Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Geldlening van half millioen gulden voor wederopbouw

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Geldlening van half millioen gulden voor wederopbouw

8 minuten leestijd

In de vergadering van de Oude Tongse Raad kwamen Woensdagavond weer een aantal punten aan de orde die met de wederopbouw en het herstel in en om deze gemeente samenhingen. Men besloot tot het aangaan van een defitieve geldlening van een half millioen en met een looptijd van iO jaren. Een ander belangrijk punt was het instellen van een raadscommissie die tot taak krijgt de mogelijkheden te onderzoeken voor het stichten van een recratie-centrum op een stuk gors nabij de haven dat door de aanleg van de nieuwe zeedijk m exploitatie genomen kan worden^

Onderzoek om recreatie-centrum op het gors te krijgen.

Na de opening met gebed deelde de voorzitter mede dat de heer Van Loon bericht van verhindering gezonden had en dat de heer Jochems uitstedig is. Men vergaderde dus met negen raadsleden.

De notulen werden onveranderd goedgekeurd.

Bij de ingekomen stukken was een schrijven van G.S. van 17 Mei jl, daarbij berichtend dat .geen bezwaar bestaat tegen de raadsbesluiten van 5 Maart '54 tot vaststelling van de bezoldiging van het gemeentepersoneel. Dit college hechtte eveneens goedkeuring aan het raadsbesluit van 17 April 1954 tot het maken van bestratingen in het dorpscentrum, alsmede aan het besluit van 5 Maart betreffende de salarissen van ambt. bij de vleeskeuringsdienst. Ook was de goedkeuring afgekomen betreffende de verkoop van grond gelegen aan de Schoolstraat en de Jozefdreef.

Verder behoorde tot de ingekomen stukken een schrijven van de heer P. Zoon te Ooltgensplaat waarin deze verzocht de noodslachtplaats te laten herstellen.

De heer Both vroeg hoe het daarmee stond.

stond. Het hangt altijd nog in de lucht of de drie diensten die Flakkee telt samengevoegd zullen worden, zei Burgemeester Hordijk. De huidige plaats is niet geschikt meer voor dit werk. Er is al eens over geconfereerd of het niet centraal kan geschieden. Het is ook wel wenselijk dat de slagers centraal kunnen slachten. „We zullen proberen deze zaak op zo kort mogelijke termijn in het reine te brengen" aldus de taurgem. waarna de raad het stuk voor kennisgeving aannam.

Voor de financiering van de woningbouw heeft men diverse kasgeldleningen lopen. B. en W. stelden in deze vergadering voor over te gaan tot een definitieve geldlening van ƒ 500.000 met de N.V. Bank voor Nederl. Gemeenten af te lossen in 40 jaren, tegen een rente van 31/2% per 1 Sept. as. In totaal zal er een bedrag van ƒ 1,7 millioen nodig zijn waarbij dan de kosten van de grond nog komen. Het college acht het wenselijk dat men nu overgaat tot consolidatie van het op te nemen geld.

De heer Fase maakte de opmerking dat er nog weinig is uitbetaald voor de onteigende grond. Dit kwam ook ter sprake bij het volgende punt een kasgeldlening van ƒ 350.000 é %% bij meergenoemde bank.

De verwervingskosten van de grond moeten betaald aldus Burg. maar de inkomsten die men door het v/eer uitgeven daarvan krijgt staan daar op het moment nog niet tegenover. Het Rijk betaald eerst wanneer de plannen definitief zijn vastgesteld en de gemeente is dus in dit geval de geldschieter. Burgemeester Hordijk kon ook mededelen dat de prijs van de uit te geven grond zal worden bepaald aan de hand van de bestaande regeling. Het wordt dus een vastgestelde prijs, dit naar aanleiding van enige vragen in vorige vergaderingen gesteld door het raadslid Fase.

Op voorstel van B. en W. werd het algemeen ambtenaren reglement zodanig gewijzigd dat dit nu aansluit op het desbetreffende Rijksreglement. Ook de wachtgeldregeling voor het gemeentepersoneel ondei'ging een wijziging. Ook werd besloten tot een analoge toepassing van het K.B. van 19 Mei 1954 betreffende de vacantietoelage van het gemeentepersoneel waardoor het ma^. wordt opgeheven.

Op voorstel van B. en W. werd besloten tot het vaststellen van een verordening, „betreffende het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het bepei'ken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmede verband houdt."

De bedoeling van deze verordening is volgens de voorzitter de nodige restricties te stellen voor brandgevaarlijke objecten. Ook werd er een verordening vastgesteld voor de organisatie en het beheer van de gemeentelijke brandweer. De maximum leeftijd voor de leden van het korps wordt daarmee van 55 op 60 gebracht, hetgeen de heer de Vm de opmerking ontlokte dat men hier gaat verhogen mplaats van verlagen zoals algemeen gebruikelijk is. Het werd zonder stemming aangenomen.

Diverse pensioengrondslagen werden daarna vastgesteld voor een aantal ambt tenaren in dienst van de gemeente.

Ook wijzigde de raad de instructie voor de geineentereiniger, i.v.m. het feit dat het ophalen van huisvuil en fecaliën niet meer aan te stellen eisen voldoet. De heer de Vm meende dat de gemeentereiniger moet werken met een kar die niet helemaal voldoende is voor het leegscheppen van rioolputten. Dit bleek reeds een onderwerp van bespreking te zijn geweest want de voorzitter deelde mede dat de Techn. Dienst naar de kosten van een nieuwe wagen heeft gevraagd.

