Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Installatie van dhr. J. W. Kommers als Hoofd van de School met de Bijbel te Sommelsdijk

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Installatie van dhr. J. W. Kommers als Hoofd van de School met de Bijbel te Sommelsdijk

12 minuten leestijd

Woensdagavond, 9 Febr. had in de School met de Bijbel de installatie plaats van de heer J. W. Kommers als hoofd der school.

De voorzitter, dhr. M. v. d. Boom opende de vergadering met het laten zingen van Ps. 123 : 1, Schriftlezing en gebed In zijn openingswoord heette spr. welkom de Inspecteur van het LJO. in de inspectie Brielle, dhr. S. J. Matthijsse, Burgemeester Rijnders en ds. de Smit, Chr. Geref. predikant.

Daarna ging de voorzitter over tot de installatie van het nieuwe hoofd. Voor de heer Kommers betekent dit een grote verandering, na bijna 18 jaar als onderwijzer aan de school te hebben gewerkt; maar het betekent ook een grotere verantwoordelijkheid. Hg wenste hem toe, dat de Heere alles zou schenken wat voor deze taak nodig is; om voor te gaan in het onderwijzen voor het maatschappelïjke leven, maar ook bij de kinderen aan te dringen op waarachtige bekering. Mevr. Kommers wenste spr. toe, dat zij haar man terzijde mocht staan. Vervolgens verkreeg de heer Kom

Vervolgens verkreeg de heer Kommers zelf het woord. Hij wilde eerst getuigen van zijn dankbaarheid aan het bestuur, dat hem bekwaam geacht had, om hem het hoofdschap op te dragen; ookaan de ouders voor hun blijken van medeleven; maar vooral aan God. Niets komt ons toe bij geval, maar alles uit Zijn Vaderlijke hand, zo ook deze benoeming. Spr. vond het gelukkig, bij de ouders reeds bekend te zijn; de band met bestuur en ouders lag er ai. De leer van het Oude en Nieuwe Testament vervat in de 12 artikelen des geloofs hoopt spr. steeds te onderwijzen. Als Gods Geest in de harten der kinderen ging werken, dan zouden ze weten, in zonde te liggen en schuldig te staan voor de Heere, maar ook, dat ze in Christus wederom in genade worden, aangenomen, zo velen als er de Heere toe roepen zal. Ook de andere kennis wilde spr. niet

Ook de andere kennis wilde spr. niet verwaarlozen, parate kermis, maar ook inzicht. Hij wenste er naar te streven,, dat onder zijn leiding het onderwijs goed zou zijn. Orde en tucht wenste hij rechtvaardig te handhaven en riep daarvoor ook de medewerking der ouders in. De grote personeelswisseling WELS ook niet zonder invloed op de kinderen. Onderwijzers en kinderen moesten aan elkaar wennen. Met de collega's onderwijzers hoopte spr. in vriendschappelijke geest om te gaan; ze konden rekenen op zijn hulp. Hij gaf hun de raad contact met de ouders te houden. Als taak van het hoofd zag spr. ook, op de hoogte te zijn met de gang van het onderwijs in alle klassen. Spr. richtte zich ook tot de schoolschoonhoudster en de dames van het handwerkpersoneel.

Officieel was nu zijn arbeid aanvaard. Spr. wenste het niet in eigen kracht te verrichten, maar hoopte dat er èn bij hemzelf èn bij bestuur en ouders veel gebed gevonden mocht worden.

Als eerste in de rij van sprekers voerde uu het woord dhr. Matthijsse, inspecteur van het l.o., die de heer Kommers hartelijk geluk wenste. Toen deze vacature ontstond, was het sprekers wens geweest, dat dhr. Kommers die vervullen zou; deze had als waarnemend hoofd getoond de capaciteiten te bezitten. Spr. wenste ook het bestuur geluk, 't Is zeer moeilijk goede hoofden te verkrijgen. Weinig onderwijzers melden zich voor

Weinig onderwijzers melden zich voor 't hoofdschap; gemakzucht, een zich onttrekken aan een verantwoordelijke taak, een opzien tegen de administratieve rompslomp; echt een teken des tijds. Ora et labora, zeiden onze vaderen, het tegenwoordige geslacht mocht dit woord ook wel eens meer gebruiken. Spr. wenste dit dhr. Kommers ook toe. 't Ts een moeilijke tijd, ook voor de kinderen. Maar we arbeiden in de Christelijke School, en dat woord houdt alles in.

