+ Meer informatie

Het gaat erom dat mensen zelf de Bijbel door gaan geven.

De gereformeerde gezindte en "de wereld" (2)

10 minuten leestijd

Een brief uit de hemel, zwart op wit. Zo gaf God Zijn Woord. Het is het enige boek dat antwoord geeft op de diepste levensvragen van elk geslacht en elke cultuur. Daarom moet het worden doorgegeven, juist in deze tijd van godloosheid en geestelijke verwarring. Uit die overtuiging werd een nieuwe stichting geboren, om de gereformeerde gezindte bewust te maken van haar voorrecht. Zij heeft een Woord voor de wereld. Te beginnen bij de buurman, de collega en de werknemer. Twee zakenmannen werden gegrepen door dit hoge doel.

Op de scheiding van de tuin heb je soms best een aardig gesprek met je buurman. Al doetie nergens aan, het is een fijne kerel. Eigenlijk zou je hem eens een Bijbel moeten geven. Hij heeft toch ook een ziel. Maar ja, zo'n statige Bijbel schrikt direct af. Als hij er al in begint te lezen, komt hij zeker niet verder dan Exodus. Dat is toch zonde van het geldVoor hen die dit dilemma kennen is er goed nieuws. Binnenkort verschijnt een evangelisatiebijbel voor de gereformeerde gezindte. Met een aantrekkelijke omslag, voorzien van een eenvoudige toelichting, tegen een gering bedrag. Gedrukt om door te geven. Nu niet in Rusland of Roemenië, maar in eigen land. Het initiatiefis afkomstig van evangelist J.W.N, van Dooijeweert. Al jaren bespeurt hij een wonderlijke tegenstelhng. De gereformeerde gezindte in Nederland geeft tonnen voor bijbelverspreiding en evangelisatie in het voormalige Oostblok. Mede daardoor beschikken Russische christenen over fleurig uitgevoerde evangelisatiebijbels, die op grote schaal worden verspreid. Dezelfde gereformeerde gezindte doet in eigen land nauwelijks aan bijbelverspreiding onder buitenkerkelijken.

Doorgeven
Een lang gekoesterd ideaal van de Tilburgse evangelist was de uitgave van een verantwoorde evangelisatiebijbel, waardoor het Woord van God voor de onkundige lezer toegankelijk wordt gemaakt. Het plan kreeg concreet gestalte door een ontmoeting met J. Bor, bestuurslid van stichting "De Ondergrondse Kerk", die met hetzelfde idee rondliep. De cirkel was rond toen de heren P. Braal en G. Thijsen, directeur van respectievelijk drukkerij Callenbach in Nijkerk en drukkerij Thijsen in Buren, zich bereid toonden tegen een lage prijs de evangelisatiebijbel te drukken. Eind februari werd officieel de interkerkelijke stichting "Geef het Woord door" opgericht, waarin naast de genoemde heren A. de Bruin uit Wijk en Aalburg zitting heeft. De doelstelling van de stichting is tweeledig: onkerkelijk Nederland bekend maken met de Bijbel en reformatorisch Nederland bewust maken van z'n plicht ten opzichte van de onkerkelijke naaste. Zodat het niet meer blijft bij een gift aan KOEH, HOE of de plaatselijke evangelisatiecommissie. „Het sleutelwoord voor ons is doorgeven", zegt Braal. „Aan de buurman, een kennis, een collega op het werk. Om dat te stimuleren willen wij een Bijbeltje brengen dat laag in prijs is, een aantrekkelijk uiterlijk heeft en de lezer wat leiding en houvast biedt bij het lezen." De omslag is overgenomen van een Russische evangelisatiebijbel. Het betreft een pocketuitgave met voorop de afbeelding van een waterval, die z'n weg zoekt door de rotsen. Een stroom van levend water. De Nederlandse versie krijgt dan ook als titel: "De Levensbron". Bewust is voor deze benaming gekozen, omdat geen sprake is van een Bijbel in de strikte zin van het woord.

Gedicht
"De Levensbron" opent met een katern waarin op een voor ieder verstaanbare wijze wordt aangegeven wat voor boek de Bijbel is. De lezer die onbekend is met het Woord van God krijgt daardoor zicht op de betekenis en de boodschap van de Schrift. Zo wordt onder meer de inhoud van het Nieuwe Testament samengevat en zijn de belangrijkste episoden uit het leven van de Heere Jezus chronologisch weergegeven. Na dit inleidende katern volgt het bekende gedicht "Eens was ik een vreemd'ling voor God en mijn hart", van de Schotse predikant Robert Murray MacCheyne. Van het Oude Testament is alleen het eerste deel van Genesis opgenomen: de hoofdstuk 1 tot en met 12 vers 9. De Tien Geboden en een keuze uit de Psalmen vormen de verbinding naar het Nieuwe Testament. "De Levensbron" wordt afgesloten met de apostolische geloofsbelijdenis. Het geheel is verlucht met kleurenfoto's van het bijbelse land en fraaie pentekeningen.

