Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Pogingen om de �Trechter� te Dirksland te verbreden

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Pogingen om de �Trechter� te Dirksland te verbreden

Gemeenteraad kocht daartoe een perceel aan

11 minuten leestijd

Woensdagavond vergaderde de raad van Dirksland. De agenda bevatte 18 punten, waaronder zich ecliter geen schokliende voorstellen of mededelingen bevonden. Tenzij de bewoners van de Nieuwstraat het plan tot riolering dier straat als zodanig willen beschouwen. Vrij belangrijk was ook wel het voorstel tot aankoop van een perceel, waardoor de ,.Trechter" verbreed kan worden Burgemeester van Heijst presideerde en alle raadsleden waren aanwezig. Het interessantste kwam aan het slot bij wijze van verrassing: een voorstel tot bouw van een repetitielokaal voor de muziek- en zangverenigingen enz. Hetgeen met instemming door de raad werd begroet.

Ingekomen stukken en mededelingen betroffen o.a.:

Bericht van het Centraal Verificatiebureau inzake gehouden controle van kas en boeken van de gemeente-ontvanger.

Goedkeuring van Ged. Staten op het raadsbesluit inzake aankoop van een perceeltje grond van de N.V. Rotterdamsche Tramweg Maatschappij.

Goedkeuring op het raadsbesluit inzake verhoging van het aantal aandelen in het andelenkapitaal van de N.V. Emgo.

Verslag van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim over het jaar 1953. Er werd slechts één verzuim gerapporteerd! Voorgesteld werd deze stukken voor

Voorgesteld werd deze stukken voor kennisgeving aan te nemen en dat geschiedde.

Voor de verbetering van de doorgang door de zgn. „Trechter" heeft de gemeente bij de inschrijving voor de verkoop van het woonhuis van de heer J. M. Hemmink ingeschreven voor ide som van ƒ 5000.—. Voor dit bedrag is dit pand niet gegund. Na verdere onderiiandehng met de eigenaar bleek deze genegen het pand onderhands aan de gemeente te verkopen voor ƒ 5250.—.

Overboekingskosten voor rekening van de gemeente. Aangezien de gemeente belang heeft bij verbreding van de huidige doorgang wordt voorgesteld tot aankoop van het pand over te gaan. Het bedrag van ƒ 5250.— kan dan in 10 jaren worden afgeschreven. Het pand zal na aankoop worden afgebroken en de vrijkomende grond voor de publieke dienst worden bestemd. Het voorstel werd aangenomen. De Centrale van Katholieke Militai

De Centrale van Katholieke Militaire Tehuizen heeft verzocht om een jaarlijkse subsidie uit de gemeentekas voor het stichten en instandhouden van KathoUeke Militaire Tehuizen. Aangezien uit deze gemeente geen R.K. in mihtairen dienst zijn, werd voorgesteld afwijzend op het verzoek te beschikken. De raad bleek het hiermede eens.

Overeenkomstig ingekomen verzoek om vervoerskosten voor een kind dat een u.l.o. school te Middelharnis bezoekt wordt voorgesteld een tegemoetkoming te verlenen ad ƒ 20.— per jaar.

Wedden verhoogt met 6%

Bij circulaire van 13 October 1954 geeft de Minister van Binnenlandse Zaken de gemeentebesturen in overweging, om de 6% bezoldigingsmaatregelen vanaf 1 October 1954 ook toe te passen voor het gemeente-personeel, overeenkomstig de Rijksregeling. Alzo werd voorgesteld. In verband met de circulaire van Ged. Staten d.d. 26 October 1954 werd voorgesteld deze loonronde ook toe te passen op de bezoldiging van de wethouders.

De heer Poortvliet stemde niet in met verhoging van de wedden der wethouders. Die behoeven er niet van te leven.

De voorz. zei, dat het een voorstel van hemzelf was en dat de heren het wel toekomen, 't Gaat maar om 6%. De heer Koon wees op de suggestie

De heer Koon wees op de suggestie van Ged. St.

,,Je behoeft niet altijd de zin van G. S. te doen!" vond de heer Poortvliet.

„Dat doen we ook niet!" attendeerde de voorz.

De heer Albrechts bestreed de redenering van de heer Poortvliet dat de wethouders toch inkomen hebben.

