. Vliet, A. Langeweg en Adr. de Vos. Voor het voorstel stemden de heren v. Vugt en Moerenhout.

Een gulden voor Den Bommel

In de rondvraag kwam ter sprake, dat dhr W. C. Buscop ieder jaar ƒ 1.— aan Den Bommel moet betalen voor de door- pad van zijn huis aan de Kerksingel naar de zgn. „Kouwe Stoof". De voorz. vermoedde dat het een verhaalsrecht is op de allimentatie verplichting aan die gemeente.

Hierna sluiting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 april 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Geen herziening zegt de raad van Ooltgensplaat

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 april 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's