Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Levenseinde van Ds. Franco Graveel

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Levenseinde van Ds. Franco Graveel

5 minuten leestijd

Een trouw dienaar

was ds Franco Gaveel in 1734 dan 'kant te Nieuwe Tonge geworden. valt over zijn diensttijd aldaar niet zoveel te zeggen. Hij was trouw j^n bediening. Schokkende gebeurteen hebben zich in zijn tijd niet voorin In kerkelijke twisten schepte hij behagen. Een man van wetenschap hil niet en publicaties zijn van hem t verschenen. Men komt zijn naam ook in geen enkele encyclopaedic tenoch in biografische woordenboe- 3 Gaveel heeft alleen maar in grote

3 Gaveel heeft alleen maar in grote w aan de opdracht van zijn Meester rbeid Is er eigenlijk iets mooiers van te vermelden dan dit ? Want daarwas hij toch geroepen!

anneer Franco Gaveel op 21 Sepber 1V63 overleden is, dan meldt men uit Nieuwe Tonge: „Zyn WelEerrde heeft hier den tyd van 28 Jaaren ruim 10 Maanden het LeeraarsambL rouwelyk bedient." En verder heet dat hij „volveerdig en naarstig in ' deelen zynes Heiligen Dienstes" onvermoeid in het preken en cateen.

an volgt een eigenaardige zin. „Jaa, gerugte heeft hem doen beminnen, van die verre waren in Nederland, hem niet als van naam, en niet van gezigte en kenden. Gantsch Israël t het!" it deze zin lezen wij af, dat de liefde

it deze zin lezen wij af, dat de liefde r ds Gaveel niet alleen in zijn gente werd gevonden. Zoals goede rgangers tegenwoordig ook elders cht worden, zelfs al staan ze in een elegen streek van het land, was het rheen reeds,

•ge andere uitlatingen bevestigen getuigenis over ds Gaveel. „Men mag goede gronden met vrijmoedigheid Zyn Eerwaarde zeggen, dat hy een om ende opregt man was, eene van weldadige Lieden, van die Regtveeren, die m zyne opregtigheid gewant heeft." "ij wordt voorts genoemd een ApoUo,

"ij wordt voorts genoemd een ApoUo, htig in de Schriften, een Boanerges -V tevens een Barnabas op de preekei. Dat Boanarges in hem een navolvond, wijst er op, dat ds Gaveel zich Zfln preken zeer krachtig keerde tezondaars; dat hij tegelijkertijd met nabas vergeleken wordt, duidt aan hij niet naliet troost te bieden.

Een „gewenscht Man"

e karakteristiek van ds Gaveel dt samengevat in deze woorden: „Hy een gewenscht Man voor des Heeren k". "ver het geloofsleven van de predi

"ver het geloofsleven van de predit, deelde men bij zijn dood mede:

evende voor zich zelven doorgaans vry opgeklaart, geloovig en gemoeschoon niet zonder vlaagen van erheid en worstelingen." Omtrent dagelijks leven vernemen wij: „Zyn rwaarde was van God gezegent gerden met tydelyke middelen. Hy ooide uit en gaf den nooddruftigen zynen wandel was hy nedrig, mitsgain zyn gewaaid. Zyn gelaat was 'ig, Hy betoonde zich maatig in spydrank. Van zyn studeerkamer kte hy onvermoeid gebruikt, waareen voorbeeld zynde van naarstigd in het prediken, zelfs als hy ziekeen zwakkelyk na het ligchaam was." Op het eiland had ds Gaveel groot gezag en eerde men hem als een vader in de kerk. Aangezien ook in de achttiende eeuw menige gemeente vacant was en de wisseling van predikant nogal eens voorkwam, heeft ds Gaveel tal van ambtgenoten meegemaakt. Vaak leidde hij hun bevestiging. Zo werd uit Oude Tonge bericht, dat Franco Gaveel op 26 October 1760 Gabriel de Normandie tot leraar der gemeente had ingeleid, ,,zynde dit de twaalfde leeraar, die zyn Wel Eerwaarde in den ring van Over Flacqué op hunne standplaatsen bevestigd heeft."

Nadien trad ds Gaveel nog enkele malen als bevestiger op. Zodat hij — wat waarschijnlijk nooit iemand voor hem en na hem klaar kreeg — in alle plaatsen op Goeree en Overflakkee een collega heeft bevestigd.

Laatste levensdagen Ds Gaveel, die doorgaans een goede

Ds Gaveel, die doorgaans een goede gezondheid genoot, werd in de laatste jaren van zijn leven met een pijnlijke kwaal bezocht. „Met zeer veel smerte en pyne" is hij op 21 September 1763 gestoi-ven, 's morgens om 5 uur, in de ouderdom van 63 jaren en 24 dagen.

Weinige dagen tevoren had ds Ga-veel voor het laatst gepreekt, 's Morgens over 1 Koningen 18 : 12 ,,Ik uwe knegt nu vreeze den Heere van myne jonkheid af." Zeer opmerkelijk was deze preek door de ganse gemeente met ontroering aangehoord. Tijdens de godsdienstoefening werd het ds Gaveel blijkbaar duidelijk, dat zijn dagen geteld waren, hoewel hij niet wist, dat hij reeds zo dicht voor de poort des doods stond. Hij adviseerde de jeugd toch gebruik te

Hij adviseerde de jeugd toch gebruik te maken van zijn ondenvijs „in dat korte tydje leeven, dat hy nog zoude mogen leeven." 's Middags vervulde ds Gaveel zijn

's Middags vervulde ds Gaveel zijn laatste preekbeurt. Hij behandelde Zondag 28 van de Heidelbergse Catechismus, over het Avondmaal des Heeren.

Kort daarna niet meer in staat om het bed te verlaten, begreep Franco Gaveel, dat zijn Meester hem weldra tot Zich zou nemen. Hij sprak daarover met degenen, die hem kwamen bezoeken en van wie één hunner dit schreef: ,,Zyne betuiginge onder anderen was dat hy uit enkele liefde om de Kerkedienst te doen, het voortreffelyk Leeraars Ampt hadde begeert, en dat hy in vol vertrouwen op die waarheid stierf, die hy in volle overtuiginge van zyn harte de Gemelnte hadde voorgedraagen. Dat hy gewillig was om te sterven, niet vreezende voor de dood, als weetende, dat hy zich zelven opregt ende onbepaelt menigmaal aan God en zynen Dienst opgedraagen en overgegeeven hadde: hy geloofde en stierf op vrye genade."

Het hele eiland bedreef rouw om „vader Gaveel". Op Zondag 2 October 1763 kwam ds M. K. Hannot van Middelharnis te Nieuwe Tonge de lijkrede houden en wel over Psalm 37 : 37: „Let op den Vroome en ziet naa den Oprechte! Want het einde van dien Man zal vrede zijn!"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 april 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Levenseinde van Ds. Franco Graveel

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 april 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's