Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad Sint Maartensdijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad Sint Maartensdijk

9 minuten leestijd

Benoeming Hoofd en Onderwijzer deir O.L. SchooL — Een nieuwe burgemeesterswonjng. — De closets-affaire.

De voltallige Smerdiekse raad vergaderde op Woensdag 28 April om 10 uur vnurmiddag.

woningen nog een stukje gro.id Goedgekeurd bleek het raadsbesluit ot huurverhoging der ambtswoningen met 29%. Voor de 5e bouw was de huur door Min. v. Wederopbouw vastgesteld. De Centrale Dienst heeft bij de houten van de gemeente nodig. Het wordt voor ƒ 2,50 per jaar verhuurd. En de Ned. Heide Mij krijgt hetzelfde voor de woning van G. Zwagemaker tegen ƒ 5.— per jaar, omdat de oppervlakte ook groter is. Een donatie van ƒ 25.— per jaar zal

Een donatie van ƒ 25.— per jaar zal aan de Chr. Ver. voor lijders aan vallende ziekte worden verleend. De jaarwedde van de wethouders werd op ƒ 475 gebracht met de stem van dhr Koopman tegen. Hij vindt dat er al te rijkelijk met het geld wordt omgesprongen. Tegen salarisherziening van een districtsgemeenteontvanger is geen bezwaar, omdat men daarmee hier niet te maken heeft.

De Chr. Vereen, voor School- en Beroepskeuze vraagt ook een bijdrage,

B. en W. stellen voor om geen subsidie te geven. De heren Koopman en op den Brouw daarentegen vinden dit een zeer nuttige instelling. Weth. Bout merkte op, dat men toch wel terecht kan om z'n kind te laten testen. Genoemde raadsleden vinden echter dat nen het ook wel kan steunen. Dhr op den Brouw voegt er nog aan toe, dat wanneer niemand de vereniging steunt, ze het ook niet zal volhouden.

Er wordt over gestemd. De wethouders en dhr Geluk zijn tegen subsidie, de andere vier raadsleden zijn er voor, zodat genoemde vereniging een tientje per jaar krijgt tot wederopzegging.

De gevel van dhr Oudesluijs in de Kaaistraat moest achteruit gezet worden. De kosten hiervan bedroegen volgens de architect ƒ 307.55. Voorgesteld wordt een tegemoetkoming te geven van ƒ 150.—. Dhr Oudesluijs deed hiertoe een verzoek, waarbij de voorzitter opmerkte dat de inhoud daarvan het dag. bestuur onaangenaam heeft getroffen, waar het niet geheel overeenkomstig de waarheid is. De heer op den Brouw weet niet pre

De heer op den Brouw weet niet precies wat er beloofd is. De heer Koopman zegt zich met dit voorstel te kunnen verenigen. Bij stemming is alleen de heer op den Brouw tegen.

Benoeming Hoofd der School

Terwijl dit aan de orde wordt gesteld vraagt dhr op den Brouw om eerst punt 6 der agenda af te werken: bouwen ambtswoning burgemeester, omdat dit zijn inziens verbajid houdt met dit punt Hij wijst er op, hoe er destijds een ambts woning op de Molendijk is gekocht, die was voor de burgemeester bestemd. Later ging die functionnaris naar de Schoolstraat.

Kan dat nu weer niet veranderen, zodat het schoolhoofd weer in de Schoolstraat naast de school komt te wonen? Weth. Hage wijst er op, hoe inderdaad destijds het huis in de Schoolstraat voor het Schoolhoofd was bestemd en dat op de Molendijk voor de burgemeester. Burgemeester SchuUer heeft dit echter op eigen houtje, toen dat nog mogelijk was, veranderd, iets wat door Ged. Staten werd goedgekeurd.

De heer Langejan verklaart dat hij toen voor de ruil was, omdat het op de Molendijk voor dat gezin te klein was. De heer Geluk acht het ook wel beter dat het Hoofd der School naast de school woont, maar dat kan nu niet anders. De sollicitanten hebben het huis op de Molendijk gezien en zich daar mee accoord verklaard, men kan ze nu niet naar de Schoolstraat doen verhuizen.

Daarna wordt gestemd uit de door B. en W. opgemaakte voordracht voor een Hoofd van de 0,L. School. Die voordracht luidt: 1, H. J. Voren, 2. J. de Bruijn. 3. H. Bossa. Nummer twee krijgt 6 en nummer één van de voordracht 1 stem, zodat de heer J. de Bruign te 's Gravemoer is benoemd.

Voor de betrekking in de onderwijzersvacature was er slechts één sollicitant, nl. de heer H. Ossel te Hansweert, die met algemene stemmen als zodanig werd benoemd. Dhr Ossel kreeg met ingang van 1 Mei klein verlof, maar zal na vaste benoeming groot verlof uit de militaire dienst worden verleend.

Woningverbetering

Er is een verzoek van de heer D. H C. Hartog om een premie voor woningverbetering in de Schoolstraat. Het betreft een pand, dat tot op heden als pakhuis wordt gebruikt en waar hij boven een woning wil laten zetten en beneden werkplaats. Het Rijk zal hierin ƒ 1400— bijdragen, wanneer de gemeente ƒ 700— betaalt. Allen zijn er voor dit verzoek in te willigen. En dan nog eeiia de cjosets

Dit geval loopt al enige tijd, waarbij met rijks- en gemeentesubsidie de bestaande w.c.'s in gemeente- en particuliere woningen vervangen zouden kunnen worden door closets met soeptitank. Per geval werd het op ƒ 300.— begroot. Hiervan zal 50% of ƒ 150.— worden gesubsidieerd, waarvan door het Rijk ƒ 100 en door de gemeente ƒ 50,—, B. en W. stellen voor deze kwestie naar het Dag. Bestuur te delegeren, die dan geval voor geval (wanneer er aanvragen komen) kunnen bekijken. De heer Koopman vraagt of er toch

De heer Koopman vraagt of er toch geen krotopruiming komt, opdat men dus niet tevergeefs gaat vernieuwen en subsidiëren.

