+ Meer informatie

De Christinnereis is voor jong en oud

7 minuten leestijd

41.

Het gesprek van Stoutmoedig tot behoud van Kleinmoedig, in de samenleving, werd niet ver van Gajus’ deur gevoerd. En terwijl zij in het vuur van die samenspreking waren, kwam er iemand voorbij, Lichtvertraagd; hij hinkte op twee krukken en was ook op de pelgrimsreis. „Wel”, zei Kleinmoedig tot hem, „hoe komt gij hier? Ik beklaagde mij er juist over, dat er geen geschikte reisgenoot voor mij was, en nu zijt gij juist wat ik nodig heb. Welkom, welkom, waarde Lichtvertraagd, ik hoop dat wij elkander wederkerig de hulpzame hand mogen bieden”.

Lichtvertraagd: „Ik ben blij u te ontmoeten, en liever dan afzonderlijk onze weg te vervolgen, zal ik u één van mijn krukken lenen”. Kleinmoedig: „Neen, dat behoeft niet! maar ik ben u zeer dankbaar voor uw goede wil. Zolang het mij mogelijk is en mijn zwakke benen mij kunnen dragen, zal

    ik
daarop gaan.

Maar uw kruk kan nog misschien nu en dan nodig zijn om een kwade hond te slaan”.

Lichtvertraagd: „Nu, mijn goede vriend, als ik u helpen kan zijn mijn persoon en mijn krukken tot uw dienst”.

Nu trok het gezelschap gezamenlijk verder. Stoutmoedig en Eerlijk gingen vooruit, daarop volgde Christinne met de kinderen, en eindelijk Kleinmoedig en Lichtvertraagd met zijn krukken in de achterhoede. Toen begon Eerlijk: „Welnu mijn vriend, wij zijn nu op weg, wees nu zo goed om eens van vroegere pelgrims te verhalen wat ons tot lering kan strekken”.

Gaarne wil Stoutmoedig aan zijn verzoek voldoen. „Ik denk”, zo sprak hij, „dat gij wel gehoord hebt welk een zware strijd de Pelgrim had te doorworstelen met Apollyon in de vallei Verootmoediging, en ook wat hij wedervoer in de vallei van de Schaduwen des doods. En ongetwijfeld hebt gij horen spreken over de verzoeking waaraan Getrouw was blootgesteld door Mevrouw Wellust, en hoe hij te strijden had met de Oude Adam en met Valse Schaamte, allen zeer gevaarlijke lieden”.

Eerlijk heeft van al deze dingen gehoord en wist, dat Getrouw het meest was lastig gevallen door Valse Schaamte. Dat scheen al één van de lastigste geweest te zijn.

Stoutmoedig: „Ja, inderdaad, hij was zo onbeschaamd, dat hij zijn naam geheel ten rechte droeg”.

Eerlijk: „Maar mijnheer, waar was het ook weer dat de Pelgrim en Getrouw in aanraking kwamen met Mondchristen? Dat was er ook één!”

Stoutmoedig: „Hij was een ingebeelde dwaas en toch zijn er zovelen die hem navolgen”.

Eerlijk: „Hij had Getrouw zo gaarne in zijn netten geworpen”.

Stoutmoedig: „Ja, maar de Pelgrim heeft in korte tijd zijn waar karakter aan ’t licht gebracht. En dat was hard nodig, want Getrouw hing aanvankelijk aan de lippen van Mondchristen. Ik denk dat hij nog in zijn netten gekomen zou zijn zo de Pelgrim hem geen bijstand verleend had”.

Zo gingen zij voort tot zij aan de plaats kwamen waar Evangelist tot de Pelgrim en Getrouw kwam en hun voorspelde wat zij op de IJdelheidskermis alzo zouden ontmoeten.

Toen zei hun gids: „Ongeveer op deze plaats ontmoetten de Pelgrim en Getrouw Evangelist, die hun voorspelde welke moeite zij zouden ondervinden op de IJdelheidskermis”. Eerlijk: „Zo? Het was wel een harde waarheid die hun verkondigd werd”.

Stoutmoedig: „Ja maar toch bemoedigde hij hen tevens. Maar wat spreken wij van hen? Zij waren een paar mannen met leeuwenmoed, die hun gelaat als een rotssteen tegen het vuur keerden. Herinnert gij u hoe onvervaard zij voor de rechters stonden?”

Eerlijk: „Ja, en hoe moedig Getrouw de marteldood onderging!”

Stoutmoedig: „Dat deed hij, en heerlijk waren de gevolgen daarvan, want naar het verhaal luidt, werden Hoop en enige anderen bekeerd door zijn dood”.

