Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nacontrole op pootaardappelen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nacontrole op pootaardappelen

6 minuten leestijd

Evenals vorige jaar heeft het bestuur van de Keuringsdienst Zuid Holland (K.Z.H.) in Hotel Spee te Sommelsdijk ook dit jaar een vergadering gehouden met telers, handelaren en bewerkers van zaaizaden en pootgoed.

In de convocatie voor deze vergadering wordt opgemerkt, dat in de practijk herhaaldelijk blijkt, dat de teleurstellingen wegens afkeuringen, herbewerkingen en dergelijke meermalen een gevolg zijn van onvoldoende bekendheid met of niet de nodige aandacht schenken aan de eisen, welke bij de velden partijkeunngen worden gesteld.

Voorlichting* en uitwisseling van gedachten op bijeenkomsten als bovengenoemd zullen er ongetwijfeld toe bijdragen, dat de samenwerking tussen het bestuur van de Keuringsdienst met zijn medewerkers en de aangeslotenen in helders belang wordt bevorderd.

Dat ook de aangeslotenen bij de K 7.H. prijs stellen op dergelijke bijeenkomsten bleek Woensdag 23 Februari j.1., toen de heer G. A. van der Waal, Directeur der K.Z H., een goed gevulde zaal met belangstellenden welkom kon heten.

De heer van der Waal wees er op dat de belangstelling voor de keuring altijd op Flakkee het grootst is, althans de vergaderingen in Heenvliet, Klaaswaal en Zoetermeer zijn steeds minder druk bezocht. De aangeslotenen in d andere gebieden van Zuid Holland komen echter nog al eens aanwippen op het kantoor van de Keuringsdienst te Barendrecht, terwijl dit van de Flakkeese boeren helaas niet kan worden gezegd. Toch kan een bezoek — gevolgd door een gesprek met de Directeur, ten zeerste worden aanbevolen. De Keuringsdienst streeft er naar te

De Keuringsdienst streeft er naar te bereiken, dat de gezondheids toestand van de nateelt in overeenstemming zal zijn met de gegeven classificatie. Sinds 1932 wordt getracht door de aanleg van controle velden een indruk te verkrijgen van de resultaten van de nateelt. Van een groot aantal partijen der goedgekeurde gewassen (alle klassen, alle rassen en van alle keurmeesters,) worden monsters getrokken en van ieder monster 100 knollen gepoot op het controle veld van de gewestelijke keuringsdienst.

De strekking van deze nacontröle was dus een inzicht te verkrijgen in de resultaten van de keuringen, van de classificatie, en hoeverre de gegeven voorschriften juist waren en of deze behoorlijk werden nageleefd.

Ze is echter een controle achteraf, die teleurstellingen kan aantonen, doch deze niet kan voorkomen.

In de loop der jaren is men er in geslaagd deze nacontróle te vervroegen, en thans is men in staat reeds direct na de oogst na te gaan hoe het met de gezondheidstoestand van het goedgekeurde pootgoed gesteld is.

Moest men vroeger wachten, tot ui de poten een hele plant was gegroeid, thans kan men door toepassing van de Igel. Lange test reeds aan de lichtkiemen zien, of de plant al of niet met bladrolvirus is besmet.

Een chemisch student te Hamburg, (H. Lange) en een biologie (Mejuffrouw M. Igel), hebben een methode gevonden, waarbij door middel van een speciale kleurstof, waarin gemaakte coupes van de te onderzoeken spruit enige tijd werden gedompeld, microscopisch is vast te stellen of de spruit ziek of gezond is.

De N.A.K. heeft voor Nederland het gebruiksrecht voor deze test verkregen, natuurlijk tegen betaling van een zeer behoorlijk bedrag. De heer van der Waal vertelde dat mejuffrouw Igel en de heer de Lange besloten hadden het ontvangen geld in één pot te doen, ze hadden zich nl. verloofd, en dat zij misschien zouden kunnen uitmaken of een virus leeft, zoals de bioloog beweert, of een dood dmg is, zoals de chemicus zegt.

De biochemicus zal hierin licht kunnen verschaffen. Het belangrijkste is echter, dat reeds

Het belangrijkste is echter, dat reeds enige tijd na het rooien, kan worden vastgesteld, of de verworven classificatie bij de veldkeuring in overeenstemming- is met de nacontróle door middel van de Igel. Lange test. Blijkt dit niet het geval m.a.w. is het ziektepercentage hoger, dan worden de pootaardappelen lager geclassificeerd, terwijl ook afkeuring mogelijk is. Deze mogelijkheid heeft enige beroe

Deze mogelijkheid heeft enige beroering gebracht bij de telers en handelaren. Zoals door een teler werd opgemerkt bestaat het risico, dat een vroeggerooide B., door de nacontróle in C. wordt geplaatst, met het gevolg dat het pootgoed als zodanig onverkoopbaar is en hoogstens als varkensvoer kan worden verkocht, dus practisch waardeloos is. D heer van der Waal merkte hierbij op, dat het verstandiger is deze B niet vroeg te rooien, doch te laten uitgroeien, en daarna pas nacontróle toe te passen. Het risico wordt hierdoor kleiner, omdat de aardappelen dan eventueel voor consumptie kunnen worden verkocht.

Het percentage afkeuring op grond van de nacontróle is bovendien in sterke mate afhankelijk van de meer of mindere bladluisbezetting en het tijdstip waarop deze luizen optreden.

De belde laatste jaren was het aantal bladluizen abnormaal groot, met als gevolg teleurstellingen in de nateelt van 1953 en het vrij hoge percentage afkeuringen bij de nacontróle van de oogst 1954. In vorige jaren, bij een veel geringe

In vorige jaren, bij een veel geringere luizenbezetting, gaf de nateelt geen zorgen. Wanneer door bestrijding der luizen, het aantal luizen per plant vlak voor het rooien kon worden teruggebracht van bv. 800 tot beneden de 200, dan zou de uitkomst der nacontróle rustig kunnen worden afgewacht. De heer van der Waal heeft zijn pogingen in deze richting nog niet opgegeven.

Uit de besprekingen bleek verder ook, dat het bestuur van de K.Z.H, op he standpunt staat, dat het wenselijk geacht moet worden de pootaardappeltelers zo volledig mogelijk in te lichten over de toekomstige regeling van de veldkeuring van aardappelen, de consequenties welke voor de telers aan d naconti'óle zijn verbonden en op welke wijze onnodige risico's kunnen worden vermeden.

Het mag echter niet voorkomen, dat te velde goedgekeurde pootaardappels na export in het buitenland zodanig tegenvallen, dat dit land in het vervolg zijn pootaardappels van onze concurrenten gaat betrekken.

Bij een goede toepassing van de nacontróle behoeven we daar echter niet bang voor te zijn, en daardoor kan d export van pootaardapelen veilig werden gesteld.

Wij zijn er van overtuigd, dat de pootgoedtelers op ons eiland na de uiteenzetting'en van de heren van der Waal en D. Vogelaar zich zullen kunnen verenigen met de ontworpen regeling, dat op alle rassen en klassen van de percelen, welke niet definitief te velde worden afgekeurd, dit jaar de nacontróle zal worden toegepast .

Ons land moet trachten zijn voorsprong bij de afzet van pootaardappelen in het buitenland te behouden niet allen, doch in dien mogelijk te vergroten. Moeilijkheden daarbij zijn er om overwonnen te worden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Nacontrole op pootaardappelen

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 5 maart 1955

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's