Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Leidingblad Treffer De Bijbel: Gods Woord!

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Leidingblad Treffer De Bijbel: Gods Woord!

25 minuten leestijd

Het doel van de Treffer is de bijzondere waarde van Gods Woord onder de aandacht te brengen van tieners. Dat Woord is de openbaring van de Heere aan mensen, het middel waardoor Hij Zich bekend wil maken aan jongeren en ouderen.

Het is zo belangrijk dat de komende generatie ook zelf in dat Woord zal lezen, zodat zij het Woord gaan onderzoeken. Hopelijk worden zij door deze nieuwe Treffer hiertoe aangezet, in biddend opzien tot God.

Veel tieners zijn op catechisatie en op school al met het onderwerp van deze Treffer bezig. Daarom is er geprobeerd om via frisse invalshoeken het unieke van de Bijbel te benadrukken.

Programmasuggesties

Idee voor +12 groepen:

- Opening

- Korte enquête over Bijbelgebruik (nog niets mee doen)

- Inleiding over de Treffer

- Pauze

- Groepsbespreking

- Bespreking uitkomst enquête

- Sluiting

Idee voor +14 groepen:

- Opening

- Korte enquête over Bijbelgebruik (nog niets mee doen)

- Inleiding door een of twee leden over de Treffer

- Pauze

- Werkvorm uit ideeënmap over Bijbel/Bijbellezen

- Bespreken uitkomst enquête

- Sluiting

Lezen:

2 Timotheüs 3: 10-17, Psalm 78: 1-7,

2 Petrus 1: 16-21

Zingen:

Psalm 78: 2-4, Psalm 25: 2,

Psalm 119: 5, 45, 65.

Schets voor een inleiding

Stel je eens voor dat je een cadeau krijgt. Het is een verzameling van 66 boeken! Aan deze boeken blijkt door ongeveer 40 verschillende schrijvers te zijn gewerkt. En deze boeken zijn in ongeveer 1500 jaar geschreven.

Misschien raad je nog niet wat hierboven bedoeld wordt? Sommige van de schrijvers waren koningen (David en Salomo), één van de schrijvers was arts (Lucas), een andere schrijver was een belangrijk staatsman (Daniël), nog een ander was een generaal uit het leger (Jozua) en sommige schrijvers waren eenvoudige mensen (Amos als landbouwer, Petrus als visser).

Nu begrijp je het wel: het gaat over de Bijbel. Toen de Heere de aarde en de mens geschapen had wilde Hij tot de mens spreken.

Dat begon bij Adam en Eva. De Heere sprak heel direct, denk maar aan de zondeval. Er staat in de Bijbel dat God zei: ‘Adam, waar zijt gij?’ Later sprak de Heere ook tot Noach, Abraham, Izak en tot vele anderen.

Toen Mozes met het volk Israël in de woestijn was, heeft de Heere tot Mozes gesproken op de berg Horeb. God vertelde aan Mozes hoe de mensen moesten leven. Dat ze de Heere lief moesten hebben boven alles, en dat de mensen hun naaste lief moesten hebben als zichzelf.

De Heere heeft toen de wet aan Mozes gegeven. Hoe? Door de Tien geboden op twee stenen tafels te schrijven! Die mocht Mozes vervolgens meenemen naar de andere Israëlieten.

Maar Mozes zelf moest ook veel dingen opschrijven. Hij moest alles opschrijven wat de Heere vanaf het begin van de wereld gezegd had tot de mensen. Iedereen onthield dat, omdat iedere vader Gods Woorden aan zijn kinderen vertelde. Dat was toen ook minder moeilijk, wan de mensen werden veel ouder dan nu.

Adam werd bijvoorbeeld 930 jaar oud! Hij kon dus tegen heel veel mensen vertellen hoe God de aarde had geschapen. En die andere mensen vertelden het aan hun kinderen.

Mozes heeft dat allemaal opgeschreven.

Je kunt al die verhalen lezen in de eerste vijf Bijbelboeken: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Later gaf God ook andere mensen, zoals David en Salomo, opdracht om Zijn Woorden op te schrijven.

Het is erg mooi dat de Heere mensen heeft gebruikt om Zijn Boodschap op te schrijven.

Nu hoeft niet meer doorverteld te worden wat de Heere allemaal gezegd heeft, maar kan iedereen het lezen. Je kunt zeggen, dat je de stem van God hoort als je in de Bijbel leest!