De voorzitter aanwoordt dat hiervoor geen extta toewijzing wordt gegeven. Zolang dat niet het geval is, kan het ook niet. De heer op den Brouw daarentegen is er van overtuigd, dat dit wel het geval

er van overtuigd, dat dit wel het geval is, omdat het in St. Philipsland ook gebeurde. Hij zal hieromtrent dezer dagen wel schriftelijk bevestiging krijgen.

De voorzitter wil het dan wel officieel vragen aan Middelburg.

De heer op den Brouw herinnert er aan, hoe de voorzitter in een vorige vergadering heeft opgemerkt, dat het nu te bouwen woningtal misschien wel verdubbeld zou kunnen worden door rationeler bouw. Hij hecht hieraan niet zoveel waarde. Het zal door een kapitalistische instelling gebeuren, maar het gevolg zal zijn hogere huren voor de mensen, die toch al niet bepaald weinig moeten betalen.

De voorzitter zegt dat hij hierop in het openbaar nog niet kan ingaan, maar dat het zo zeker niet ligt.

De heer op den Brouw was er maar voor zo gauw mogelijk die 10 woningen te bouwen.

Dat mag niet eens, antwoordt de voorzitter. We kregen bericht, dat we slechts een derde van het toegewezen aantal (voor 3 jaar) in 1954 mogen bouwen, dat is dus maximaal 4. Toch za! ik nog alle mogelijke moeite doen om dat wel voor elkaar te krijgen.

De heer Zwagemaker twijfelt er zelfs aan, of men voor de te bouwen closets wel vergunning zal krijgen, waar ze bijna overal buiten moeten komen te staan. De voorzitter gelooft met vorig© spre

De voorzitter gelooft met vorig© spreker dat er wel voorwaarden gesteld zullen worden, maar hier kan het toch niet anders.

Weth. Bout: Indien dit wordt afgewezen ben ik er voor in beroep te gaan. Men moet toch rekening houden met de toestand waarin zich deze woningen bevinden.

Tenslotte wordt aan het Dag. Eestuur machtiging verleend jam het per aanvraaggeval te bekijken. De heer Zwagemaker gelooft dat er

De heer Zwagemaker gelooft dat er van deze aanvraagmogelijkheid veel gebruik gemaakt zal worden.

De voorzitter wijst er nog eens op, dat het hier dus om de particuliere woningen gaat.

Een nieuwe ambtswoning

Voorgesteld wordt om daar waar de twee woningen voor de herverkavelingsfunctiormarissen worden gebouwd een derde woning te plaatsen voor de burgemeester. Er wordt op gewezen, dat dit toch wel als zeer gewenst geacht moet worden.

De heer Koopman vraagt of men dan de andere ambtswoning zal verkopen? De heer op den Brouw wijst er op, dat men ook nog met het schoolplein zit. Zou het niet beter zijn de oude ambtswoning af te breken, evenals de krotten die zich nog achter de school bevinden om dan met de woning naast die van de burgemeester een groter schoolplein te maken.

De voorzitter wijst er op, dat een gedeelte van de tuin niet verkocht zal worden, dus wel bij het schoolplein kan worden getrokken. De heer fioopman vraagt of dit ook

De heer fioopman vraagt of dit ook van het bouwvolume afgaat. Hierop wordt bevestigend geantwoord, maar er komt een huis voor een huis, dus is dat niet zo erg.

Bij stemming hierover verklaart de heer op den Brouw tegen te zijn. De andere leden zijn voor, dat de nieuwe burgemeesterswoning er komt.

Ronöivraag

De heer Zwagemaker vestigt de aandacht op het pad bij zijn woning, waar nu de sloot gedempt is en een uitgang te maken voor de bewoners daar, die er met paard en wagen moeten zijn, weer doenbaar is. Dit kan dan een uitrit worden naar de Bleekveldstraat. Weth. Bout wijst er op, dat het vai'-

Weth. Bout wijst er op, dat het vai'- kenshok van M. v. d. Hoek dan weg moet, waarmee de anderen het eens zgn Op voorstel van de heren Zwagemaker en op den Brouw wordt hiertoe besloten De heer Langejan vraagt hoe het met de afbakening der ambachtsschool staa Men is daarmee een eind opzij gegaan zodat men in de tuin van Knuist zit. Weth. Bout zegt dat dit inderdaad het geval is en hij er zo niet mee accoord zal gaan. Dat moet daar minstens 4 meter op zij.

Weth. Hage zegt dat men bemerkt heeft, dat de Ambachtsschool de nieuwe weg zou hinderen, dus moet het wel opzij.

In dit verband zegt de voorzitter dat er voor die Ambachtsschool al heel wat is geconfereerd en wanneer dan alles voor elkaar is, komt er plotsehng een telefoontje uit Middelburg, dat ze op een andere plaats gezet zou moeten worden.

De heer Koopman ziet ook daarom de Ambachtsschool er nog niet staan, maar de voorzitter is nog vol goede moed.

De heer op den Brouw vraagt medewerking van het gemeentebestuur opdat de heer P. Bijl, die wat grond te weinig schijnt te hebben, toch een duplexwoning zal kunnen bouwen. Het zou maar een meter of 3 schelen.

De voorzitter vreest of de plaats aan de gestelde eisen zal kunnen voldoen. Maar zal het echter bekijken. Daarna sluiting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Raad Sint Maartensdijk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 5 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's