Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bouw van een nieuwe Kleuterschool te Sommelsdijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bouw van een nieuwe Kleuterschool te Sommelsdijk

B@ywv©orschot voor de bouw van nieuwe woningen

12 minuten leestijd

De raad van Sommelsdijk vergaderde Mjfeiandagavond 10 Mei. De grote agenda vorderde hier en daar nogal enige bespreking, vooral bij het punt toetreding tot regeling zisktekostenvoorziening voor ambtenaren. Een pi'incipe-besluit werd genomen voor de bouw van een nieuwe Kleuterschool, voorts wei-den credieten beschikbaar gesteld voor verbouw Weeshuisgebouw, en de bouw van woningen voor de bouwvereen. Sommelsdijk.

De voorz. opende met gebed. Dhr Grootenboer had bericht van verhindering gezonden. De notulen werden vastgesteld.

Onder de ingekomen stukken v/as een schrijven van de burgemeestei met een dankbetuiging voor de hem geschonken versierselen, behorende bij zijn ridderorde. Voorts waren er goedgekeurde raadsbesluiten, mededeling van G.S., over het uitstel behandeling herziening gemeente grenzen.

De heer Blok vroeg, waar op het nippertje uitstel was verleend voor een half jaar, of de notulen van de behandeling nog rechtsgeldig waren, dan wel dat nieuwe gezichtspunten naar voren konden worden gebracht.

De voorz. antwoordde dat dit m.ogelijk was, ook aan de hand van de gegevens van de socioloog. De overige ingekomen stukken wer

De overige ingekomen stukken werden alle voor kennisgeving aangenomen.

Mededeling herverkaveling aandelen N.V. Emgo. Voor Sommelsdijk is het aantal aandelen verhoogd van 25 op 29 stuks.

Jaarwedden wethouders. Met goedkeuring van Ged. Staten werden de wedden der beide wethouders gesteld op ƒ 750.— per jaar, te rekenen vanaf 1 Sept. 1953.

Bamptoelage secretarissen en ontvangers

Vorig jaar is aan Gedeputeerde Staten verzocht te willen bevorderen, dat aan de burgemeester, secretaris en ontvanger een extra-toelage als waardering voor de verrichte werkzaamheden in de rampdagen van 1953 en als vergoeding voor in die tijd gemaakte extra-kosten wordt toegekend.

Gedeputeerde Staten hebben thans geantwoord, dat zij zich niet bevoegd achten voor de burgemeester een vergoeding te bepalen, omdat diens jaai-wedde door de Kroon wordt geregeld. Ten aanzien van de secretarissen en ontvangers heeft genoemd College besloten zich van activiteit te onthouden en de regeling daarvan in eerste instantie aan de Raad te moeten overlaten.

B. en W. stelden in verband hiermede de Raad voor aan de secretaris een toelage toe te kennen van ƒ 300.— en aan de weduwe van de inmiddels overleden ontvanger een bedrag van ƒ 100.— uit te betalen.

De heer Langbroek verheugde dit aan te treffen op de agenda. Wel stelde hij voor het bedrag voor de weduwe van de ontvanger te verhogen tot ƒ 200.—, wat ondersteund werd door de heer Knape.

Weth. Dflkers merkte op dat men het dan niet moest afmeten naar de werkzaamheden. De secretaris had zich dag en nacht gegeven, integenstelling van de ontvanger, wiens werk hij overigens niet onderschatte.

De heer Blok ondersteunde het voorstel eveneens. De ontvanger heeft ontzet tend veel extra werk gehad, zei spr.

„Maar dhr v. Zoest ook!" zei dhr Peekstok.

Weth. Dijkers: Diens toelage is wettelijk geregeld, voor de functie van secretaris en ontvanger niet. Bij beschikking van Ged. Staten is het nu wel mogelijk.

De raad nam het voorstel Langbroek over. Aan het bestuur der Bijz. Lagere

Aan het bestuur der Bijz. Lagere School werden ingevolge art. 72 der L.O wet 1920 leermiddelen ter beschikking gesteld ad ƒ 450.—.

