Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

3. De bekering van Nineve

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

3. De bekering van Nineve

14 minuten leestijd

Jona is behouden aan land gekomen. De HEERE bestuurt alle dingen. God heeft het ook bestuurd dat Jona niet in de zee is omgekomen. Daar heeft God een bedoeling mee gehad. Jona is niet voor niets behouden. Dat blijkt uit de geschiedenis die nu volgt. Als Jona door de vis is uitgespuwd op het droge, krijgt hij opnieuw een bevel om naar Ninevé te gaan.

"En het woord des HEEREN geschiedde ten anderen male tot Jona, zeggende: Maak u op, ga naar de grote stad Ninevé; en predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek." (vs.1) Dat Jona opnieuw dit bevel van God krijgt is een bewijs van vergeving. Als de Heere Jona niet had vergeven, dan zou Hij Jona ook dit bevel niet geven.

Verder zien we hier dat God Jona als het ware op de proef wil stellen.

Ook zien we dat God de zonde niet alleen vergeven, maar ook vergeten wil. Wij zouden iemand, die niet geluisterd heeft naar een opdracht, niet zo snel meer vertrouwen. De Heere handelt zo niet, maar schenkt Jona weer dezelfde opdracht.

Gods wil moet toch gebeuren. Jona luisterde eerst niet naar het bevel van God om naar Ninevé te gaan. Toch staat dat Gods wil niet in de weg. Langs allemaal omwegen gebeurt er toch wat de Heere wil. Nu gehoorzaamt Jona wel. Jona gaat naar Ninevé.

Ninevé was een grote en heidense stad. De Heere laat Zijn Woord ook aan de heidenen prediken. Ook aan hen geeft God de genademiddelen tot bekering.

Toch was het in de tijd van het Oude Testament wel heel bijzonder dat het Woord aan de heidenen verkondigd werd.

Jona mag daar in die grote heidense stad gaan prediken. De boodschap van de prediking is: "Nog veertig dagen, dan zal Ninevé worden omgekeerd. " (vs.4)

In deze prediking moet Jona het oordeel aanzeggen. Er gaat een dreiging van deze woorden uit. Ninevé krijgt veertig dagen. Dat is al heel snel, maar toch krijgen de inwoners nog uitstel. Ook al is God vertoornd, Hij is ook lankmoedig. De Ninevieten krijgen nog tijd voor bekering.

Dan staat er in de Bijbel: "En de lieden van Ninevé geloofden aan Cod." (vs.5) Het zijn maar een paar woorden die de weg van het behoud weergeven. Men moet God geloven, ook in het aangezegde oordeel.

De mensen uit Ninevé roepen een vasten uit.

De Ninevieten, de groten en de kleinen, dus iedereen, gaan zich kleden in eenvoudige en gewone kleren. In de Bijbel staat: "Ze bekleedden zich met zakken. " (vs.5) Dan moetje niet voorstellen dat ze echt in zakken liepen, maar dat ze met eenvoudige, goedkope klederen liepen, die ze om zich heen wonden als een zak. Dit is een bewijs van rouw en droefheid.

De prediking van Jona komt ook tot de koning. De koning doet direct zijn koninklijke mantel uit en ook hij bedekt zich in zak en as. Het is treffend dat juist de koning opstaat van zijn troon en zich zo vernedert. De koning werpt zich met zijn volk in rouwgewaad biddend neer voor God.

De koning beveelt dat noch mens noch beest iets eten zou. Mens en beest moeten in rouw en droefheid zijn. Het aparte is dat ook de beesten geen drinken meer zullen krijgen en dat de beesten ook niet meer geweid mogen worden. De beesten moeten dus ook vasten. Hier zien we dat de beesten ook moeten lijden om de zonden van de mens. Hier worden mens en dier in tijd van nood gelijk gesteld, en dat moet dienen tot het afwenden van de algemene nood. Dit kwam in de oosterse landen vaker voor.

Het blijft niet alleen bij het kleden in zak en as. Gelukkig niet De koning roept ook op om te gaan bidden "En zij zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeren, een iegelijk van zijn boze weg, en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, Cod mocht Zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht zich wenden van de hittigheid Zijns toorns, dat wij niet vergingen." (vs.8)

Hieruit blijkt dat de koning nog hoop heeft. Jona heeft daar niets van gezegd. Jona heeft alleen maar wraak gepredikt. Toch wanhopen de Ninevieten niet. Ze erkennen dat ze schuldig zijn en daarom verootmoedigen ze zich. Maar toch zoeken ze ook nog behoud bij diezelfde God die hen wil verdelgen, zij bidden de Rechter om genade.

