+ Meer informatie

Ter ovfrweging

3 minuten leestijd

H. Folkers e.a., Ik geloof. Deel 2a. Werkboek voor catechisanten. 76 blz. Uitg. De Vuurbaak, Barneveld 1988.

Dit is het tweede deeltje van een reeks catechisatieboekjes, die samengesteld worden door een vijfhoofdige redactie binnen de Geref. Kerken Vrijgemaakt. Het boekje begint met een les over „Naar catechisatie”. Daarin valt op dat de band van de kerkelijke catechese met de opvoeding door de ouders thuis en de vorming door de onderwijzers op school stevig wordt vastgehouden. Dat is duidelijk reformatorisch. Ook kunt u lezen dat het kerkelijk onderwijs door de dominé of door iemand anders die door de kerkeraad benoemd is, kan worden gegeven.

In dit boekje worden de zondagen 7 t/m 15 van de Heidelbergse Catechismus behandeld. Dat gebeurt op buitengewone mooie, duidelijke en verantwoorde wijze. Ik denk bijv. aan de weergave van de werken en ambten van onze Here Jezus Christus. Wat ik t.a.v. het eerste deeltje opmerkte, moet hier herhaald worden nl. dat er teveel van wordt uitgegaan, dat de catechisanten al geloven (zie blz. 12 en 33). Op blz. 74 wordt dit enigszins rechtgetrokken wanneer we daar lezen, dat de verzoening door Christus’ sterven de mensen ten goede komt „als zij dit tenminste in geloof aanvaarden”. Overigens mooi catechesemateriaal!

Ook bij dit deeltje is een Handleiding voor de catecheet te bestellen.

C. van Atten e.a., Kerkgeschiedenis. Deel 8 en Leven in de wereld. Deel 11 van de serie Rondom de Bijbel. Uitg. Buijten & Schipperheijn b.v., Amsterdam 1988. Resp. 77 en 69 blz. Prijs f. 9,20 en f. 8,90.

Een aantal predikanten en onderwijzers uit de Chr.Geref. en Ned. Geref. Kerken zorgt voor uitgave van de reeks catechisatieboekjes Rondom de Bijbel. Deze reeks wordt nu met twee nieuwe deeltjes uitgebreid. In één woord: hierwordt prachtigwerk geleverd! Met heel mooie illustraties.

Het deeltje „Leven in de wereld” gaat over hoe christenen in deze wereld hebben te handelen naar Gods wil, d.i. zijn wet. Zo komt de decaloog aan de orde en dat op zeer actuele manier, zodat bijbelse wegen worden gewezen in de vraagstukken van vandaag. Dit deeltje is te gebruiken voor catechisanten vanaf 14 jaar.

Het deeltje „Kerkgeschiedenis”, eveneens voor jongelui vanaf 14 jaar, geeft in forse lijnen de gang van het evangelie onder de volken: het ontstaan en voortbestaan van de Kerk van God door de eeuwen. Wat ik gemist heb, is hoe God in de eeuwen onder Israël heeft doorgewerkt. Zou er niet een deeltje kunnen komen over Israël? Ik wil dat graag de samenstellers in overweging geven. Laten catecheten kennis nemen van deze reeks en er eens een seizoen mee aan het werk gaan. Van harte aanbevolen!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.