+ Meer informatie

Lectuur ruggegraat van de Spaanse Evangelische Zending

F. VAN HOLTEN: „DE BIJBEL BIJ HET VOLK VAN SPANJE"

8 minuten leestijd

Lectuurwerk is eigenlijk de ruggegraat van het werk van de Spaanse Evangelische Zending (SEZ). Professor G. Wisse is de grondlegger van de activiteiten. Hij begon aan het eind van de jaren veertig zijn bekende Spaanse-avonden. Wisse wist wel hoe hij het geld dat toen nodig was, binnen moest krijgen. Tot op heden ziet de Raad van bestuur dit werk dan ook niet als een hobby, maar als iets dat op zijn weg geplaatst werd." Aan het woord is de heer F. van Holten te Rotterdam, als secretaris/penningmeester in dienst van de Stichting. Ter gelegenheid van het feit dat het werk 35 jaar geleden wat in officiële banen geleid werd, maakten we een praatje met hem.

Ds. M. C. Tanis, christelijk gereformeerd predikant te Sliedrecht, voorzitter van de Raad van bestuur liet zich door ambtelijke werkzaamheden verontschuldigen. Aanvankelijk zou ook hij aan het gesprek deelnemen. Ds. Tanis was al vroeg bij het werk van de SEZ betrokken, na een tijdelijk voorzitterschap door ds. W. Chr. Hovius, werd de Sliedrechtse pastor voorzitter van de SEZ.

Van Holten vertelde dat het werk van professor Wisse zijn belangstelling had. Zo is hij ook in aanraking gekomen met het werk van de SEZ. Het eerste contact hield in het lidmaatschap van het Rotterdamse comité. Daar de heer van Holten wat kennis had opgedaan van het Spaans, kreeg hij al spoedig zitting in de Raad van bestuur. Op 1 oktober 1980 volgde de benoeming van de heer Van Holten in vaste dienst van de Stichting.

Rechterflank

Het bestuur bestaat uit personen die duidelijk behoren tot de rechterflank van de gereformeerde gezindte. De volgende vier kerken zijn vertegenwoordig: de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Gemeenten, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, en de Nederlandse Hervormde ;Kerk (gereformeerde richting).

Van Holten vertelt dat het bestuur gekozen heeft voor een duidelijke identiteit, dat is in de loop der jaren zo gegroeid zo benadrukte hij. Er is een goede verstandhouding onderling, alles kan men bespreken er wordt niets verdoezeld. We spreken echter met elkaar niet over dominees en kerkmensen. Een gevleugelde uitdrukking bij ons is dat de ondergrond belangrijker is dan de achtergrond.

Naast ds. Tanis maken op dit moment deel uit van de Raad van bestuur: ds. L. Blok te Nunspeet (tweede voorzitter), H. J.- Verdonk te Opheusden (adviseur), J. Toes te Rotterdam (waarnemend penningmeester). Verder de predikanten P. Beekhuis te Rotterdam, G. Hendriks te 's-Grevelduin-Capelle, W. J. op't Hof te Ouddorp en W. Verhoef te Chilliwack. De heren C Pols te Krimpen aan den IJssel en C. de Vos te Capelle aan den IJssel sluiten de rij.

Alhoewel ds. Verhoef uit Canada aan de overzijde van de Oceaan niets meer kan doen voor de SEZ stelt hij er toch prijs op bestuurslid te blijven, aldus Van Holten. Onze gastheer benadrukt vervolgens dat de bestuursleden zich geestverwanten voelen. Zo presenteren we ons ook staande in de gereformeerde gezindte. Dat betekent ook weer niet dat er bij ons een bepaalde enghartigheid te vinden is, alsof we geen oog voor een. ander zou hebben.

Contacten

Er zijn zeker wel contacten, zo vertelt Van Holten. Hij dacht hierbij aan die met de Gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse Hervormde Kerk (GZB) en met de mensen van de zending van de Gereformeerde Gemeenten. „Als er'bijvoorbeeld een dominee van de GZB naar Amerika gaat dan is er vooraf altijd wel overleg. Hij krijgt in ieder geval lectuur van ons mee. Wij werken als SEZ alleen in Spanje en niet in Zuid-Amerika. Vroeger waren er wel wat contacten in Zuid-Amerika."

De SEZ heeft met de GZB een overeenkomst gemaakt. Alle aanvragen die de SEZ krijgt vanuit Zuid-Amerika gaan naar het bureau van de GZB te Zeist. Andersom als de GZB vragen uit Spanje krijgt, dan worden die doorgesstuurd naar het bureau van de SEZ te Rotterdam, ten huize van de heer Van Holten.

Psalmberijming

Ook op het terrein van de psalmberijming heeft de SEZ nog een zakelijke samenwerking. „Dit niet omdat we zo exclusief zijn, maar omdat er geen organisatie in Nederland is, die precies dezelfde doelstelling heeft als wij", aldus Van Holten. Deze samenwerking is er met de Nederiandse Gereformeerde Kerken en met de Gereformeerde Kerketi Vrijgemaakt. De beide kerken en de SEZ betalen ieder eenderde van de kosten van een Psalmberijming in het Spaans. Een probleem is, zo wordt ons verteld dat er geen complete berijming van de Psalmen is in Spanje.

Van groot belang bij deze berijming is er op te letten dat er geen dingen verdoezeld worden. Over de tekst die geboden wordt, kan men tevreden zijn. Het eindresultaat krijgt men onder ogen, zo lang dat goed is, blijft men dit werk steunen. De maker blijft dicht bij de oorspronkelijke tekst. Dat betekent dat er minder woorden gebruikt worden. Zo kan een psalm bij ons acht verzen hebben en in het Spaans maar zes.

