Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De a.s. Statenverkiezing

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De a.s. Statenverkiezing

5 minuten leestijd

Op Woensdag 21 April a.s. wordt hel Nederlaadse volk weer opgeroepen ter stembus. , Ditmaal ter verkiezing van leden voor

Ditmaal ter verkiezing van leden voor de Staten der Provinciën. Merkwaardig dat voor de kiezers de verkieizng voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voor de Gemeenteraad meer spreekt dan voor de Provinciale Staten en toch zijn het zeer belangrijke gebeurtenissen. . , , ,

Velen zien als de enige taak de reglementering van de waterschappen en de lanleg en het onderhoud van wegen.

Daarom is het rond deze verkieizngen altijd zeer stil.

altijd zeer stil. Historisch is dit te verklaren, maar zeker niet m overeenstemming met de werkelijkheid.

Is de Tweede Kamer volksvertegenwoordiging, dus geen regering, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad zijn Overheden.

Overheden. Wij trekken dus ter stembus om een Overheid te kiezen en naar luid van de Heilige Schrift is zij dienaresse Gods.

Bij alle verschil die er overigens onder de partijen ter linkerzijde moge wezen IS er deze overeenstemming, dat dit NIET wordt erkend.

Noch de Partij van de Arbeid, noch die van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, noch de Communisten wensen als PARTIJ te buigen voor Gods ordinantiën.

De Overheid heeft slechts de wil des volks te doen. Het gevolg daarvan is, dat men ook geen pricipiële omschrijving kan geven van de overheidstaak. De Overheid, die leeft bij de gratie van de volkswil moet dan ook zijn een voortdurende bedreiging van de vrijheid, ook van de geestelijke vrijheid.

De geschiedenis van ons volk heeft bewezen, dat die bedreiging meerdere malen is omgezet in beknotting van die geestelijke vrijheid, niet het minst in de zaak van het Christelijk onderwijs. Daartegenover waarborgt een opvat

Daartegenover waarborgt een opvatting van de overheidstaak in overeenstemming met de Heilige Schrift eerbiediging van de mens, als beelddrager Gods, van het gezin, van de maatschappij, van de school, van de kerk, van wetenschap en kunst enz.

Al deze levensverbanden danken hun bestaan niet aan de Overheid, doch aan Gods Schepping.

De Overheid heeft er van uit te gaan, dat deze verbanden eigen rechten hebben en derhalve door de Overheid naar eigen aard geëerbiedigd dienen te worden De Overheid, ingesteld, om de zonde in het openbare leven te beteugelen, heeft dus een beperkte taak, anderzijds heeft zij een uitgebreide taak, want op de bodem aller vragen, ligt der wereld zondeschuld.

'De zonde heeft niet alleen het persoonlijk, doch ook het gemeenschapsleven aangetast en verwoest.

Wanneer we dus een provinciale Over- 'heid gaan kiezen, dan is het wel nood- 3akelijk, dat we een Christelijke Overheid kiezen.

Hoe zouden we vertrouwen kunnen schenl:en aan mannen, die dit in hun staatkundig program niet aanvaarden?

Als mensen kunnen zij aangename en flinke mensen zijn, het uitgangspunt van hun staatkundig handelen is een negatie van de Koning der Koningen en derhalve kan hun uitwerking ook de onze niet zijn.

Christelijke partijformatie brengt mensen bijeen, die in de grond der zaken, gelijk denken en samen biddend een oplossing zoeken om het leven te doen beantwoorden aan de door God in Zijn Woord gestelde levensorde.

De als zodanig gekozen vertegenwoordigers kunnen elkander met raad en daad steunen m deze zo uiterst moeiligke taak.

Dat die taak moeilijk is, blijkt wel, wanneer we de taak van het Provinciaal Bestuur nader gaan bezien.

De taak in de provincie Zuid-Holland, als grootste der provinciën met niet minder dan een kwart der Nederlandse bevolking ofwel 2% milUoen zielen, is wel zeer belangrijk.

Met vrij grote zekerheid mag bovendien worden aangenomen, dat de taak der Provinciale Staten zeer zal worden Uitgebreid.

Een Staatscommissie tot herziening der Provinciale Wet is bijna gereed met haar werk.

Thans mogen de Staten niet vergaderen, wanneer dit nodig is. De wet bepaalt, dat er twee zittingen gehouden mogen worden, de z.g. voorjaarszitting, die geopend moet worden tussen 16 April en 16 Juli en de z.g. najaarszit- Mg, die geopend moet worden tussen 1 October en 31 December.

Is het nodig, dat de Staten ook buiten deze zittingen bijeen moeten komen dan moet voor het houden van een buitengewone zitting eerst Koninklijke machtiging worden aangevraagd.

Het gevolg van de huidige wet is, dat de Staten, tijdens de vergaderperiode overladen zijn met werk en een zeer omvangrijke agenda hebben af te werken, "ie de discussies zeker beïnvloed.

Ongetwijfeld zal het aantal vergadenngen der Staten toenemen.

Maar er is meer.

De Christelijke partijen zijn tegenstanders van grote staatsalmacht. Deze IS een voortdurende bedreiging van ons volksleven.

V 5v °'^^''h6id dient het besef bij de bevolking te verlevendigen, dat zij medeverantwoordelijk is voor de o'ntplooiïng van het opTenbare leven tot Gods eer. Zij uient er de inwoners aan te gewennen, niet voor de behartiging van steeds ">eer aangelegenheden zonder noodzaak op haar te leunen. De overheidstaak zal zoveel mogelijk gedecentraliseerd moeten worden, omdat de lagere Overheden van Provincie en Gemeente veel dichter bij de bevolking staan en met de geaardheid en de behoeften veel beter rekening kunnen houden.

Daarom zullen meerdere staatszaken in handen gelegd moeten worden van de Provinciale besturen. We noemen slechts toezicht op de volkshuisvesting, de economische ontplooiing, toezicht volksgezondheid, maatschappelijke zorg, enz.

Doch daar is meer nodig. Thans zijn Gedeputeerde Staten geen

Thans zijn Gedeputeerde Staten geen verantwoording aan de Staten schuldig over de z.g. zelfbestuurstaak der provincie, dat is het verlenen van medewerking aan de uitvoering van rijkswetten.

Gedeputeerde Staten behoeven geen inlichtingen te verstrekken over b.v. het toezicht op de gemeentebesturen, de samenvoeging van gemeenten, de taouwvolumeverdeling, enz. Nu is de praktijk iets milder dan de

Nu is de praktijk iets milder dan de wet, want bij de begrotingsbeschouwingen antwoorden Gedeputeerde Staten in steeds meerdere gevallen op zaken van zelfbestuur. Het spreekt wel vanzelf, dat de Statenleden weten, dat zij min of meer op verboden terrein zijn en derhalve zeer schoorvoetend tewerk gaan.

De komende wetswijziging zal ook op dit terrein een grote verruiming geven, waardoor de Provinciale Staten een breder arbeidsterrein zal toevallen. We zeggen niet teveel, wanneer de ko

We zeggen niet teveel, wanneer de komende Statenverkiezingen belangrijker moeten worden beschouwd dan alle voorgaande.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 april 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

De a.s. Statenverkiezing

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 17 april 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's