Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Plaatselijk Nieuws

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Plaatselijk Nieuws

11 minuten leestijd

MroDEIHAKNIS

— Burgerlijke stand over Dec. 1954.

Geboren: 9 Dec. Aart, zv. J. Robijn en L de ^os; 11 Dec. Elisabeth, d.v. J. Koster en D. E. J. Witvhet; 19 Dec. Louiza Johanna, d.v. J. Razenberg en J. C Dorst; 23 Dec. Maria Adriaantje, d.v. A. Vijf huizen en C. N. Bouwens; 30 Dec. Adriana, d.v. P. Krijgsman en E. A Kaape; 30 Dec. Neeltje d.v. A. v. d. Sluis en S. A. Wesdijk.

O/orleden: 1 Dec. Jan Vroegindeweij, 83 jnar v.-ednr van A. Lugthart; 5 Dec. Eva van der Slik, 70 jaar e. v. C. van Dongen; 8 Dec. Pieter Jan de Korte, 79 jaar wednr. van A. Wielaard; 19 Dec. Jakob Smitshoek 78 jaar wednr. v. A. Buittndijk; 19 Dec. Cornells Noordijk, 93 jaar ongehuwd.

— Hedenavond is de neutrale Kleuterschool, Ring, aUiier voor iedereen ter bezi litiging opengesteld. Zoals men wee', is de Kleuterschool thans geheel opnu-uw gemeubileerd met de geschonken meubeltjes welke geschonken zijn door Radda Barnen. Mandag a.s. begint de school weer voor de kleuters.

SOMMELSDIJK

Mooie promotie.

— - einze vroegere dorpsgenoot de hee H. Knape is per 1 Januari bevorderd lot hoofdinspecteur van Politie, ambtenaar Ie klas, bureau Nassaukade te Rotterdam.

— Damuitslagen „Denk en Zet" Sommelsdijk van 3 Januari. Afd. 1 G. V. d. Sluys—Vis 0—2, Groe

Afd. 1 G. V. d. Sluys—Vis 0—2, Groenend ik—Krijgsman O—2, Drop—Bruggein a 2—O, Zoon—Noordijk O—2. Afd 2. Kaptein—Roetman O—2, Hoogzand—V. Brussel 1—1, Peeman—v. Lente 1—1, V. d. Sluys—Noordijk 2—O, Vonk—v. d. Welle 1—1, Peeman—Kaptem 2—0.

Af('. 3 Polder—Taaie 1—1, v. Gulik— Lodder O—2, Struijk—v. Nimwegen O— 2, Taaie—^Wielhouwer 2—0.

Afd. 4. Hollaar—V. d. Doel 0—2, A. Knap.j—Jordaan 2—O, C. Vis—Mosselman 2—O, V. d. Veer—Schellevis O—2, V d. Slik—F. V. d. Sluijs 0—2, Kievit— P. Vi I 2—0.

DIKKSLAJVD

— Opnieuw aan de dood ontsnapt. De heer J. Koot, die onlangs bij de brand in de Winterstraat ternauwernood kon woiien gered, ontsnapte opnieuw aan een groot gevaar. In het huisje aan de Rmg, waar hij thans woont, had hij de gasi-.aan open laten staan. De buren beiue kten een gaslucht en trokken op onderzoek uit. Weldra bemerkten zij een sissend geluid en een sterke gaslucht, afkomstig uit het belendende huis. De heer ICoot werd in bewusteloze toestand op "feijn bed aangetroffen. Men heeft hem naar het ziekenhuis vervoerd.

— Opsporing verzocht. Een bus van de firma Buijsse verloor tijdens het rijden aan i^e Staakweg een voorwiel. Gelukkig kjn de chauffeur de bus direct tot stilst; nd brengen, zodat zich geen persoonl;jke ongelukken voordeden. Het wiel 13 echter spoorloos. Waarschijnlijk IS het in een van de sloten terechtgekomen Men heeft zelfs met gummipakken aan ^'jzocht, maar alles tevergeefs.

— I»inivereniging Dirksland. De uitsiaget zijn:

Af( . 1. D. Wolfert—P. de Geus 2—0; Beijer -D. Wolfert 1—1; Beijer—P. Bakker i—1; Tamboer—J. Wolfert O—2; Kramer—Tamboer O—2; Beijer—J. Wolfert O—2; Beijer speelde een keurige partij tegen Bakker.

