+ Meer informatie

Algemene Kerkelijke Zaken

5 minuten leestijd

1. Theologische Hogeschool

De synode besloot

a. het curatorium op te dragen om, gelet op de komende wijzigingen van de gymnasiale eindexamina en de geopende mogeheid van academische studie zonder gymnasiale opleiding, waardoor er te weinig overeenstemming is met onze vooropleiding, dit gehele vraagstuk nader te bezien en de nodige maatregelen te treffen ook als dit financiële consequenties zou hebben;

b. liet curatorium toestemming te verlenen om — zodra de hierop betrekking hebbende wetswijziging tot stand is gekomen — het verzoek te doen uitgaan dat de theologische hogeschool wordt aangewezen als bijzondere instelling van theologisch wetenschappelijk onderwijs in de zin van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs.

2. Evangelisatie

Deputaten kregen de opdracht zich te bezinnen op het karakter van samenkomsten op campings en de kerkeraden daarover te adviseren.

3. Kerk en Recreatie

Deputaten kregen opdracht de ontwikkeling van de recreatie in het algemeen te blijven volgen in zijn consequenties t.a.v. het geestelijk en kerkelijk leven voor de leden der kerken; kerkeraden en andere kerkelijke instanties desgevraagd te informeren en van advies te dienen in zich voordoende problemen.

4. Geestelijke verzorging van lichamelijk en geestelijk gehandicapten

De synode sprak uit dat deputaten over kunnen gaan tot het aanstellen van een full-time kracht voor de geestelijke en ambtelijke ver-zorging van doven.

5. Algemeen diaconale en maatschappelijke

aangelegenheden

De synode besloot:

a. deputaten op te dragen de kerken duide-lijk voor te lichten over de problematiek rond de schaalvergroting;

b. bij de kerken aan te dringen op protestantschristelijk maatschappelijk werk en gezinszorg zo nodig door regionale samenwerking van protestants-christelijke stichtingen;

c. in geval dit onmogelijk is en in stichtingen een faakverbreding plaats vindt in strijd met het wezen en de opdracht van de kerk er bij de kerken op aan te dringen zich terug te trekken uit deze stichtingen en de kerkleden te instrueren m.b. t. hun taak op dit terrein in de ontstane situatie;

d. deputaten op te dragen in haar werkzaamheden prioriteit te verlenen aan de bestudering van vragen inzake de opleiding en/of begeleiding van maatschappelijke werkers (-sters);

e. deputaten te verzoeken blijvend aandacht te schenken aan de problematiek rond de christelijke vakbeweging en over de contacten met C.N.V. en andere christelijke vakorganisaties regelmatig te rap-porteren en de kerken t.a.v. deze problematiek voor te lichten;

f. deputaten op te dragen kerkeraden desgevraagd te adviseren betreffende het verstrekken van een financiële bijdrage aan instellingen en/of inrichtingen van barmhartigheid, die de kerken daarom vragen.

6. Hulpverlening binnen- en buitenland

De synode sprak uit dat door de organisatie internationale christelijke handreiking pro-jecten kunnen worden aangebracht welke door het deputaatschap hulpverlening binnen-

Algemene kerkelijke zaken - LIturgica en buitenland worden bezien of zij passen in het schema van opdracht en planning; indien

I.C.H. akties of koliekten plant i.v.m. cala-miteiten verdient het aanbeveling dat deze organisatie hiervan mededeling doet aan de-putaten opdat deze akties en koliekten bij de kerken kan aanbevelen; t.a.v. een jaar-lijkse steunaanvrage m.b.t. reeds langlopen-de projekten kan de I.C.H. zich, na overleg met deputaten over het tijdstip rechtstreeks tot de kerken blijven wenden.

7. Koniakt met de kerk jeugd

De synode besloot:

a. er bij de kerkeraden op aan te dringen een jeugdouderling te benoemen, voor-zover dat nog niet is gebeurd;

b. deputaten op te dragen bijzondere aan-dacht te geven voor de zorg aan de on-georganiseerde jeugd en daarover de kerkeraden te informeren en te advise-ren;

c. deputaten op te dragen de kerken in te lichten over de mogelijkheden en de konsekwenties van het subsidiebeleid van de overheid.

8. Kerkelijk administratief bureau

De synode herhaalde de opdracht van de generale synode Hilversum 1968/69 waarin de generale deputaatschappen is opgedra-gen hun administratieve werkzaamheden te laten verrichten door het door voornoemde synode ingestelde kerkelijk administratief bureau, met dien verstande dat die depu-taatschappen, die geen eigen kas beheren, ontheffing kunnen aanvragen en verkrijgen, en uit te spreken dat:

a. onder de eerder genoemde werkzaamhe-den worden verstaan de administratieve werkzaamheden van secretarissen en penningmeesters van de generale deputaatschappen;

b. het instellen van een centrale kas door deputaten een middel is tot uitvoering van de door de generale synode van Hilversum 1968/69 aan deputaten verstrekte opdracht, vervat in art. 4 lid C van de voorlopige instructie en voortvloeit uit de door voornoemde Synode aan-vaarde instructie van de particuliere sy-node van het Noorden nr. 7.15.;

c. de generale deputaatschappen mitsdien gehouden zijn, zodra deputaten kerkelijk bureau dit mogelijk achten, doch uiter-lijk op 1 januari 1974, gebruik te maken van de door deputaten in het leven ge-roepen centrale kas.

9. Kerk en Onderwijs

De synode stelde een deputaatschap Kerk en Onderwijs in.

Dit deputaatschap heeft o.m. tot taak; zich te bezinnen op de roeping, die de kerken hebben ten aanzien van het onderwijs; de kerken te instrueren tot het volbrengen van deze roeping; de kerken desgevraagd van advies te dienen inzake moeilijkheden bij het volbrengen van hun roeping t.a.v. het on-derwijs; en alles te doen wat dient om het geven van christelijk onderwijs aan de jeugd van de gemeente te bevorderen.

10. Uitgave Kerkorde

De synode gaf deputaten voor uitgave van de kerkorde opdracht zo spoedig mogelijk een nieuwe uitgave te laten verschijnen waarin de wijzigingen aangebracht door de laatste generale synodes zijn verwerkt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.