Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Barakken op de speelweide werden aangekocht voor het Verenigingsleven.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Barakken op de speelweide werden aangekocht voor het Verenigingsleven.

Gemeenteraad Melissant

10 minuten leestijd

Vrijdagmiddag vergaderde de gemeenteraad van Melissant. Daar de raadszaal van het gemeentehuis gerestaureerd wordt vergaderde men in de recreatiezaal van de grote Finse barak op de speelweide. Merkwaardigerwijs kon men juist in deze vergadering het voor Melissant buitengewoon belangrijke besluit nemen om deze barak plus enige belendende gebouw op de speelweide, die alle dienst gedaan hebben voor het dijkherstel, aan te kopen ten behoeve van het verenigingsleven en het jeugdwerk in de gemeente. Zoals B. en W. in een uitvoerige toelichting schreven werd het barakkenkamp anderhalf jaar geleden gebouwd door het Rijk uit een geschenkzending hout van Finland. Nu het dijkherstel beëindiigd is zou men het kamp moeten opbreken, maar gelukkig was het bestuur der Domeinen zo vriendelijk om het de gemeente te koop aan te bieden, voor civiele prrjs zelfs. De raad heeft er ernstig over gesproken, maar unaniem besloten tot aankoop. Alleen de heren van Rossum en Molenaar (beiden S.G.P.) maakten bezwaar tegen hettoestaan van film- en toneelvoorstellingen.

Terugblik en nieuwe plannen.

Burgemeester van Heijst presideerde Daar het de eerste vergadering in 1955 was blikte hij nog eens terug op de belangrijkste besluiten van de raad in het vonge jaar en kondigde hij tevens belangrijke plannen voor dit jaar aan.

Met de bouw van de rouwkapel, zo deelde de burgemeester mede, vlotte het niet bijster omdat men de gewenste steen niet kon krijgen, maar volgende week zal men wel door kunnen gaan. Dankbaar was spr. voor het scheppen van de mogelijkheid van plaatsen van een monument op de graven der rampslachtoffers. Aandacht wordt geschonken aan herstel van de raadszaal. Als die klaar is zullen de trouwlustigen in een passende omgeving in het huwelijks bootje kunnen stappen en zal de raad ook beter gehuisvest zijn.

Voor 1955 noemde spr. als zeer be> langrijke de nieuwe huisvesting voor het culturele leven. Hij hoopte dat dit weerklank zal vinden bij de burgerij en dat velen hun medewerking zullen geven aan bv. het jeugdwerk, hetgeen beter is dan dat men met critiek terzijde blijft staan. Voorts deed de burgemeester de- aan

Voorts deed de burgemeester de- aangename mededehng, dat men kan beginnen met krotopruiming. Een commssie uit de raad zal daarvoor de nodige adviezen uitbrengen. Dit jaar hoopt men ook het uitbreidingsplan te gaan benutten. Spr. memoreerde nog het ontvallen aan de raad van de heer M. W. Struijk in 1954 en eindigde zijn speech met het toewensen van Gods zegen in leven en werken aan de raadsleden.

Als oudste raadslid betuigde de heer van der Spaan de voorzitter dank voor diens mededelingen en goede wensen.

Aanwijzing geschiedde van het verenigingsgebouw tot „huis der gemeente" voor de duur dat de raadszaal niet gebruikt kan worden. Bij de ingek. stukken was o.a. mede

Bij de ingek. stukken was o.a. mededeling van Ged. St. dat het presentiegeld der raadsleden is bepaald op 7 gld. Goedgekeurd was het besluit tot onderhandse verhuur van 60 tuintjes in het uitbreidingsplan voor vorig jaar.

Kennis nam men van het verslag commissie tot wering- schoolverzuim; er werden slechts twee gevallen van ongerechtvaardigd schoolverzuim genoteerd. Mede was ontvangen verslag en rekening 1954 en balans 54 van de Stichting Gezinsverzorging.

Op een verzoek van het Humanistisch Thuisfront om In aanmerking te komen voor een subsidie ten behoeve van haar militaire tehuizen wensten B. en W. af-wflzend te beschikken. Het subsidiëren van alle drie soorten tehuizen achtte men moeilijk; voor de katholieke wees men al eerder een aanvrage af. De raad bleek hiermede in te stemmen.

Ged. St. deelden mede, dat zij de bezoldigingen van secretaris en ontvanger per 1 Jan. '55 wensen te verhogen met 6%, waarmede de raad accoord kon gaan. Dan volgde voorstel tot toekennen van

Dan volgde voorstel tot toekennen van een voorschot vergoeding art. 103, lid 6, der l.o.-wet 1920 ten behoeve van de bgzondere school. Het voorschot werd bepaald op 154 x ƒ 42.50 of ƒ 6545.—. Aangenomen werd ook een voorstel

Aangenomen werd ook een voorstel tot verhogen van de vergoeding voor bezoeken van kleuters uit Kralingen van de openbare bewaarschool te Dirksland. De vergoeding was 10 gld. per kleuter en per jaar en men bracht dat op 40 gulden.

