Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Sommelsdijk verklaarde bijna tachtig woningen onbewoonbaar

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Sommelsdijk verklaarde bijna tachtig woningen onbewoonbaar

Krotten zuilen vanlieverlede worden omgezet in lichte en luchtige woningen

7 minuten leestijd

De raad van Sommelsdijk kwam Donderdagavond in het openbaar bijeen. De voorzitter burg'. Rijnders deed de lieren mededeling dat weth. Dijkers 25 jaar vsrethouder was, wat in het Diekhuus zou worden gevierd. Het agenda bestond uit een aantal punten die zo onder de hamer doorgingen. Het belangrijkste punt was het voorstel om plm. 80 woningen onbewoonbaar te verklaren, waartoe eenparig het besluit werd genomen. Het langst werd gediscussieerd over de waterleidingtarieven naar aanleiding van de motie van de Bond van Ouden van Dagen, wat overigens als kennisgeving op zij werd gelegd.

Nog eens over het waterleidingtarief

De voorzitter opende met gebed, De notulen werden vastgesteld. Onder de ingekomen stukken was een brief van de Vakraad voor het kappersbedrijf, waarin gevraagd werd om de verordening op de wmkelsluiting inzake kapperszaken zo te wijzigen; dat de halve dagsluiting niet geldt in de week voorafgaande aan Pasen en Pinksteren, maar wel in de week onmiddellijk volgend op deze feestdagen. B. en W. stelden voor dit stuk voor kennisgeving aan te nemen, aangezien in deze gemeente geen moeilijkheden te dezer zake zijn gebleken.

Dan kwam de motie van de Bond van Ouden van Dagen ter sprake, waarin men zich uitspreekt voor een wijziging van de waterleiding-tarieven naar het verbruik en afschaffing van het vast recht en verplichte betaling van een hoeveelheid water. Vooi'gesteld werd dit voor kennisgeving aan te. nemen.

De heer Langbroek was van meningdat het voor een zekere groep van de bevolking te zwaar was. Zo mogelijk moest daar wat aan gedaan worden. Hij was niet voor kwartaahnning.

De voorz. antwoordde, dat B. en W. zich van het request distancieert, om de wijze waarop de Bond v. Ouden van dagen het voordraagt. Spr. gaf t.o. van de zaak zelf dezelfde uiteenzetting als in de raad van Middelharnis. Waterleiding is een economisch en geen sociaal goed betoogde spr, weer; het stuk zelf is voorzien van verkeerde cijfers. Spr. vond een verkeerde speculatie op het sentiment van de ouden van dag-en. Het ligt in de bedoeling dat het tarief — dat een compromistarief is — eerst eens een jaar werkt. In dit jaar kunnen we zien of er t.o. van sommige groepen een hiaat is, wat dan nader bekeken kan worden. Wat van de ene groep afgehaald wordt, moet toch de andere groep bijbetalen. ledere tarivermg geeft plooien, daar is nu eenmaal niet aan te ontkomen zei spreker. Hij gaf voorts een nadere uiteenzetting over het huidige tarief en over de investeringen in het Waterleidingbedrijf, ook t.o. van het kapitaal dat in de onrendabele gebieden wordt gestoken. In de toekomst zijn er nog zwaardere investeringen te verachten, o.m. de aansluiting van Ouddorp. Onbillijkheden zullen echter na verloop van tijd worden weggewerkt. Spr. wilde los van de motie het taiief in het Dag". Bestuur, nader bekijken.

De heer Blok merkte op. dat de tarivering tot stand was gekomen met algemene stemmen. De bedoeling van de Bond van Ouden van Dagen is echter... „We moeten ons los maken van de Bond van Ouden van Dagen" zei de voorz. Daar praten we niet meer over. De heer Blok sprak tegen dac waterleiding economisch goed was, v/aarover met de voorz. een debat ontspon. Blok vond de één-kamerwoningen er slechter afkomen dan de 2-kamerwoningen.

De voorz. merkte op dat de minimum afname weinig was, en het ver beneden het gemiddelde in het land ligt. ,,Gebruiken ze het niet, dan zijn het vuilpoetsen! Maar de meesten komen er overheen en daarom is het in Flakkee zo kelf!"

