Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Herkingen heeft een goed sluitende begroting 1954

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Herkingen heeft een goed sluitende begroting 1954

Er wordt een brandweergarage gebouwd met een toren van 15 Meter hoogte.

8 minuten leestijd

De raad van Herkingen vergaderde Zaterdagmorgen 18 Dec, ter afhandeling van de gemeentebegroting- 1954 die goed sluitend kon worden gemaakt. Er werden in deze zitting belangrijke besluiten genomen, o.m. de bouw van een nieuwe brandspuitgarage met vergaderlokaal en verdere genaakken, waarvan een toren van ongeveer 15 m. hoogte zal worden gebouwd. Bovendien viel een besluit om de Molendijk te verbreden en zal er een beplantingsplan worden uitgevoerd, waardoor Herkingen geheel in 't groen zal worden gezet. 'De bebouwing van de Kaaidijk, waar ook het Groene Kruisgebouw komt zal de aanblik zeer verfraaien. Er'is de laatste jaren veel tot stand gekomen, de kleinste gemeente van ons eiland is er een die er zijn mag.

De Molendijk zal worden verbreed

De voorz. opende met gebed en richtte daarna een woord tot dhr. Hoogerwerf, die na een ondergane operatie weer tegenwoordig was. Spr. wenste hem algeheel herstel toe.

De notulen werden vastgesteld. Ingekomen stukken.

Procesverbaal controle van kas en boeken der gemeente en andere instanties; goedgekeurde raadsbesluiten.

Koninklijk Besluit op het reiadsbeslult van 1« Mei dat tot onteigening van het stukje grond gorzen en slikken in het poldertje kon worden overgegaan.

De onderhandelingen met de pachters kunnen nu worden gevoerd en 'afgewisseld. Schrijven van Ged. Staten met betrek

Schrijven van Ged. Staten met betrekking tot de wedde van de Wethouders om deze met 6% te verhogen. Hiermee ging de raad accoord. Er was ook een nieuwe reigeling afgekomen om de bezoldiging der gemeente secretarissen in kleinere gemeenten te herzien. De verschillende Bonden willen dit ter

De verschillende Bonden willen dit ter bevoegder plaatse aanhangig maken en roepen de steun in van de gemeenteraden „Laten we het welvaartspeil maar opvoeren" zei de heer v. d. Wende. De raad beloofde medewerking.

Met de Bank voor Ned. Gemeenten werd een overeenkomst aangegaan voor een crediet in rek. crt. tot ƒ 40.000.— voor het jaar 1955.

De verordening houdende toekenning van een uitkering van de 6% verhoging op het salaris gemeente-personeel. Werd goedgevonden.

Werd goedgevonden. Aan enige ingezetenen werd vergoeding verleend ingevolge art. 13 der L.O. wet ten behoeve van 2 schoolgaande kinderen. De kasgel'dlening groot ƒ 100.000.—

De kasgel'dlening groot ƒ 100.000.— werd voor 1955 verlengd, zulks met de Rijkspostspaarbank te Amsterdam.

Binnengekomen was een verzoek van de Ned. Herv. School en van de school der Ger. Gemeente om medewerking ingevolge art. 72 der I/.0. Wet 1920 voor aanschaf leermiddelen, wat werd goedgevonden.

M.a.s. werd mej. B. M. Soeteman als helpster aan de openbare bewaarschool van tijdelijk in vaste dienst benoemd.

Streekmuseum

Dan kwam aan de orde het verlenen van een jaarlijkse subsidie aan de Ver. Streekmuseum Goeree-Overflakkee. De voorz. lichtte dit punt toe. De dingen die historische waarde hebben op ons eiland, worden geconserveerd te Sommelsdijk dank zij de medewerking van die gemeente, die daarvoor twee antieke huisjes in de Kerkstraat heeft beschikbaar gesteld. Er bestaat veel belangstelling voor van de zijde van de bevolking, wat op de gehouden tentoon-stellinigen wel uitkwam. Het bestuur heeft een lening gesloten groot ƒ 10.000 waarvan rente en aflossing moet worden betaald waarvoor nu 5 cent per inwoner wordt gevraagd. B. en W. kon dit belangeloze streven hogelijk waarderen en stelde voor er toe te besluiten, waarmee de raad accoord ging. De overeenkomst met het destructie

De overeenkomst met het destructiebedrijf n.v. Gekro te Rotterdam werd opnieuw verlengd.

