Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Raad van Herkingen stelde zich geheel achter rapport Prof. dr. Groenman

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Raad van Herkingen stelde zich geheel achter rapport Prof. dr. Groenman

Bouw van 5 nieuwe woningen met hoge iiuur

10 minuten leestijd

De raad van Herkingen kwam Maandagavond bijeen om een agenda van 17 pun-, ten af te werken. Hiaronder was ook de behand.eling van het rapport van Prof.^ dr. Sji Groenman, waar de raad zich ten volle achter schaarde. De samensteller werd er hulde voor gebracht. Over het punt ,,gemeentelijke indeling" werd voorts met geen woord gesproken. De notulen van de vergadering, waarin destijds op het voorstel van Ged. Staten afwijzend is beschikt, zullen mede naar het Prov. Bestuur worden gezonden. Belangrijk was het besluit tot de bouw van 5 nieuwe woningen aan de Kaaidijk, waarvoor een hoge huur zal moeten worden opgebracht. Aan het slot van de vergadering volgde een complimentatie aan het adres van de heer v. de Ster, die 12% jaar in dienst van de gemeente bleek te zijn.

De voorzitter burg. v. Heijst opende met gebed, waarna de notulen werden vastgesteld. Onder de ingekomen stukken was alleen een goedgekeurd raadsbesluit van Ged. Staten. Aan een inwoner werd een tegemoetkoming toegekend ex art. 13 der L.O. wet. Voorgesteld werd het verstrekken van

Voorgesteld werd het verstrekken van een bijdrage van 5 et per inwoner ten behoeve van de slachtoffers van de Watersnood in Oostenrijk. Dit voorstel werd goedgevonden. Het bedrag zal worden doorgezonden aan de Vereen. Ned. Gemeenten. Als alle gemeenten meedoen kan dit 5 ton opbrengen, zei de voorz. De leden van de Woonruimte-commis

De leden van de Woonruimte-commissie, de heren Logmans, Kalle, Geluk, v. W8,geningen en Hogerwerf werden als zodanig herbenoemd. •Dan volgde een voorstel tot verhuring

•Dan volgde een voorstel tot verhuring van grond aan de Scharloodijk en Molendijk. Deze stukjes grond waren vrijgekomen wegens opruiming van krotwoningen. Ze werden verhuurd aan M. Melissant, A. Melissant, J. P. v. d. Velde en D. Sluyter, op basis van 60 et per roede. De voorz. gaf verder een toelichting op de doortrekking van de weg aldaar en over verdere stukjes grond. Aangeboden werd de gemeenterekening en de rekening Armbestuur 1953. Tot nazien hiervan werden aangewezen de heren van Wageningen, v. d. Wende en Doomhein.

en Doomhein. Achter het rapport

De raad ging accoord om de bijdrage aan de commissie tot onderzoek van het voorstel tot herziening van de gemeentelijke indeling op Goeree Overflakkee, met 5 et te verhogen.

Vervolgens kwam het rapport van Prof. Dr. Sj. Groenman inzake de indeling van de gemeenten op Goeree Overflakkee aan de orde. De voorzitter stelde namens B. en W. voor ten 1ste zich achter dit rapport te scharen; ten 2e de notulen van de vergadering waarin over de herziening gemeentegrenzen beslist is, bij te voegen en ten derde aandacht te vragen voor de brief van Prof. Rijpperda Wierdsma, Inzake de gemaakte procedure fout. Zonder er een woord over te spreken nam de raad dit 3 ledige voorstel aan. Verder nam de raad het principebesluit aan, om in een e.v, hierop volgende vergadering van Ged. Staten met de raden. Prof. Groenman aan te wijzen, om het rapport te verdedigen. Ete sjMielweide

Ete sjMielweide

Voorgesteld werd een crediet van ƒ 4000.— beschikbaar te stellen voor het draineren van de speelweide en een strook grond langs de Grevelingenweg. De heer Hogerwerf vroeg waar het dieptepunt kwam voor afvoer van water.

De voorz. Uchtte een en ander aan de hand van de tekening toe. Het hoofdkanaal van de drainage werd 20 cm buis, de zijkanten 15 cm. Het voorstel werd goedgevonden. Geprobeerd zal worden het terrein nog dit jaar met gras in te zaaien.

Dan volgde een voorstel tot het verbeteren van de zijkanten van de oprit van de St. Elizabethstraat. Er werd een rapport over voorgelezen van de gemeente-architect, de kosten werden geraamd op plm. ƒ 500.—.

De heer Kalle sprak over een verbetering van de inrit van de Elizabethstraat, wat de voorz. liever later aan de orde zou stellen, bij e.v, doortrekking van die straat. Het voorstel werd aangenomen.

