Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vervolg Zeeland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vervolg Zeeland

1 minuut leestijd

pden vriendschap, en sprak de hoop t, dat het hen goed mocht gaan. Mej. iHendrikse en de heer C. Hartog danky beiden het bestuur, het personeel, de Jioolschoonmaker Adr. B. van Dijke en |e leerlingen voor de gesproken wooren wensen en voor de fraaie caaiix. Nadat Ds D. J. van Dijk was wgegaan in dankgebed werd tot slot |g gezongen Psalm 119 : 17, waarna Be kinderen nog werden getracteerd. ¥t was voor allen een onvergetelijke Bddag, waarin de boventoon steeds was Pankbaarheid aan God de Heere, voor Bn onverdiende zegeningen." I Verkeersexamen. Aan het op Maan-

I Verkeersexamen. Aan het op Maan- K 29 Maart te St. Annaland gehouden fugdverkeersexamen, waarvan op gepemde datum het practisch gedeelte |houden werd namen deel: 29 leerlin- 1 van de School met den Bijbel, waar- 1 er 19 salagden en 14 leerlingen van iO.L. School, waarvan er 9 slaagden, prrie van Popering, leerlinge van de pool met den Bó'bel slaagde met nul |uten, zowel voor het schriftelijk, als ^^ het practische gedeelte. Maatje wen, eveneens van de Christelijke f hooi slaagde met nul fouten voor het pnttelijke gedeelte en twee fouten '^ het practische gedeelte. Jan Guilm en Cornelis Polderman, beiden leer- R •'^ <Je Christelijke School en Plet F den Boogaart en Cornelis Rijnberg, pen leerlingen van de O.L. School l^gaen met ieder drie fouten. Dit pgüv rkeersexamen werd afgenomen "»r de Rijkspoliüe te St. Annaland. • «.rnstig ongeval. Het vierjarig doch-

• «.rnstig ongeval. Het vierjarig doch- K_X ^*^ ^^ ^^^^ ^- Polderman, wo- Lr. °P de Hoenderweg te St. Anna- L: "*<1 vorige week Woensdagmorgen r'°"seluk van de zolder te vallen, Is v "^ ^^ ^^'^ hersenschudding opliep i« van Es achtte overbrenging naar het vgemeen Burgergasthuis in Bergen op «om noodzakelijk.

- Jaarvergadering „Elck wat Wils" Lrf^agavond 30 Maart hield het Lees peischap „Elck wat Wils" haar alge- ^ri^^^^'^ergadering in de zaal van de Z,\,- RQiiberg te St. Annaland, on- ^f voorzitterschap van de heer Chr. J. jjj oot, die in zijn openingswoord er biL V °'^^^ uitsprak, dat er zo geui! /'elangstelling bestond. Verder S^ "? mede, dat het afgelopen verr^ngsjaar voor het Leesgezelschap Btar '^ geweest is. De door de seci «"s voorgelezen notulen werden goedgekeurd, waarvoor de heer J. F. Kaashoek werd dank gezegd. Besloten werd om het tijdschrift „Mee naar buiten" te laten vervallen. Uit de rekening en verantwoording van de penningmeester J. P. Kaashoek bleek, dat de inkomsten ƒ 759.13 waren. Het periodiek aftredende bestuurslid Chr. J. C. Boot werd herkozen. Uit het jaarverslag van de bibliothecaris, de heer A. Gunst bleek dat er in het afgelopen jaar ƒ 10.349 boeken werden uitgegeven. De opbrengst hiervan was ƒ 605.63. Verder deelde hij mede, dat va n een dame uit Assen 100 boeken werden ontvangen. De voorziter dankte allen, die boeken aan het Leesgezelschap hadden geschonken. Degenen, die weer oude tijdschriften wensen te kopen, kunnen zich vervoegen bij de bibliothecaris, de heer A. Gunst. Verder niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter deze jaarvergadering.

STAVENISSE

— Door de gemeente Bergen (N.H.) een der adoptie gemeenten, werd aan de gemeente een tweetal jonge hertjes geschonken.

Een terrein in het Bos werd als herenkamp in gereedheid gebracht, waarop de nieuwe aanwinst Maandagmiddag het groot genoegen van de schooljeugd, maar ook verschillende ouderen werd osgelaten.

Ook zullen nog enige ganzen, kalkoenen en krielkippen het kamp gaan bevolken. Voor het Bos, dat na de ramp geheel braak ligt, een attractieve aanwinst!