„U hangt het op aan de personen!" becritiseerdo de voorz. en de heer van Kempen viel daar bij, maar de heer Poortvliet vrierp het op verschil met de ambtenaren. Hij was principieel tegen! Men discussieerde nog wat verder,

Men discussieerde nog wat verder, waarbij de voorz. opmerkte, dat er wel ambtenaren kunnen zijn, voor wie het gemeentewerk bijzaak is.

Het voorstel werd tenslotte zonder stemming aangenomen.

In verband met de toetreding van de gemeente Ouddorp tot de Stichting is het noodzakelijk de gemeenschappelijke regeling der Stichting te wijzigen. Voor deze toetreding kon worden volstaan met een besluit van de gemeenteraden tot bewilliging in de toetreding van Ouddorp en een eenvoudige aanvulling der gemeenschappelijke regeling, waar in artikel 1' in dier voege wordt aangevuld, dat daarin Ouddorp wordt opgenomen.

De bijzondere schoolvereniging maakte wegens uitbreiding van het aantal leerlingen, de laatste tijd gebruik van de 2 bovenlokalen van de bijzondere bewaarschool. Voor het aanbrengen van een gasverwarming voor deze 2 lokalen vroeg de vereniging ingevolge art. 72 der l.o. wet 1920 gelden beschikbaar te stellen. De kosten van een en ander worden in totaal geraamd op ƒ 2000.'—.

Dit bedrag af te schrijven in 5 jaren. Werd aangenomen.

Vernieuwing riool Nieuwstraat

Meerdere malen zijn er klachten binnengekomen aldus deelden B. en W. mede dat de riolering, nog een oud gemetseld riool, in de Nieuwstraat verstopt zit en verzakkingen vertoont. Bij brief van 4 October j.1. is van de bewoners van de Zomerstraat weer een klacht ingekomen. Naar aanleiding van deze klacht heeft de gemeente-opzichter het volgende rapport gezonden.

„Dat deze riolering slecht, ja totaal versleten is, heb ik U reeds eerder bericht, in October 1949 deed ik U een plan met rapport en begroting toekomen, terwijl ik in November 1950 op» nieuw over deze riolering rapporteerde en een nieuwe begroting opstelde; ik hüop dat een en ander nog aanwezig is.

Aan deze rapporten heb ik niets toe te voegen, alleen zou ik vrillen vermelden dat wat ik toen vreesde werkelijkheid geVïTorden is en wij telkens de riolering, als zij weer eens ingezakt is, moeten herstellen. De riolering is verzakt, te klein van

De riolering is verzakt, te klein van diameter enz., zodat vernieuwing dringend noodzakelijk is. De begroting is door mij even opnieuw bekeken en kan m.i. gesteld worden op ƒ 4000.—.

Deze riolering is een oud stuk, dat bij het rioleringsplan in 1940 niet vernieu'Sivd is, het riool is te smal om schoon te iriaken, alleen ter plaatse van de putten kan de rommel worden verwijderd, de klacht van de aanwonenden is zeer zeker gerechtvaardigd; bij C. Zoon staat soms het plaatsje talank omdat het water niet wegvloeit .

De enige en afdoende oplossing is de vernieuwing van het riool.

Voorgesteld werd door B. en W. een gehele nieuwe riolering door de Nieuwstraat aan te leggen, die dan in de Winterstraat op het hoofdriool aansluit. De geraamde kosten van ƒ 4000.— af te schrijven in 20 jaren. De raad stemde met de noodzaak in.

Nieuw SheU-'xeservoir;

De N.V. Shell Nederland had toestemming verzocht voor uitbreiding van de ondergrondse benzinebewaarplaats voor de smederij van de heer J. L. de lignie op de Kaai, n.1. door het bijplaatsen van een ondergronds reservoir van 6000 liter. Voor de bestaande installatie wordt reeds voor het gebruik van gemeentegrond een bedrag betaald van ƒ 30.— per jaar. Voorgesteld werd tot ingebruik geving van de grond tot 31 December 1947, eveneens tegen een jaarlijkse vergoeding van ƒ 30.—. De totale vergoeding zal dan worden ƒ 60.—. Werd goedgekeurd.

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft onder dagtekening van 13 October 1954 een circulaire aan de gemeentebesturen gezonden betreffende een Nationale hulpactie ten bate van de vluchtelingen door het Rijkspersoneel; met een aanbeveling dienovereenkomstige maatregelen met betrekking tot een hulpactie van het personeel van de gemeente te bevorderen. Alzo werd voorgesteld en besloten.