Afrastering Peuterdijk. Volgde een voorstel tot het vernieuwen van de afrastering lajigs de Peuterdijk nabij de woning van C. P. van Eek. De heer Kalle vroeg hoe het aan de

De heer Kalle vroeg hoe het aan de andere kant stond. Dhr. Struik meent daar aanspraak te maken op een strook grond. De voorz.: Dat zal moeten worden

De voorz.: Dat zal moeten worden aangetoond.

Weth. de Geus: Dat is als eens meer bekeken en het was z.i. moeilijk vast te stellen.

De voorz.: We zuUen dit na/der 'bezien. Het voorstel werd goedgevonden. Goedgevonden werd de wijziging ge

Goedgevonden werd de wijziging gemeenschappelijke regeling Drinkwaterleiding, door aansluiting- van Ouddorp. Aangenomen werd een voorstel op

Aangenomen werd een voorstel op verzoek van de Rijksgebouwendienst om de cel, (ter opberging van arrestanten) anders in te richten en te verbeteren.

Bij de wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de Vleeskeuringsdienst —• die overigens werd goedgevonden —• bracht de heer v. d. Wende ter sprake het verkopen van vlees uit de noodslachting. Hij stelde er prijs op, dat vlees van uit nood geslachte varkens en koeien in de gemeente, in eigen gemeente kon blijven verkocht.

Dit kon zo blijven volgens de voorzitter, de wijziging hield dit niet In.

Bouw garage voor de autobrandspuit

Er was een punt aan de agenda toegevoegd, n.1. de bouw van een brandweei-garage annex gemeentelijke bergplaats. De voorzitter bracht hulde aan de brandweerHeden voor hun ijver en acti-viteit; alle leden waren zelfs geslaagd als brandwacht 2e klas. Het was nodig dat dit corps een plaats kreeg waar kon worden bijeengekomen en waar tevens de spuit kon worden ondergebracht. Annex kon er een gemeente- Ujke bergplaats aan worden gebouwd. Architect Bolt uit Den Haag had een plan ontworpen dat de voorz. ter tafel bracht. Beneden komt de ruimte voor de brandweer-auto en boven het les- en ontspanningslokaal. Een fraaie toren is er bij geprojecteerd van niet minder dan 15 m. hoogte, die • gebruikt zal worden voor het drogen van slangen. De kosten belopen ƒ 35500.—, welk bedrag aflosbaar zou zijn in plm. 40 jaar. De begroting wordt er door verzwaard met ƒ 1000.— per jaar. Het ongerief voor de brandweer zal er mee worden opgelost daar de spuit thans in een houten gebouw is ondergebracht, en het corps een flinke ruimte krijgt voor les gelegenheid. De heer v. d. Wende had bezwaar te

De heer v. d. Wende had bezwaar tegen de plaats (eind Scharloo'dijk) bij de speelweide). Hij zag er concurrentie in van torens! Komt de ene toren niet te dicht bij de andere vroeg spreker. De voorz. meende dat dit niet be

De voorz. meende dat dit niet bezwaarlijk was. De toren was op deze hoogte ontworpen, omdat er neiigens een goed oriënteringspunt was.

De raad ging er mee accoord. Het gebouw zal de gemeente verfraaien en de raad vond de opzat niet overdreven.

! Verbetering woning Schoolhoofd

Besproken werd de verbetering van de woning van het Hoofd der Herv. School waarvoor ƒ 2000.— nodig was. De heer Kalle vond het bedrag te laag voor ƒ 2000.— doet men niet veel! Ook andere heren waren deze mening toegedaan.