Bouwplan nieuwe kleuterschool. De aandacht van B. en W. bleek gericht op de slechte toestand, waarin de kleuterschool verkeert. Vernieuwing heeft dit ouderwetse gebouw nooit ondergaan, is de lokalen komt geen zon, ook op het speelpleintje niet. De outillage is allesbehalve en door verbouwing is er niets van te maken. B. en W. vroeg een principe-besluit, om een nieuwe kleuterschool te bouwen.

De heer Blok: De school is niet meer te verbeteren, hij heeft eigenlijk nooit gedeugd! Met grote warmte ondersteunde hij het voorstel.

Ir Mys vroeg naar plannen; maar die waren er volgens de voorz. nog niet. Ook de plaats was nog niet bepaald.

Algemeen juichte met het voorstel toe, in principe werd tot uitvoering besloten. Kasgeld Burgerl. Armbestuur. Ten behoeve van de verbouw van het Weeshuisgebouw werd aan het Burgerl. Armbestuur een kasgeld verstrekt, groot ƒ 16.000.—.

Verhuur tuiiigrond. De gemeente, die eigendom is geworden van het perceel grond van S. Kievit aan de Wildemanskreek heeft hiermede een oppervlakte grond gekregen om twee tuinen te kunnen verhuren. Goedgevonden werd dat B. en W. deze zouden verhuren aan door hen aan te wijzen personen ad ƒ 0.04 per m2.

Bestemming en ingebniikgeving Brandweerkazerne als Kring-commandopost Bescherming Burgerbevolking.

Hierover was een breedvoerig praeadvies van B. en W. De nieuwe brandweerkazerne blijft zijn oorspronkelijke doelstelling voor de brandweer behouden, bij oefening en van de B.B. zal deze er een commandapost hebben. Om het gebouw hiervoor geschikt te maken zijn voorzieningen nodig, waarvan de kosten geraamd worden op ƒ 2500.— die ten laste komen van de B.B.

De heer Knape wilde een toevoeging n.1. voor zover de brandweer het gebouw gebruikt." Spr. wilde daar perk aan stellen, vooral bij oefeningen van de brandweer.

De voorz.: Ieder heeft een eigen gedeelte voor de practijk, alleen wat betreft de vergader-ruimte moet deze met de B.B. worden gedeeld. Het kan voorts in overleg met de brandweer hoe men het zal gebruiken.

Werd goedgevonden.

Veilig-verkeersactie. Goedgevonden werd de subsidie voor de veilig-verkeersactie van ƒ 100.— op ƒ 150.'— te brengen.

Kantoor Techn. Dienst. Door uitbreiding van personeel is de kantoorruimte van de Techn. Dienst onvoldoende, voor uitbreiding werd goedgevonden ƒ 1200.— te voteren.

Grond voor imbecillen-school. Goedgevonden werd aan de Stichting voor Chr. B.L.O. te MiddeUiarnis ten behoeve van de bouw voor een school van inibecillen grond te verkopen en het erfpachtsrecht van grond, eigendom van de Diaconie der Ned. Herv. Kerk te Sommelsdijk over te dragen. De oppervlakte bedraagt 2484 m2 a ƒ 1.25 per m2.

Voor het bouwrijp maken van grond is de stichting verschuldigd een bedrag van ƒ 10966.22.

Grond en bouwvoorschot voor 8 woningen

Goedgevonden werd:

Ie het verlenen van een grondvoorschot ad ƒ 10251.— tegen een rente van 4% per jaar en af te lossen met een 75-jarige annuïteit; 2e het verlenen van een bouvirvoorschot ad ƒ 103.000.— tegen een rente van 4% per jaar en af te lossen met een 50-jarige annuïteit; Overdracht gronden bouwvereniging

Overdracht gronden bouwvereniging „Sonmielsdijk". Voor het bouwen van 10 woningen aan de A. J. de Graafstraat en Koninginnelaan werd 1789 m2 gemeentegrond beschikbaar gesteld, en 487 ra2 grond die de gemeente in ei-fpacht heeft van de Ned. Herv. Diaconie en Fundatie Jac. Bane.

De erfpachtsrechten werden goedgevonden.

Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Ziektekosten-voorziening ten behoeve van albtenaren in dienst der gemeente Zuid Holland. Dit kwam voor de tweede keer aan de orde.

