Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

1. De profeet Jona

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

1. De profeet Jona

13 minuten leestijd

" Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid. Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars te zamen; en die den HEERE verlaten, zullen omkomen." (Jesaja 1:26 en 27).

Deze woorden hield de profeet Jesaja het volk Israël voor in een tijd van grote afval. De Israëlieten hadden de Heere verlaten. Ze dienden de afgoden van de omringende volken en stelden in tijden van oorlogsgevaar hun betrouwen niet op de Heere Daarom zou God het volk gaan straffen. Ze zouden uit hun land worden weggevoerd, zowel het Tienstammenrijk (Israël) als het Tweestammenrijk (Juda) In de tijd voordat het Tienstammen- en het Tweestammenrijk werden weggevoerd naar Babel en Assynë, riep God profeten ZIJ moesten het volk het oordeel aanzeggen, dat het om de ongehoorzaamheid aan Gods wetten gestraft zou worden

Profeet zijn was geen gemakkelijke taak. Profeten waren aankondigers van Gods oordelen over het goddeloze volk met hun goddeloze koningen en priesters Alleen voor gelovigen waren er woorden van troost. Vaak werden profeten vervolgd Hun woorden riepen haat en vijandschap op. De profeet Jona is een uitzondering op de andere profeten. HIJ moest Gods oordelen niet alleen in Israël aanzeggen, maar ook in Ninevé, de hoofdstad van Assyrië, een heidens land. Jona's taak was nog veel moeilijker; hij moest naar een vreemd volk, dat veel afgoden diende. Daar komt nog bij dat Assyrië een machtig volk was, dat vaak oorlog voerde met Israël. In deze tijd van grote verwarring en afval werd Jona tot profeet geroepen. De boodschap die hij moest brengen was niet aangenaam om te horen. Maar God waarschuwde uit liefde.

Jona profeet in Israel

Jona is één van de kleine profeten. Niet klein omdat hij onbelangrijk zou zijn, maar omdat er over hem en de inhoud van zijn profetieën minder bekend is als bijvoorbeeld over Jesaja. Jona, zoon van Amitthai, kwam uit Gath-héfer. Hij was een tijdgenoot van de profeten Hosea en Amos, Hosea profeteerde in het Tweestammenrijk, Amos in het Tienstammenrijk. Zij profeteerden rond 760 v. Chr. Van Jona weten we dat hij door de Heere naar Ninevé werd gestuurd om daar het oordeel aan te zeggen. Hij heeft echter niet alleen in Ninevé geprofeteerd, maar ook in Israël, het Tienstammenrijk. We lezen in 2 Koningen 14 dat Jona ten tijde van koning Jeróbeam II, koning van het Tienstammenrijk, leefde. Jeróbeam was een goddeloze koning. "Hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet van alle zonden van Jeróbeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. " (vs. 24). We zouden verwachten dat Jona aan deze goddeloze koning de boodschap moest brengen, dat het volk zou worden weggevoerd . Maar daar lezen we niets van. Hij profeteerde juist dat onder de rege

Hij profeteerde juist dat onder de regering van Jeróbeam een deel van het land weer zou worden terug veroverd. En dat terwijl Jeróbeam God niet

En dat terwijl Jeróbeam God niet gehoorzaamde. De Heere dacht aan Zijn verbond en hielp het volk, ondanks alle zonden. Hij gebruikte de macht van een goddeloze koning om Zijn volk genadig te zijn. Het ging de Heere om Zijn eigen eer. "Ik doe het niet om Uwentwil... " (Ezechiël 36).

Jona's profetie

In het boek Jona gaat het om de profetie van Jona in Ninevé. Het is opvallend dat het grootste gedeelte van het boek Jona uit gebeurtenissen bestaat. Het boek Jesaja bijvoorbeeld bestaat voor het grootste gedeelte uit profetieën; zo is het ook met alle andere profetieën.