In bespreking kwam het voorstel tot het verbeteren van de haven en aanschaffing van een nieuw winwerk voor het Spui. De voorz. gaf er een toelichting op. Deze verbeteringen zijn geclaimd voor de rampschade, spr. hoopte dat het Ministerie de overschrijding van de termijn niet al te evivel zou duiden en het verzoek zou inwilligen.

De heer v. A Wende merkte op, dat gelet moest worden, dat er een beter winwerk kwam, als er geweest was. Bij de oude duurde het veel te lang eer het op en neer ging. Het was een duur zaakje (phn. ƒ 1500.—) laat B. en W. toezien, dat het een goed vwn wordt zei spreker. De voorz. antwoordde, dat B. en W.

De voorz. antwoordde, dat B. en W. daar aandacht voor had. Het voorstel werd aangenomen.

De heer v. d. Wende had gedacht dat er ook nog een voorstel zou zijn van verlenging van de havenpier, om de golfslag uit de haven te houden. De voorz. antwoordde, dat dit niet

De voorz. antwoordde, dat dit niet onder rampschade kon vallen. Aan het verlengstuk kan toch geen schip liggen.

Dit punt werd ampel besproken, B. en W. zouden het bekijken, maar de voorz. meende, dat voor de tienduizenden guldens dat het zou kosten, geen crediet zou worden toegestaan.

Weth. Witvliet zei wel, dat de schepen veel last van golfslag hebben in de haven.

„Vroeger trok de golf langs de leikade heen," zei de heer v. d. Wende.

„We zullen het in de gaten houden" besloot de voorz.

Voorstel tot het aankopen van grond aan de Scharloodijk van de Dijkring „Flakkee" ad ƒ 1.— per m2. Dit werd goedgevonden, als ook om ©en stukje grond van 200 m2 bij te kopen van mej. Zaaijer.

Bouw voor 5 nieuwe woningen Maar een hoge huur!

Dan volgde een voorstel, wat volgens de voorzitter B. en W. veel hoofdbrekens had gekost, nl. de bouw van 5 woningen aan de Kaaidijk en intrekking van een vroeger raadsbesluit inzake deze bouw.

De voorz. gaf een overzicht van de plannen, de huur zou echter op ƒ 11.25 per week komen. Uit het bestaande fonds voor huurtoeslag zou ƒ 2.50 per woning kunnen betaald, waardoor deze woningen op ƒ 9.— per week zouden komen. Op deze stand moet men dit ook kunnen verwonen zei spreker. De heer v. d. Wende vroeg of het

De heer v. d. Wende vroeg of het fonds daarmee niet in 't gedrang kwam voor andere betrokkenen. De voorz. meende van niet. Het valt

De voorz. meende van niet. Het valt of staat er mee, of de Kaaidijk herbouwd wordt of niet. De heer v. d. Wende was dit eens, hij

De heer v. d. Wende was dit eens, hij zag ook geen andere oplossing. Wel werd z.i. een zekere categorie van mensen bevoordeeld. De voorz. sprak dit tegen. De huisjes

De voorz. sprak dit tegen. De huisjes zijn nog kleiner dan die op het Adoptieplein en er moet met aftrek van de bijdrage uit het fonds toch nog een hoge huur worden betaald.

De heer v. d. Wende: Als er later huisjes van ƒ 11.25 komen, komen die mensen niet aan bod. „U gaat uit van een verkeerde hypo

„U gaat uit van een verkeerde hypothese" meende de voorz. Wij zijn niet in het voornemen meer van deze huizen te bouwen. Er worden aan deze huisjes bijzondere eisen gesteld. De heer Kalle vroeig, als er mensen

De heer Kalle vroeig, als er mensen zijn die in krotwoningen wonen, en een ander huis worden toegewezen, kunnen de mensen zo'n huis kopen? Dat is voordeliger meende hij.

„Natuurlijk kan dat" zei de voorz. We hebben nu berekend of het kan uit dit fonds en stellen voor deze 5 woningen bijslag uit te geven. We moeten hier een passend straatbeeld krijgen.