De heer Langbroek bleef er bij, dat er onbillijkheden in zaten. De voorz. merkte op dat tot heden geen onbillijkheden waren gebleken. Kan het niet betaald worden zal er een andere voorziening' moeten getroffen worden. We komen daarmee echter in een hogere politiek zei spr.

De heer Langbroek zag'm het vervolg dat ondeugdelijk water zou -worden gebruikt uit putten enz., om dit tarief te omzeilen. Dan kwam de hygiëne in 't gedrang.

De voorz. meende dat dit zo'n vaart niet zou lopen! De discussie werd hiermee beëindigd.

Mededeling van het sociologisch rapport Prof. Dr. Sj. Groenman.

De voorz. vroeg of het nodig was er een aparte vergadering voor te beleggen, waarbij de heren raadsleden zeiden het nog niet bestudeerd te hebben. Tegen 1 October a.s. zal over de herziening gemeentegrenzen dus een aparte zitting gehouden worden.

Verhoging crediet. Van de woningbouwvereniging „Sommelsdijk" was een verzoek om het bouwvoorschot 10 woningen A. J. de Graafstraat te verhogen van ƒ 103.000.— tot ƒ 106.500. Werd goedgevonden.

De exploitatie-vergoeding School met ,de Bijbel werd vastgesteld, eveneens voor het vak onderwijs over 1953.

Enige begrotingswijzigingen volgden waarna besloten werd tot afrastering terrein langs de Koninginnelaan-Stoofhoek. Hiervoor werd ƒ 1000.— uitgetrokken^ De begroting van de Emgo 1954—'55

De begroting van de Emgo 1954—'55 werd goedgekeurd eveneens die van het Burgerlijk Armbestuur. De heer van Zielst had de opmerking', dat de uitkei'ing kolen door de verhoogde prijs aan de lage kant was, wat nader zou worden bezien.

De rekening Burg. Armbestuur en die van de keuringsdienst van vee en vlees, gingen zo onder de hamer door.

Do légesverordening werd gewijzigd inzake de afgifte van nieuwe paspoorten, enz. De afgifte van bewijzen van Nederlanderschap zullen woiden belast met ƒ1.— per stuk.

Medegedeeld werd dat de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvestmg de definitieve bouw- en grondvoorschotten ten behoeve van de 20 woningen (Ie groep) is vastgesteld op ƒ 239.929.16 en ƒ 29.342.57.

De heer Verheul verlaat tie gemeente-administratie

Aan de heer W. Verheul werd op diens verzoek eervol ontslag verleend als ambtenaar van de burgerlijke stand. Eveneens werd hem eervol ontslag verleend als hoofdcommies ter secretarie, tevens waarn. gemeente-secretaris, zulks met ingang van 23 Sept. a.s.

Aan de beurt van aftreding was de heer Johs. van Driel als regent van hei burgerl. Armbestuur, die als zodanig werd herkozen.

Onbewoonbaarverklaring van vele woningen

Dan volgde het belangrijkste voorstel n.1. onbewconbaarverklaring' van diverse percelen in de gemeente waarover een rapport van de Techn. Dienst werd overgelegd. Het betrof 7 woningen in de Enkele Ring; 11 in de Van Gorcumstraat, 4 in de Kerkstraat, 2 in Korteweegje bij Dirksland, 12 aan de Oost Achterweg, 3 in de Oranjestraat, 1 Rijzenburgseweg 16 West Achterweg', 2 West Krakeelstraat, 11 Wevershoek en 6 op de Wurft. B. en W. schreven over dit belangrijke punt in hun prae-advies: Het feit, dat er in deze gemeente vele

Het feit, dat er in deze gemeente vele woningen zijn, die in een dermate slechte staat vei'kci'en, dat het gelasten van verbeteringen geen effect kan sorteren of economisch niet verantwoord is, omdat er zodanige bedragen in de te verbeteren panden moeten worden geïnvesteerd, dat mag worden aangenomen, dat deze niet in verhouding staan tot de huur, heeft reeds een en andermaal een punt van beraadslaging' in Uw vergadering' uitgemaakt. Het bleef echter bij enkel incidentele