ST. PHILIPSLAND

Zeer geslaagde Koode Kmis avond

De Roode Kruis afdeling St. Philipsland heeft op jl. 30 Maart een propaganda-avond georganiseerd die een groot succes geworden is. De voorz. Dr Menger opende de ver

De voorz. Dr Menger opende de vergadering met een hartelijk welkomstwoord aan de aanwezigen en noemt de taken van de afdeling die hun in de toekomst wacht, o.a.: Bloedtransfusiedienst, het werven van donors E.H.B.O. cursus armex Bescherming Burgerbevolking, Dependance depot, de jaarlijkse campagne, inning van contributie, en het doen toetreden, zo mogelijk van alle St. Philipslanders als lid van het Roode Kruis. Vervolgens geeft hij het woord aan de hiertoe uitgenodigde heer J. D. de Visser-Smits, inspecteur in algemene dienst van het Hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis.

Voordat hij zijn betoog begon over de doelstelling en de taken van het Roode Kruis, verzocht hij de aanwezigen onder begeleiding van piano te willen zingen het bekende gezang „Wilt heden nu treden" en het in acht nemen van een minuut stilte voor de bij de ramp omgekomenen.

Een van de doelstellingen van het Roode Kruis is aldus spr., volgens art. 3 der statuten, alle maatregelen te betrachten, waardoor menselijk leed voorkomen en verzacht kan worden.

Wij mogen ons gelukkig prijzen (^t onze Koningin onze Bescherm Vrouwe is Als wij niet zo'n Koningin hadden, dan zou de hulp volgens mij niet zo groot geweest zijn uit vele landen, o.a. schenkingen in de vorm van woningen uit Zweden, Noorwegen en Finland.

Het Roode Kruis ontvangt geen subsidie van het Rijk. Alles wordt bijeen gebracht uit vrijwillige bijdragen. Hiervoor wordt eens per jaar een bezoek op het volk gedaan. Het ware te wensen dat niet slechts zoals nu 500000, maar millioenen in de lande lid van het Ned. Roode Kruis werden. Het is zonder enige uitzondering voor de lijdende mensheid, het is dus ons Roode Kruis, een nationaal bezit. De aansluiting van Ned. bij de conventie van Geneve 't welk geschiedde op initiatief van Koning Willem ni heeft in voorbije tijden zijn grote nut bewezen. Prins Hendrik is ook jaren lang voorz. van het Roode Kruis geweest. Totdat zij de regering overnam, was onze Koningin eveneens voorz Zij werd toen opgevolgd door onze huidige voorz. Baron van Tuijl van Zuilen van Serooskerke, opperceremoniemeester in buitengewone dienst. Spr. tekent hem als een gevoelsmens. Bij de opening ener Roode Kruis conferentie sprak hij de karakteristieke woorden: „wij dragen wel geen wapens, maar toch hebben wij een wapen, n.1. dit, wij hebben de overtuiging dat wij willen dienen", dat is onze roeping, en daarvoor hebben wij U allen nodig.

Zijn gezondheid laat veel te wensen ver, doch God geve hem dat hij nog lang gespaard moge blijven. Vervolgens noemt spr. de voornaam

Vervolgens noemt spr. de voornaamste van de 61 taken van'het Roode Kruis o.a.: Bloedtransfusiedienst, Moedermelkcentrale. De heilzame werking hiervan worden door spr. in den brede belicht.

In verschillende zeer critieke gevallen, waarbtj zelfs de plaatsnamen door hem genoemd werden, bracht de bloedtransfusiedienst genezing. In verband hiermee citeert spreker nog een gezegde van Prof. Polderman uit (Gr.): „Was er geen bloedtransfusiedienst, dan konden wij wel inpakken."

Tijdens de bezetting in Canada vertoevend, heeft onze Koningin meermalen Haar bloed gegeven, velen hebben dus nog Vorstelijk bloed in de aderen.

Dit gedeelte van sujn causerie over bloedtransfusie en plasma was zeer interessant.

Vervolgens bespreekt hij de aard der werkzaamheden in de moedermelkcentrale, waar dit tot poeder verwerkt wordt, en verstrekt aan baby's die dit moeten ontberen.

Welfarewerk

Deze welfare goederen worden gemaakt door meisjes en vrouwen, die een lang ziekbed hebben, of ongeneeslijk ziek zqn. Met deze opgaven, die zij vaak met eindeloos geduld uitvoeren, wordt het gevoel van eigen waarde aangekweekt, dat zonder deze nuttige arbeid schier verloren zou gaan. De opbrengst dezer goederen wordt

De opbrengst dezer goederen wordt voor het grrootste gedeelte op het boekje van de patiënt gestort. Vervolgens sprak de heer Visser-Smits

Vervolgens sprak de heer Visser-Smits in het kort over de hoomvliestransplantatie, het lectuur depot, waar men allerlei boeken en tijdschriften verzamel desinfecteert, en vervolgens over ziekenhuizen en tehuizen verspreidt, zelfs in Korea ontvangt men uit het depo lectuur.