Afd 2. Witvliet—Tieleman 2—0; J. de Jong—Witvliet 2—0; C. Zoon—K. de Jong '—0; J. de Jong—L. Bakker O—2; De ee"ste verliespartij van K. de Jong, die to;h nog de leiding heeft. Af(i, 3. P. de Jong Kz.—Nieuwland

Af(i, 3. P. de Jong Kz.—Nieuwland 2—OiiVon—Nieuwland 2—0; Grevenstuk —Jelier 1—1; H. Zoon—K. Wolfert 2—0 P. 'de Jong Jz.—v. Ast O—2; Goedegebure—P. de Jong Kz. 2—0. Ook H. Zoon verloor zijn eerste partij. De vader deed het ditmal dus beter dan zijn zoon.

— Neerslag in de maand Dec. 50 mm. In dezelfde maand van vorig jaar 43,8 mm. Over het gehele jaar word 781 nam gemeten. In de zomer en herfst werd de meeste regen afgetapt. Hieronder volgen de cijfers van de laatste 5 jaar. In 1954 werd 781 mm gemeten; in 1953 565 mm; 1952 890 mm; 1951 760 mm; en m 1950 900 mm.

— Voor de Herv. Kerk werd in 1954 ƒ 4006.— aan vrijwillige bijdragen ontvangen.

— Burg. Stand. Geboren: Leendert Marinus z.v. L. van Dijk en M. A. Knops.

HEKKINGEN

— Drie personen raakten bewusteloos. De echtgenote van bakker E. S. hit Herkingen is Dinsdagmorgen tijdens haar werkzaamheden plotseling bewusteloos geraakt. Toen haar man naar de telefoon liep om een dokter te waarschuwen, viel hij eveneens bewusteloos neer, nog voordat hij had kunnen bellen. Het zestienjarig neefje van de bakker, dat als knecht in de bakkerij werkzaam IS, geraakte kort daarna ook in bewusteloze toestand.

Een inmiddels ontboden geneesheer achtte de toestand van de drie personen niet ernstig. De bakker is na enige tijd weer aan de arbeid gegaan, het knechtje werd evenwel naar zijn ouderlijke woning vervoerd en de vrouw zal enige tijd rust moeten houden.

Bij het direct ingestelde onderzoek dacht men aanvankelijk aan een defect geworden butagasinstallatie. Het is echter vast komen te staan, dat deze installatie niet de oorzaak is. Evenmin IS op dit ogenblik bewezen, dat de aanwezigheid van kolendamp als oorzaak moet worden aangemerkt.

STELLEND AM

— Gemeente SteUendam neemt 10 % voor haair rekening bij versterking van de dijken om het Molengors.

— Opbrengst Collecte Vluchtelingenhulp. De collerte welke vorige week in ons midden gehouden is, heeft ƒ 326,24 opgebracht.

— Aanbesteding. Bij de gehouden aanbestedmg van Dinsdag 4 Januari voor de bouw van een brug aan de Nieuweweg waren de volgende inschrijvingen: J. Ie Comte Sommelsdijk ƒ 16.900; A. Mans Melissant ƒ 18.100; Pa. Schermers Nieuwendijk (N.-Br.) ƒ 19.100; Fa. Bezuijen Ouddorp ƒ 20.600. Het werk is aan de laagste inschrijver gegund.

Woensdag j 1. voerden de waarnemend burgemeester van Stellendam de heer Moijses en weth. Visser besprekingen in Den Haag betreffende dijk langs het Molengors. In aansluiting hierop werd Donderdag het volgende telegram aan Z. Ex. de minister van Verkeer en Waterstaat verzonden:

Het gemeentebestuur van Stellendam verzoekt Uwe Excellentie de dijk, gelegen om het Molengors, die tot tweemaal toe geen bescherming bood aan de daar woonachtige inwoners van Stellendam, op een zodanig peil te brengen, dat een redelijke veiligheid gewaarborgd is.

Het gemeentebestuur verklaart zich tevens garant 10 % van de kosten voor haar rekening te nemen.

OUDDORP

— Koninkiyk onderscheiden. De heer Jac. Tanis, Oudel. weg 445, heeft de bronzen medaille m de orde van Oranje Nassau ontvangen, wegens zijn 40-jarig controleurschap aan de „Suikerfabriek Puttershoek".