Burgemeester RJjnders voerde nu het woord, Volgens de wet is het de taak van de overheid, zorg te dragen voor het Openbaar Onderwijs. DaamfLast echter gaat de zorg voor het Bijzonder onderwijs de overheid evenzeer ter harte.

Gaarne zag spr. rust in de gemeente t.o.v. deze beide vormen van onderwijs. De verantwoordelijkheid voor de keu

De verantwoordelijkheid voor de keuze van een school ligt primair bij de ouders. TJ kunt, aldus spr. medewerken, dat deze rust gewaarborgd blijft en zorgen, dat de eigen plaats van deze school in de samenleving gehandhaafd blijft. Geef bij het chr. onderwijs de volle inhoud aan het woord christelijk. U moogt werken onder het perspectief van een geopende hemel.

Ds. P. de Smit, Chr. Ger. predt. wenste dhr. Kommers geluk met deze promotie. Spr. dacht, dat dit toch wel het ideaal moest zijn van iedere onderwijzer. God geve u genade tot verwerkelijking van dit ideaal, dat niet zonder moeite verkregen is. De kerk heeft gedurig belangstelling te koesteren voor het chr. onderwijs. Spr. hoopte schooien personeel gedurig in het openbare gebed te gedenken.

In de pauze, die nu volgde werd koffie geschonken.

Daarna voerde eerst de heer Droogers het woord namens het personeel. In een bijzondere positie was dhr. Kommers gekomen, door van gewoon collega, hoofd geworden te zijn. Deze verhouding werd wel wat gemakkelijker, door dat er zoveel nieuw personeel aan de school gekomen is. Spr. zelf had eigenlijk alleen lange tijd met dhr. Kommers samengewerkt. De goede toon mocht bij het hoofd, maar ook bij het personeel in de omgang gevonden worden. Spr. wenste de heer Kommers gedurig wijsheid van Boven toe, en dat hij alle hulp en kracht van God aUeen verwachten mocht.

Namens de ouders sprak dhr. A. v. d. Laan, die bij de ouders er op aandrong, dat ieder doordrongen zou zijn van de noodzaak van een goede samenwerking tussen school en gezin.

De heer de Fockert sprak als hoofd van de Chr. Ulo School zijn functie bracht mee, dat hij de schoolhoofden wel eens beschouwde als „leveranciers" en daarom gesteld was op „goede waar".

In een soortgelijke positie verkeerde ook dhr. Groeneveld, hoofd der Chr. B.L.O. School Spr. wenste dhr. Kommers toe, de Heere veel nodig te hebben, ook in de vorming van zijn personeel.

De heer Wijnmalen hoofd der V.G.LJO. school, zelf nog maar kort hoofd, kon zich in de positie van dhr. Kommers levendig verplaatsen. Gedragen te worden door het gebed van de ouders vond hij een groot voorrecht, dat hij zijn nieuwe collega ook zeer toewenste.

De heer van Leeuwen sprak namens het bestuur van de Bossche School en ook als persoonlijk vriend. Hij wenste dhr. Kommers toe de kinderen tot zegen te mogen zijn voor dit leven, maar bovenal voor het toekomende leven.

