Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vervolg Jaarverslag Centrale Veiling

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vervolg Jaarverslag Centrale Veiling

10 minuten leestijd

' Eén onzer kantoorbedienden hebben we uitgeleend aan de Provinciale Waterstaat, die daar ten dienste van ons eiland nuttig werk heeft kunnen verrichten.

In ons vorig verslag schreven me, dat 1953 een jaar kon zijn, waarin ons bestuur en onze leden zich rustig zouden kunnen bezinnen, welke weg voor de afzet van onze producten moet worden ingeslagen, willen wij met de eisen des tijds bij blijven. Ons bestuur heeft deze gelegenheid dan ook niet voorbij laten gaan. Men heeft een onderzoek ingesteld naar de bewaring en aflevering van de producten en een plan opgesteld voor de bouw van een koelhuis, annex aardappelwasserij. Een voorstel daartoe kon echter in de buitengewone ledenvergadering van 21 Januari 1954 geen volledige instemming vinden. Het bestuur ontving echter de opdracht deze materie aan een grondig onderzoek te onderwerpen en t.z.t. met nieuwe voorstellen te komen.

tJiendag te 'Goes

De op 22 Februari 1954 gehouden uiendag te Goes moge onze telers een waarschuwing zijn. Men kon daar beluisteren, dat het met de kwaliteit van de uien niet goed gaat. Men verheelde zich niet, dat de uienexport reeds in gevaar is. Onze uien kunnen de concurrentie op de buitenlandse markten niet meer doorstaan. Polen blijkt op de Engelse markten uien te leveren, die veel beter van kwaliteit zijn dan de Hollandse. Niet alleen, dat voor de Poolse uien de dubbele prijs wordt betaald, maar ze verdringen daarbij de Hollandse. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg, dat ons afzetgebied door onze concurrenten wordt ingenomen, wat moeilijk weer terug te krijgen is. We kunnen wel zeggen dat we ons leven zullen beteren, maar daarmee is het vertrouwen niet direct terug. Vele jaren aaneen hebben wij er in onze

Vele jaren aaneen hebben wij er in onze jaarverslagen op gewezen, dat alleen met een goed —' naar de eisen gesorteerd en verpakt product, het afzetgebied behouden en zelfs uitgebreid kan worden, maar onze stem klinkt helaas als die eens roepende in de woestijn. We hopen echter, dat de uiendag te Goes de telers en de handelaren heeft doen inzien, dat het zo niet langer gaat. Ze moeten de handen ineen slaan. De teler moet streven naar een betere kwaliteit en moet door middel van eigen sorteerinrichtingen het marktklaar maken van de uien en peen zelf ter hand nemen, terwijl de handel heeft te zorgen voor een goede behandeling tijdens het vervoer, het laden en het lossen. De teler is de bezitter van het product en daarom heeft hij te bepalen, in welke hoedanigheid het aan de consument wordt aangeboden.

Over de veilplicht

Zoals U bekend mag zijn, kunnen ongewassen peen geen aftrek meer op de buitenlandse markten vinden. Men dempe de put niet als het kalf verdronken is, want dan is het te laat. De uienveilplicht is dit jaar uiteraard niet tot uitdrukking gekomen. Alleen in de droge polders is de uienteelt mogelijk geweest. Gezien echter de geteelde hoeveelheid uien en de hoeveelheid, die is geveild, komt het ons voor, dat men zich niet aan de vrije wil tot het veilen daarvan, waartoe men gezamenlijk heeft besloten, heeft gehouden.

Geen der leden heeft echter verzocht om ontheffing van de vrijwilUge veilplicht, tot het verlenen waarvan het bestuur krachtens art. 17 der statuten is bevoegd. Ook heeft vrijwel geen enkele van de leden, die hun uien buiten de veiling om verkochten, de daarvoor verschuldigde veilingkosten ad. 1% ten kantore afgedragen.

Wanneer op deze wijze wordt voortgegaan, dan kan nimmer worden verwacht dat we tot enige verbetering van de afzet van onze producten zullen komen. Noch van een bestuur, noch van de directie kan een positief resultaat worden verwacht, zolang de leden niet als één man achter hen staan en hun volle medewerking verlenen.

Directeur van Heest ging' heen.

Onze directeur, de heer van Heest, heeft gemeend, gezien zijn leeftijd, het bijltje er bij neer te moeten leggen. Per 1 Januari 1954 vroeg hij ontslag uit zijn functie, hetwelk hem op de meest eervolle wijze werd verleend. In de buitengewone ledenvergadering

In de buitengewone ledenvergadering van 21 Januari 1954 werden ons bestuur en de leden in de gelegenheid gesteld om afscheid van hem te nemen, waarbij hem als blijk van erkentelijkheid een radiotoestel werd aangeboden.