— Ongelukken. J.1. Maandag kreeg de huisvrouw van M. een ongeval, toen zij een spekkuip naar de zolder hielp brengen. Een balkje viel op haar hoofd met het gevolg dat zij een gapende wond aan haar hoofd bekwam. De E.H.B.O. verleende de eerste hulp. — Dinsdag had een werkman van de

— Dinsdag had een werkman van de fa. Oisterwijk op het werk aan het Noorden het ongeluk van een vrachtauto te vallen waarbij hij een zware hersenschudding bekwam. Dr. Ruizeveld verleende de eerste hulp. Daar de verongelukte m Rotterdam woonachtig is, werd hij onder toezicht van de E.H.B.O. naar Rotterdam gebracht.

NIEUWE TONGE

— Burg. Stand over December 1954.

Geboren: Maria, d.v. J. J. Noteboom en W. Kreeft; Dirk Lambertus z.v. J. van Helden en L. Witte; Johannes z.v. J. W. van Oostende en A. v. d. Groef; Lieven z.v. L. Wesdorp en N. Schol; Teunis, z.v. F. van Noord en A. P. Bakker; Jan Leendert z.v. J. L. Gebraad en L. A. van den Doel.

Gehuwd: Bastiaan van Huizen, 20 j. en Maatje Holster, 20 jaar.

Overleden: Jannetje Hartvelt, wed, v. Leendert Karels, 87 jaar; Jan Holleman echtg. van Lena Noordijk, 65 jaar; Maria Jacoba Adnaantje Visser, d.v. Fr. Visser en A. Visbeen, oud 5 weken.

Aantal inwoners op 1 Januari 1955: mannen 1034, vrouwen 1030, totaal 2064.

— Kleuterschool. Mej. J. v. d. Mas alhier is benoemd tot waarnemend hoofd vn de kleuterschool Prinses Marijkvi. Mej. J. van 't Hof is aan de-::elfde school benoemd tot klasseleidster. — Schaatsbaan. De ijsbaan op het

— Schaatsbaan. De ijsbaan op het sportveld is weer onder water gepompt. Wanneer de vorst aan mocht houden dan kunnen de schaatsenliefhebbers hieifvan weer genieten.

OUDE TONGE

— Loop der bevolking over 1954.

Het aantal inwoners bedroeg op 1 Januari 1954 1314 mannen en 1927 vrouwen. Er werden daarna 37 jongens en 28 meisjes geboren. 9 mannen en 5 vr. kwamen te overlijden zodat er een geboorteoverschot was van 51 personen.

Het aantal ingekomen personen bedroeg 78, 35 mannen en 43 vrouwen. Het aantal personen dat de gemeente

Het aantal personen dat de gemeente verliet was echter weer beduidend groter n.1. 141, 64 mannen en 77 vrouwen, zodat 1954 een vestigingstekort vertoont van 63 personen. Trekken we het geboorte-overschot van het vestigingstekort af dan krijgen we nog een tekort van 12 personen, zodat het aantal inwoners van Oude Tonge per 31 Dec. '54 2599 bedroeg, 1313 mannen en 1286 vr. De vrouwen raken in de minderheid!

Het aantal levenloos geborenen bedroeg 1, het aantal huwelijken 22 en er kwamen 2 echtscheidingen voor. \

\ OOLTGENSPLAAT

Motorwagen botste op passagierstram. Geen persoonlijke ongelukken

De tram van d'e R.T.M, die Woensdagmorgen 5.40 van Ooltgensplaat vertrok kon bij station Den Bommel niet verder daar de motorwagen zonder stroom zat. De motor kon niet worden gestart terwijl tevens het licht uitviel. Het station te Middelharnis werd gewaarschuwd, vanwaar een bus werd gezonden om de volgende dienst te vervangen, terwijl ongeveer 7 uur een motorwagen naar Den Bommel vertrok om het treinstel op te halen, die de post voor de diverse plaatsen meenam. De bestuurder dhr. J. Noordijk had instructies de gestrande tram te Ooltgensplaat (of omgeving) op te halen en vermoedde niet dat deze op Den Bommel stond. Hij reed met een normale gang naar het station, waar met zou worden gestopt. Bij een wissel vóór het station zag hij evenwel de bestuurder van de gestrande tram staan, n.1. dhr. L. Razenberg, die tekens gaf om te stoppen. Toen pas kreeg dhr. Noordijk in de gaten, dat de tram op Bommels-station stond. Hij remde uit alle macht, maar wist de wagen toch niet tot stilstand te brengen, waardoor een botsing onvermijdelijk was. Van de beide motorwagens knapten de bumpers af en van de stilstaande wagen was de schade zeer aanzienlijk.