Tenslotte sprak nog dhr. Jongsma, in wie veel omging deze avond. Spr. kon door doofheid het chr. onderwijs niet meer dienen. Vele herinneringen verbonden aan deze school, waaraan hij ook gewerkt had. Twee van zijn oudleerüngen zaten nu aan de bestuurstafel. Spr. schetste de rijke taak, die in dé kracht des Heeren kan en zal gelukken. Dhr. Kommers dankte alle sprekers

Dhr. Kommers dankte alle sprekers voor hun wensen en had voor allen een passend woord. Hij dankte ook de voorzitter voor de woorden gesproken tot zijn moeder, die deze avond ook aanwezig was. De vergadering werd door dhr. H. v. d. Doel, de tweede voorzitter met dankgebed gesloten. openbare lagere school met ingang van 1 Maart, alsmede ontheffing van hdmaatschap comm. wering schoolverzuim B. en W. stelden voor op de meest eervolle wijze ontslag te verlenen onder dankbetuiging voor de vele en langdurige aan de gemeente bewezen diensten, (De heer De Glopper kwam in 1912

(De heer De Glopper kwam in 1912 bij het onderwijs. Eerst was hij onderwijzer te Dreischor dan volgde zijn benoeming te Goedereede, vanwaar hij op 1 Januari 1938 naar Nieuwe Tonge kwam. Hij heeft de jeugd van Nieuwe Tonge dus gedurende 17 jaren onderwezen en zich daarbij de vriendschap en hoogachting van wij mogen wel zeggen alle gemeentenaren verworven.)

De heer Huysen vond dat de heer De Glopper de dank der bevolking ten volle verdiend heeft; hij was eenvoudig, plichtgetrouw en met groot gevoel voor de zaleen van de school, voor het personeel een voorbeeld van plichtsopvatting, waarbij hij in noodgevallen liever zelf meer klassen nam dan deze aan de onderwijzers over te laten. Met de leermiddelen werd zuinig omgegaan, het onderwijs was degelijk en door zijn voorbeeld gaf de heer De Glopper de jeugd goede dingen op het levenspad mee en hebben zr| goede herinneringen aan de school. Spr. stemde volledig met het voorgestelde in en stelde voor de heer De Glopper nog een blijvend aandenken van het gemeentebestuur aan te bieden. Welk voorstel algemene instemming vond.

Brandweer

De Vereniging van brandweercommandanten verzocht 1 et. subsidie per inwoner hetwelk B. en W. voorstelden te voteren. De heer Reus vroeg wat doel de vereniging heeft, waarop de voorzitter de samenwerking tussen de corpsen noemde, besprekingen, cursussen, instruotiefilms enz. Men vergadert bij toerbeurt in de diverse gemeenten en streeft naar goed onderlinge verstandhouding. Waarna de raad zijn goed keuring aan het voorgestelde hechtte. Bouw van een nieuwe Open

Bouw van een nieuwe Openbare school

De Inspecteur L.O. deelde namens de Minister van O.K. en W. mede, dat op de urgentielijst 1955 is opgenomen de bouw van een openbare lagere school met 6 lokalen. Deze school is geprojecteerd op het terrein Kerkstraat, eigendom van de heer A. Breesnee en met deze hadden B. en W. overeenstemming bereikt over voorwaarden van koop van schuur met opstallen, grond, afbraak enz. De koopsom is 14000 gld. waarbij komt de huur tot 1 Jan. 1955, eventueel rente. De grond, waarop het stenen schuurtje staat, blijft eigendom van de verkoper. De raad keurde dit plan en deze koop goed. Bestek, tekening en begroting van de nieuwe school zullen nog deze maand de raad aangeboden worden. De heer Bechtum vroeg naar schade

De heer Bechtum vroeg naar schadeloosstelling aan de heer Visser, hetgeen naar uit het antwoord van de voorzitter bleek, echter al de aandacht had gehad De heer Bechtum bleek, echter al de aandacht had gehad. De heer Bechtum dacht dat betrokkene zich wel zeer gedupeerd moet gevoelen.

Ged. Staten onthielden goedkeuring aan het raadsbesluit tot verkoop bouwgrond in het plan-West. Zij grondden dit op het niet opnemen van een post renteverlies tijdens de periode tot aan de uitgifte van de grond. B. en W. stelden derhalve voor aan te vullen met een berekening van dit renteverlies en daarmede kon de raad zich ook verenigen.

Aanvragen om premie woningverbetering waren ingekomen voor de percelen Molendijk 39 en 45 resp. van de heer T. G. Bijdevate en mej. A. Kegzer. Beide kwamen in aanmerking voor 1400 gld. premie waarvan 2/3 voor rekening van het Rijk en 1/3 voor de gemeente. De raad keurde het goed.