Daarom wordt de Bijbel ook wel heel eerbiedig ‘het Woord van God’ genoemd. De Woorden die God heeft gesproken staan er in.

Paulus zegt tegen Timotheüs in zijn brief: Al de Schrift is van God ingegeven. Ingegeven betekent eigenlijk door-ademd of ingeblazen. Een ander woord voor adem is inspiratie. Door de inspiratie van de Heilige Geest konden mensen Gods Woorden doorgeven. De Heilige Geest gebruikte deze mannen met hun eigen karakter, achtergrond en stijl. Iemand heeft dat schrijven wel eens met een heel mooi muziekstuk vergeleken. Elke schrijver heeft zijn eigen toonhoogte en geluid, maar speelt Gods melodie.

Gelukkig is de Bijbel ook in het Nederlands vertaald, anders zouden de mensen niets begrijpen van wat Paulus of Johannes opgeschreven heeft! Maar hoe is de Bijbel in het Nederlands vertaald? In november 1618 is er een belangrijke vergadering in Dordrecht. Allerlei belangrijke mensen besluiten met elkaar dat er een goede, nieuwe Bijbelvertaling moet komen. Er zijn dan al een paar vertalingen van de Bijbel in het Nederlands, maar in elke vertaling stonden weer andere fouten. Dat mag niet! Er wordt besloten dat de complete Bijbel vanuit de talen waarin de Bijbel geschreven was, vertaald wordt. Het Oude testament wordt vertaald uit het Hebreeuws, en het Nieuwe Testament uit het Grieks.

Het eerste exemplaar van deze splinternieuwe vertaling wordt op 17 september 1637 aan de Staten-Generaal (de Eerste en de Tweede Kamer) aangeboden.

De Bijbel is inmiddels al heel vaak vertaald. Denk maar aan zendingsgebieden in Afrika bijvoorbeeld. Daar ontvangen ook nu mensen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal.

Ook in Nederland komen er nog nieuwe Bijbelvertalingen uit.

De vertaling die wij gebruiken, is de Statenvertaling. Dat is een heel letterlijke en eerbiedige vertaling. Dat kan je niet van alle vertalingen zeggen die de laatste jaren zijn uitgebracht…

Het is heel bijzonder dat wij opgevoed zijn met de Bijbel. Joodse kinderen worden al vanaf dat ze heel klein zijn, met het Woord van God opgevoed. Ze moeten het zo snel mogelijk kunnen lezen en kennen. Paulus schrijft in zijn tweede brief aan Timotheüs ook over het voorrecht om opgegroeid te zijn met Gods Woord. Paulus schrijft aan Timotheüs dat de Bijbel ons wijs kan maken tot zaligheid. Dat is indrukwekkend! Het is dus niet zomaar een bundel mooie verhalen, of iets wat wat we alleen op ons duimpje moeten kennen.

De Heere spreekt bijvoorbeeld in de Bijbel tot jou ‘bekeert u’, of ‘Mijn zoon (mijn dochter) geef Mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren.’

De Heilige Geest heeft dit woord laten opschrijven in de Bijbel. Daarom geldt deze oproep ook voor ons. Waarom vraagt de Heere dit nog aan afgedwaalde mensen? Waarom klopt Hij nog op ons hart? Omdat het behouden van zondige mensen Hem ter harte gaat.

Leg die oproepen uit Gods Woord maar aan de Heere voor. Bid de Heere of Hij Zich in Zijn Woord aan jou wil openbaren. God werkt in harten van zondaren door Zijn Woord en door Zijn Geest. Als je inziet dat de Heere jou door Zijn Woord wil bekeren, dan ga je anders met de Bijbel om. Dan zal je de Bijbel nooit meer als kniesteuntje gebruiken in de kerkbank, want dan wordt de Bijbel een nieuw boek. Een boek, wat jou uit genade wijs kan maken tot zaligheid.

Toelichting bij pagina 4 en 5

Doel van deze pagina is het spreken van de levende God duidelijk te maken aan tieners. De Bijbel is niet zomaar een boek! Het is het meest unieke boek in de wereldgeschiedenis. Des te meer wonderlijk dat de Heere gewone mensen heeft willen gebruiken om Zijn Woorden op te schrijven.