Voor de botsing echter geschiedde, sprong dhr. Noordijk uit de wagen en wist de conducteur dhr. J. Nauta en een monteur nog te waarschuwen die naar achter in de wagen hepen. In de stilstaande tram bevonden zich gelukkig maar enkele passagiers en de postconducteur (de tramconducteur stond ook buiten). Door de grote schok kwamen deze mensen door het rijtuig te liggen, maar niemand van personeel en passagiers kreeg gelukkig enig letsel van betekenis. De dienst werd tot in de loop van de dag met bussen onderhouden. — Slachtbewyzen. In de msiand Dec. 1954 zijn op de gemeente-secretarie 58 bewijzen voor huisslachting van varkens uitgereikt. — Motorfiets in brand. Aan de Lange

— Motorfiets in brand. Aan de Langeweg bij de 4e Zuid Boutweg weigerde de motorfiets van dhr. Joh. Bom Lz. Toen dhr. Bom probeerde hem weer op gang te krijgen vloog de motorfiets tijdens het starten geheel in brand. Van de „Jawa" bleef weinig meer over.

— Geslaagde operatie. Door dierenarts Frijlink van Middelharnis werd van de landbouwer C. Korteweg aan de Lange- Iweg een koe geopereerd aan de maag. ter verwijdering van een stukje prikkeldraad. De operatie is prima geslaagd eg^ de 1% jarige vaars maakt het weer best.

— IJkkantoor. De burgemeester maakt bekend, dat herijk van maten, gewichten en meetwerktuigen kan plaats hebben op het ijkkantoor te Rotterdam op iedere Dinsdag en Vrijdag van 9—12 uur en van 14—17 uur.

— Burg. Stand over Dec. 1954.

Geboren: Jan z.v. J. Duim en A. Bakelaar; Aren z.v. A. Koppenal en B. Kattestaart; Wilhelmus Petrus Maria, zv. P. J. Heintjes en E. M. de Boet; Lena Suzanna d.v. A. DUim en F. Hokke Adriana Jaapje d.v. P. Kamp en N. de Vos; Willem z.v. A. Groenendijk en J. M. W. Breeman; Lies z.v. J. J. v. d. Welle en M. Pieterse; Johanna Theodora Maria d.v. A. van Dravik en Th. M, Huibrechtse.

Overleden: J. J. Campfens, 59 j. weduwnaar van M. A. Boets.

Gehuwd: M. Kanters 31 jaar te Oude Tonge en L. de Vos 29 jaar; P. Vermaat 35 jaar en C. Westdijk 21 jaar; KL Blrkhoff 25 jaar en J. van Nimwegen 22 j.

Ingekomen: A. de Korte en echtgenote van Haaksbergen; B. C. Pijl van Ouddorp; G. Dam van Rotterdam; T. de Vos van Beverwijk; A. H. Verhoeven v. Noordbroek (Gr.); J. A. Hameeteman en kind van Ouddorp. Vertrokken: G. A. Ras naar Brielle;

Vertrokken: G. A. Ras naar Brielle; A. C. Hotting a.b. „Karel Dooirman'"; T. H. Bom naar Den Bommel; P. C. E. Verduin naar Rotterdam.

STAD AAN 'T HARINGVLIET

— Nieuwe bode. Door het bedanken van bode C. van Biei't voor de Vereen. Het Groene Kruis is dhr. T. van Biert als zodanig in diens plaats benoemd.

— Kerkeraad. Dhr. J. Peekstok heeft voor de benoeming als diaken in de Herv. Kerk moeten bedanken. Bij de Geref. Kerk is als ouderling gekozen dhr. C. van Damme Mz. en als diaken is herkozen dhr. C. L. van Sprang.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 januari 1955

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Plaatselijk Nieuws

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 januari 1955

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's