De rijksgebouwendienst verzocht enkele voorzieningen aan de arrestantencel, waarvan de kosten ƒ 350.- zullen bedragen, hetgeen vergoed wordt door huurverhoging. Ook dit kon aller goedkeuring wegdragen.

Vrij lang discussieerde, vroeg en antwoordde men over een voorstel tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling ziektekostenvoorziening gemeenteambtenaren, hetgeen, ook werd aangenomen, evenals nieuwe regeling voor bezolding gemeentepersoneel enz.

En dan stelde de voorzitter aan de orde:

Aankoop en exploitatie van de giebouwen op de speelweide

De inspecteur der Domeinen te Dordrecht heeft bij schrijven van 22 December 1954 de gemeente de op de speelweide staande cantine, woning en keuken- badbarak te koop aangeboden voor een bedrag van ƒ 28.500.— onder voorwaarde, dat, in afwijking van de hij de huurovereenkomst gestelde voorwaarde het rijk niet behoeft te zorgen voor het herstel van het kampterrein in de toestand waarin dit verkeerde voordat het barakkenkamp werd opgericht.

B. en W. hebben het bestuur van de stichting Jeugd- en Verenigingsgebouvr om te ad-viseren over genoemd aanbod. In het op 26 Januari uitgebrachte ad- •vies, komt het stichtingsbestuur tot de conclusie dat het gewenst is de 3 gebouwen aan te kopen daar — aldus het advies — zich hier een unieke kans voor doet tegemoet te komen aan een bestaande behoefte aan ruimte voor het jeugd- en verenigingsleven in onze gemeente, zomede aan bestaande wensen met betrekking tot het verkrijgen van een dbuchegelegenheid.

Met deze conclusie konden B. en W. zich verenigen. Daar ook de gestelde voorwaarde niet bezwarend voorkomt, stelden zij voor de 3 gebouwen voor de genoemde prijs en onder de gestelde voorwaarde aan te kopen, n.1.

1. de cantine en de keuken-badbarak met uitzondering van de douche­ ruimt* en de daar aangrenzende wachtkamer) in exploitatie overdragen aan de stichting Jeugd- en verenigingsgebouw. In de met de stichting te treffen regeling zal woroen bepaald dat de gebouwen zullen moeten worden gebruikt voor de in het advies d.d. 26 Januari 1955 opgesomde doeleinden.

2. de douche-inrichting van gpmeentcwege te gaan exploitereiii.

Wij achten het noodzakelijk de wanden tussen de cellen hoger op te trekken door middel van matglas. Voorlopig kan worden volstaan met de 6 bestaande cellen.

De douchegelegenheid zou geopend moeten zijn op Vrijdagmiddag, Vrijdagavond, Zaterdagmorgen en Zaterdagmid-

Het tarief voor het gebruik der cellen behoort te worden geregeld in een verordening op de heffing van gelden voor het gebruik der douchegelegenheid.

Voorgesteld werd een dergelijke vea-- ordening, vast te stellen. Het voorgestelde tarief is ƒ 0.30 per keer (een abonnement voor 10 maal ƒ 2.50.)

De inning- van deze bedragen behoort te worden opgedragen aan de te benoemen badmeester. Daartie is nodig een verordening ex artikel. 122 der gemeentewet.

Met betrekking tot het toezicht op en het onderhoud van fiet gehele complex adviseert het stichtingsbestuur tot aanstelling van een functionnaris in vaste dienst.

In discussie

De heer Keizer vond de tarieven van het badhuis hoger dan elders, maar de voorzitter meende van niet.

De heer van der Vliet vreesde dat men aan twee dagen niet genoeg zal hebben, waarop de voorzitter antwoordde dat zonodig ook de Donderdag er bij genomen zal worden.

De voorz. zei er blij om te zijn, dat een aantal gemeentenaren de Stichting heeft gevormd en dat die stichting het werk aanpakt. Weth. van Bossum zei zich verklaard

Weth. van Bossum zei zich verklaard te hebben tegen film- en toneelvoorstellingen. Die wilde hij geheel uitsluiten. De heer Vogelaar vond dat vergaand, waarna de heer van JSossum verklaarde dat het. hem om amusement gaat.

De voorz. deelde mede, dat de meerderheid van B. en W. geen bezwaar hebben tegen gepaste ontspanning.

De, heer Molenaar wenste „geen Meijer midden in het dorp."

„Ben j' er wel 's geweest?" vroeg de heer v. d. Spaan, welke vraag de heer Molenaar ontkennend antwoordde.

De heer L«ijdens wees er op dat de Chr. Landarb, Vereen, vorig jaar de kleurenfilm „Hollands Tuin" bracht. Dat was prachtig en spr. vond het amusement van het goede soort.

De heer v. d. Vliet vond „Vrij en Blij" en de Steravonden niets beter dan de Vara.

„Men moet vertrouwen hebben in het Stichtingsbestuur" vond de voorz. „En de raad is daarin vertegenwoordigd met de heer Vogelaar."

