Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vervolg raadszitting Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vervolg raadszitting Middelharnis

Antwoord van burgemeester Rijnders op de algemene tescliouwingen

9 minuten leestijd

In ons vorige nummer hebben wij — zij het verkort — de algemene beschouwingen van de vele sprekers opgenomen. De voorzitter burgemeester Rijnders had tot taak de antwoorden, al zei hij er bij, dat hij dit, gezien de uitgebreidheid niet „uitputtend" zou doen. Het .deed hem goed, dat het „Blauwboek" (een samenvatting van de begroting 1955), door alle leden een zeer gedegen stuk was genoemd. De voorzitter begon met te zeggen, dat de dynamiek van de tijd een verkorte periode van overwegen nodig haid, al zou B. en W. deze liever breedvoeriger met de raad bespreken. Toezegging de snelheid van besluiten te beperken kon niet worden gedaan al zou het college dit proberen. De opmerking dat xt vaak credleten nadien worden gevraagd, hgt in de stijging van materiaalprijzen enz. die zich vaak nadien voordien. De toename van de eind-saldi na de ramp beschreef spr. dat we eerst rampgebied waren, toen wederopbouwgebied en nu midden in het begrip voorzieningsgebied zitten. Deze voorzieningsfase is nog niet bereikt, talrijke wensen kunnen niet worden gehonoreerd. Br is veel op technisch gebied dat

Br is veel op technisch gebied dat uitvoering vj-aagt, naarmate wij in de voorzienmgsfase komen, zal er een afvloeiing plaats hebben in de technische dienst, doch slechts over enige jaren. Teruggang volgt eerst wanneer het werk tenigloopt, b.v. de sector woningbouw, wat in 1957 het geval zal zijn. Op de vraag hoe de dienst in elkaar zit, verwees spr. naar het Blauwboek al wilde hij de leden «üt nog wel nader toeUchten. Om snel, doelmatig bestuurlijk te

Om snel, doelmatig bestuurlijk te werken, is vaak een besloten zitting- nodig om de raad inlichtingen te geven. B. en W. wilden deze besloten zittingen niet beperken.

Finantiën

T.a.v. de finantiën deelde B. en W. het standpunt van dhr. Koppelaar niet. Eerst moeten besluiten genomen zijn in de raad, id)ie Ged. Staten beoordelen en is dit oordeel gunstig kan men met dit goedgekeurd raadsbesluit naar de minister. Binnenlandse zaken doen geen uitkering, of de rekening moet bekend zijn. Het totaal van de inkomsten en uitgaven speelt hierbij een rol. Niet met een half uurtje praten — er wondt vele uren gepraat op de griffie zei spr. — maar eerst moeten die 2 besluiten er zijn. Spr. vond het begrijpelijk dat den Bnel als voorbeeld was gesteld, voor iedere gemeente is de uitkering echter met gelijk. Voor Middelhamis ligt het te laag, alles wordt door B. en W. in het werk gesteld de Centrale Overheid! te bewegen tot andere bedragen te komen. De burgerij behoefde van dit tekort geen zins te schrikken, vaste zekerheid kon niet worden gegeven maar spr. meende dan toch, dat het ministerie de billijkheid van een verhoogde bijdrage zou inzien. Spr. vond het onjuist dat de regering van de hoogconjunctuur profiteerde (hoge belastingen) en de gem.eenten (die geen belastingen kunnen heffen) niet. Er komt een uitkering voor 1 Jan. 1955, hoe hoog is niet bekend. Spr. wees van de hand idiat te royaal was omgesprongen met de gemeente-ftnanciën, wijst U dan aan welke posten verlaagd kunnen worden zei spr.

Er zijn talloze posten op de begroting die wankel zijn: schoolgelden, onzekerheid materiaalprijzen. lonen en salarissen. De inkomstenbronnen zijn op, hogere locale belastingen opleggen is niet mogelijk.

Wat de reinigingsdienst betreft, wilde B. en W. proberen het vuil inplaats van 2 X per week, 3 x per 14 dagen op te halen. Er komt dan een aparate dienst voor bedrijfsvuU. Ook zal naar een andere stortplaats worden omgezien

Groene Kruisgebouw

Dit is geen overheidszaak zei spr., al wordt het door B. en W. gestimuleerd. Het gebouw komt aan de Langeweg naast het Hoogheemraadshuis en spr. hoopte dat het in 1955 zou verrijzen.