Van het bestuur, waarmede hij zijn loopbaan begon, is niemand meer over. Het overlijden van de voorzitter, de heer A. A. Mijs, met wien hij alle ups en downs zo intens heeft beleefd, heeft zijn ontslagaanvrage vermoedelijk wel enigszins verhaast. Het kan worden gezegd, dat hij geen benijdenswaardige taak heeft gehad. De gebouwen zijn echter inmiddels verrezen, de sorteerstations zijn op andere dorpen gevestigd. Hij noemt dit slechts een fundament, waarop het organisatorische gebouw kan worden opgetrokken. Hij is misschien wel tevreden, maar lang niet voldaan met het leggen van een fundament, waarmee bijna zijn hele leven gemoeid is geweest. Wij hopen, dat hij nog enige jaren in gezondheid van zijn rust zal mogen genieten, voor zover hij rustig kan zijn.

Omzet

De omzet onzer veiling bedroeg over het afgelopen boekjaar een bedrag van ƒ 122.361.51. Deze minimale omzet is vrijwel geheel afkomstig uit de drooggebleven polders. De overstroomde polders konden als regel slechts bebouwd worden met gerst, omdat het zoutgehalte geen andere teelten toeliet.

Vroege aardappelen

Tengevolge van het feit, dat alleen in de droge polders aardappelen geteeld konden worden, was er voor dit product veel vraag. De prijzen waren dan ook behoorlijk lonend. Begonnen op 22 Juni met een prijs van ƒ 23.50 per 100 kg, daalde de prijs geleidelijk tot 14 a 15 et per kg in Augustus. Geveild werden rond 164.000 kg aardappelen, wat ongeveer 35.000 kg meer is dan verleden jaar Een enkele teler probeerde nog aardappelen uit te poten in het overstroomde gebied. Zo daarvan al een oogst werd verkregen, waren deze aardappelen zó zout van smaak, dat de handelswaarde miniem bleek. Tot onze spijt moeten we nog altijd ervaren, dat de sortering van vroege aardappelen met te weinig zorg geschiedt, wat verlies van afzetgebied tengevolge heeft.

Peen

Over het product peen valt weinig te vertellen, omdat dit zo goed als niet wordt geveild. Alleen in de periode van 16 Maart tot 31 Augustus is hiervoor door het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit veilplicht voorgeschreven, doch voor de overige periode is men vrij, op welke wijze men zijn peen wenst te verkopen. En dit is juist de periode, waarin onze peen in hoofdzaak aan de markt komen.

Om in de toekomst de concurrentie te kunnen weerstaan en te voorkomen, dat onze peen van de markten woi-den ver Jaar H.A. gem. prijs Jaar H. 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1600 1716 1762 1456 2135 2410 2.80 2.20 1.80 7.— 3.60 3.10 1940 1941 1942 1943 1944 1945 18 16 13 10 2 1

We vermoeden, dat de 440 ha in 1953 wel enigszins geflatteerd is, hoewel het cijfer officieel is opgegeven door het Centraal Bureau v. d. Statistiek. Het is ons echter bekend, dat er op overstroomd land nog percelen uien zijn uitgezaaid en bij de Mei-inventarisatie zijn opgegeven, welke echter hoegenaamd geen oogst hebben voortgebracht. Het cijfer voor 1953 zal dus vermoedelijk wel met een korreltje zout moeten worden genomen. De aanvoer van uien is dit jaar van

De aanvoer van uien is dit jaar van weinig betekenis geweest. We veilden totaal 397.622 kg. De opbrengst varieerde van ƒ 3.03 tot ƒ 13.08 per 100 kg, Verschillende telers, die door de ramp in de onmogelijkheid verkeerden om op eigen land uien te zaaien, hebben buiten ons eiland land gehuurd en daarop uien geteeld. Het ligt voor de hand, dat tegen de bovenvermelde prijzen dit initiatief niet werd beloond, doch gestraft.

Overigens zijn ook door handelaren en exporteurs belangrijke hoeveelheden uien buiten Zeeland en Flakkee geteeld in de verwachting, dat door uitschakeling der normale teeltgebieden veel vraag naar uien zou bestaan. Het onverwachte gevolg was, dat nog meer uien werden geteeld dan normaal. Voegen we daarbij de zeer behoorlijke uienoogsten in het buitenland, dan krijgt men enig idee van de redenen, welke aan de slechte uienprijzen van dit jaar ten grondslag liggen. De export van uien naar Engeland kon

De export van uien naar Engeland kon geschieden vanaf 1 December, daarbij de uien niet meegerekend, welke vóór 15 Augustus in Engeland konden worden geïmporteerd. Het kwam dus hierop neer, dat van 15

Het kwam dus hierop neer, dat van 15 Augustus tot 1 December geen uien in Engeland mochten worden ingevoerd.