Loslopende honden

Van vele houders van jachtacten komen klachten in over loslopende honden en de schade die deze honden in hun jachtgebied veroorzaken aan de wildstand. Zij verzoeken het loslopen van honden te verbieden. Hoewel de Jachtwet in de artikelen 24 en 25 daarover duidelijke bepalingen bevat is het toch zo dat B. en W. in verband met een desbetreffend verzoek van de Dijkring Plakkee, van mening zijn dat in de Algemene Politie-verordening een bepaling moet worden opgenomen waardoor het verboden is buiten de bebouwde kom honden — zonder toezicht — los te laten lopen. Het opnemen van een dergelijke be

Het opnemen van een dergelijke bepajing zou dan gepaard kunnen gaan aan het opnemen van een bepaling inhoudende het voorschrift dat eigenaars of verzorgers van honden gehouden zijn te voorkomen dat hun honden vee enz. najagen of bijten enz.

De raad besloot tot de voorgestelde wijziging. Erfpachtsrecht werd overgenomen

Erfpachtsrecht werd overgenomen van mevr. Wed. Schipper te Middelharnis van een perceeltje van 2,4 are dijkerf ten Oosten van de Overdorpstraat. Voorts besloot men tot het aangaan van

Voorts besloot men tot het aangaan van een overeenkomst met het Waarborginstltuut voor de Tuinbouw in Zuid-Holland, dat aan tuinders borgstellingen verleent onder overigens strenge voorwaarden, die voor de raadsleden ter inzage lagen. In de gemeente woonachtige tuinders kunnen pas borgstelling krijgen als de gemeente toetrad en even tuele verliezen voor 3/8 voor zijn rekening komt. De raad hechtte er zijn fiat aan. Evenals aan een garantie ten behoeve van B.B. voor het aangaan van een rekening-courant bij de Bank Ned. Gemeenten tot 10.000 gld. Tot garantie is aangewezen de gemeente van de voorzitter van de Kringraad BB (in dit geval dus Nieuwe Tonge.)

In de rangen- en salarisverordening bracht men een wijziging aan terzake de gemeentegeneesheer, die werd verlaagd van 700 tot 450 gld. 's jaars uit de raad bekende overwegingen.

Wegens een onvolledigheid bij de voor bereiding had men het wederopbouwplan van Battenoord nogmaals — nu van 4 Jan. tot 1 Febr. — ter inzage moeten leggen. Thans was een bezwaarschrift ingekomen van de meest gerechtigde in de Ambachtsheerlijkheid Grijsoord, mevr. M. L. J. A. Cuypers, echtgenote van de heer J. M. L. M. G. H. Graaf de Chambure. B. en W. achtten het bezwaarschrift onontvankelijk en stelden voor het wederopbouwplan volgens ontwerp vast te stellen. Hetgeen dan geschiedde.

Bij besluit van 27 Sept. kocht men het voormalig winkelhuis Battenoord 5 aan. Na onderhandelingen met het polderbestuur stelden B. en W. nu voor om de beide polderschuren om niet over te nemen in ruil voor dat vrinkel-woonhuis. Het polderbestuur zal het pand inrichten tot polderschuur, de gemeente draagt de helft bij in de kosten (na aftrek rampuitkering) en de gemeente betaalt de kosten van overdracht. Ook dit voorstel werd aangenomen door de raad.

In de rondvraag besprak men het aanbrengen van andere reflectoren inde lantaarns op de Stovendijk, opdat men beneden de dijk meer licht zal hebben en waarover de voorzitter met de Emgo zal overleggen. De heer Bechtum vroeg naar de uitrit van de Bovenstraat, waar volgens de voorzitter al een nieuw bord is aangebracht .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 2 Pagina's

Installatie van dhr. J. W. Kommers als Hoofd van de School met de Bijbel te Sommelsdijk

Bekijk de hele uitgave van woensdag 16 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 2 Pagina's