Opdracht: De mensen die de Heere heeft gebruikt om Zijn Woord op te schrijven, hadden allerlei beroepen. Probeer van 10 schrijvers hun beroep te achterhalen. Je mag aan leidinggevenden vragen om je te helpen.

Een aantal schrijvers zijn genoemd in de tekst van de Treffer. Maar er zijn er meer! Denk aan Mozes (herder, staatsman), Mattheüs (tollenaar/belastingambtenaar), Johannes (visser), Paulus (rabbijn/theoloog), Nehemia (wijnschenker).

Vraag: was Luther de enige persoon die tegen de Rooms Katholieke kerk protesteerde?

Toelichting op vraag: Nee. Wat het protestantisme betreft, begon dit al bij de Engelsman John Wyclif (1330-1384) die een Engelse vertaling van de Bijbel maakte. Hij had felle kritiek op de macht en rijkdom van de Rooms-Katholieke kerk. Ook Calvijn en Zwingli hebben belangrijk werk verricht.

Toelichting bij pagina 6 en 7

Dat de Bijbel waar is, moet ons iets te zeggen hebben. Tieners ervaren dat niet altijd. De boodschap van de Bijbel staat soms ver van hun dagelijks leven af. En toch is de Bijbel het beste kompas wat er is. De boodschap uit de Bijbel gaat over zonde en genade. Maar ook in het dagelijks leven kunnen we veel lessen uit de Bijbel trekken. Het is goed om met tieners in gesprek te gaan, en hen te wijzen op het feit dat de Bijbel ook in 2008 actueel is. Probeer het maar met praktijkvoorbeelden!

Vragen.

1. Wat betekent dit voor jou bij het lezen van kranten en tijdschriften? En bij wat je doet op internet?

Veel jongeren hebben nauwelijks richtlijnen voor zichzelf bij het lezen van tijdschriften, (gratis) kranten en informatie op internet. Ze bekijken (vaak uit nieuwsgierigheid) allerlei informatie, zonder na te denken of ze mogelijk zondige dingen tegenkomen. Die kans is bij gratis kranten en tijdschriften, en zeker internet, erg groot.

Ga het gesprek met ze aan, en bespreek bijvoorbeeld Spreuken 4 vanaf vers 20 (vermijden van de zonde)

2. Merk jij dat je ogen bewaring nodig hebben tegen de zonde?

Het is goed om jongeren ervan bewust te maken dat onze ogen tot zondigen geneigd zijn. Ons hart is van nature boos en bied ruimte aan de verleidingen van satan. Hoe actueel is het gebed van David: Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen (Psalm 119: 37).

Stelling: Zelf uit je Bijbel lezen is niet nodig. Je hoort elke dag al voorlezen uit de Bijbel, dat is genoeg.

Dat we horen voorlezen uit de Bijbel, op school, in het gezin en in de kerk, is al heel bijzonder. Iets om dankbaar voor te zijn! Maar het kan nooit het persoonlijke Bijbellezen vervangen. Het persoonlijke Bijbellezen, in stilte, kan bijzonder veel zegen geven. De Heere Jezus roept ook op om de Schriften te onderzoeken. Dat gaat vooral goed in rust en stilte. Dan moeten we leren bidden zoals Samuël dat deed: ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’

Vragen

1. Hoe vind jij het dat de Heere ons de Bijbel heeft gegeven?

Misschien vinden sommigen de boodschap uit Gods Woord geen prettige boodschap. De wereld heeft zoveel te bieden (lijkt het), en dan ‘mogen’ een heleboel dingen ineens niet meer. Benadruk het genadevolle van de Heere, dat Hij aan een doemwaardige wereld Zijn Woord heeft willen geven. In onze eigen taal zelfs!

2. Waarom is het belangrijk dat Luther en andere Reformatoren de Bijbel hebben vertaald in onze eigen talen?

Door het vertalen naar onze eigen taal is het voor alle delen van de bevolking, tot aan kinderen toe, mogelijk om zelf uit Gods Woord te lezen. Dat bewaart voor veel dwalingen. De boodschap van Gods Woord is niet gebonden aan een taal, maar wordt zo wel op een indringende manier aan ons hart gelegd.

Toelichting bij pagina 8 en 9

Lezen: 2 Timotheüs 3: 10-17 (je mag ook het hele hoofdstuk lezen)

Vragen

1. Omschrijf vers 14 en 15 eens in je eigen woorden.

Houdt vast aan de leer die u door anderen geleerd is. (moeder, grootmoeder, Paulus).