Het bleef echter bij enkel incidentele gevallen, omdat in verband met de beschikbare woongelegenheid de uiterste beperkingen dienden te worden opgelegd. De situatie is in zover gewijzigd, dat

De situatie is in zover gewijzigd, dat er thans een mogelijkheid bestaat, dat voor de vei-vanging van onbewoonbaaivei'klaarde woningen een vei vangend contingent wordt verkregen. Dit heeft B. en W. aanleiding gegeven om aan de Techn. Dienst opdracht te geven om rapporten uit te brengen omtrent de toestand van woningen.

Het wonmgonderzoek omvat alleen nog de meest noodzakelijke g'evailen.

Aan de Hoofdingenieur-Directeur van de Directie van de Wederopbouw en de Volkshuisvesting in de provincie Zuid- Holland is gevraagd om zijn gevoelen omtrent deze aangelegenheid ter kennis te brengen.

In afwachting daarvan stelden B. en W. voor om de vorenvermelde woningen onbewoonbaar te verklaren en de termijnen van ontruiming te bepalen op zes maanden, zulks voor zover de woningen zijn bewoond.

De heer van Zielst miste nog een slechte woning, n.1. die van Hollaar, maar de voorz. zei dat deze niet in het water had gestaan en apart aan de orde kwam.

Ir aiijs slaakte de verzuchting, „'t Is 't halve doii)!" Spr. had geen tijd gehad de woningen alle te gaan bezien, hij maande tot voorzichtigheid. Sommige eigenaren worden ook gedupeerd.

De voorz. merkte op, dat volgens een vaste limiet was te wei'k gegaan. Het zijn de ergste krotten en voor wie is een krot het ergst? Niet voor die er probeert nog wat uit te halen, maar degenen die er in moeten wonen! Door het vervangingsconLingent wordt het mogelijk om van lieverlede g'oede woningen in <le plaats te krijgen.

Deze huizen zijn zo slecht, «lat ze volgens moderne begrippen niet meer bewoonba,ar zijn. Meent de verhuurder dat het wèl kan, hel technisch rapport zegt van niet.

Natuurlijk zullen er stroppen vallen. Denkt men dat men voor zo'n krot een prijs krijgt als voor een villa, heeft men het mis! Er moet hier, om naar gezonde christelijke maatstaven ie kunnen leven, verandering komen. Spr. was in verschillende gezinnen geweest en had geconstateerd, dat het geen wonen was. Het zal echter nog enorm veel hoofdbrekens kosten eer het voor elkaar is, maar er moest nu worden doorgezet Een nieuw stuk beleid wordt ingeluid

Een nieuw stuk beleid wordt ingeluid vcor onze bevolking zei spr., een stuk maatschappelijk werk van uiterste noodzaak. Al gaat het niet ineens, er is nu een ,,stop", een ander kan er niet meer in. Wel kan de bewoning Lijdelijk worden verlengd.

De heer Peekstok meende dat er nog wel woningen bij waren die konden worden hersteld. „Volgens de techn. rapporten niet"

„Volgens de techn. rapporten niet" antwoordde de voorz. ,,De finantiële consequentie is ook

,,De finantiële consequentie is ook niet mis" meende dhr Peekstok. Er zijn tamelijke goede huizen bij, die zullen moeien worden afgebroken. De voorz.: Dat zullen woningen zijn,

De voorz.: Dat zullen woningen zijn, die op het urgentie schema het laatst zullen v/orden onderhanden genomen.

Overigens wat aan de buitenkant best is, kan van binnen slecht zijn. Als het over het geluk van de bevolking gaat mogen de kosten niet doorslaggevend zijn. Al zou een rib uit S'dijk's finantien moeten getrokken! Met elkaar zullen we de lasten moeten dragen. Dezer dagen was spreker in Middelharnis bij mensen die uit krotten waren gehaald en hem zeiden: ,,Nu beginnen we pas te wonen burgemeester!" De heer Blok had in tegenstelling met

De heer Blok had in tegenstelling met dhr Mijs 2 avonden het technisch rapport bestudeerd. Telkens kwam dan de vraag': is die woning er niet bij ? Maar de greep die gedaan was is goed en gedurfd. Spr. was er verblijd over. Wie in een nieuwe woning zit is blij uit het krot te zijn en het bestuur van de woningbouwvereen. is er ook mee verheugd. Spr. kon er ten volle zijn stem aan geven.

