+ Meer informatie

TER OVERWEGING

4 minuten leestijd

Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1999. Uitg. Kok, Kampen 1999. 276 blz. f 24,90.

Deputaten voor de kerkorde in de GKN verzorgen - net als de onze - met regelmaat de uitgave van nun kerkorde. Ze doen dat om het andere jaar, net na de sluiting van de laatste synode. Zodoende kan iedereen snel ‘bij’ zijn. Bijgevoegd zijn allerlei uitvoeringsbepalingen en andere regelingen, bijv. VUT-regelingen voor predikanten (blz. 132), taak van diakenen en de overheid (blz. 149) enz. Een handig boek, met name voor hen die op de een of andere wijze bij het kerkrecht betrokken zijn.

Ds. J.H. Velema, Dubbel appèl. Oproep tot bezinning - wat staat ons nu te doen? Uitg. Groen, Heerenveen 2000. 72 blz. f 19,95.

Ds. Velema bewerkte twee preken (over Ps. 82:6 en Ps. 119:82) en een toespraak met als titel ‘Slaapt u?’ tot een brochure. Zo worden de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland van deze jaren tegen het licht van Gods Woord gehouden (Ps. 82) en wordt om bemoediging van de Here gebeden (Ps. 119). Dat laatste appèl heeft een keerzijde: het roept om in beweging komen van de christenheid, in verootmoediging. Nederland dient te weten hoezeer het de normen van Gods wet terzijde schuift en welke consequenties dat heeft, met het oog op de wederkomst van de Heiland.

Ds. C. Harinck, De HEERE is mijn Herder. Negen preken over Psalm 23. Uitg. Groen, Heerenveen 1998. 127 blz. f 27,50.

Ds. Harinck, predikant van de Geref. Gemeente te Houten, hield een negental preken over Psalm 23, die vervolgens werden gebundeld. Terecht wordt gesproken over de parel onder de Psalmen (blz. 8). Het is een kunst - of moet ik zeggen een genade? - om deze ‘parel’ zó te bepreken dat hij opnieuw gaat glanzen; immers, de woorden zijn zó bekend… Hier hebt u een boek waarin dat zeker gebeurt. Het zijn echte preken gebleven, compleet met de toepassing na de tussenzang, zoals in de kerkelijke kring van de auteur gebruikelijk; ook het taalgebruik blijft uiteraard in die traditie. Een enkele keer vond ik de parel toch weer een beetje ‘dof’, bijv. op blz. 94, waarin wordt gezegd dat de doop ons niet tot een schaap van Jezus’ kudde maakt, noch belijdenis doen tot een waar gelovige. Ik begrijp de auteur heel goed en ik kan hem nazeggen dat de doop niet álles is en dat het om een hartsvernieuwing gaat. Anderzijds: de doop is ook niet niets, evenmin als het open-baar gegeven ja-woord! De balans is dan uit evenwicht. Maar in het algemeen kan men spreken van negen ernstige én gunnende preken.

Dient elkander door de liefde. Bijbels dagboek voor gehuwden. Uitg. Groen, Heerenveen 1999. 366 blz. f 39,95.

Gehuwden in onze kringen spreken over het algemeen te weinig met elkaar, zo was te lezen in een dagblad-interview dat n.a.v. bovengenoemde uitgave verscheen. Daar zal iets van waar zijn. Kerkenraden willen bij bijzondere gelegenheden (jubilea e.d.) nog wel eens een geschenk aanbieden. Ziehier de mogelijkheid het gesignaleerde probleem aan te pakken. Het dagboek behandelt per week een thema. Bijv. dienen, vergeven, werk(loosheid), zending, conflicten, budgettering, troosten. Elke dag eindigt met een vraag of opmerking. Soms zijn deze wel erg algemeen en nodigen ze nauwelijks uit tot verder gesprek; maar soms ook vormen ze echt een ingang om verder te komen. Natuurlijk zijn er altijd opmerkingen; zo zou ik bij het ‘opnemen van het kruis’ in Matt. 16 beslist niet denken aan ziekte of handicap, juist vanuit die context (12 januari). Enkele medewerkers: mevr. G. Fahner-Vos, D. Koole, mevr. A.T. Peet-Vreman, ds. J. Westerink. Of een speciaal dagboek voor gehuwden écht nodig is? Er is veel op de markt op het gebied van dagboeken dat ook door hen uitstekend gebruikt kan worden, en dat tot gesprek uitnodigt. In ieder geval is er voor de totstandkoming van dit dagboek veel werk verzet, waarvoor respect!

Dr. R. Seldenrijk, Zorg en welzijn. Werken in de zorg en dienstverlening. Uitg. Groen, Heerenveen 1999. 71 blz.f 19,95.

Dit boekje is vooral bedoeld om jongeren een oriëntatie te geven in het in de ondertitel aangegeven beroepenveld. Het laat zien hoe de mens, juist als schepsel Gods, het waard is zorg te ontvangen, en hoe goed het is met je gaven die te geven. Het breekt verder een lans voor een christelijke beroepscode, die juist in de ontwikkelingen van de samenleving op dit gebied schreeuwend hard nodig is. Echt iets om je catechisanten op te attenderen! Aan het eind staat informatie over boeken en instellingen. Daar staat terecht de Chr. Hogeschool Ede bij vermeld; daaronder staat het adres van de Hogeschool Windesheim in Zwolle, terwijl de Geref. Hogeschool Zwolle (gesticht vanuit de GKV) tegelijkertijd ontbreekt. Een foutje?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.