Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een banier der volken

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Een banier der volken

6 minuten leestijd

„ de wortel van Isaï, Die staan zal tot een banier der volken "

(Jesaja Jl : lOm.) De wortel van Isaï „zal staan tot een

De wortel van Isaï „zal staan tot een banier der volken."

Zo als wij in nood van watervloed of oorlogsvuur de klokken luiden, zo plantte men in de oude dag de banier hoog op de top der heuvelen.

Zo staat daar op Golgotha het kruis als het grote noodteken der wereld.

O volken hoort en ziet! De dag des oordeels naakt! Als zwarte wolken pakt zich des Heerea toorn tezamen vanwege zonden en ongerechtigheden. Hoe lange nog? O, schuil dan bij Hem! Want God de Heere heeft Christus Jezus voorgesteld tot een verzoening door het geloof in Zijn bloed; tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid. De banier was ook een teken van

De banier was ook een teken van overwinning-. Wanneer zij geplant werd op de muren ener belegerde stad, gaf zij bewijs er van, dat de plaats was ingenomen en de vijand vrajken moest.

De banier van de stad was oudtijds de hoofdbanier; als deze ontrold werd moesten aUe andere banieren worden Ingetrokken. En zo wordt van Christus getuigd, dat Hij de banier draagt boven tienduizenden. Door Hem moeten alle banieren wijken. Hij is de grote Koning van Sion; de Vorst Immanuël; van Wien de bruidskerk roemt. Zij heeft in Hem al haar kracht en heU. Bij Hem zinkt alles in het niet en zo vrij maar een weinig van Zijn heerlijkheid door het geloof mogen aanschouwen, moeten wij wel uitroepen: „Mijn Uefste is blank en rood en Hij draagt de banier boven tienduizend."

Israël zal die banier verachten. In hun wettische eigengereohtigheid verwierpen zij de hun beloofde Messias. Zijn bloed hebben zij over zichzelf en hun kinderen ingeroepen. En dat bloed komt over hen wijl de Joden volharden in hun verwerping vein Sions eeuwige Koning.

Neen, niet in Kanaan zal de banier wapperen, maar üi het heidenland. Zij zal met haar bloedrode banen spreken van recht; recht dat zich niet laat verzetten, maar bloedstorting eist — die bloedrode banen zullen spreken van het bloed des Lams, dat gestroomd heeft op Golgotha. Zij zal het teken, zijn der verzoening en oproepen tot de heirweg naar de heiüge bergen, van het hemels Jeruzalem. Maar, zo vraagt ge, zal deze profetie

Maar, zo vraagt ge, zal deze profetie wel ooit vervuld worden? Is het niet rondom wolken en donkerheid? En toch. God mist Zijn doel niet met

En toch. God mist Zijn doel niet met de zending van Zijn Christus in deze wereld. Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.

En als Israël 't niet vril, dan vindt Hij toegang bij de heidenen. Zij zullen vragen naar de wortel Isai! Dat vragen in "t heidenland kwam reeds uit bij Zijne geboorte in Bethlehem; daar zien wij de Wijzen uit het Oosten vragen naar de geboren Koning der Joden, en beluistert uit hun mond het gebed van een naar verlossing smachtende mensheid. Zo is het reeds geweest en zo zal het

Zo is het reeds geweest en zo zal het zijn. Jar de wortel van Isaï zal staan tot een banier der volken. Die wortel is de weg, de waarheid en het leven! Christus is de banier, die door Zijn kracht Zijn volk uit de geestelijke doodstaat opwekt en tot Hem roept. Al wonen zij aan de uitersten der aarde, Hij vergadert hen; al zijn zij geklommen in de top van de mast hunner eigengerechtigheid, gelijk Paulus, Hij vernedert hen; al zijn zij verzonken in de modderpoel der ongerechtigheid, gelijk Manasse, Hij trekt hen er uit.

Deze banier roept door het krachtig en levend Woord Gods met onwederstandelijke kracht. Geen machten der hel, geen banden der zonde vermogen iets tegen deze banier. Alle banden moeten brelien. Hier komen verloren zondaren, met de koorden der veroordeling om de hals, gevoerd met smekiagen en geween, om him Rechter om genade te bidden; hier vluchten gans radelozen, voor wien alles te kort schiet om him naaktheid voor God te bedekken, tot de banier Christus, bij Wien hulpe besteld is als bij de Held, Die verlossen kan. Dood- en doemschuldigen worden onder deze banier samen gebracht; gans verloomen en verdorvenen worden hier vergaderd, opdat zij voldoening vinden voor hun schuld en reiniging van hun zonden. Die banier roept: komt tot Mij, die vermoeid en belast zijt. Deze banier staat tot volkomen verlossing van alle gebondenen, wajit het jaar Zijner verlosten is gekomen. Onder die bloedrode banen wordt verzameld een zaUge schare, die niemand tellen kan.

O, welk een banier is toch Christus voor Zijn ellendig en arm volk. Werd een banier hoog opgeheven. Hij nodigt op te tinnen van de hoogten der stad: Wie is slecht, hij kere zich herwaarts en tot de verstandeloze zegt Hij: komt, eet van Mijn brood en drinkt van de wijn, dien Ik gemengd heb. O, volk van God, zoekt Christus tot

O, volk van God, zoekt Christus tot uw toevlucht en Hij zal u vrede bestellen. O, lezer, neemt als een gans verlorene

O, lezer, neemt als een gans verlorene uw toevlucht tot Hem! And're toevlucht is er geen! Weet, deze banier Christus staat! Hij

Weet, deze banier Christus staat! Hij kan niet weder omlaag gehaald worden. Hij is geplant in de hemel, aan de rechterhand des Vaders. Hij is Overwinnaar! En die overvrinning lag reeds in Zijn komst in het vlees en door geheel de weg Zijner diepe vernedering. Hij is de Leeuw uit Juda's stam, Die overwon.

Wilt gij een bewijs van uw overwinning, volk van God? Zie op deze Banier! In u zelf is het verloren. Eeuwig verloren. Geen ogenblik kan Gods volk staande blijven. Maar Christus is de Overwinnaar en in Hem en door Hem triumfeert Zijn volk. Hier doen zij dat reeds door het geloof. Elke geloofsoefening is een overwinning op al de vijanden. En eenmaal zullen zij eeuwig triumpheren en de kroon der overwinning dragen. Er is dus voor Gods volk geen nood, ook niet in de donkerste en bangste tijden. Wees dan verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en verre van verschrikking, want zij zal tot u niet naken. Noig een weinig strijds en gij zijt eeuwig thuis. Hoort, hoe de vreemdelingen in Me

Hoort, hoe de vreemdelingen in Mesech zingen hun lied onder de bloedrode banen dezer heerUjke banier Christus:

Rust mijn ziel, uw God is Koning! Heel de wereld Zijn gebied. Alles wisselt op Zijn wenken. Maar Hij Zelf, verandert niet!

Katwijk aan Zee. ids. N. DE JONG

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Een banier der volken

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 11 december 1954

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's