Eerlijk: „Verhaal ons nog meer, want gij hebt zoveel dingen ervaren”.

Stoutmoedig: „Nu, nadat de Pelgrim de IJdelheidskermis achter de rug had, had hij ontzettend veel te stellen met een zekere Bijoogmerk, een sluwe booswicht”.

Eerlijk: „Bijoogmerk? Wie was dat?”

Stoutmoedig: „Een aartsdeugniet, een geveinsde door en door; één die voor godsdienstig wilde doorgaan en toch met de wereld heulde, die het er op toegelegd had de voordelen van de godsdienst te genieten, maar er de minste schade niet voor wilde lijden. Hij had een soort van uitwendige godsdienst voor allerlei omstandigheden, en zijn vrouw was niets beter dan hij. Nu eens was hij van deze, dan van die mening, en altijd wist hij iets te bedenken om zich te verontschuldigen. Maar gelijk ik hoorde, is hij er toch met schade en schande afgekomen, en ook is geen van zijn kinderen gezien bij degenen die God vrezen”. Nu waren zij gaandeweg in het gezicht gekomen van de stad Ijdelheid, waar de IJdelheidskermis gehouden wordt.

Al luisterende naar de gesprekken door Eerlijk en Stoutmoedig gevoerd tot aan de stad Ijdelheid, is de bedoeling daarvan ons toch wel enigermate duidelijk geworden. Als leiders van dit enigszins wonderlijk gezelschap, moesten zij met veel beleid te werk gaan. De jonge mensen wilden zij niet uit het oog verliezen, en die nog in de wittebroodsdagen waren, mochten niet afdwalen. Bovendien moesten de plannen van Kleinmoedig en Lichtvertraagd verijdeld worden, opdat zij niet zouden verdwalen door achter te blijven. Door wijs beleid en bindende gesprekken was dat alleen mogelijk.

De gang van dit pelgrimsgezelschap werd door Eerlijk en Stoutmoedig bepaald. Al kuierende werd de reis voortgezet, opdat de ter been zwakke broeders geen reden zouden hebben om achter te blijven. Het was dan ook beloofd zich te zullen schikken naar de gang van het werk. En zo bond de band der liefde hen saam, zij lieten elkander niet los.

Maar daarvoor werden dan ook levendige gesprekken gevoerd door Eerlijk en Stoutmoedig, uit het leven van verschillende pelgrims die alrede mochten juichen voor Gods troon. Zij mochten volharden in het geloof, staande blijven in de strijd en ontvangen de kroon der rechtvaardigheid. Maar met dat alles werd het reisgezelschap gewezen op de weg, die loopt door vele bestrijdingen, verzoekingen en beproevingen. Een drietal zaken waarmee men wel terdege rekening heeft te houden.

Met helse bestrijdingen komt de vijand op u af. Hij zoekt u tot twijfel en vertwijfeling te brengen. Ge wordt door hem veroordeeld in uw staat en stand. Uit de tegenheden op uw weg, naar zijn oordeel, blijkt het duidelijk dat ge geen heil bij God hebt, dat ge Zijn kind niet zijt. Was het u echt om de Heere te doen, dan zou Hij het licht van Zijn vriendelijk aangezicht wel laten schijnen in uw hart, maar nu is het duisternis en donkerheid van alle kanten. En daar het u niet echt om de Heere te doen is, zijt ge naar zijn oordeel ook niet recht werkzaam met de dingen der eeuwigheid. De vijand verwondt uw ziel met het zwaard van zijn scherpe veroordelingen. En toch, ge geeft het niet op. Uw hart zucht en blijft smeken tot de Heere om ontferming. De olie der genade laat de Heere door alles heen vloeien in uw ziel, het liefdevuur gaat niet uit. Lukt het de vijand niet u te verslaan, dan probeert hij het met verzoekingen. Van alle kanten wordt ge door hem aangegrepen met de begeerlijkheid der ongerechtigheid. Hij zoekt de verdorvenheid van de oude mens op te wekken om aktief te worden in de dienst der zonde. Gode onterende gedachten giet hij daartoe uit in uw hart. En de zucht: „Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere”, wordt door de Heere verhoord. Als u niet meer in staat bent één goede gedachte van de Heere te denken, dan verandert het in uw hart en u roept het uit: „Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben”. En zie, de vijand slaat op de vlucht. Zo zijn de jeugdige pelgrims vanuit de bevinding der heiligen onderwezen daar de poorten van de stad Ijdelheid reeds te zien waren. De weg naar Sion is een weg van strijd, verzoeking en beproeving. Maar de Heere vergeet u niet.

Nijkerk

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.