De voorz.: Het rapport van de opzichter behelst 18 punten die verbeterd moeten worden waarvoor plm. ƒ 8000.— nodig zou zijn.

B. en W. willen het zuinig aan doen en meenden dat het met ƒ 2000.— toekon. De bewoner zou met verbetering tot dit bedrag hoopt te-vreden zijn. „Wil het schoolbestuur het huis niet kopen" -vroeg dhr. Kalle?

„Ik zou het nooit kopen!" opperde de heer v. d. Wende en de voorz. meende ook dat er geen ambitie voor was.

De voorz. las het rapport van de gem architect nog eens voor, voor ƒ 2000.— kon er heel wat worden gedaan.

De heer Kalle vroeg naar de huur, (die ƒ 7.-— bedroeg). Kunnen we die niet verhogen vroeg spreker?

„We krijgen toch huurverhoging zei de voorz.

B. en W. bleken van goede vrille te zijn en spr. stelde voor een crediet te verlenen van ƒ 2000.—, zou het hoger worden -vroeg hij mandaat tot uitvoering.

Besloten werd zoals de voorz. het voor gesteld had. Verbreding Molendijk

Dit was een punt dat reeds lang op de verlangUjst stond. De Molendijk heeft nu een breedte van 4.60 m., wat nu op 6 m. tussen de trottoirbanden is geprojecteerd. Er staan thans linde-bomen, die zullen komen te vervullen. Aan de kant van de dijk zal een keerwand worden gebouwd.

De voorz. wilde dit later bezien en toch enige beplanting aan te brengen van sierboompjes. De bestaande trappen zullen worden gewijzigd in beton, de trottoirbanden zullen fors worden, zo dat er niet met auto's kan worden opgereden. De trottoirs worden betegeld, het wegdek wordt geteerd. De raming voor het totaal is ƒ 27.500.—. Overleg moet nog worden gepleegd met de betreffende eigenaren van strookjes grond. De voorz hoopte dat overeenstemming zou worden verkregen. Het wordt een prachtverbetering, ook voor de bewoners. Het kan worden gefinancierd al geeft het een ernstige knauw aan de onvoorziene. Ged. Staten zullen het toetsen op de noodzakelijkheid, wat B. en W. met klem zullen verdedigen, omdat het nodig is bij het huidige verkeer.

De heer Hogerwerf informeerde hoever de verbetering kwam, waarop de voorz. antwoordde vanaf dhr. Huizer tot dhr. Neels.

,,Waarom niet het gehele stuk -vroeg dhr. Kalle! Dan wordt het een egaal geheel.

De voorz.: Dit is niet eenvoudig en niet zo noodzakelijk. De kosten worden er ook hoger door.

De heer v. d. Wende: Ik ben blij met dit voorstel. Indertijd heb Ik het eenvoudiger voorgesteld, al had ik dit toen al in mijn gedachten.

Weth. de Geus: Het wordt ook een prachtverbetering bij de Lignie. Daar stroopt het verkeer altijd.

Het beplanttngsprobleem op de Molendijk werd nog doorgesproken dit zou later nog eens worden bezien.

Het voorstel werd z.h.s. aangenomen. Dan volgde een stemming voor de leden van de commissie tot wering van schoolverzuim. De heren Coenradi, J. C. Kalle en C. Huizer werden herkozen, in de vacature Neels werd uit de gestelde voordracht dhr. Visser benoemd.

Herbenoemd werdl de heer B. Elvé, arts te Dirksland tot gemeente-geneesheer op een jaarwedde van ƒ 150.—. Voorstel tot het verkopen van de Finse woning aan dhr. A. Dorst. M.a.s. werd goedgevonden deze woning voor ƒ 6500.— over te dragen.

Voorlopige vaststelling gemeenterekening dienstjaar 1953 en de rekening van het Burgerlijk Armbestuur 1953.

'Op voorstel van dhr. v. d. Wende als lid van de commissie werd tot goedkeuring besloten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's

Herkingen heeft een goed sluitende begroting 1954

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 december 1954

Eilanden-Nieuws | 10 Pagina's