Hierin is het boek Jona een uitzondering op de andere profeten. Maar daarom is Jona niet minder belangrijk. Want uit Jona's leven blijkt duidelijk dat niet alleen zijn woorden profetie zijn, maar ook zijn leven is een profetie. In Mattheüs 12:38-41 gaat het over het teken van Jona. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal de Heere Jezus drie dagen en drie nachten in het graf zijn. De Heere gebruikte door middel van Jona dus geen woorden, maar Jona zelf om te voorzeggen dat de Heere Jezus zou komen om te sterven voor de zonden van Zijn kinderen. Zijn verblijf in de vis profeteerde hoe de Heere zondaren wil redden en de dood zal overwinnen.

Jona, profeet onder de heidenn

Het is bijzonder dat Jona het Woord van God aan de heidenen moest verkondigen. In de tijd van het Oude Testament waren er maar weinig heidenen die in aanraking kwamen met Gods Woord. Zelfs nog in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, was het heel gewoon dat alleen Israëlieten deelden in de beloften van het Verbond dat God met Abraham had gesloten. Zo laat de Heere Jezus aan de Kananese vrouw duidelijk merken, dat zij niet dezelfde rechten heeft als de Joden. En nu moet Jona een stad vol heidenen Gods oordelen aanzeggen met het doel dat alle inwoners zich zullen bekeren. De Heere had hiermee echter verschillende bedoelingen. In Mattheüs 13, waarde Heere Jezus

In Mattheüs 13, waarde Heere Jezus de Schriftgeleerden en Farizeeën het teken van Jona geeft, stelt Hij de Ninevieten ten voorbeeld aan vele ongelovige Joden die zich niet bekeren, ondanks de prediking die ze horen. Mensen die altijd weer de oproep tot

Mensen die altijd weer de oproep tot bekering van zich afschuiven, zien in deze geschiedenis dat God hen verantwoordelijk stelt voor wat ze met de prediking doen.

Ook laat de Heere ons in deze geschiedenis zien hoe krachtig Zijn Woord is.

Door een enkel woord bekeert deze goddeloze stad zich tot de Heere. En Gods Woord is zelfs zó krachtig, dat het er niet toe doet dat Jona onwillig en ongehoorzaam is, en dat de Ninevieten grote zondaren zijn. Niets kan Hem in de weg staan

Ten slotte zien we dat, evenals de heidenen zich op Jona's oordeelsprediking bekeerden, ook eens de heidenen in Naam van de meerdere van Jona (Matth. 13:41) zich bekeren. Vanaf de uitstorting van de Heilige Geest moet Gods Woord niet alleen naar de Joden, maar ook naar de heidenen.

Assyrie

Het was niet aantrekkelijk, ook niet zonder gevaar om naar Assyne te gaan

De verhouding tussen Israël en Assyrië was vaak slecht. Niet lang na Jona's profetie is hetTienstammenrijk door de Assyriërs weggevoerd, namelijk in 733 v Chr. Er was dus weinig goeds te verwachten van dit volk. De Assyriërs stonden bekend als wreedaards. Zij deporteerden hele volken. Ook vielen ze op door hun bloedige veldslagen, brandstichtingen en het wegslepen van de buit. De Heere gebruikte dit uitermate wrede volk tottuchting van het volk Israël Jona moest niet naar een willekeurige stad in Assyrië, maar hij werd naar Ninevé gestuurd. "Ninevé nu was een grote stad Gods" (Jona3:3), wat betekent dat het een vermaarde stad was. Het was een belangrijke stad, omdat de koning daar woonde. Dit was voor Jona erg bedreigend. Bovendien was Ninevé ook een ontzettend grote stad. De binnenmuur was 24 meter hoog en 10 meter breed. Rondom de buitenmuur liep een gracht van 40 meter breed. Op de muurstonden 1500 wachttorens. Het is heel begrijpelijk dat Jona er erg tegenop heeft gezien om in Ninevé het oordeel aan te zeggen, hiervoor grote angst heeft gehad. Dit wil echter niet zeggen dat Jona's wantrouwen en angst zijn goed te praten. Hij gedroeg zich niet als een kind van de Heere. Maar God heeft, als een strenge maar ook goede Vader, geduld met hem.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 2000

Mivo +16 | 20 Pagina's

1. De profeet Jona

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 2000

Mivo +16 | 20 Pagina's

PDF Bekijken