Toch zou ik maar proberen om ze van de hand te doen!" merkte de heer v. d. Wende op. • Het voorstel werd aangenomen. Ge

Het voorstel werd aangenomen. Gevraagd zal worden om een Rijksbijdrage voor deze bouw. Los hiervan zal worden gevraagd of de twee particulieren nu ook zullen gaan bouwen. Ook werd goedgevonden uit het fonds ƒ 2.50 per woning huurbijslag te geven. Aangegaan werd een vaste geldlening

Aangegaan werd een vaste geldlening ad ƒ 50.000.— bij de Bank van Ned. Gemeenten voor 30 jaar, tegen 3%%-

Bond vraag

In verband met de a.s. verbreding van de Molendijk (die was opgemeten') vroeg de heer Kalle alvast de bomen te rooien. Ze leveren veel hinder op voor beladen wagens zei spreker. De voofz. zou dat janmier vinden, om

De voofz. zou dat janmier vinden, omdat er toch al weinig boomgewas is in de gemeente. Het zal echter moeten. Spr. deelde mede dat B. en W. meer plannen had, die een grote investering vragen, o m. uitbreiding kleuterschool met speelweide, herstel van het monument de Visbank, assisteren bij de bouw van een nieuw Wijkgebouw, een brandweer-gebouw enz., waarvan moest worden afgewacht, of Ged. Staten dit alles zouden goedkeuren. Moeilijk kon nu op de plannen aan de Molendijk worden vooruitgelopen. De heer Hogerwerf bracht naar voren

De heer Hogerwerf bracht naar voren waar de Wijkzuster zou te komen te wonen, dit bleek geen punt te zijn voor bespreking in de openbare vergadering.

iDe heer v. d. Wende informeerde hoe het stond met het aanbrengen van de straatverlichting, waarop de voorz. antwoordde dat de Enago dit zeer spoedig zou afwerken. Dezelfde spreker vroeg hoe het moest met een scheefgezakte muur bij café v. d. Velde, waarop de voorz. zei dat dit particulier eigendom was. Was het opgegeven als rampschade, kan het langs die weg worden uitgevoerd. De heer Kalle bevestigde dat het was

De heer Kalle bevestigde dat het was opgegeven; de begroting voor herstel was phn. ƒ 200.—. De heer Doomhein stelde een vraag

De heer Doomhein stelde een vraag over herstel van kelders in de nieuwbouw, wat de volledige aandacht van B. en W. bleek te hebben. Er was reeds lang opdracht tot herstel gegeven, het ontbrak de aannemer aan het benodigde materiaal.

!Een jubileum

Aan het slot van de vergadering compUmenteerde de voorzitter de heer v. d. Ster, die op 1 October a.s. 12% jaar gemeente-secretaris en -ontvanger bleek te zijn. Er is reden voor een danktoon jegens God zei spr., die U deze periode kracht en opgewektheid gaf om uw werk te doen. B. en W. en de raad is verblijd, dat U deze mijlpaal hebt bereikt zei spreker. Hij bracht in herinnering de moeilijke tijd toen het ambt ter plaatse werd aanvaard, de bezetters hadden hem zelfs van zijn vrijheid beroofd en gevangen gezet. Gelukkig was er ook een goede tijd aangebroken, na de eerste evacuatie en de terugkomst van de bevolking kon aan de wederopbouw worden medegewerkt. De omvang van de administratie is sedert uw komst vertienvoudigd, dit bracht groter verantwoordelijkheid, maar U wist het altijd in goede banen te leiden.

Spr. schetste ook, hoe de ramp in 1953 veel werk had gebracht, het college van B. en W. had respect hoe hij met zijn assistentie door de berg van voorschriften enz. had heengewerkt. Herhaaldelijk had men aangeboden er een kracht bij te nemen, U wilde het echter alles hever zelf afwerken zei spr. Deze prestaties z\jn oorzaak U daarvoor in het openbaar te danken en te complimenteren, zei spreker, waarbij hij de wens voegde, dat God hem de kracht zou schenken om zijn werk nog tal van jaren tot heil van de gemeente voort te zetten. Namens de raad bood de voorzitter hem een grote fruitmand aan. De secretaris bracht hartelijk dank voor de geliikwensen en het fraaie geschenk. Hij noemde het een bevsdjs van grote erkentelijkheid voor een kleine verdienste. Zonder een dag verzuim wegens ziekte, had hij 121^ jaar prettig gewerkt in goede samenwerking met het college van B. en W. Wat de volgende 12% jaar zou brengen wist hij niet, hij had hoop dat het met de annexatie zou aflopen zodat hij zich ten volle voor de gemeente-administratie kon inzetten. De voorz. sprak tenslotte zijn verheuging uit, dat de gemeente-secretaris nu inwoner van de gemeente was en hoopte dat hij met zijn gezin vele jaren in zijn mooie nieuwe woning te Herkingen zou verblijven.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 september 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Raad van Herkingen stelde zich geheel achter rapport Prof. dr. Groenman

Bekijk de hele uitgave van woensdag 29 september 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's