Ten behoeve van de hulpkeurmeester werd een salarisregeling vastgesteld die meer in overeenstemming is met de regelingen welke bij de andere diensten op het eiland gelden.

De heer Both vroeg hoe het ging met de verplaatsingskosten. Deze waren per jaar vastgesteld. Hierna passeerden diverse begrotings wijzigingen de revue o.a. betreffende de kosten voor het verplaatsen van de cantine-barak. Hierover vergaderde men aan het eind van de avond nog m besloten zitting.

Bredere verbinding Kerkring- Emmastraat

Punt 14 van de agenda betrof de aankoop van het pand Kerkring 13, eigendom van de fa. P. van Schelven. Ter uitvoering van het wederopbouwplan zal het pand no. 10 afgebroken worden teneinde gen bredere verbinding van de Kerkring naar de Emmastraat te krijgen Daartoe zou eerst het pand van van der Sluis moeten verdwijnen. Het pand no. 11 zal wanneer de zijmuur vrij komt van een nieuwe zijmuur voorzien moeten worden en men achtte het niet verantv/oord een groot bedrag hierin te steken. De woning is niet al te best en al staat deze nog niet op de nominatie voor krotwoning over een aantal jaren zal ze toch inoeten verdwijnen.

De heer Both trok het m twijfel of de voorgestelde prijs wel redelijk was, hij achtte deze wel wat te hoog en betwijfelde het bovendien of het niet onder de krotwoningen gerangschikt kan worden.

De heer de Vin vroeg of het zoveel goedkoper was dan de woning van van der Sluis hetgeen de voorz. bevestigde. De heer Vervveij vroeg wat er gebeurt met de pui en of het slopen niet beter in eigen beheer kan geschieden.

De voorz. antwoordde hierop dat dit geval voor geval weer anders ligt. De arbeidskosten zijn nogal vrij hoog wanneer men het in eigen beheer doet.

De heer Kanters vx'oeg of men met van mening was dat de scheidingsbinnenmuur van het volgende pand zoveel beter zal zijn dan van het pand van de fa. van Schelven. Dat zal misschien niet zoveel schelen, zei de voorz., maar het gaat hier over de waarde van de woning waarin men het geld gaat steken.

Het werd zonder stemming aanvaard. Ook werd besloten tot aankoop van een viertal woningen aan de Molenweg, die door de ramp dusdanig beschadigd zijn dat herstel niet meer lonend is. Het rijk zal de helft van de kosten voor zijn rekening nemen.

Aan een drietal ouders en verzorgers van kinderen die de B.L.O. school te Middelharnis bezoeken werd een vergoeding toegekend als bedoeld in art. 13 der L.O. wet 1920.

Plannen voor recreatie-centrum

Als laatste punt van de agenda behandelde men daarna het voorstel van B. en W. tot benoeming van een raadscommissie, als bedoeld in art. 60 van de gemeentewet, ter voorbereiding aan de raad van een recreatie-centrum aan het eind van de haven. Het betreft een flinke hoek grond dat door het rechttrekken van de buitendijk achter deze dijk is komen te liggen. Door het verlengen van de havendijk komt het binnen de polder te liggen. Het is wellicht minder geschikt om in het cultuur te brengen. Het is een enorme zandplaat.

De heer de Vin schatte van zo ongeveer 18 gemeten, waarop men voorheen in de zomer vaak pleegde te bivakeren, vooral de jeugd. Het is eigendom van de Dijkring. Men heeft gevraagd de gemeente de voorkeur te geven. Burgemeester Hordijk wees er op dat hier een mooie gelegenheid is om iets van te maken, men kan er een beplanting aanbrengen en de mogelijkheid is aanwezig er een zwemgelegenheid te maken. Gezamenlijk bogen de raadsleden zich over een situatietekening. Er is thans een flinke plas, er ligt een berg zand en men heeft er een flink stuk gors. De raadscommissie zal tot taak hebben de consesuenties en mogelijkheden van een dergelijk plan te onderzoeken alsmede die van de beheersvorm en de financiering.

De techn. dienst zal ter beschikking staan. Het college van B. en W. zou graag een rapport ter beschikking hebben en dacht dit het beste te aoen, door het instellen van een raadscommissie.

De heer Both zei geen bezwaren te hebben maar vroeg toch of het met beter zou zijn mensen van buiten de raad aan te trekken die er enthousiasme voor hebben en in deze zaken thuis zijn.

De voorz. wees er echter op dat het hier een comm. ad hoc betreft die zich eventueel door sub-commissies kan laten bijstaan. De raadsleden zijn ook beter op de hoogte wat er geldelijk mogelijk is. Men wil zich snel oriënteren.

De heer Verweij trok het in twijfel of het wel mogelijk is dat men achter de dijken een zwembad maakt. Men zal er toch geen duiker kunnen leggen. „Dat moet de comm. juist onderzoeken" merkte de voorz. op.

De heer de Vin wilde de Burgemeester voorzitter maken, doch deze merkte op dat hij op het ogenblik belangrijke zaken had die afgedaan moeten worden.

„De comm. zal haar werk wel aan kunnen, maar we zouden U er ook graag bij hebben zei de heer de Vin. Op voorstel van B. en W. werden als

Op voorstel van B. en W. werden als leden van de comm. benoemd de heren W. E. de Vin, C. A. van Loon, J. A. van Vugt, C. Verweij en W. M. Fase, die allen, voorzover aanwezig hun benoeming aannamen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Geldlening van half millioen gulden voor wederopbouw

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's