Diversen

Telefoongebruik wordt beperkt. Gebruik hiervoor alsmede van de gemeente-auto, wordt verrekend in administratie. Betreffende sport- en speelvelden ligt het niet in de bedoeling op Zondag wedstrijden enz. toe te staan. B. en W. wil voor voetbal de Zaterdagmiddag (Engelse Zondag) bevorderen.

De noodwoningen, zullen pas in 1956 worden verkocht, tenzij ze nog niet kunnen worden gemist. Het verkeersobstakel aan de Steneweg voldoet aan de bepalingen van de wet. Er zijn (door de gemeente) knipperlichten aangebracht die voldoen. Over beter viitzicht op de hoeken komen de nodige voorstellen.

Wachtlokaal Havenhoofd. Met de A. N.W.B, is overleg gepleegd inzake een verkeersplein. 'M principe is de R.T.M, bereid te bevorderen dat er niet of weinig meer wordt gerangeerd. Er komt een gelegenheid voor autobussen buiten de openbare vfQ^. Het doorrijden van de tram op het havenhoofd zal gevraagd worden. Het wachtgebouw aan het havenhoofd is een particuliere zaak. Als Overheid zien we de noodzaak zei spr., dat het er niet is, is een hiaat. Een particulier wil op particuliere grondi (van de Rijkswaterstaat) een wachtlokaal bouwen, dit stagneert en is vervelend. Over een aantal telweken is 'komen vast te staan, dat 16.500 passagiers per week worden vervoerd. De noodzaak is er dus wel en B. en W. vrtl het helpen bevorderen.

De uitvoering van groenstroken in de gemeente gaat in overleg met Staatsbosbeheer, zoveel mogelijk zal de plaatselijke handel worden ingeschakeld. Het Jeugdcentrum zal vermoedelijk

Het Jeugdcentrum zal vermoedelijk een verkeersvorm krijgen voor alle organen, ieder met eigen levensbeschouwing.

T.a.v. hetgeen door dhr. Kleingeld was geopperd over de Openbare School, merkte spr. op, dat er geen adviezen van voorstanders van de lO.L.S. waren binnengekomen. Uw bezwaar was toen formele behandeling, nu komt U met het bezwaar bijz. onderwijzeres, wat persoonlijk is. De belangen van de O.L.S. zijn volgens het college niet geschaadt zei spr., dan had,IJ dit idoor stemming tot uitdrukking moeten brengen. Kleuteronderwijs is onvoldoende ge

Kleuteronderwijs is onvoldoende geoutilleerd. Voorzieningen tot verbouwing zullen hela.as moeten wachten, wel kan een betere subsidieregeling worden tegemoet gezien.

Verbetering Frov. weg Middelharnis— Stad ligt aan de achterstan/d in het werk.

^rfemping kaai zal uit doelmatigheids-overwegingen moeten plaats hebben, al speet het spr.'uit stedebouwkundig oogpunt. De kwestie dienst Soc. Zaken zal na

De kwestie dienst Soc. Zaken zal nader bekeken worden. T.b.c.-onderzoek zal in 1955 weer plaats vinden, spr. verzocht de bevolking er achter te staan.

Politie. Er is meer politie-toezicht gevraagd, omdat er onvoldoende toezicht is buiten de bebouwde kom. Spr. had lof voor de politie die alles in het werk stelde alles vlot te laten functionneren. De outillage is echter onvoldoende, er is ook gevraagd een politie-jeep te stationneren.

Al zijn er excessen onder de jeugd, het is niet erger dan eLders. Onze jeugd leeft in ander wereldbeeld, dan 25 jaar geleden. Het is nodig in kader methodisch te werk te gaan om de jeugd te vangen, van de zijde van de kerken idiende men daar oog voor te hebben. Het werk in Diekhuus is maatschappelijk werk om de jeugd te binden. Er moest wel worden gezorgd de verantwoordelijkheid niet te verleggen uit het gezin naar deze dienst.

