Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Spannende raadsvergadering te Middelharnis over de bouw van nieuwe ULO-scholen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Spannende raadsvergadering te Middelharnis over de bouw van nieuwe ULO-scholen

V.V.D.-ers stemden tegen en ook de P.v.d.A.-fractie had bezwaren

5 minuten leestijd

Woensdag 30 Juni j.1. kwam de raad van Middelharnis bijeen. De hoofdmoot voor deze vergadering was het besluit voor de bouw van een nieuwe openbare Ulo-school en medewerking verlenen voor de bouw van een nieuwe Chr. Uloschool. Hierover werd breed gediscussieerd, te meer daar er van de zijde van de V.V.D. en P.v.d.A. bezwaren naar voren werden gebracht. De heer Koese (V.V.D.) was hierbij vrij scherp; hem werd, omdat hij uit een besloten zitting mededelingen deed, het woord ontnomen. De V.V.D.-fractie stemde tegen. De voorstellen werden met 9 stemmen tegen 2 aanvaard, dus met grote meerderheid. De oude Ulo-scholen zullen voor het kleuteronderwijs — dat momenteel zeer slecht gehuisvest is — worden gebruikt. Naast de bouw van 2 Ulo-scnolen viel ook nog het besluit om medewerking te verlenen tot stichting van een Chr. V.G.LjO.-school.

Burgemeester Rijnders opende met gebed en deed, na de notulen, mededeling van div. ingekomen stukken o.a. verzoek van het bestuur der Gr. v. Pr. School om gelden voor 20 uienwe banken hetwelk werd ingewilligd. Voorts volgde mededeling van onderhandse aanbesteding van het badhuis (voorbereidingen voor de bouw zijn al begonnen. Red.) en van een antwoord van het Emgo-bestuur op opmerkingen van de raad uit vorige vergadering. Na deze mededelingen informeerde de heer v. d. Berge of er geen brief was van, de Bond van Ouden van Dagen terzake het waterleidingtarief, waarop de voorz. antwoordde van niet; er was wel een brief, maar die werd niet aan de raad, doch aan B. en W. gericht. „Die mensen moeten toch eens ant

„Die mensen moeten toch eens antwoord krijgen!" vond dhr. v. öi. Berge. „Dat is gebeurd! 't Was aan B. en W. gericht!" herhaalde de voorz. en deed het daarmede af.

Vaststelling geschiedde van een verordening betreffende toekenning van kindertoelage aan gemeentepersoneel. Besloten werd tot aankoop van de woningen Oudel. dijk 45 en 47 van Wed. V. Eek voor 1000 gld. en tot onbewoonbaarverklaring dezer woningen.

Op een vraag van de heer v. d. Berge antwoordde de voorzitter, dat daar niet meer herbouwd mag worden en dat men vervangend volume er voor krijgt. Enige begrotingswijzigingen werden

Enige begrotingswijzigingen werden voorgesteld en aangenomen. De heer Koppelaar informeerde naar boeking van de gelden voor krotopruiming en de vergoeding daarvan wegens rampsohade; de heer v. d. Waal vroeg naar de kosten van het V.G.L.O., alsmede naar 50O gld. van de centrale keuken. Inzake het laa.tste antwoordde de voorz. dat men kan rekenen, dit practisch geheel terug te krijgen.

Besloten werd tot verlenen van bouwvoorschotten aan de woningbouwvereniging Middelharnis voor de bouw van 52 woningen in het Prinsenkwartier. De heer Koppelaar vroeg naar de aanbesteding; deze wordt, volgens de voorzitter voorbereid en B. en W. hopen er vlug toe te komen.

„Weet U iets van een bouwstop?" vroeg de heer Koppelaar verder. „Niet voor woningen in elk geval!" stelde de voorz. gerust.

Het perceel grond, waarop deze 52 woningen moeten komen werd op voorstel van B. en W. verkpcht aan de woningbouwvereniging en een ander perceel voor de bouw van nog 13 woningen. En dan kwam het belangrijkste van de avond aan de orde, n.1. voorstellen tot bouw van een openbare ULO en aanwijzing van de plaats waar de bouw zal geschieden, alsmede tot het verlenen van medewerking aan de bouw van een nieuwe school door de Ver. tot stichting en instandhouding van een Chr. ULO.

De voorzitter bracht deze voorstellen, die als no. 10 en 11 op de agenda stonden, tegelijk in bespreking.

Aan de raadsleden waren zeer uitvoerige prae-adviezen ter beschikking gesteld, waarin de redenen, de mogelijkheden en de wenselijkheden van deze schoolstichting waren uiteengezet. Er werd op gewezen dat het aantal

Er werd op gewezen dat het aantal Ulo-leerlingen bij beide onderwijs-richtingen voortdurend stijgt en dat er meer lokaliteit beschikbaar moet komen. De enige verantwoorde oplossing achtten B. en W. bouw van nieuwe scholen. Uitbreiding van de oude is wegens gebrek aan terrein niet mogelijk. Deze bouw zal tevens de oplossing brengen voor het kleuteronderwijs, daar de oude Ulo's daarvoor met eenvoudige middelen geschikt zijn te maken.

B. en W. meenden dat de nieuwe openbare school (waarover het gemeentebestuur het beheer enz. heeft, terwijl de Chr. school door het schoolbestuur wordt beheerd; Red.) zal moeten voldoen aan de meest modme eisen en zij meenden dat de z.g. „hal"-school de voorkeur verdient.

Beide scholen komen op het terrein aan de Berkenlaan, dat voldoende ruimte biedt en de bouw zal aansluiten bij de bestaande bebouwing. De kosten worden per school geraamd op 153.400 gld., exclusief grond en meubilair. Na overleg met het bestuur der Chr. School is overeengekomen, dat die precies zo gebouwd zal worden als de openbare Ulo.

Bezwaren Ouderconunissie.

Aan de vooravond van de raadsvergadering was door de Oudercommissie der openbare Ulo een schrijven aan de raadsleden persoonlijk gericht, waarin enige bezwaren tegen de voorgestelde bouw werden geopperd. (Uit mededelingen van de voorzitter bleek, dat B. en W. zulk een schrijven niet had ontvangen). De oudercommissie achtte de ligging van het terrein ongunstig en te klein, men vond dat de lokalen bij elkaar behoren te liggen en dat de kamer van het hoofd bij de ingang behoort. „De mentaUteit van de hedendaagse jeugd is niet van die aard, dat ongecontroleerde ordebepalingen effect hebben. Uitdeling van bibUotheekboeken in een afgezonderd vertrek werd onpractisch geacht en voorts wenste de O.C. doelmatige afscheiding tussen terrein en openbare weg, alsmede gelegenheid voor de scholieren om op het terrein zelf hun vermaak te kunnen vinden. De O.C. was van mening, dat geen bevredigende oplossing wordt gevonden als men niet met een geheel nieuw plan zou komen.

De voorzitter leidde de besprekingen kort in met de mededeling dat B. en W. zich gelukkig prezen er mede te kunnen komen, vanwege de impasse, waarin het onderwijs zit. Hij releveerde hetgeen in de prae-adviezen was neergelegd en besloot met te zeggen, dat het ontwerp nog maar gaat over de hoofdzaken, terwijl in de detaillering nog mogelijk zijn. afwijkingen

(Zie vervolg pag. 2, 1ste kolom)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Spannende raadsvergadering te Middelharnis over de bouw van nieuwe ULO-scholen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 3 juli 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's