Groene Kruis

Bij raadsbesluit van 19 Juni 1953 werd besloten aan de Vereniging „Het Groene Kruis" een renteloze geldlening te verstrekken van ƒ 15000.— voor de bouw en inrichting van het nieuwe wijkgebouw. De vereniging heeft uit anderen hoofd een bedrag van ƒ 1000.— ontvangen, zodat de oorspronkelijke toegezegde geldlening met ƒ 1000.— kan worden verlaagd. Ged. Staten hebben destijds aanmerking gemaakt dat de lening renteloos zou worden verstrekt. Zij gaven in overweging de geldende rente voor deze lening in rekening te brengen en het aan de vereniging te verstrekken subsidie daardoor zo nodig te verhogen. Voorgesteld werd thans een rente van 3%% in rekening te brengen. De raad keurde het goed.

Onderwijs

Het bedrag der uitgaven van het openbaar onderwijs werd voor 1953 vast gesteld op ƒ 31.79, bij 181 leerlingen dus totaal ƒ 5753,99. De vergoeding aan het bijzonder onderwijs werd vastgesteld op ƒ 7752.14.

Het aantal wekelijkse lesuren aan de 0.1. school voor het handwerkonderwijs bedraagt 12%. De bijzondere school heeft 7 verplichte leerkrachten, de maximale vergoeding is nu 7 x 3 3/16 is 22 5/16 X ƒ 73.54 (de taelonüig per lesuur aan de o.l. school) is ƒ 1640.46 en sociale lasten en niet-verhaalbare pensioenbijdragen. De werkelijke kosten aan de bijzondere school zijn ƒ 1254.79, zodat de vergoeding beneden het maximum blijft.

Bij raadsbesluit van 8 September j.1. werd ingevolge de Woningwet medewerking verleend voor de bouw van 8 arbeiderswoningen door de Woningbouwverenigii:^ ,Dirksland". Daarbij werd een voorschot verleend van ten hoogste ƒ 83600.—, af te lossen in 50 jaarlijkse annuïteiten, waaraan ten grondslag ligt een rentevoet van 31/2%. Ged. Staten maken daarentegen bezwaar, omdat het rijk bij de berekening van de huur er van uitgaat, dat de exploitatie van de woningen wordt belast met een rente van 4% 's jaars. Daarom geven Gedep. Staten ook in overweging de rentevoet van ide voorschotten nader te doen stellen op 4%. Werd ook goedgekeurd.

Desgevraagd deelde de heer Boon mede, dat er een hokje aangebouwd moet worden aan de achterkant de woningen.

Wijziging moest geschieden van de begroting 1954.

In de dienst 1953 was verantwoord wegens belastinguitkering uit het gemeentefonds volgens de ontwerp-fin. verhouding voor de jaren 1953 t.m. 1957 ƒ 27.541.66. Door wijzigingen in dat onwerp komt bij deze uitkering nog ƒ 23. 242.83 wegens aanvulling, betrekking hebbende op het jaar 1953. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de saldi-reserve op de kapitaaldienst.

Wegens belastinguitkering uit het gemeentefonds voor 1954 is tot dusver geraamd ƒ 48.879.78. Dit bedrag is berekend naar een uitkeringspercentage van 100%. Dit percentage kan volgens brief van de Minister van Financien worden verhoogd tot 108, waardoor een bedrag van ƒ 3910,38 ten gunste van de dienst 1954 komt. Wegens na-uitkering ondememings

Wegens na-uitkering ondememingsbelasting naar het saldo der rek. courant per 31 October 1954 is aan de gemeente ten goede gekomen ƒ 26.170.45. B. en W. stelden voor dit bedrag te verdelen over de jaren, waarvoor de huidige regeling van de fin. verhouding geldt dan wel zal gelden, namelijk voor 1953 — 1957 en aan elk der jaren 1954 tot en met 1957 een vierde of ƒ 6542.61 ten goede te laten komen.

Telefoonkosten waren te verhogen met ƒ 600.—.

Als gevolg van in deze vergadering genomen besluiten kwam ten laste van de dienst 1954 wegens afschrijving: aan koop woning Hemmink ƒ 525.—; gaskachels bijzondere school ƒ 400.—.

Het is de bedoeling met de afschrijving op de kosten wegens riolering Nieuwstraat te beginnen met de dienst 1955.

Verder werden aangebracht nog enkele wijzigingen van administratieve aard. De voorz. deelde mede dat Ged. St.