De heer Blok had daar in vorige vergaderingen iets over gezegd. Hij meende dat het was afgestemd op 15 Sept. j.1.

De voorz.: Dat was toen een principe besluit.

De heer Blok verschilde hier van mening, hij voelde goed waarom B. en W. er weer meekwam. Het was n.1. reactie, dat de gemeenten in Z. Holland dit met overgrote meerderheid hebben afgestemd. Het draagvlak is ondergraven, de finantiële consequenties zijn nu nog minder te overzien. In regeringskringen is men het eens dat de toestand voor Overheidspersoneel zo die nu is, niet ge handhaafd kan blijven. De welstandsgrens is ƒ 3750.— verhoogd met ƒ 100.— voor elk gezinslid, wat ook geldt voor de verplicht verzekerden.

Voor de gemeenten is deze finantiële regeling niet te overzien. De lagere ambtenaren gaan met deze regeling achteruit, wat spr. toelichtte.

De heer v. Nimwegen sloot zich btj deze woorden aan. Hij had ook bezwaar omdat de lagere ambtenaren gedwongen werden er bij aan te sluiten. De voorz. antwoordde: Als dhr Blok

De voorz. antwoordde: Als dhr Blok spreekt van een verslechtering is dit niet juist. Spr. gaf een overzicht van grote plaatsen, die waren toegetreden. De regeling is opgezet, dat enkele gemeenten een gemeenschapelijke regeling hebben en de anderen kunnen toetreden. Dit bevordert de snelle inzet. De vakorganisaties staem er ook achter. Als de wet komt, zyn de moeilijkheden die er nu zijn, reeds opgevangen.

De heer Knape vroeg of het met het personeel in de gemeente besproken was Waren zij er tegen was hij er ook tegen.

Weth. Dijkers: Dat regelen de organisaties!

Ir. Mijs: Boven de 5% is men niet verzekerd. Dat betalen de gemeenten dacht spreker.

De voorz. beaamde dit. Ten behoeve van ons personeel doen we dat.

De heer Blok bleef er bij dat het een verslechtering zou zijn voor de lagere ambtenaren, wat hij met cijfers toelichtte. De eenheid in de gezondheidszorg wordt versnipperd.

De heer Peekstok kon de fin. consequenties voor de gemeente wel delen, maar gezien het hele gezin er bij betrokken was, vond hy het niet zo gek.

De heer Blok weersprak dit.

Bij stemming waren tegen de heren Langbroek, Blok, Mijs en van Nimwegen Rest voor.

Vragen raadslid G. Langbroek met betrekking tot ("e benoeming van een verloskundige.

B. en W. deelden mede, dat van het raadslid G. Langbroek de vraag is ingekomen „wat de oorzaak is, dat in de vacature van een verloskundige, welke sinds 1 Januari 1954 vacant is, nog niet is voorzien."

B. en W. antwoordden daai'op, dat van een eigenlijke vacature geen sprake is. De verloskundige vestigt zich in de gemeente en geniet een vestigingstoelage. Zij staat niet in een dienstverhouding met de gemeente.

Mej. Feenstra verliet de gemeente per 1 Januari 1954.

Het aantal geboorten in 1952 bedroeg:

in de gemeente Middelhamis 99, waarvan behandeld door de verloskundige 59; in de gemeente Sommelsdijk 56, waar

in de gemeente Sommelsdijk 56, waarvan behandeld door de verloskundige 31

Deze uitkomsten gaven de Colleges van B. en W. van Middelhamis en Sommelsdijk aanleiding om te trachten in de opengevallen plaats te voorzien.

Op een desbetreffende advertentie meldde zich één gegadigde, t.w. mej. A. E. I^uiper te Goes. Deze sollicitatie werd enige weken later ingetrokken zonder opgaaf van redenen. Ben hernieuwde advertentie leverde

Ben hernieuwde advertentie leverde één sollicitatie op, t.w. Mej. W. J. A. Ruijgrok te Gouda. Deze sollicitante werd in een betrekking elders benoemd.

Een nieuwe oproeping is tot dusver niet geplaatst, omdat wij daarvan momenteel geen succes verwachten. Het ligt in het voornemen om van 't najaar opnieuw een oproeping te plaatsen. Er is dan wellicht kans op resultaat, omdat de examens aan de scholen aan het eind van de zomer afgenomen worden.