De heer Vogelaaa- vond dat alles wat er in het gebouw gebeurt niet voor verantwoording van het Stichtingsbestuur is. De P. V. d. Arb. kan men evenmin voor vergaderingen weigeren als de C.H.U. De jeugd wordt nu ook bezig gehouden, met b.v. hersengymnastiek.

De heer van der Spaan maande aan tot voorzichtigheid met het criterium Christelijk. Als het niet netjes is, dan

•vindt spr. het ook niets, maar laat men niet stellen, dat Christelijk het monopolie heeft.

De voorz. zei rekening te willen en moeten houden met de diverse bevolkingsgroepen.

De heer Keizer was er niet voor om iets te laten gebeuren waarvoor de Stichting niet verantwoordehjk is, waar na de heer Vogelaar zijn opvatting nog eens presideerde.

De voorz. zei dat men van hem niet moet verwachten dat hij bv. tegen een tekenfilm is.

„'t Zit wel goed!" dacht de heer Keizer. „D'r moet altijd een leutje bij ko

„D'r moet altijd een leutje bij komen!" keurde de heer Molenaar af. „Dat mag van mij best!" verklaarde de heer van der Spaan.

„Het oordeel is altijd aan de burgemeester!" attendeerde de voorz. die dan het voorstel in onderdelen de raad voorlegde. De heer Vogelaar waarschuwde tegen

De heer Vogelaar waarschuwde tegen stuk laten rijden van de speelweide. Na enige bespreking werd het voorgestelde in zijn geheel aangenomen.

Over het buffet moet nog een regeling worden geti-offen. Voorlopig verhuurt men voor een jaar. Over de consumptieprijzen zal ook nog nader worden beslist. Dit wordt overgelaten aan het stichtingsbestuur. De voorz. wenste niet dat het een

De voorz. wenste niet dat het een snoepwinkel zal worden.

De bezoldiging van de nieuwe functionaris werd bepaald op ƒ 3250.—.

De heer Vogelaar deed een beroep op de raadsleden om ook mee te doen aan het jeugdwerk. De voorz. strekte dit uit tot de ouders in het algemeen.

De voorz. kondigde een oproep voor een beheerder in de plaatselijke pers aan.

De heer van der Vliet had de benoeming liever aan de raad gehouden, maar de voorzitter wees er op, dat een bode door B. en W. benoemd moet worden. Men overwoog dat de beheerder een zeer belangrijke functie krijgt. B. en W. zullen met grote ernst kiezen, aldus verzekerde de voorz.

, Voor de inrichting van het gebouw voteerde men de door B. en W. gevraagde 7500 gld. Ook de tarieven voor het gebruik

Ook de tarieven voor het gebruik keurde men goed. De heer van der Vliet wilde de schaakclub — dat is elite — meer laten betalen dan de dammers.

De Woensdagavond wordt vrijgehouden voor aparte vergaderingen, bruiloften enz. Ruilen in overleg met de verenigingen is mogelijk. De voorz. verklaarde zich zeer met

De voorz. verklaarde zich zeer met deze besluiten ingenomen. Hij hoopte op aangename samenwerking met het stichtingsbestuur en op toenemende bloei van het culturele leven in MeUssant.

Rondvraag

De heer Keizer wees op een electrische lantaarn, die al beloofd zou zijn, maar nog niet geplaatst werd . De voorz. zei er op te zullen attende

De voorz. zei er op te zullen attenderen. De heer Keizer informeerde dan naar

De heer Keizer informeerde dan naar de reinigingsdienst. Van het karretje van Witvliet waait alles af.

De vooxz. deelde mede dat men met vergunning voor de stortplaats zit. Ged. St. eisen dat er geen papier verbrand zal worden, terwijl de Dijkring juist geen papier wenst.

De heer Keizer -vreesde moeilijkheden voor de auto vanwege de hoge dijk. De heer van den Vliet maakte de opmerking, dat de aannemers met eigen werken zo opschieten, maar gemeentewerken lang laten duren.

De voorz. weet dat aan moeilijke omstandigheden. Maar reeds is de aannemer gewezen op de boetebepalingen van het bestek.

„Ik kan slecht tegen smoesjes!" merkte de heer v. d. Vliet op. •

„Ik vertel geen leugens!" antwoordde de voora.

„Neen, maar men houdt het op de lange baan."

„De moeilijkheden met materiaal zijn heel groot hoor!" verzekerde de voorz. „Opschieten!" wenste de heer v. d. Vliet en hij bedoelde hiermede speciaal de rouwkapel.

De voorz. deelde mede, dat de architect op een bepaald soort steen staat. Ook met de huizenbouw stagneert dat. Laat men maar blij zijn, dat er zo gauw kon worden aanbesteed.

De heer Leijdens had een klacht over schooljeugd, die over andermans grond naar huis gaat.

De heer Molenaar vroeg naar een lichtpuntje meer aan de NoUeweg,' maar de voorz. dacht dat het nu toch zo wel kon.

Dan sluiting der openbare vergadering.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Barakken op de speelweide werden aangekocht voor het Verenigingsleven.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 19 februari 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's