De voorz. deelde mede dat Ged. St. goedkeuring onthouden aan de gift van 5 et. per inwoner voor Oostenrijk.

Volgens Ged. St. behoort dat niet tot de huishouding der gemeenten.

Spr, deelde mede, dat het met de andere gemeenten overtuigd zal wordenen dat het nog officieel in de Raad komt. Spr. wdlde er eventueel de Kroon over laten beslissen. Hij wees er op, dat ons rampgebied veel hulp van Oostenrijk kreeg.

Als aanvullend agendapunt vroegen B. en W. ƒ 7500.— voor inrichting van een repetitielokaal voor de verenigingen. Daaraan is grote behoefte zo merkte de voorz. op. Men had al plannen maar werd opgehouden door zekere suggesties en mogelijkheden. Er zal wel iets los komen, maar het verdelen over de talloze moeilijkheden is moeilijk. Intussen moet Amicitia van hot na.ar

Intussen moet Amicitia van hot na.ar haar trekken en met de andere verenigingen zit het net zo. Reeds is een achterlokaal der school afgestaan, maar dat wordt hierdoor practisch aan het onderwijs onttrokken.

B. en W. hebben al plan voor een verenigingsgebouw, maar dat zal nooit de repetities kunnen opvangen. Als een nieuwe bijz. school komt kan die er voor dienen, maar dat kan nog lang op zich laten wachten. Weshalve het college nu voorstelde een houten gebouw op te richten. Dat zal geld kosten, maar B. en W. menen met ƒ 7500.— de verenigingen te kunnen helpen, af te schrijven in 10 jaar. Uit de huur kunnen vuur en licht en wellicht onderhoud betaald kunnen worden.

De heer van Es vroeg of men een bestaand houten gebouw kan overnemen.

De voorz. antwoordde dat men wel het kampgebouw uit Melissant kon krijgen, maar dat is niet erg dienstig. Men moei. er ook de fundamenten bijnemen. De heer Poortvliet noemde het plan

De heer Poortvliet noemde het plan sympathiek. Wel wenste hij dat de verenigingen niet iedereen maar op de repetities toelaten, zoals nu geschiedt.

De vooTz. deelde mede dat B. en W. het gebouwtje aan de Secr. Rooylaan willen plaatsen, aardig in het groen. De heer van Prooijen juichte het plan

De heer van Prooijen juichte het plan ook toe en vond het gevoel van B. en W. voor het cultureel leven ontwaken, hetgeen hij loofde. De voorz. protesteerde tegen idat ont

De voorz. protesteerde tegen idat ontwaken; het was nog niet zo gemakkelijk een oplossing te vinden.

De raad stemde volledig in met deze „verrassing", zoals de voorz. het noemde.

Rondvraag

In de rondvraag merkte de heer van Es op, dat de politie ieder een brandschel moet hebben, zoals bij de laatste brand wel nodig is gebleken.

De voorz. stemde daarmede in. De heer van Es vroeg naar de wijzerborden van de toren. Wacht dat op verlichten ?

De voorz. wilde hierop in geheime zitting antwoorden.

De heer 'i'an Es vroeg dan nog soepele toepassing van heffing reinigingsrechten van behoeftigen.

De voorz. noemde dit een zaak van sociale zaken. De heer van Prooijen wilde het jaar

De heer van Prooijen wilde het jaarbedrag verdelen over de gasrekeningen! ('t Bedrag is ƒ 5.— per jaar.)

De vooi'z. betwijfelde of ieder gas heeft. ,,Voor hoeveel zou het een bezwaar zijn om in twee termijnen te betalen,'' zo vroeg hij de heer van Prooijen af.

De heer Grootenboer achtte het doenlijk voor iedereen.

De heer Poortvliet attendeerde op gevaar van instorten van de gevel van het verbrande pand van fa. Bruinsel. De heer van Prooijen stelde voor om

De heer van Prooijen stelde voor om de vermakelijkheidsbelasting op te heffen voor entree's tot 50 et.

De voorz. vond dit iets voor de begroting.

„Dan ben ik er misschien niet!" deelde de heer v. Prooyen mee." „Voor de opbrengst behoeven we het

„Voor de opbrengst behoeven we het niet te laten" moest de voorz. toegeven, die beloofde dat B. en W. er op terug zullen komen.

Waarna geheime vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Pogingen om de �Trechter� te Dirksland te verbreden

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 november 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's