Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vertrek van de heer P. J. van Willegen als hoofd Chr. Nat. School te Ooltgensplaat

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vertrek van de heer P. J. van Willegen als hoofd Chr. Nat. School te Ooltgensplaat

7 minuten leestijd

Men schrijft ons uit Ooitgensplaat:

De heer P. J. van Willegen, hoofd van de Chr. Nat. School te Ooitgensplaat is met ingang van 1 September 1954 benoemd tot hoofd van een Hervormde School te Nunspeet. In een daarvoor belegde bijeenkomst

In een daarvoor belegde bijeenkomst zou de heer P. J. van Willegen op Donderdag 29 JuU j.1. in het Verenigingsgebouw „Elthato" officieel afscheid hebben genomen van het Bestuur, het onderwijzend personeel en de ouders der school, ware het niet dat door ziekte van de heer van Willegen aan dit voornemen geen uitvoering kon worden gegeven. De ouders der kinderen hebben van

De ouders der kinderen hebben van het plan om officieel afscheid van de heer van Willegen te kunnen nemen met blijdschap kennis genomen en spraken er hun leedwezen over uit dat deze afscheidsavond wegens ziekte van het vertrekkende hoofd moest worden afgelast.

Als ouder van schoolgaande kinderen zij het mij vergund langs deze weg de aandacht op voor onze Christelijke School belangrijke gebeurtenis te mogen vestigen. Al mogen de leden der Schoolvereni

Al mogen de leden der Schoolvereniging reglementair de school regeren, de ouders en niet de leden zijn de geïnteresseerden bij het Christelijk onderwijs. De ouders hebben direct belang bij het onderwijs en bij de gang van zaken op en in de school en zij hebben dan ook vrijwel regelmatig contact met het hoofd der school. Aan het beginsel: „de school aan de ouders" mag niet worden getornd. Wij moeten dat ook in de samenstelling van het bestuur meer tot uitdrukking brengen. „De school aan de ouders" dit is schriftuurlijk en bovendien in overeenstemming met de gewetensvrijheid. De heer P. J. van Willegen is met in

De heer P. J. van Willegen is met ingang van 1 Mei 1948 tot hoofd der Chr. Nat. School benoemd. Meer dan zes jaren heeft hij in de best* harmonie met de ouders samengewerkt. Met geen der ouders heeft de heer van Willegen ooit moeite gehad. En geloof niet dat ,,deze beste harmonie" ten koste ging van het onderwijs. Integendeel. Dhr van Willegen heeft steeds met open vizier gestreden wanneer het ging om de belangen van de school en van het kind en stak zijn mening niet onder stoelen en banken. Calvijn heeft eens het leven van een

Calvijn heeft eens het leven van een Christen getekend onder het beeld van een schildwacht. Gelijk een schildwacht voor het koninklijk paleis' waakt voor de zaak des Konings, zó ook heeft dhr van Willegen 6 jaren de wacht betrokken bö de christelijke nationale school te Ooitgensplaat. Een schildwacht heeft ogenschijnlijk

Een schildwacht heeft ogenschijnlijk een gemakkelijk, rustig werk. Het lijkt maar zo, dat hij rustig is. Het is met ingespannen waakzaamheid, dat hij zijn post waarneemt. Het is geen passiviteit, maar activiteit. Hij is gespannen op de gevaren drie dreigen, om binnen enkele minuten actueel te kunnen worden. De schildwacht is gehouden voor de zaak des Konings te waken.

Zie ik het goed, heeft de" heer P. J. van Willegen aldoor op de juiste, kalme en bezadigde wijze de wacht bij de Chr School betrokken. Maar het geweer bij de voet.

Zoals vrijwel ieder die een verantwoordelijk ambt bekleedt en als vreemdeling in een dorpsgemeente komt, heeft de heer van Willegen moeten leren door verdichtsels heen te kijken. Verdichtsels kunnen een tijdlang boeien, maar wanneer men afsteekt in de diepte en de motieven analyseert, krijgt men tenslotte een heel andter beeld, een heel ander, en beter ocffdeel over zaken en personen. Daarvoor zijn soms 6 jaren nodig.

De heer P. J. van Willegen was in de goede zin des woords een ouderwets schoolhoofd. Zijn in gefundeerd gereformeerd beginsel en zijn gehele levenswijze gaven daar blijk van. Desniettemin stond hij midden in het leven van deze tijd, en was vooral wat het onderwijs betreft, kind van zijn tijd.