De berijming is vergeleken met de Nederlandse berijming van 1773. „De Spaanse psalmberijming dient er zo spoedig mogelijk te komen", aldus Van Holten, die op zijn praatstoel blijkt te zitten als hij over dit werk begint. Hij heeft dan ook geen spijt van zijn vaste benoeming en heeft het volste vertrouwen in de toekomst.

Een volgend belangrijk onderdeel van het werk van de SEZ is de verspreiding van de Bijbel. Hiervoor heeft men een overeenkomst gemaakt met de Trinitarian Bible Society te Londen. Zij hebben grote hoeveelheden van de Bijbel in het Spaans in voorraad. Men kan er zoveel bestellen als men maar per jaar nodig heeft. De Bijbels worden vanuit Londen direct naar de adressen in Spanje verzonden. De SEZ krijgt op deze Bijbels een aanmerkelijke korting, er zijn besprekingen gaande om ook nog wat aan de verzendkosten te kunnen doen.

Jubileumaktie

Daar het dit jaar 35 jaar geleden is dat het werk van de Stichting vorm begon te krijgen, startte men een speciale jubileumactie. Men denkt dit jaar speciaal aan twee zaken. Allereerst de verspreiding van het boek van J. Bunyan „Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren" waarvan men vierduizend exemplaren bestelde. Vervolgens besloot de Raad van bestuur ook het Oude Testament van de „Bijbelse geschiedenissen" van J. Vreugdenhil te laten vertalen. Het Nieuwe Testament is bijna gereed.

Verleden jaar heeft men een actie gevoerd, waarbij het naast de verspreiding van de Bijbel ging om een uitgave van de Belijdenisgeschriften, een brochure over alllerlei actuele zaken, een samenvatting van de Institutie van Calvijn, de verspreiding van folders en de kosten voor het aanmaken van nieuwe Bijbelcursussen.

Van Holten vertelde hierover dat doelgerichte acties meestal succes hebben. Vandaar dat men ook dit jaar weer een speciale actie op touw zette.. Voor hem houdt het vertaalwerk wel een extra claim in op zijn beschikbare tijd. Het bestuur hoopt dan ook iemand te kunnen aantrekken die de heer Van Holten bij het vertaalwerk terzijde kan staan. Hiervoor plaatste men een oproep in het blad „Zendingsbode".

Sprekend over dit werk kunnen we niet heen om de évangelisatiepost in Madrid. Het pand is eigendom van de Stichting Spaanse Evangelische zending. Van hieruit werkt evangelist Valentin Munoz, die ook volledig in dienst is. Hij staat bekend als een hard werker. Van groot belang is ook de vele contacten die hij in heel Spanje heeft.

Sleutelfiguur

„Hij is onze sleutelfiguur daar en heeft wel contacten in honderd kerkelijke gemeenten. Hij geniet een algemene bekendheid, men weet in Spanje dat men bij hem terecht kan voor Bijbels en goede boeken. Munoz is al vele jaren bij het werk van de SEZ betrokken" zo vertelt Van Holten.

Benadrukt wordt dat de Bijbelverspreiding op zich goed werk is. Daarmee zijn we er niet, aldus Van Holten. Men dient ook te verstaan wat men leest. Daarvoor zijn de Bijbelcursussen ontworpen. Er zijn al cursussen over Johannes, Romeinen, Hebreeën en Galaten. Op dit moment zijn er zo'n vijfduizend mensen die een cursus volgen. Dat vergt enorm veel tijd van Munoz, die bij zijn werk terzijde gestaan wordt door zijn echtgenote, die er van harte achter staat. Sinds kort heeft men ook een part-time kracht in dienst die bij de verzending van de lessen helpt.

„We kunnen de mensen daar niet bekeren, we willen wel de Bijbel bij het volk van Spanje brengen en het volk van Spanje bij de Bijbel. Serieus en biddend lezen van de Bijbel is van het grootste belang", zo benadrukt Van Holten. Men steunt op dit moment verder een aantal christelijke scholen, het Evangelische ziekenhuis in Barcelona. Ds. Cerni is predikant van de Gereformeerde Presbyteriaanse Kerk van Spanje.

Zinvol

Van Holten stelt met klem, dat het ook vandaag nog zinvol is om steun aan de protestanten in Spanje te blijven geven. Hij wijst op de funeste invloed van allerlei sekten en strommgen en het binnenstromen van het modernisme. We zouden in elke stad in Spanje wel een kerk willen hebben waar het zuivere Woord van God gebracht wordt.

Ook voor ons eigen land zijn er nog wel wensen. In elke plaats waar geestverwanten wonen zou een groep gevormd moeten worden die achter het werk van de SEZ staat. „Zover zijn we nog lang niet", aldus Van Holten. We hebben een interkerkelijke opstelling en dat is goed, iedere groepering heeft echter zijn eigen zending, wij zitten als Stichting altijd op de tweede plaats."

Een ieder die op de hoogte wil blijven van het wel en wee van de Stichting Spaanse Evangelische Zending kan zich abonneren op de „Zendingsbode" voor het luttele bedrag van ƒ 7,- per jaar. De heer Van Holten wil op verzoek best een spreekbeurt vervullen of dia's vertonen, hieraan zijn geen kosten verbonden. Wel zal het dan op prijs gesteld worden als men voor het werk van de SEZ wil collecteren. Verleden jaar bedroeg het bedrag dat ontvangen werd aan giften, contributies en bijdragen 3,5 ton. Dit bedrag had men voor de goede voortgang van het werk hard nodig.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.