Rotatiedrukkerij
Een eerste druk van 100.000 exemplaren is inmiddels bij Thijsen van de pers gerold. De eigenaar van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in de vervaardiging van reclamedrukwerk, ziet dat niet als toeval. Jaren geleden stelde ds. G.A. Zijderveld, predikant van de Gereformeerde Gemeenten, hem de ontdekkende vraag of hij zijn drukkerij ook dienstbaar maakte voor de uitbreiding van het koninkrijk Gods. De vraag liet hem niet los, maar tot voor kort zag hij geen mogelijkheden om door zijn onderneming de voortgang van het Evangelie te bevorderen. Dat veranderde toen hij werd geconfronteerd met het idee > van Van Dooijeweert. De rotatiedmkkerij is bij uitstek geschikt voor het drukken van het beoogde boek tegen een aantrekkeUjice prijs. "De Levensbron" zal worden aangeboden in pakketjes van drie exemplaren voor tien gulden.

Onafhankelijk
Om identificatie met bepaalde flanken van de gereformeerde gezindte te voorkomen, werd het project ondergebracht in een onafhankelijke stichting. „We hebben ook contacten met mensen uit evangelische kring", licht de heer Braal toe. „Onder meer een groep christenen in het noorden van het land. Die zitten met smart te wachten op een eerste lading van onze evangelisatiebijbeltjes. Het feit dat wij voor de Statenvertaling hebben gekozen is voor hen geen bezwaar, hoewel ze niet direct tot de rechterflank van de gereformeerde gezindte behoren. Door onze onafhankelijke opstelling hopen we zo veel mogelijk mensen te bereiken. Daarbij is niet van belang tot welk kerkgenootschap men behoort. Als men het Woord maar doorgeeft." De keerzijde is, dat het toch al respectabele aantal stichtingen in de gereformeerde gezindte opnieuw is uitgebreid. „Het wemelt inderdaad van de stichtingen", bevestigt Braal. „Maar het probleem voor ons was, dat het doel dat we voor ogen hebben niet terug te vinden is in de werkwijze van de Gereformeerde Bijbelstichting of het Nederlands Bijbelgenootschap. Het gaat ons erom dat mensen zélf die Bijbel door gaan geven. Daardoor ontstaat een persoonlijke band tussen de gever en de ontvanger. De ontvanger weet nu bij wie hij terecht kan met eventuele vragen."

Onmacht
In z'n algemeenheid geldt dat de gereformeerde gezindte nooit bijzonder actief geweest is op het terrein van evangelisatie. Toch heeft de directeur van drukkerij Callenbach goede hoop dat velen bereid zullen zijn om "De Levensbron' door te geven. „Ik geef direct toe dat we sterk in onszelf gekeerd zijn. Maar dat wordt voor een deel ook veroorzaakt door een gevoel van onmacht. Een gewone Bijbel geef je niet zo gemakkelijk weg aan je onkerkelijke buurman. De kans is groot dat hij die weglegt en nooit inziet. Begint hij er wel in, dan zul je hem in hét lezen moeten begeleiden. Anders haakt hij zo goed als zeker in Leviticus af Vooral voor mensen die niet zo vrijmoedig zijn, schept dat een hoge drempeL Zo'n evangelisatiebijbel ziet er aantrekkelijk uit. Door de toelichting in het eerste katern wordt al heel veel informatie over de Bijbel geboden, zodat je niet alles zelf hoeft te vertellen. En dan is er het praktische gegeven van de prijs. Iemand die van een normaal maandloon moet leven, is niet in staat om kwistig Bijbeltjes uit te delen, maar een tientje voor drie evangehsatiebijbels is voor bijna niemand een bezwaar."

Vrij onzakelijk
De omslag van "De Levensbron" is gedrukt bij Callenbach. De rest van het boek bij Thijsen. Voor buitenstaanders kan daardoor de schijn van belangenverstrengeling ontstaan. De directeuren van beide bedrijven hebben ook zitting in het bestuur van "Geef het woord door". „Wij zaten daar echt niet om te springen", zegt Braal. „De keuze is zo gemaakt, omdat wij midden in het bedrijfsleven staan en daardoor in die kring makkelijker contacten kunnen leggen." Kritiek op deze constructie kan Thijsen zich goed voorstellen. „Maar uiteindelijk hoeven we geen verantwoording aan mensen af te leggen. Het is niet zo dat we dit boek tegen kostprijs drukken. Maar het zal ook duidelijk zijn dat je niet aan zoiets begint om er rijk van te worden. Dan kunnen we beter iets anders gaan doen. Technisch is het voor ons een moeilijk produkt." Daar komt bij dat aan het gigantische project een fors financieel risico kleefde voor de drukker uit Buren. Dat is inmiddels weggenomen door een onverwachte gift van honderdduizend gulden, afkomstig van een zakenman die zich bijzonder aangesproken voelde door het doel van de nieuwe stichting. „Wij waren toen al deftig aan de gang met de produktie", glimlacht Thijsen. „Dat is natuurlijk vrij onzakelijk.

