Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Jaarvergadering Veiling St. Annaland en Omstreken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Jaarvergadering Veiling St. Annaland en Omstreken

5 minuten leestijd

Woensdag 16 Jvmi werd in de zaal van de heer lm. Rijnberg te St. Annaland de 24e Algemene Jaarvergadering gehouden van de Land- en Tumbouvv'- vereniging „St. Annaland & Omstreken'" Aanwezig waren 65 leden. De voorzitter dhr J. P. Brooymans deelde in zijn openingswoord mee, dat er 270 ton meei producten geveild waren, doch dat de opbrengst ƒ 275.000.— lager was dan in het vorige boekj aai", hetgeen hoofdzakelijk te wijten was aan de lage uienprijzen. Ook de ramp van 1 Februari was hier aan debet. Maar ondanks de minder gunstige financiële zijde, kon de voorzitter toch ook getuigen van dankbaarheid, gezien de moderne outillage, waarmee de veiling is uitgerust, vandaar dan ook, dat m.en, gezien de omstandigheden, toch dankbaar gestemd was. Spreker hoopte, dat het komende jaar een in alle opzichten een goed jaar mocht zijn en verkl=iarde hiermede de vergadering voor geopend.

Vervolgens werden de notulen van de vorige jaarvergadering door de secretaris Corns. J. J. Kooyman gelezen en goedgekeurd. Het totale bedrag van de exploitatierekening over het boekjaar 1953—1954 gaf e enbedrag te zien van: ƒ 65.203.04, tei-wijl de balans per 31 Maart 1954 sloot met aan beide zijden een bedrag van ƒ 59.260.09.

Hierna gaf de administrateur Lt. P. Goedegebuure Abrzn, een duidelijk overzicht over het afgelopen verenigmgsjaar Uit genoemd verslag bleek, dat 100 ha eigenheimers werd geïnventariseerd tegen 160 ha vorig jaar en 38 ha bintjes tegen 64 ha in 1952. Begonnen werd met een prijs van 23—25 cent per kg. Voor Doré en eerstelingen op 19 Juni. De prijs daalde slechts met enkele centen per 100 kg. Ook de prijs van de eerstelingen hield zich uitstekend. Op 3 Juli werd begonnen met een prijs van ƒ 21.02 per 100 kg, die tot half Augustus geleidelijk afzakte tot ƒ 12.50 per 100 kg. In de maanden Juli en Augustus waren de aanvoeren van dien aard, dat er een groot tekort was aan neerzetrulmte. In totaal werden geveild 5.229.836 kg aardappelen voor een bedrag van ƒ 665.900.43 ofwel 400 ton meer voor een hoger bedrag van ƒ 210.000.— dan vorig jaar. De uitzaai van uien was ongeveer ge

De uitzaai van uien was ongeveer gelijk aan die van vorig jaar, n.1. ruim 100 ha. De kwantitatieve opbrengst was echter dermate hoog, dat de geleidelijke opbrengst teleurstellend was. In Engeland en Duitsland was zo goed als geen vraag naar de Hollandse ui. Met moeite kregen we de uien geplaatst voor de prijs van 5 en 6 cent. Op initiatief van de Thoolse veilingen werd besloten een aanvraag in te dienen bij het Centraal Bureau, om een afzetgebied te vinden. Het resultaat was, dat 7.500.000 kg uien zou kunnen worden geëxporteerd naar Hongarije tegen een prijs van ƒ 6.- per 100 kg franco Bergen op Zoom. Slechts enkele partijen waren geschikt voor verzending naar de overzeese gebieden. Uien werden er in totaal geveild 4.271.308 kg voor ƒ 299.235.71. Groenten werden geveild voor een bedrag van .f 15.123.30, hoofdzakelijk stambonen en zilveruien. De totale omzet van het afgelopen jaar is 9.610.826 kg voor een bedrag van ƒ 980.729.50. Men kan dus terugzien op een tamelijk goed verenigingsjaar.

Het periodiek aftredenden bestuurslid Corns. J. J. Kooyman werd met nagenoeg algemene stemmen herkozen. De heer Kooyman nam zijn herbenoeming aan en werd door de voorzitter hiermede gefeliciteerd. Als lid van de financiële commissie werd in de plaats van de heer Anth. de Wilde, die als zodanig niet herkiesbaar was, gekozen de heer G. D. Kloet uit Sint Ma^irtensdijk. Vervolgens kwam de wijziging van de Statuten aan de orde. Genoemde statuten waren door de bestuursleden Kooyman en Bergerse gewijzigd en opgezonden aan het Centraal Bureau in Den Haag. De heer Kooyman las vervolgens de gewijzigde statuten voor. Enkele artikelen ondergingen een wijziging. In de nieuwe statuten is o.a. de mogelijkheid geopend een ledenlening in te stellen; De voorgelezen gewijzigde statuten werden door de aanwezige leden goedgekeurd, zodat ze opgestuurd zullen worden, ter verkrijging van de Koninklijke goedkeuring. Wanneer deze verkregen is, zullen alle leden de g-ewijzigde statuten m boekvorm thuis gestuurd krijgen. Het voorstel van het bestuur om de provisie van 3 op 4% te brengen moest m stemming worden gebracht. Het resultaat was, dat er 49 voorstanders waren en 16 tegenstanders, zodat dit voorstel onder de hamer doorging. Het entreegeld bleef gehandhaafd op ƒ 2.50. Het bestuur werd echter weer gemachtigd, hierin zo nodig wijziging aan te brengen.

Bij de mededelingen kwam de datum van aardappelenrooien ter sprake. Wanneer voor 27 Juni de aardappelen gerooid zijn, mag men ona de 2 jaar op hetzelfde perceel weer aardappelen poten.

Verder deelde de voorzitter mede, dat in 1955 de Veiling haar 25-jarig bestaan hoopt te herdenken. Hij stelde voor, dit feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, daar men veel aan de Veiling te danken heeft.

Tenslotte liet hij een optimistisch geluid horen over de uien. In het buitenland zijn er niet zo veel uien gepoot als het vorige jaar, terwijl de prijzen dit jaar aanmerkelijk hoger zullen liggen dan in 1953. Dit is bemoedigend, aldus de voorzitter. Dank zij de veiling, is er nog nooit iemand geweest, die met zijn uien ,,is blijven zitten," zodat dit wel het beste bewijs is van de bestaanszekerheid van de Sint Annalandse Veiling.

Met een woord van dank voor de opkomst en met de wens, dat het komende jaar voorspoedig mocht zijn sloot de voorzitter deze geanimeerde 24e jaarvergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Jaarvergadering Veiling St. Annaland en Omstreken

Bekijk de hele uitgave van woensdag 23 juni 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's