De uienexport naar Engeland is voor het komende seizoen op andere leest geschoeid. De import is nu het hele jaar door toegestaan, echter met de restrictie, dat in het tijdvak van 1 Aug. tot 1 Dec. 4 shilling en 8 pence per hundredweight (50,8 kg) invoerrecht moet worden betaald, wat neerkomt op ongeveer 5 et per kg. De rest van het jaar bedraagt het invoerrecht 10% van de waarde. Hoewel een invoerrecht van 5 et per kg zeer hoog is, kan anderzijds niet de waarde worden ontkend van de mogelijkheid, het hele jaar door te kunnen exporteren. Vooral voor vroege pootuien kan zulks heel belangrijk zijn. We hebben ons afgevraagd, of de

We hebben ons afgevraagd, of de teelt van uien niet in betere banen moet worden geleid. Het is een telkens weerkerend verschijnsel, dat de teelt van uien in het jaar, na een jaar van hoge prijzen, onverantwoord wordt uitgebreid Als zich dan geen bijzondere omstandigheden voordoen, zoals oogstmislukking, droogte, enz. dan is het resultaat niet moeilijk te bepalen. Niettegenstaande dat, blijven de speculanten toch een gok wagen. Een dergelijke uitbreiding van de teelt moet op rekening van de groot-landbouwers worden geschreven.

Niet alleen dat ze dan zelf een grotere oppervlakte met uien betelen, verhuren ze soms ook nog een grote oppervlakte voor uienteelt aan exporteurs. De kleins landbouwer daarentegen kan, gezien zijn kleine bedrijfje, in het ene jaar hoegenaamd niet meer uien verbouwen dan in het andere jaar. Dat een ongebreidelde uienteelt voor hem zeer funest kan zijn, behoeft geen nader betoog.

Pootaardappelen

Aan de hand van de geconstateerde zoutcijfers kan worden verwacht, dat in 1954 de teelt van pootaardappelen weer op beproefde wijze kan worden voortgezet. In de onbevredigende wijze van verkoop van dit product, dient echter verandering te worden gebracht. De Landbouvsrvereniging te Dirksland

De Landbouvsrvereniging te Dirksland heeft met een gewijzigde methode van verkocp al enige ervaring. Of dit voor de toekomst de juiste methode is, vermogen wij niet te beoordelen. Wanneer echter deze wijze van afzet aan de telers meer bevrediging geeft, dan mag ze niet tot Dirksland beperkt blijven.

Dan dient er naar gestreefd te worden, dat ze voor het gehele eiland wordt toegepast. Alleen geldt de vraag hoe moeten de telers daarvoor worden geanimeerd.

O.i, is dit heel eenvoudig. Men verkoopt de pootaardappelen in voorkoop met bepahng van de leveringsdatum via de veiling, onder door de veiling te stellen voorwaarden, terwijl het sorteren, verpakken en afleveren door middel van de plaatselijke sorteerinrichtingen geschiedt. Bij verkoop via de veiling, waarbij de ene koopman niet weet wat de andere wenst te besteden, kan een concurrerende prijs worden verwacht. We menen, dat dit de juiste oplossing is.

Balans, Verlies, en Winstrekening per 31 Maart 1954

Uit de balans, winst- en verliesrekening 1954 blijkt dat het verlies over het drongen, gevoelen we ons verplicht om het veilen van peen onder de aandacht van belanghebbenden te brengen. Zoals in het begin van dit verslag reeds is ver meld, moeten de naar Engeland — en misschien al spoedig ook naar andere landen — te exporteren peen gewassen, of op andere wijze ontdaan zijn van grond. Bij gebrek aan een wasmachine, maakt men ten onzent de peen schoon met een oude poetsla.p.

Dit is niet alleen duur en tijdrovend, maar men verkrijgt er ook niet het mooie, schone product mee, dat met wassen wordt verkregen. En aangezien iedere teler zich geen wasmachine kan aanschaffen, ligt het voor de hand, daarbij de veiling in te schakelen. Het is dan echter nodig, dat m.en zich vrijwillig verplicht tot het veilen van de peen, precies, zoals men reeds voor de uien heeft gedaan. De veiling zal dan zeker voor een goede wasgelegenheid zorg dragen.

Uien

De uitzaai van uien op Flakkee bedroeg in: . gem. prijs Jaar H.A. gem. 0 8 0 5 5 4 4.40 5.— 7.— 7.— 8.40 11.— 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1014 1386 2350 1695 2027 1834 1772 440 prijs 13.50 20.40 7.40 21.80 4.80 25.30 19.70 8.97

boekjaar 1953-54 ƒ 8.545.90 bedroeg. Het reserve-kapitaal bedraagt thans nog ƒ 43,501.88.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Vervolg Jaarverslag Centrale Veiling

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's