"Wegwijs"
Om "De Levensbron" onder de aandacht van de potentiële doorgevers te brengen, zal de stichting haar activiteiten op grote schaal via de pers presenteren. Over het resultaat is Braal optimistisch. „Nu al krijgen we heel veel reacties van personen en groepen die van ons initiatief hebben gehoord. Vaak uit hoeken waarvan je het totaal niet zou verwachten. Zo zijn we benaderd door evangelisatiecommissies die niet direct een reformatorische achtergrond hebben, maar die grote interesse hebben voor de evangelisatiebijbel zoals we die hopen uit te brengen. Om in één slag een zo groot mogelijke bekendheid te krijgen in de gereformeerde gezindte, presenteren we de stichting ook op de komende Wegwijs-beurs. Als een kwart van de bezoekers een pakket van drie exemplaren koopt, zijn we de helft van de eerste oplage al kwijt. Verder zullen we de zakenverenigingen CBMC enVRCL benaderen. In de hoop dat we met elkaar de fakkel gaan doorgeven, zodat het effect van een veenbrand ontstaat."

Arbeidscontract
De aandacht van de nieuwe stichting voor de christelijke zakenwereld vloeit direct voort uit het feit dat Braal en Thijsen zelf lid zijn van de VRCL. „De VRCL heeft zo veel leden die zich dagelijks bezighouden met personeelszaken", constateert Braal. „Voor Thijsen en mij geldt dat ook. Dan komt de vraag wel eens bij je boven: hebben we onze plicht gedaan als we de tent economisch draaiend houden of ligt er nog een andere taak? Ik ken iemand die nogal wat Poolse werknemers in dienst heeft. Elke Pool die bij hem een arbeidscontract tekent, krijgt bij het arbeidscontract een Bijbeltje uitgereikt. Dat heeft mij bijzonder aangesproken. Die man betoont daarmee uit welk principe hij wil leven en geeft zijn nieuwe werknemer iets dat hopelijk eeuwigheidswaarde heeft. Wij hopen dat in de breedte van de VRCL en het CBMC, al dan niet via het kanaal van onze stichting, meer van dergelijke initiatieven worden ontwikkeld. Zodat we niet alleen een club zijn die tot eigen genoegen bij elkaar komt, maar dat er werkelijk een getuigenis van ons uitgaat in het commerciële leven." „Het schaamrood stijgt je toch naar de kaken als je hoort dat een bekende verzekeringsmaatschappij in z'n kerstpaketten een Bijbel heeft zitten", bekent Thijsen. „Vraag me niet wie daarvoor verantwoordelijk is. Het gebéurt en in ons brein is het niet opgekomen. Hoe veel mensen heb ik niet zonder Bijbel laten gaan, die toch een tijd bij me hebben gewerkt?"

 Levendmakend Woord Tussen het bedrag waarvoor "De Levensbron" door de drukkers wordt geleverd en de verkoopprijs ligt een kleine marge waarmee de stichting een eigen fonds zal vormen. „Giften zijn zeker welkom, maar we willen niet de bedeltoer op", licht Braal toe. „Er zijn al genoeg stichtingen die de hand op moeten houden. Wij willen door fondsvorming onszelf zien te bedruipen. Voor andere stichtingen is het denk ik een geruststellende gedachte dat er niet nog een instantie bij komt die in de vijver van de gereformeerde gezindte gaat zitten hengelen." De komende maanden zullen leren of de hoog gespannen verwachtingen van de mannen achter de nieuwe stichting gerechtvaardigd zijn. Het fenomeen evangelisatiebijbel is vrijwel onbekend in de gereformeerde gezindte. Dat maakt het moeilijk om voorspellingen te doen over de ontvangst. Het is niet denkbeeldig dat voor een deel van de belangrijkste doelgroep het fleurige uiterlijk juist een bezwaar is. Braal is er niet al te somber over. „Onze vaderen waren zo wijs om de oude statenbijbels te verluchten met platen. Wij hebben met de mogelijkheden die de moderne techniek ons biedt niets anders gedaan. Maken mensen daar problemen over, dan betwijfel ik of ze wel de begeerte hebben het levendmakende Woord van God door te geven."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.