Voor een verloskundige waren oproepen gedaan •.— men is niet geslaagd. He uitbreidingsplan moet gezien worden als een richtlijn; nagegaan zal worden de O. Achterweg te verbeteren. De jeugdverkeersbrigade was m.et de Hitler-Jugend niet te vergelijken; opvoedkundig was Invoering bij het huidige verkeer noodzaak. 'Over de ontwikkeling van de haven zijn voorstellen te wachten. Betegeling trottoirs en betaling erfpacht heeft met elkaar niet van doen. Het totaal vergt een paar ton, wat successievelijk wordt uitgevoerd.

Nieuwbouw en huren

E3en van de belangrijkste vraagstukken is de Volkshuisvesting. Krotopruiming wordt voorzichtig uitgevoerd. Aan de bouw nieuwe woningen zxtllen een zestigtal worden toegevoegd. Dat betekent dat 120 mensen zullen zijn geholpen. De hogere huren geven zorgen, het is echter een beleid van de regering. Tot nu toe zijn er geen moeilijkheden. Als er een daling komt in de lonen, zal de regering zich moeten aanpassen.

De gedachte aan een VolkscKedietbank is nieuw; B. en W. zal het bekijken.

De woningen aan het O. Voorgors worden incidenteel verbeterd, de huren worden naar verhouding verhoogd. De heetwatervoorziening zal bekeken worden. Spr, richtte dankwoorden tot het bestuur van de Woningbouwvereniging en van de woonruimte-commissie. Negentig woningen zullen volgend jaar klaar komen.

Spreker stelde het op prijs diat de raad B. en W. critisch steunde, wij zullen de raad steunen zo zei hij en besloot met te zeggen overtuigd te zijn, indien het werk niet geprojecteerd is op het Koninkrijk Gods dat het dan vruchteloos is en hoopte op de zegen van de Vader in de hemel, om de arbeid in 1955 te begeleiden.

Repliek

In de repliek die volgde informeerde de heer L. v. d. Waal naar 3 niet genoemde technici, die volgens de voorz. waren uitgeleend. Dan werd nog gesproken over de verhoogde huren woningen O. Voorgors die ƒ 3.30 per week bedragen. De huur komt dan op ƒ 6.— é, ƒ 7.—• per week, wat de algemene huur is voor behoorlijke woningen. Over de Volkscredietbank betoogde de heer Kr^gsman dat sparen beter is dan op afbetalüiig kopen. Moest de schuur aan de Steneweg weg, verzocht spr. soepele behanidleling, daar dit een levenswerk is van de eigenaar. Tot dhr. Kleingeld zei spr., dat de angel in de staart zat (het was de laatste spreker) Kleingeld schijnt het nodig telkens te zeggen, waarom hij van de P. v. d. Arbeid is. Bij het mandement haalde hij de Bergrede aan — socialisme en christendom is niet verenigbaar zei spr., de enige basis is Jezus Christus en de Bijbel. Het kamerlid Stapelkamp zei eens terecht: suiker en marmer laten zich niet verenigen!

Mevr. v. Groningen brak nog een lans voor een Volkscredietbank en dhr. Klein geld pareerde op de aanval van dhr. Krijgsman dat men in de P.v.d.A. ook christelijk kan zijn. Tot de voorz. zei spr. betreffende de benoeming onderwijzers O.L.S., dat men eerst tot de ontdekking kwam wat er gaande was, toen de agenda in de bus lag. Tijd voor uitwisseling van gedachten was er toen niet meer.

Artikelsgew^ze behandeling van de begroting.

Bij de artikelsgew^ze behandeling van de begroting die volgde werden geen opmerkingen van betekenis gemaakt. Dhr V. d. Waal stemde tegen de bijdrage Flakkeesche Gemeenschap. Op voorstel van mevr. v. Groningen werd de subsidie voor rheumabestrijding op ƒ 102.— gebracht. Dhr. Beversluis sprak nog over de verHchting slopjes Westdijk en dhr. Koppelaar over verlichting O. Voorgors zowat bij no. 10, wat beide zou bezien worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's

Vervolg raadszitting Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van woensdag 15 december 1954

Eilanden-Nieuws | 4 Pagina's