In kenterende ' tijden heeft ook een Christelijke School meer dan ooit leidinggevende figuren nodig, die met begrip voor de eisen des tijds, geworteld zijn in het verleden en leven uit een krachtige overtuiging, waardoor de spanningen kunnen worden overwonnen. Elk onderwijzer, maar inzonderheid

Elk onderwijzer, maar inzonderheid een hoofd der school heeft een zeer verantwoordelijke taak. Hij moet het fundament leggen van vele mensenlevens, waarop in later tijd wordt voortgebouwd.

Bij de bouw van een complex woningen in deze gemeente trok het mijn bijzondere aandacht dat bij het storten van de fundering de dagelijkse opzichter geen ogenblik het karwei verliet. Het is zo, het fundement is wel het belangrijkste gedeelte van het bou-wwerk. Is de fundering verknoeid, dan kan daarop geen hecht en stevig bouwwerk worden opgetrokken.

Wij zijn er van overtuigd dat de heer van~ Willegen in dit opzicht goed werk heeft geleverd. Hij heeft in de ware zin des woords zoveel dat in zijn vermogen was bij de schooljeugd de christelijke en maatschappelijke deugden aangekweekt.

Wat zijn er velen, die zich presenteren om de fundering bij de jeugd te leggen. Men gebruikt daarvoor allerlei middelen, b.v. het organiseren van kosteloze reisjes van schoolkinderen naar Hongarije en Oost-Duitsland.

Alle richtingen zijn zich bewust, dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft. Immers de jeugd van heden is het volk van morgen. Leer het kind de eerste beginselen zijns weg, oud geworden zijnde, zal hij daarvan niet afwijken. Dit woord van Salomo heeft ook de heer van Willegen steeds voor ogen gestaan. Hij deed dit met enthousiasme, zodat alle kinderen die bij hem in de klas zaten gegrepen werden door de manier waarop het onderwijs gegeven werd. Dit bijbels getuigenis van Salomo is

Dit bijbels getuigenis van Salomo is niet boodschap als een stilstaand water, maar een voortdurend stimulerende boodschap, als een levende kracht, die blijft klinken, ook te midden van de haat, nijd, tvrtst en verdeeldheid, die ook in eigen gelederen nog maar al te veel gevonden wordt.

De heer van Willegen zeide mij nog korten tijd voor zijn benoeming te Nunspeet dat zijn werk te Ooitgensplaat nog niet af was. Hij had nog zo gaarne veel meer voor onze school, die van het begin tot het einde van zijn ambtsperiode zijn hart had, gedaan.

Hoe mooi Nunspeet en omgeving ook moge zijn, de heer van Willegen heeft deze plaats niet per sé gezocht. Hij is daarhenen geleid. De benoeming was al geschiedt voor eigenlijk de meest ingewijden bij het plaatselijk christelijk onderwijs van heel deze zaak afwisten. Niets geschiedt er bij geval. Ook niet deze benoeming.

Bij een afscheid worden wij weer opnieuw bepaald bij de indrukwekkende waarheid van de vergankelijkheid der tijden. Hierin zien we meer dan op andere dagen de waarheid van de Catechismus dat het leven niets anders is dan een gestadige dood. Dat leert ook het vertrek en het afscheid van de heer van_ Willegen, nu een levensperiode worit gesloten, die opgenomen is in de Oceaan der eeuwigheid en gesnoerd aan het koord der eeuwen. Deze vervlogen zes jaren ze komen niet weder. Ze zijn geschiedenis.

Een Franse spreuk zegt: Elk afscheid is een weinig sterven. En dat is ook zo want wg gevoelen dat er banden worden los gemaakt. Maar wat blijft dat is één in geest en streven voor de zaak van Koning Jezus.

En zo wensen wij U, Mijnheer en Mevrouw van Willegen — de Hoog bij uw vertrek uit Ooitgensplaat Gods beste zegen toe en zeggen IT hartelijk dank voor al uw arbeid door U beiden in ons midden verricht. (B.)

Ooitgensplaat, 31 Juli 1954.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Vertrek van de heer P. J. van Willegen als hoofd Chr. Nat. School te Ooltgensplaat

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 7 augustus 1954

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's