Het is treffend dat juist de koning opstaat van zijn troon en zich zo vernedert. De koning werpt zich met zijn volk in rouwgewaad biddend neer voor God.

We lezen in de Bijbel in deze geschiedenis dal: God de werken en de bekering van de Ninevieten zag, en dat het God berouwde over het kwaad dat Hij gesproken had hun te zullen doen. God voert Zijn straf niet uit. Ook al is de boosheid van Ninevé zo groot geworden dat de Heere het niet langer kan aanzien, zelfs dan is er nog hoop. God is bereid te vergeven als hot volk van Ninevé berouw toont en het leven ver betert. Later, toen Ninevé weer in de verschrikkelijke zonden gevallen is, heeft God de straf wel uitgevoerd.

Maar toch, de I leere straft de stad nu niet. Ir staat: "In het berouwde God." (vs.10) Dit berouw hebben is een men selijke uitdrukking. God Zeil is onveran derlijk, dus Hij kan geen berouw heb ben. I let berouw hebben van God moet |c eigenlijk uitleggen door te zeg gen dal: God het kwaad van de straf afwendt. Menselijk gezegd is dal berouw hebben.

We zijn vaak geneigd om de vraag te stellen w.il we van de bekering van de Ninevieten moeten voorstellen. Was hel een oprechte bekering van hei: har t, of was hel alleen maar een uitwendige bekering? In het oordelen daarover moeien we voorzichtig zijn. In de Bijbel staat dat wal de Ninevieten deden goed was. Dan hoeven we niet meerde vraag te stellen of het een oprechte bekering van het hart geweest is of niet. Zelfs al was het niet bij een ieder de bekering van het hart, dan weten we nog uit de geschiedenis van het goddeloze Sodom en Gomorra dat God het wilde sparen, als er maar tien rechtvaardigen zouden zijn. De Heere spaart Ninevé omwille van degenen die zich oprecht bekeren.

Om deze zelfde reden spaart God nu de wereld ook nog. De Heere spaart deze wereld omwille van de uitverkorenen, die door Zijn genade zich zullen bekeren. In de Nederlandse Geloofs Belijdenis staat dan ook dat: "A/s het getal van de uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen; ( ) deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren." (NGB art 37)


Het vasten

Het vasten kennen we eigenlijk niet meer in Nederland. In de tijd van de Bijbel gebeurde het wei. Vasten is een middel tot verootmoediging door niet te eten en te drinken en door eenvoudige kleding te dragen. Uitwendig en inwendig verneder je je voor de Heere en je betuigt openlijk je boetvaardigheid en je bidt om genade. W. a Brakel beschrijft in de Redelijke Godsdienst het vasten als volgt:

"Vasten is een buitengewone godsdienstige oetening in welke een gelovige een dag zich van alles onthoudt, wat het lichaam verkwikt, en zich zowel naar het lichaam als naar de ziel voor God verootmoedigt, als een middel om zijn begeerte te verkrijgen."

Als je gaat vasten om er wat mee te verdienen is het niet goed. Het 'verdienen' zien we vooral in de Roomse kerk terug komen. Daarom is men zo huiverig geworden voor het vasten.

De angst is er dat mensen alleen maar gaan vasten om te laten zien dat ze toch wel heel goed zijn. Het vasten moet een vernederen voor God zijn. Op zo n manier vasten is wel goed.


Berouw

Hol 'berouw hebben' duidt goen hartstocht of onrust aan In God: (or Is niets, dal den eeuwigen Goost ontroering kan teweegbrengen).

Hot duidt ook geen verandering aan in Gods bodoeling ol voornemen, want Heelt Hij onlg ding voor. wlo zal dan Hem afkeren?

(Job 23:13 naar de kantt. op den Statenbijbel) Bij Hom is geen verandering. Maar hel duldt oen verandering aan in Zijn manier van handelen.

Uil: Bijbelverklaring van Mallhew Henry

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 2000

Mivo +16 | 20 Pagina's

3. De bekering van Nineve

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 april 2000

Mivo +16 | 20 Pagina's

PDF Bekijken