En dat u van kind af aan opgevoed bent met de Heilige Schrift (Oude Testament). Die kunnen ons de weg der zaligheid wijzen, en hoe wij daarop moeten wandelen. Door het geloof, in de Heere Jezus.

2. Waarom zou Paulus aan Timotheüs schrijven dat hij moet ‘blijven in hetgeen hij geleerd heeft’?

Dat is de weg der zaligheid! Er waren, net zoals nu, dwaalleraren die veel mensen afleiden van de waarheid. Timotheüs moest dicht bij de Schriften blijven.

3. Je ouders hebben je christelijk opgevoed. Hoe kan jij blijven in dat wat je geleerd hebt (over Gods Woord)? Wat is daar voor nodig?

Daar is in de eerste plaats wedergeboorte voor nodig. Wijs de jongeren er op, dat een christelijke opvoeding niet voldoende is. Wij blijven niet van onszelf op het rechte pad. Ons hart is arglistig en ons verstand is verduisterd. Iedereen heeft een nieuw hart nodig! Alleen de genade van God kan ons bewaren. Wat verder nodig is: dicht bij Gods Woord leven. Het Woord bestuderen, onderzoeken, aan het begin van de dag en als afsluiting.

4. Denk eens goed na over wat Paulus schrijft in vers 15. Wat heeft dat voor jou te betekenen, als je in Gods Woord leest?

5. Paulus besluit vers 15 met het noemen van iets heel belangrijks. Wie kunnen we door het geloof en uit genade leren kennen uit Gods Woord?

Het aspect ‘wijs kunnen maken tot zaligheid’ moet hieruit naar voren komen. In Gods Woord staat Christus centraal. Wie is de Heere Jezus voor ons? We kunnen Hem vinden door Zijn Woord!

Tijd over?

Lees dan vers 16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

1. Kan je in eigen woorden zeggen wat hier staat?

Elke Bijbeltekst is door de Heere geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderwijs te geven, om dwalingen te weerleggen of te bestraffen, en om op te voeden tot een matig, rechtvaardig, godzalig leven.

2. Vraag aan de leidinggevenden om een Bijbel met kanttekeningen. Zoek de uitleg op bij de nummertjes in de tekst. Schrijf de dingen op die je moeilijk vindt en vraag het aan de leidinggevenden.

3. Hoe blijkt uit deze teksten dat de Bijbel een kompas is, en een licht voor onze voeten?

Gods Woord geeft aan hoe wij moeten leven, in verhouding tot de Heere en tot onze naaste. Uit Gods geboden kunnen wij afleiden wat wij wel en niet moeten doen. Uit deze tekst blijkt dat de Bijbel echt Gods Woord is, en nuttig is voor ons hele leven.

Toelichting bij pagina 12

Hier vindt u een korte enquête die aan het begin van de verenigingsavond ingevuld kan worden. Het zijn een klein aantal vragen. Vervolgens kunnen de Treffers ( of de losse bladzijden) ingevuld en verwerkt worden. Aan het eind van de avond kunt u dan de groepsresultaten met de jongeren bespreken.

Schrijf de resultaten uit op papier en presenteer het op een schrijfbord of groot vel papier. Voorbeeld: bij de vraag ‘Als ik zelf uit de Bijbel lees, dan begrijp ik dat:’

Hadden zeven personen als antwoord ‘soms wel goed’

Hadden acht personen als antwoord ‘meestal goed’ Had één persoon als antwoord ‘altijd goed’

In procenten berekenen:

7 van 16 personen

7 : 16= 0.44

0.44 x 100 = 44%

Op deze manier is elk antwoord in procenten uit te drukken.

Probeer de vragen over Bijbellezen samen met de groep te beantwoorden. Als daar geen tijd voor is, of het zijn moeilijke vragen, kan dat ook de eerstvolgende avond besproken worden.

Bespreek de uitkomsten van de avond ook als leidinggevenden met elkaar. Zijn de uitkomsten positief, of is er reden tot zorg? Kan de vereniging op het gebied van Bijbellezen iets betekenen voor de jongeren?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 2008

Treffer | 20 Pagina's

Leidingblad Treffer De Bijbel: Gods Woord!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 augustus 2008

Treffer | 20 Pagina's

PDF Bekijken