De heer Langbroek hoopte dat ook de aandacht aan de Westdijk ^ werd geschonken.

„Dit ligt ook UI het saneringsplan zei de voorzitter. Dat komt later aan de orde. Spr. verheugde zich dat het beleid van B, en W. werd onderstreept.

De heer van Zielst informeerde of in de afgekeurde woningen die leeg kwamen, tijdelijk gezinnen in konden worden ondergebracht.

„Dat wordt een kwestie van overleg met het gemeentebestuur" zei de voorz. Dit geldt lang niet voor iedere woning. Het belangrijke besluit werd daarna zonder stemmen aangenomen. Woonruimte-commissie. De heren v.

Woonruimte-commissie. De heren v. Zielst, H. V. Lenten, Koevoets, Peekstok en T. Koote werden in de woonruimtecommissie herbenoemd.

Banken of stoeltjes in de school?

Aan het slot kwam eeir aanvrage van het bestuur om de school met de Bijbel aan de orde, inzake aanschaf meubilair.

De heer v. Nimwegen merkte op, dat de Openbare School ook wel nieuw meubilair mocht hebben. Er waren banken van meer dan 80 jaar oud. De voorz. antwoordde dat dit t.z.t.

De voorz. antwoordde dat dit t.z.t. kwam. Het liep over beweeg'lijk meubilair, stoelen en tafeltjes, of banken.

De heer ^lok had in de stukken gezien, dat men zich beroept op banken, die niet voldoen aan de eisen van de schoolarts. Aan het advies geeft men echter geen gevolg, men schaft weer I banken aan en vraagt niet, of deze goed zijn. Spr. merkte op, dat het hoofd dit nu wel goed kon vinden, maar het hoofd kon vertrekken en een opvolger kon er anders over denken. Dan zit men met die banken.

De voorz. antwoordde dat de inspecteur de oude banken afkeurt na advies van de bou-w-mspecteur. Het bestuur moet dan nieuwe banken aanvragen. Nu zijn ze al gekocht, wij geven alleen geld voor banken die goed zijn, zei sprekei'. Het bestuur kan dat doen, het is auto

Het bestuur kan dat doen, het is autonoom, maar de risico moeten ze dragen. Voor de L.O.S. zullen we secuurder te werk gaan. De heer Peekstok: De lokalen zijn te

De heer Peekstok: De lokalen zijn te klein voor stoelen en tafeltjes.

De voorz. meende dat het wel kan. Men moest bij het ondei"wijs van het massale begrip tenig en meer individueel toepassen. Op de Jaarbeurs had spi'. prachtige schoolmeubels gezien. Als na verloop van tijd de klassegrootte is uitgevochten, moeten we aan moderner materiaal. D3.armee moet nu reeds rekening worden gehouden. De heer Knape (Secr. van de Bijz.

De heer Knape (Secr. van de Bijz. School Ver.) zeide in een schrijven een en ander te hebben uiteengezet. Beweeglijk materiaal past niet in onze school zei spreker. De banken die besteld zijn, zijn bovendien volgens de nieuwste prijs courant.

Weth. Dijkers bracht naar voren, dat voor gebruik bewegelijk materiaal, toestemming van de minister nodig was. „Dat zegt genoeg" liet de heer Knape daarop volgen, r

De voorz. meende dat aan de nieuwe methode voor onderwijs moet worden aangepast. Spr. zei niet dat de oude methode niet goed is, maar streefde voor het O.L.S. de nieuwe methode tot ontplooiing te brengen. ,,De tijd zal leren of het goed is" zei

,,De tijd zal leren of het goed is" zei do heer Knape nog, waarmee deze discussie werd besloten. -O-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Sommelsdijk verklaarde bijna tachtig woningen onbewoonbaar

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 september 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's