De voorz. deelde mede dat er hedenmorgen een solicitatie was binnengekomen, waar mogelijk iets uit zou komen.

De heer Langbroek hoopte dit en wilde anders nog een oproep plaatsen.

De heer Blok had het vreemd aangedaan in de memorie te lezen, dat nagegaan zou worden of de toelage gehandhaafd kon worden. Hij kon niet begrijpen, dat bij ca. 100 verlossingen geen sollicitanten waren. Spr. wist te zeggen dat er pas een groot aantal geslaagd waren op de vroedvrouwenschool. Hij hoopte dat daar iets uit kwam. Voor de voor- en nazorg was bij de drukke practijk van de doktoren wel een vroedvrouw nodig.

De voora. zei dat de doktoren in het algemeen geen vroedvrouw wensten, om dat zij de meeste gevallen tot zich trek- ken. Voor de gemeente ligt alleen, een vestigings-toelage te geven. De kraamzorg is bovendien in belangrijke mate toegenomen, waarbij de vraag is, of een verloskundige hier emplooi vindt.

De heer Blok zei dat hier eeuwenlang een vroedvrouw was geweest en hij had vertrouwen in B. en W. dat deze zouden meewerken er weer een te benoemen.

Vragen Raadslid A. Peekstok.

B. en W. deelden de raad mede, dat van het radslid de heer A. Peekstok de volgende vragen zijn ingekomen:

Ie Is B. en W. genegen om het pakhuis van G. Zoon op de hoek van de Kaai aan te kopen voor afbraak, daar dit m.i. een verbetering betekent voor het verkeer en het pand van G. Visser beter tot zijn recht komt. 2e Vinden B. en W. het niet gewenst dat het talud bij de Wed. A. de Mooij, Oostdijk tot aan de Langeweg te beplanten met heesters ? Dit zou de entree van Sommelsdijk ten goede komen! 3e De waterplaats aan de Kaai te verplaatsen tot aan de havenkant! 4e Is B. en W. niet van oordeel dat het gewenst zou wezen dat de gesloten mestvaalt bij A. v. d. Berg hoek Binnenweg-Oostelijke Achterweg aan te kopen en op te ruimen ter verbetering van het verkeer?

Antwoord van B. en W.:

Ie B. en W. zullen deze aangelegenheid overwegen na ingewonnen advies van de Directeur van de Technische Dienst. 2e Alsvoren. 3e Het ligt inderdaad in het voornemen het urinoir aan de Kade te verwijderen van de plaats waar het nu staat. De verwijdering is nodig in verband met de nieuwe bestemming, welke gegeven wordt aan het voormalige pakhuis van de heer C. v. d. Meide. De aanwijzing van een nieuwe plaats zal geschieden na ingewonnen advies van de Directeur van de Technische Dienst. 4e B. en W. hebben reeds een en andermaal getracht om de bedoelde omheinde mestvaalt van de familie van den Berg aan te kopen. Dit is echter telken male afgestuit op de onwil van de eigen'ïai's, die menen deze mestvaalt niet te kunnen missen. B. en W. willen gaarne opnieuw pogingen in het werk stellen om het beoogde doel te bereiken.

De heer Knape wilde na verloop van tijd het hele huis zien aan te kopen.

De voorz. zeide toe er aandacht aan te besteden.

Verzoek van G. Breur om ontslag- als lid der Woonruimtecommissie en voorziening in de vacature. Dit werd ingaande 1 Mei d.a.v. met

Dit werd ingaande 1 Mei d.a.v. met dankbetuiging voor de aan de gemeente be-vvezen diensten.

Ter voorziening in de vacature bevelen B. en W. bij de Raad aan:

1. T. Koote Pzn., Oostdijk 20 2. G. Langbroek, A. J. de Graaffstraat 13.

De heer v. Zielst beklemtoonde dat er in de commissie niet de minste wrijving was, als oorzaak voor het bedanken van dhr G. Breur.

De heer T. Koote werd met acht stemmen benoemd.

Dan geheime zitting.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Bouw van een nieuwe Kleuterschool te Sommelsdijk

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 mei 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's