Roode Kruisposten: 1000 van deze posten heeft Ned. Geüniformeerde Roode Kruis corpsen staan in voorkomende gevallen altijd klaar om hun llefdesarbeid tentoon te spreiden. Een boottocht van 6 dagen voor chronische invaliden.

Spreker vertelde over zo'n boottocht waaraan door 70 invaliden werd deelgenomen. Hieronder waren er van de meest hulpeloze die men zich denken kan. Deze stakkers ontbreekt het dan letterlijk aan niets. De wensen worden hun, zowel door de medische als het verplegend personeel van de lippen gelezen, toen ze naar huis gebracht werden verklaarden zij, maar één klacht te hebben, „dat het voorbij was". Ook uit onze gemeente zullen dit jaar 2 invaliden a.an zo'n boottocht deelnemen.

Er zijn, aldus spreker na de ramp nog mensen geweest die spraken over het maken van fouten door het Roode Kruis.

Natuurlijk zullen er fouten gemaakt zijn, maar de grote fout is zeer zeker niet gemaakt n.1. bureaucratie. Hier kon niet getalmd en geconfereerd worden, onmiddellijke hulp was dubbele hulp. Vriend, om tijdswil moet ik eindigen,

Vriend, om tijdswil moet ik eindigen, het is een zeer aangename avond geweest in uw midden, hieraan zal ik nog dikwijls terug denken. Spreekt U morgen ook met uw vrienden over de zegen rijke arbeid van uw Roode Kruis.

De voorz. Dr Menger, dankt de heer Visser-Smits voor zijn schitterende voor dracht, stelt de vergadering in kennis met de taken die er in liggen voor het afdeUngsbestuur. Vervolgens worden de aanwezigen

Vervolgens worden de aanwezigen gratis koffie met versnaperingen aangeboden en ter bestrijding van de kosten een verloting gehouden. De heer Sinnema sprak daarna nog

De heer Sinnema sprak daarna nog in 't kort over de taak van het Jeugd Rode Kruis. Hier zijn andere landen ons ver voor, aldus spreker. De jeugd moet ingeschakeld worden, in het werk van het Rode Kruis, zij willen ook hun deel hebben.

Daarvoor nemen wij contact op met hoofden van scholen en leiders van verenigingen.

Wij willen hen 3 dingen bijbrengen, n.1. hulpvaardigheid, vriendschap en gezondheidsbescherming.

Zji moeten zich inzetten voor hen die aan de avond van hun leven zijn, en voor zieken. Wij willen ze wat laten maken voor onze blinde kinderen.

Door de bekende briefkaartacties krijgen wij contact met het buitenland, uitwisseling van gedachten over de cultuur, volksaard, ii\dustrie, muziek enz. enz.

Deelname aan de cursus jeugd E.H. B.O. Lid van de colonne „veilig verkeer". Dit alles achten wij geestelijk verantwoord, en zedelijke plicht.

Als wij onze jeugd de gedachte van barmhartigheid en naastenliefde aldus bijbrengen, dan worden zij enthousiast zij zullen U volgen, en straks gaan ze ons voor.

Ook de heer Sinnema ontving hartelijk dank van de voorz. voor het gesprokene en een souvenir als aandenken aan de afdeling St. Philipsland.

De heer Visser-Smits ontving dit reeds de avond tevoren na de Roode Kruis propaganda-avond in Anna Jacobapolder. De voorz. deelt tenslotte nog mede

De voorz. deelt tenslotte nog mede dat, aangezien wij hier ter plaatse een onderwijzer hebben die het vak handenarbeid beheerst, wij het in de toekomst onze taak zullen achten om de jeugd aan een cursus in dit vak te doen deelnemen. Zij kunnen er hun geest mee verrijken, en ze blijven van de straat. Ik hoop dat deze buitengewone geslaagde Roode Kruisavond zo stimulerend zal werken dat men zich als één man zal opgeven als lid van het Roode Kruis.

(De heren Visser-Smits en Sinnema wien men het kan. aanzien dat zij genieten door het enthousiasme van het publiek worden nogmaals onder daverend applaus van de vergadering door de voorzitter bedankt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 april 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Vervolg Zeeland

Bekijk de hele uitgave van woensdag 7 april 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's